Jan de Clercq huis

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Jan de Clercq huis lag in Sint Anna ter Muiden dat voor 1711 door Jan de Clercq werd gebouwd.

Ligging

4 november 1711:

10 februari 1717:

 • een huijs staende op chijnsgront in de Antwerpstrate,
 • oost tegen de erve van Jan de Vuijst,
 • west en noort de Antwerpstrate

16 juli 1721:

 • een huijstie en gevolge vandien,
 • staende op chijnsgront in de Antwerpstrate,
 • oost tegen de erve van Jan de Vuijst,
 • west en noort de voorschr Antwerptstrate

8 april 1739:

 • een huijs in de Antwerpstraet
 • oost tegen de erve van wt Jan de Vuijst,
 • west en noort de Antwerpstraet,

Eigenaren

 • Tot 4 november 1711: Erfgenamen Jan de Clercq.
 • Vanaf 4 november 1711: Matthijs Verschelle X Clara van Nevel
 • Tot 10 februari 1717: Erfgenamen Clara van Nevel
 • Vanaf 10 februari 1717: Jan Semmet
 • Tot 16 juli 1721: Jan Semet X Johanna Beku
 • Vanaf 16 juli 1721: Leuntie Cornelis wed Jacobus t Hooft
 • Tot 27 december 1731: Erven Jacobus 't Hooft.
 • Vanaf 27 december 1731: Boudewijn Scheers.
 • Tot 2 mei 1742: Boudewijn Scheers.
 • Vanaf 2 mei 1742: Boudewijn Scheers fs. Boudewijn.

Vermeldingen

RAZvl 478

 • fo 85, 4.11.1711:
  comp Maria de Clercq jongedochter wonende binnen Yperen suster van vollen bedde wt Jan de Clercq overleden te desen stede en mitsdien als erfgename ten sijnen boedel voor 5/8 part en voorts als procuratie hebbende van Pieter de Clercq woonende tot Poperinge halve broeder wt voors Jan de Clercq, mede als erfgenaam voor 1/8 part.
  Wijders als vervangende de kinderen van Mathijs de Puijt in huw geproc bij wijlent Cathalina de Clercq, die mede halve suster is geweest wt Jan de Clercq, insgelijks erfgenaam voor 1/8 part,
  en eijndelinge als vervangende Maria Cathaline Luggis, dochter van Pieter Luggis en wt Cornelia de Clercq die insgelijx halve suster is geweest van Jan de Clercq ende also mede-erfgenaam voor het resterende 1/8 part... verkoopt aan Matthijs Verschelle woonende alhier, zijn vrouw Clara van Nevel ten desen present de naers gifte en opdragte tsijnen eijgen profijte is accepterende van een huijs op chijnsgront, bedragende de chijns 10 stuivers aan de stadt St Anne, staende in de Antwerpstrate, oost tegen de erve van Jan de Vuijst, west en noort de Antwerpse strate, sijnde het voors huijs bij wt Jan de Clercq selfs nieuw getimmert.
  Coope geschiet voor 16 ponden 6 schell 11 grooten vlms contant...
 • fo 127, 10.2.1717:
  comp Michiel van Hecke in huw met Sara Verschelle die dogter was van Matthijs Verschelle, en Clara van Nevele, mitsgaders de voors Sara Verschelle... de rato caverende over de tweede comparantes verdere broeders en susters als van deselve becomen hebbende den geheelen eijgendom van de naarschreve hypotheecque... verklaren te hebben verkocht aan Jan Semmet wonende te deser stede... een huijs staende op chijnsgront in de Antwerpstrate, oost tegen de erve van Jan de Vuijst, west en noort de Antwerpstrate, de chijns bedragende 10 stuijvers jaerlijx aen de stad St Anne... competerende het huis de comparanten bij versterff van meergem Clara van Nevele, die tselve hadde bij coope van de erfgenamen van wt Jan de Clercq dd 4 nov 1711.
  Sijnde desen coop geschiet voor 12 ponden 10 schell 1 groten te weten 7 ponden vlms gereet...
 • fo 155, 16.7.1721:
  comp Jan Semet en zijne huisvr Johanna Beku, beijde wonende alhier, verkopen aan Leuntie Cornelis wed Jacobus t Hooft, mede wonende ter deser stede, een huijstie en gevolge vandien, staende op chijnsgront in de Antwerpstrate, oost tegen de erve van Jan de Vuijst, west en noort de voorschr Antwerptstrate, bedr de chijns 10 stuijvers sjaers aan de stadt St Anne...
  Competerende de compar verkoper t gemelde huijs bij coope van Michiel van Hecke en zijne huisvr Sara Verschelle die tselve hebben gehadt bij versterf van hare moeder Clara van Nevele dd 10 feb 1717...
  Zijnde de coop geschiet voor 9 pond 15 schell contant

RAZvl 479

 • fo 95, 8.4.1739:
  comp Jacobus van der Strate schepen deser stede als voogd van Jacobus t Hoofft, soon van wt Jacobus t Hooft en Leuntje Cornelis en pro parte erfgenaam van wt sijn eenige suster Maria t Hoofft in huw geweest met Reijnier Manhave, en sulx proprietaris van het nabeschreven verkogte, en ten desen getransporteerde huissinge voor drij vierde parten, en nogh als de rato caverende over Anna Geerssen. wed Andries Manhave, als moeder en voogdesse van haer vier minderj kinderen van gem Manhave, en over Jan Neering en sijn vrouw Susanna Manhave, samen uijt den hoofde van haer broeder, de voorn Reijnier Manhave, proprietaressen van het resterende een vierde part...in een huijs en stalleken op chijnsgront op den hoek van de Hoog- en de Antwerpstraet alhier, daer in de eerstgemelde weeses moeder is overleden, welk huijs en stalleke en chijnsgront verscheijde considerabele reparaties benodigt heeft, en ook om het sterfhuis van de hier onlangs overleden Reijnier Manhave tot liquiditeit te brengen, nodig is verkogt te worden... consent van de magistraat om te verkopen...
  is verkogt op 27 dec 1731 aan Boudewijn Scheers een huijs in de Antwerpstraet oost tegen de erve van wt Jan de Vuijst, west en noort de Antwerpstraet, de chijns 10 stuijvers jaerlijks aan de stadt St Anne... voor de somme van 6 ponden 15 schell vlms contant...
 • fo 151, 2.5.1742:
  comp Petrus Patricius Blondeel clercq van bekommerthede ten geabandonneerde boedel van Boudewijn Scheers... verkoopt aan Boudewijn Scheers fs Boudewijn, borger en meerderjarig jonkman te deser stede een huys staende op chijnsgront, noort en west de Antwerpstrate, de chijns bedragende 10 stuijvers sjaers aan dese stadt...
  Competerende de compt uit hoofde van de gemelde boedel van Boudewijn Scheers, die hetzelve alhier hadde gekogt in 1732 van de erfgenamen van Reijnier Manhave en Maria t Hoofft.

Dese koop geschiet voor 4 ponden vlms contant

Bronnen