Korten Ommegang

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Korten Ommegang was vroeger een straatje in Sint Anna ter Muiden. Van 1641 tot 1792 komen we de naam regelmatig tegen.
Het begon tussen Marktplein 1 en Marktplein 2.

Korten Ommegang naast Marktplein 2 s.jpg


Het straatje maakte een scherpe bocht naar links, achter langs het terrein van Marktplein 1. Het liep dwars over de huidige weg naar Sluis, en verder langs de Oude Brouwerie tot aan de Greveningsedijk.


A 78 vroegere Korten Ommegang.jpg


Uit de bronnen (zie hieronder) blijkt dat tot 1786 de Korten Ommegang doorliep naar de Vrouw Geilestraat en dat zelfs het eerste deel daarvan ook zo werd genoemd. Rond 1780 is er sprake van 'de St. Annastrate of Korten Ommegangstrate'. De Jonkvrouw Geilstraat heette vroeger de St. Annastraat.


Reconstructie Korten Ommegank

 • A is het gedeelte dat nu Vrouw Geilestraat heet
 • B is het gedeelte dat parallel liep aan de huidige Haven


 • [eerste vermelding Corte Ommegank]
 • 19 sept 1641 :
  comp Mayken de Wale wed van Guillaume Luijer, woonende in Cadsant geassisteert met Br Jaques Hallinck haren bijstaande voochd in desen ... verkoopt aan Pieter Chieux, inwoonder deser stede, een huyseken ende cheijnserve metten stalleke staende en gelegen in de Corte Ommeganck achter het schepenhuys, zoo het jegenwoordich afgepaelt is ende gebruyct wordt bij Jan van de Driessche... A


 • 1648:
  stadtsschoolmeester de helft van t gebouw etc van t sterfhuijs van Jaques van Pamele, d’ander helft competeert afgeschut ende gesepareert is tusschen beijde met plancken, staende op chijnsgrond van dese stede, ande westsijde van de plaetse de voors helft van de sterfhuijse van de voorn van Pamele, ande zuudsijde de utwech van de hofstede van Nicolaes Chieux te vooren Jaques van Pamele, ende de stadssmitse ande noortsijde ande sheerenstrate genaempt corte ommeganck, ande westsijde gelijck deselve jegenwoordigh gestaen ende gelegen is met al datter met ende nagelvast aen is [...]

onderpand huis etc staende binnen deser stede op de grond van de weduwe Anthonis de Ceuninck daer de comparanten jegenwoordigh inne woonen staende tegen t staeghtjen van den Corte Ommeganck zijnde aen alle zijden geabouteert ande erve van de voorn wed de Ceuninck hun competerende bij mangelinge [= ruil] gedaen jegens Jaques Hallinck voor een ander huijseken daer Claes Schoolmeester nu in woont, ende dat hij van de voors Hallinck heeft gekocht gehadt... B


 • 1654:
  7 gem 50 roeden lants in de wateringe van Greveninge daer op staet de huijsinge ende wooninge jegenwoordig bij den acceptant bewoont worden sijnde alle weije ... partije streckende van den suijden aen de Greveningedijck, van den westen t lant van d hoirs van wijlent vrouw Johanna van Noorden lant van Marcus ImBona ende ten westen den corten ommeganck ende sijnde de vergifte parthije deel van 33 lijnen 52 roeden B


 • 1655:
  wooninge staende aende oostsijde van de plaetse deser stede op den houck van de strate geseyt den corten ommeganck A


 • 1676:
  het houte wambaeijs staende oost de strate benoorden d’erve van Lieven Burggrave, west d’erve van d’hoirs van d’heer Maerten Jordaen leggende tegens de straete genaemt den Corte ommeganck, ende van zuijden d’erve van oudts toegecommen hebbende Jan Geertsen


 • 1676:
  comp Jan Geertsen wonende in Schoondijke verkoopt aan Jan Caene wonende ter deser stede een partijken hoveniers landt groot ontrent 50 a 54 roeden geweest sijnde een meerder partije liggende binnen deser stede aen westsijde van de hooghstraete van zuijden een doornehage, van westen de straete genaemt den Corten ommeganck ende van noorden tlandt van de kercke ende vanden acceptant sijnde de comparant tot het partijken landt gerechtigt uijten sterfhuijse van sijnen vader zalr: Jan Geertsen do: [d’oude] alhier overleden... voor de somme van 50 gulden... B


 • 1676:
  75 roeden landts sijnde hovinghe ende met de selve huijskens gaende en gebruict werdende, staende ende liggende binnen deser stede int geheele oost d’erve van Lieven Burggrave, west den Corten ommeganck, noort d’erve van Carel de Nut, zuijt tlant van de kercke ende den voornoemde Jan Caene uijt welcke voorts: vercochte erve en hovinge sal volgen in eijgendomme aen Guilljame van Bussche de helft van dien emmers ontrent de 36 a 40 roeden alrede gesepareert door de voorn: Cane aen de zuijtzijde noortoost aen de seijns erve deser stede en sluijtende van westen aen den Corten ommeganck, sijnde de comparanten tot de voors huijskens ende erve gerechtigt bij successie ten sterfhuise van hare moeder zalr: Janneken Meurs B


 • 1686:
  een huijs met sijn erve abouterende van oosten de straete loopende van St Anne marckt naet Pas, van de suijtsijde de erve toebehoorende de wed Nicolaes Kieken, ofte het kerckelant, van westen de straete genaemt den corten ommeganck en van de noortsijde de erve van Anthonij van Eeckhoute, en Jan d’Haene... de erve van t voors huijs met t kerckelant daer in begrepen is groot 84 roeden ... B


 • 1686:
  een huijs met sijn erve, d’erve is groot ontrent 40 roeden lants binnen deser stede abouterende van oosten d’erve van Anthonis van Eeckhoute, van zuijden Marinus Castier, van westen t straetie genaemt den corten ommegangh, van noorden Joris Cauw... B


 • 1690:
  huijs ende erve hebbende van vooren ofte aen de westsijde t straetie den corten ommeganck, van suijden d’erve van Marijn Castier ende achterwaarts streckende met den oostsijde jegens d’erve van Anthonij van Eeckhoute ende Marijn Castier ... B


 • 1691:
  comp Gillis Hacx ende Marij Petijt sijne huisvr verkopen aen Gilles van Beveren een gedeelte van sijn erve jegenwoordich bij hem gebruickt gelegen aen de suijt oostsijde van den Corten ommeganck na Vrouw Geijle, sijnde de suijtwest sijde van deselve erve abouterende aen de suitwestsijde [sic] aen d’erve van vidua Nicolaes Leupe, aende noortwestsijde voors corten ommegangck, aen de suijtoosteijnde d’erve van de weese van wt Johannes Leupe ende aende noortoostsijde t restant van de erve van de comparanten... voor eene somme van 70 ponden vls... A


 • 1692:
  een sekere haere erve? laest gecocht van Gilles Hacx gelegen aen de suijtoostsijde van den corten ommeganck na vrouw Geijle hebbende ten noortoosten de resterende erve van gen: Gilles Hacx oftewel sijne weduwe voornt, ten suijtoosten de erve van de weesen wt Johannes Leupe ende ten suijtwesten d’erve van de comparant... met t’gebruijck van de waeterput... A


 • 1693:
  een woonhuijsken schuijre en stallijnge met sijn erve gestaen en gelegen aen de suijtoostsijde van den corten ommegangh na vrouw Geijle hebbende aende suijtwestsijde d’erve van den acceptant aen de noortoostsijde d’erve van Gilles van Beveren achterwaerts streckende jegens t statswaterput A


 • 1694:
  een huis met sijn erve aen Pieter Hernij... gelegen voorwaers ofte aende oostsijde streckende jegens de Hoogstrate aende zuijtsijde jegens t kercke Muijden lant en boomgaert van Corns Warre aen de westsijde den corten ommeganck ende aende noortsijde d’erve van wed Anthonij van Eeckhoute ende Matthijs Verschelle sijnde dese erve groot met 22 roeden kercke Muijden lant dat jaerlijcx gelt 7 schell 84 roeden [sic]... coopsom 65 ponden vlms... B


 • 1698:
  comp Matthijs Verschelle ende Clara van Nevel sijne huisvr verkopen aan Jacob de Konijnck seker gedeelte van sijn woonhuijs staende binnen deser stede aende noortoostsijde van het straetie genaemt den corten ommeganck sijnde het suijtoosteijnde nu g’approprieert tot eene brouwerie scheidinge aen de schouwmuijr van de schouwe die te midden int huijs staet met den eijgendom van den gront en noch seven voeten erve achter uijt soo langh den vercochte huijse en brouwerie sich is bestreckende, sijnde de vercochte gront, soo van t huijs als annexen erve t samen lanck 2 roeden en 5 voeten en breet 2 roeden erfve paelende alsoo ten noortwesten en ten noortoosten aen d erve van de compt, ten suijtoosten aen d erven van de burgemr Hernij ...B


St Annastraat 189 (e) s.jpg


 • 19.5.1739:
  onderpand een hofstede staende op [ni] roen chijnsgront waar voor men gelt aen dese stadt tot 8 schell en 4 gr vlms jaerlijx, west van vooren op het pleijn of plaetse, oost van agteren tegen de navolgende partije lants, zuyt tegens de stads schoole, en noort tegen de stads straete genaemt den korten ommegank, lopende na de vrouwe Geile, voorts een schuyre, wagenkot, stallinge en verdere timmerage met 59 roen erve, daarop de timmeragie staende, west tegen de voorn chijnserve en tegen de hoven van de stads schoole, predikantshuys, en huysken van schepen de Nuet, zuyt jegens de erve off bogaard van Jan Boucquet, noort tegens de voors stadsstraate; A


 • 1739:
  haer hofstede bij haer jegenwoordig bewoont en gebruict werdende met 4 gem 296 roeden lant sijnde deel van 6 gem 265 roeden zoo weije hof als boomgaardlant met de timmeragie en plantagie daarop staende te voren groot geweest 7 gem en 50 roeden, dogh ten jare 1699 daer van verkogt aan Jacob de Bruijne tot 85 roeden... conform de metinge ten jaere 1728 door de lantmeters Tromp en Lenkhoff gedaen... alles in de wateringe van Greveninge geseyt kleyn Reygersvliet in het 21e begin abouterende ten zuijden den Greveningsen dijk, noort d’erven Jacob de Bruijne, west Abraham van Hecke en Maerten van de Kerkhove cum suis landen, en ten oosten den zoo genaemden korten ommegank... B


 • 1742:
  een huijs, stallinge en brouwerie met de erve daerop de selve timmeragie is staende... groot ontrent 40 roeden... alles bij de comparanten bewoont en gebruijkt, de voornoemde vaste effecten gestaen en gelegen bij het straetje den korten ommegank, oost de erve van burgemr van der Strate, noort de erve van den geregtsbode Francois Bokelaar [= het Haesken], zuyt de erve van schepen Jacobus de Nuet, en west het voorz straetje den korten ommegank, B


 • 1753:
  hoffstedeken bestaende in huijs stallinge en verdere edificien staende te St Anne op [ni] roeden chijnsgrond die men gelt aan dese stede, tot 8 schell 4 groten jaerlijx, west van vooren op het pleijns off plaetse tegen de volgende partije lands suijd tegens de stads schoole en noord tegen de stadsstraete genoemt den korten ommegank;


item een schuire, wagenkot en verder timmeragie met 59 roeden erve daer de voors timmeragie op sijn staende, gelegen west tegen de voornoemde chijnserve mitsgader tegen d’ erve van de stadsschoole en predicantshuijs, en tegen die van de huyskens van d’erffgenamen Jacobus de Nuet, suijd tegens d’ erven off boomgaard van [ni] bij koope ten boedele van wt Jan Bocquet noord tegen de voorschreven stadsstrate 20 voeten breed uytgeslagen en oost tegen de volgende partije, en verhoekende ten zuijdoosten haeke met een streepe ses roeden lank en seven voeten breedt, westwaarts tot aan de Hoogstrate nu de plaetse;
item de nombre van [ni] land sijnde hovenieringe te vooren boomgaerd etc, west tegens de voorg partije, suid en oost tegens d’ erven van Jacobus van den Ameele, en noord tegens de stadsstraete den korten ommegank; A


 • 1753:
  hoffstede, timmeragie en plantagie met 265 roeden soo weije, hoff als boomgaardland te vooren groot geweest 7 gem 50 roeden, dog ten jaere 1699 daar van aan Jacob de Bruijne verkogt tot 85 roeden, alles gestaen en gelegen in de wateringe van Greveninge in t 21e begin, abouterende ten zuiden de Greveningsedijk, noord d’ erve van de Bruijne, west burgemr Johannis van Hecke, en monsieur Maerten van Kerkhove cum suis landen en ten oosten den soo genaemden korten ommegank waarvan volgens de laaste metinge van de landmeters Tromp en Lenkhoff ten jaere 1728 legt op Staeten bodem 4 gem 296 roeden en de rest op keijsersbodem,


[Hieruit blijkt dat dit gedeelte van de korten ommegank het straatje is dat loopt van tussen de huidige nrs Marktplein 1 en 2 zuidwaarts verhakend parallel aan de huidige Haven, naar de oude Greveningedijk.] B


 • 16.4.1760:
  Pieter Hennequin, oud-burgemr en schepen van het Vrije v Sluis, als voogd der wezen van Johannes van Hecke, in leven oud-burgemr en thesaurier deser stede, verkocht aan Johannes de Nut, mr timmerman in Sluis;


een huis met erf in St Anne, voorwaarts ofte aan de oostzijden streckende jegens de hoogstraat, aan de zuijtzijde jegens t kerke muijden land en boomgaard van Cornelis Warre, nu de erven van J. van Hekke, aan de westzijde den korten ommegank en aan de noordzijde de erven van de weduwe van Johannes Scheers... B


 • 19.11.1760:
  comp Zacharias Leurgans wednr Magdalena de Nuet, verklaart schuldig te zijn aan Johannes Noorthoeck 133-6-8 gr vlms....


onderpand den helft in sijne hofstede bestaende in huijs etc met 6 gem 265 roeden, zoo weije, hoff als boomgaard, te vooren groot geweest 7 gem 50 roeden dog ten jaare 1699 daar van aan Jacob de Bruijne verkogt 85 roeden... in het 24e begin van de wateringe van Greveninge, abouterende ten zuiden den Greveningsen dijk, noord de erven de Bruijne, west de weesen wt burgemr Johannes van Hecke, en Maarten vd Kerkhove cs, en ten oosten de zogenaemde korten ommegank. B


 • 1761:
  een woonhuijs en annex houtschuur met 65 roeden eijgen erve... aan de westzijde van het pleijn of plaetse, agterwaarts tegen het straatje genaemt den korten ommegank, noort het huis van Jan en Carel de Bock, lopende tusschen beijden den uitwegh van de hofstede van oud burgemr Johannes de Bruine nu Valentijn Schelleman, na de plaats of pleine deser stad, zuyt d’erven van de wed Johannes Scheers en Francois Bokelaar en gedeeltelijk ten oosten d’erve van voorn wed Johannes Scheers B


 • 1761:
  verkocht aan Johannes Tange een woonhuijs met erve op stadschijnsgront tot 21 stuijvers jaarlijks aan de zuidwestzijde de plaats of plaijn deser stede, aan de noortwestzijde het huijs en smidse van Cornelis Israel, met de zuijtoostzijde den uijtwegh van den korten ommegankstrate agterwaarts strekkende jegens d’erve van Valentijn Schelleman B


 • 1762:
  een hofstedeken staende op [ni] roeden cheijnsgront ten profijte deser stede 8 schell 4 gro sjaers, west van voren op het pleijn off plaatse, oost van agteren tegens de volgens partijen lants zuijt jegens de stadsschoole en noort tegens de stadsstrate genaamt den korten ommegankstrate, lopende na vrouwe Geijle, voorts een schuijre, wagenkot, stallinge... met 59 roeden erve daar de voors timmeragien op sijn staande gelegen west de voorn cheijns erve, mitsgaders tegens de hoven van de stadsschoole, predikantshuijs en tegen die van de huisjes van de comparanten cums suis, zuijt jegens de erve of boomgaard van Jan de Cloet te vooren de erven Bouquet, noort tegen de voorschr stadsstrate 20 roeden breet uitgeslagen en oost jegens de volgende partije, en verhakende ten zuijtwesthoeke met een streepje 6 roeden lank en 7 voeten breet westwaarts tot aan de Hoogstrate nu de plaatse.


Item de numbre van [ni] roeden land te sijnde boomgaard hovenieringe etc voor desen gecogt bij wt Maijken Kaasstekers in twee differente tijden van Gillis van Beveren en Cathalijne Verburgt, mitsgaders van den boedel wt Marij Patijtwed Gilles Haax volgens de erfbrieven dd 10 dec 1692 en 1 jan 1693.
De eerste vd twee partijen belast met een kerkerente van 3 schell 3 gr jaarlijks, beijde de voorschr partijen abouterende west jegens de hiervoor gemelde partije van 59 roeden, zuijt jegens de erve van Jacobus vd Ameele te vooren Boudewijn Scheers, oost jegens de erve van Isaac Bodrie te voren Romanus vd Ameele en noort jegens de korten ommegank lopende naar vrouwe Geijle... A


 • 9.10.1765:
  comp Johannes de Nut mr timmerman binnen Sluijs de rato caverende over zijn huisvr Jacoba de Jonghe hebben verkocht aan Isabella Oonoff wed wt schepen Johannes Lamens twee huijsen schuijren stallingen en haare erven thans geconverteert tot een gebruijk beijde staande binnen dese stad en over elkanderen, welk eerste huis etc met 81 roeden 1 voet 5 duijm erve voorhoofdende metten westeijnde tegen de Hoogstrate, met de zuidzijde jegens de dijk van de wateringe van Greveninge, oost van agter jegens de erve van de burgemr Jacobus de Ridder thans Jannes Naeije en met de noordzijde tegen d’erve van d’erfgenamen Pieter Hernij cs, het voors erf belast met een rente van 1 schell 9 grooten aan de kerke deser stede...


Het tweede huis stal en erve voorwaarts ofte aan de oostzijde streckende jegens de Hoogstrate, aan de zuidzijde het land van de kerke deser stede en boomgaard van Cornelis Warre, nu d’erve wt den burgemr Johannes van Hecke, aan de westzijde den korten ommegank en aan de noordzijde d’erven van de wed wt Johannes Scheers B


 • 1768:
  eene betimmerde hofstede bestaende uit woonhuijs, schuijre en stallinge mitsgaders wagenhuis, varkens hoender en duijvekoten, met 8 gem 233 roeden erffland abouterende bewesten het plain jegens het kerkhoff, benoorden de ouden meulenweg en land van den acceptant, beoosten de korte ommegangstrate en bezuiden het land van Zacharias Leurgans B


 • 1772:
  een herberg genaamt de Witte Leeuw met annex houdschuur, stallinge met 65 roeden erve aan de westzijde het plein of plaatse, agterwaarts jegens het straatje den korten ommegang, noort den uitwegh van de hofstede van Jacobus vd Ameele, zuyd d’erve van de wed Johannes Scheers en dhr Francois Bokelaar B


 • 1774:
  een huijs, brouwerie, stal, erve etc in den korten ommegang straate, oost de erve van J. van der Baan en strate, noord de erve van schepen Francois Bokelaar, zuijt de erve van de erven de wed Lamens en west het voorschreve straatje den korten ommegank met 40 roeden erven als vanouds waarop de voorschr huijs en brouwerie is staande B


 • 1774:
  Het tweede huis stal en erve aan de oostzijde jegens de Hoogstraat, aan de zuijdzijde het land van de kerke deser stede, de boomgaard van de weesen van Hecke, aan de westzijde den korten ommeganken, aan de noordzijde de erven van de wed Johannes Scheers, zijnde de erve groot met 22 roeden van de kerke deser stede B


 • 1775:
  den Witten Leeuw... met een erve van 56 roeden ... abouterende voren ten oosten aen de pleijne off plaatse van St. Anne ter Muijden en den cooper sijn huijs en erve west aan het straatje genaamt den Corten Ommegank, zuijd de erve van den coper en die van dhr Francois Bokelaar, en noort de stadstrate. B


 • 1775:
  eene hofstede met zijne timmeragie en plantagie en 6 gem 265 roeden zoo weije hoff als boomgaard land te vooren groot geweest 7 gemeten en 50 roeden dog ten jare 1699 daarvan aan Jacob de Bruijne vercogt tot 85 roeden... in de wateringe van Greveninge in het 21e begin, abouterende ten zuijden den Greveningsen dijk, noord Jacobus vd Ameele junior, west de erven burgemr van Hecke, en ten oosten den zoogenaamden korten ommegankstrate... waarvan 4 gem 296 roeden legt op statenbodem en de rest op keijsersbodem, belast met eene kerkerente van 5 schell 8 gr en 5 diniers vlms... voorn Zacharias Leurgans gecompeteert hebbende de eene helft als in huw gehad hebbende Magdalena de Nut en de andere helft bij kope van Cornelis van Melle dd 3.10.1753 B


 • 1779:
  een hofstedeken bestaande in woonhuijs, schuerken en verdere timmeragie, beneffens drievijfde parten in 100 roeden erve waarop het huijs van gemelte hofstedeken is staande, staande het schuurken op pagtland aankomende de kerke van Sluijs, abouterende oost an de Hoogstraate, west aan de St Anne strate off korten ommegank, met den zuijteijnde aan den dijk van Greveningen en met het noorteijnde aan het land van de kerke deser stede. B


 • 1779:
  de Witten Leeuw, abouterende voren ten oosten aan de plaine of plaatse, west aan het straatje den korten ommegank, zuijd de erve van de Brouwerie en die van schepen Francois Bokelaar en ten noorden de stadsstrate B


 • 1779:
  een huijs, brouwerie, stal en erve in den korten ommegankstraate, oost de erve van den bode Abraham de Kan en strate, noort de erve van schepen Francois Bokelaar, zuijt de erve van burgemr Pieter le Roij en west het het voorschr straatje de korten ommegank, met 40 roeden erve als van ouds waar op het voorschreve huijs en brouwerie is staande. B


St Annastraat 189 (g) s.jpg


 • 1780:
  een hofstedeken bestaande in een woonhuijs, schuure etc, beneffens een vijfde part in 100 roeden erve waarop het huis van gem hofstedeken staat, het schuurken op pagtland aankomende de kerke van Sluijs, abouterende oost aan de Hoogstraat, west aan de St Annastraat off Korten Ommegank, met den zuijteijnde aan den dijk van Greveninge en met het noordeijnde aan de kerke? deser stede B


 • 1780:
  eene hofstede met 6 gem 265 roeden lands, zoo weije, hoff als boomgaard land, te voren groot geweest 7 gem 50 roeden dog ten jaren 1699 daarvan verkogt aan Jacob de Bruijne tot 85 roeden, in de wateringe van Greveninge in het 21e begin abouterende ten zuyden aen Greveningsendijk, noort Jacobus vd Ameele junior [in 1780: de oude], west d’erven wt burgemr van Hecke en ten oosten de zogenaamde korte ommegangstrate, waervan volgens de laeste metinge van Tromp en Lankhof ten jare 1728 legt op statenbodem 4 gem 296 roeden en de rest op s ‘keijzersbodem... belast met een kerkerente van 5 schell 8 groten en 5 diniers sjaars B


 • 1786:
  een woonhuijs met zijn erve op stadtschijnsgront van 21 stuijvers sjaars, abouterende aan de zuijtwestzijde de plaats of pleijn deeser stede, aan de noortwestzijde het huijs en smidse van Isaac de Muijnck, met den zuijtoostzijde aan den uijtweg van den korten ommegankstraate, agterwaarts strekkende jegens de erve van Valentijn Schelleman B


 • 1786:
  een hofstedeke bestaande in huijs, stallinge, bacqueete en verdere edificien, staande op [ni] roeden chijnsgrond die men geldt aan dese steede, tot 8 schell 10 gr vlms abouterende west van voren op het pleijn of plaatse, oost van agteren tegens de volgende partijen lands, zuijds jegens de stadsschoole en noord tegens de stadsstrate genaamt den korten ommegankstrate lopende naar vrouw Geijlestraat A


 • 1786:
  beyde de voorschreven partijen, abouteren west jegens de hier vooren gemelde partijen van 59 roeden, zuijt jegens de erve van Jacobus van den Ameele, oost jegens de erve van Isaac Bodrie, en noort jegens de stadtsstraat genaamt de korte ommegang lopende naar vrouw Geyle...A


 • 1788:
  een woonhuijs, brouwerije, stallinge en erve alsmede al desselfs vaatwerk en gereetschappen... in de korte ommegankstraat, oost de erve van de wed van burgemr Le Roij, noort de erve van de burgemr Francois Bokelaar, zuijt de erve van de wed van de burgemr Pieter le Roij en west de voorschr straate met 40 roeden erve als van ouds, waarop het huijs en brouwerije staande B


 • 1789:
  17 ½ roede land ofte erve gelegen binnen dese stad in het blok C en aldaar in het geheel groot 88 roeden, gaande deze 17 ½ roeden de noortsijde af, hebbende aan de zuijdzijde de reste van deezen perceele, aan de noordzijde zijn zelfs hof en Brouwerije, strekkende metten oosteijnde aan het huijs jegens de Hoogstraat, metten westeijnde aan de Korte Ommegankstrate, verhaakende aan het westeijnde zuijdwaarts ter breedte van 8 voeten en 2 duijmen, en ter lengte van 1 roede, 6 voeten en 4 duijmen B


 • 1792:
  eene betimmerde hofstede bestaande in woonhuijs, schuure en stallinge, mitsgaders wagenhuijs, varkens, hoeder en duijvenkoten met 8 gem 200 roeden erfland zijnde zaeij, weij en boomgaard land... zijnde dezelve partije land groot geweest 8 gem 233 roeden [volgens transport] dd 25 juni 1768 aan Jacobus vd Ameele welke 33 roeden land de comparanten aan zig reserveren en blijven behouden in eygendom volgens afleg en landmate daarvan gedaan en waarmede den acceptant genoegen is nemende, abouterende het gemelde woonhuijs en de partije land alsnu groot 8 gem 200 bewesten het pleyn jegens het kerkhof, benoorden den ouden Meulenweg en het land of erve van de comparanten, beoosten de korte ommegankstraat en het land van Johannis Oonof, en bezuyden het land van de burgemr de Bruijne B