Guilliaume de Clercq huis

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Guilliaume de Clercq huis lag in Sint Anna ter Muiden.

Ligging

11 maart 1643:

Eigenaren

  • Tot 11 maart 1643: Guilliaume de Clercq poorter te Brugge.
  • Vanaf 11 maart 1643: Jan Geersen.

Vermeldingen

  • 11 maart 1643:comp Jaques Hallinck burgemr deser stede gemachtigd door Guilliaume de Clercq poorter deser stede van Brugge... ten profijte van Jan Geersen woonende binnen deser stede van twee distincte partijen van lande gelegen binnen deser schependomme waervan het eene groot is 63 roeden landts zuudoost van der kercke streckende metten zuyteijnde aen t landt van wijlen de heer Roeland van Nokere wesende dese naervolgende vergiste partije ende metten noordeijnde ande erve ende cheijnsland van Pieter Mortier, ende met de oosteijnde ande Hoochstrate, ende westeijnde aen St. Anne strate, ende het ander partijken groot.. 8 roeden landts ofte daer ontrent daer jegenwoordich een huysken op staet waervan de materialen competeren Jan Standaert gereserveert het Stes??? twelck is gaende ende behorende mettet voors partijken liggende mede binnen dese schependomme den dijck van Greveningen ande zuudsijde thuijs van Adriaen Rosiers, commende metten oosteijnde ande Hoochstrate ende metten westeijnde ande St. Anna strate... zijnde de twee partijen land belast met 3 schellingen respectievelijk 4 schellingen sjaers aen de kercke deser stede Muijde

Bronnen