Jan Steyaert herberg

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Jan Steyaert herberg was een herberg in Nieuw Muiden.

Ligging

12 februari 1565:

 • vierde part van eenen huuse ende erve
 • staende ende legghende binnen deser stede vander Mude opde nieuwe mude
 • de zoutevaert ligghende ande zuutzijde
 • tlant vande stede van Brugghe ande noortzyde ende westzyde
 • commende metten oosthende aenden ghemeenen wech
 • ende es een herberghe daer de voorn Lukyne jeghenwoordelick innen woonende es

Vermeldingen

RAZvl 471

 • 7 november 1565:
  Staet ende inventais vande ghemeene goedinghen metgaders inschulden ende uutschulden van Jan Steyaert ende Lukyne Aders zyne wettel ghezelle... o.a.
  Alvooren zoo hebben de voorn Jan Steyaert ende Lukyne Aders ... een huus ende erve binder Mude daer zy jeghenwoordel inne wonen, ende es een herberghe belast met 9 sch sjaers onder grondrente ende cheyns ende voorts met noch een halve tonne harincx sjaers vanden alderen besten .
  Tzelve huus by den voorn Jan Steyaert ghecocht 32 pond vlms nemaer naer den incoop belast met de voors halve tonne haryncx sjaers midswelcken lasten tvoorn huus metter erve niet te estimeren en es boven de 24 pond vlaems ghereedt ghelt,
  24 pond
 • 12 februari 1565: Comp Heindrick vander Muelene als voocht van Michiel Steyaert fs Michiels met authorisatie van de rade van Ghendt als oppervoochden vande zelve weezen...
  Verklaring uit Gent:
  ...te wetene dat wy als oppervoochden van Michiel Steyaert fs Michiels als by myne heeren vande rade in vlaenderen hoir verclaerst vande gheheven vaderlicke zyde van Jan Steyaert zyne gheligithimeirde broedere naer trelaes ende rapport tonswaerts ghedaen by Heindrick vander Muelene voocht vande voorn Michiels ende oock ghezien zeker kopie van uutcoope by hem voocht ghedaen jeghens de weduwe van zelven Steyaert die naer de costumen vanden sterfhuuse vande lande vanden vryen van Brugghe daer onder tserfhuus van hem Jan gheleghen es huer weduwe competeert de vijf deelen van achten van alle den goede dat zon? ende huere overleden man tsamen bezittende waeren hebben den voorn Heindrick vander Muelene gheautoriseert inder weezen name te passeren... gedaen te Ghendt 4 sprockle 1565...
  Gaf halm ende wett gifte Lukyne Aders wed van Jan Steyaert present ende accepterende thaeren vryen eygendomme... tgerechte vierde part van eenen huuse ende erve staende ende legghende binnen deser stede vander Mude opde nieuwe mude de zoutevaert ligghende ande zuutzijde tlant vande stede van Brugghe ande noortzyde ende westzyde commende metten oosthende aenden ghemeenen wech ende es een herberghe daer de voorn Lukyne jeghenwoordelick innen woonende es... de lasten van 5 sch sjaers die men gelt de kercke vander mude ende met 4 sch die men gelt de stede van Brugghe ten rechten lantcheynse gaende uut een plaetsken lants metten zelven parceele toebehoorende overghenomen In cheijnse vander stede van Brugghe vallende telcken eersten van maert ende noch belast met een halve tunne harynx tsjrs diepwaters goet ende vande alderenbesten diemen ghehouden es te leveren telcken lichtmesse den disch van St Anne kercke binnen deser stede den ghemeenen aermen te distribuerene...
  12 sprockle 1565

Bronnen