Guilliame Crop huis

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Guilliame Crop huis was een huis in Nieuw Muiden.

Vermeldingen

RAZvl 471

 • 12 juni 1564:
  Wy Joachim Hendricx ende Jacob Hendricx scepenen doen te wetene allen lieden dat wy waeren als scepenen aldaer dheer Jan Breydele bailliu deser stede wettelicke dede arresteren een huus ende meulene staende inde nieuwe Mude op twerck ende speye van die van Brugghe toebehoorende Guilliame Crop ten verzoucke van Corns du Bollois als machtich over Charles van Marivoorde. Omme daeranne te verhaelene de somme van vijf ponden thien schell grooten die den voorn Guille Crop inden voorn Charles van Marivoorde ghehouden es ter cause vande landtpacht ende over zulcx wettelick verwonnen es ghewest binden ambochte van Ooskercke...
  12 juni 1564
 • 20 december 1564:
  Op 20 dec 1564 zo was by Corns du Bolloys als machtich over Charles van Marivoorde uut cracht van zeker pandinghen, ofwinninghen ende andere wettelicheden by hem gheoirboirt ende naer drie zondaghs kerckgheboden in scepene camere ... te coope gheboden een huus staende binnen dese stede vander Mude opt werck ende speye van Brugghe toebehoorende Wm Crop.
  Ende naerdien dat tzelve inghestelt was voor 3 pond 13 sch 18 gr ende ter laetsten dach naert ende keerse noch veroocht by Pieter de Cueninck van 2 sch midts datter niemandt meer ghecompareert es die tzelve huus ten barnen vander laetsten keerse te hoogheren pryse ghestelt heeft es dat den voornoemden Pieter de Cueninck bleven voor de somme van 3 pond 15 sch 8 gr omme voordanne tzelve te ghebruuckene...
 • 26 ... 1566:
  Getuigen scepenen voor de ho mo edelen van de raad van Vlaanderen dat Cornelis Boloys als machtich over Charles van Marivoorde zeker proces gheintenteirt by arreste op een huus ende muelene toebehoorende eenen Wm Crop staende op de nieuwe Mude nevens twerck ende speye van die van Brugghe ende naerdien dat de voorn Corns: tzelve huus ende muelene ter vierscaere afghewonnen hadde es by infortune ende misschieve vande viere de voorn muelene gheabsumeert ende verbarnt gheweest aleer den voorn Corns heeft moghen procederen by pallable kerckeghebodinghen ende behoorlicke keersbarninghe ter vercoopinghe vanden voors huuze ende muelene...
  De baljuw heeft verclaerst dat hem wel kennelict es gheweest dat de zelve muelene gheabsumeert ende verbarrent es gheweest zaterdachs snachs den 2en van Septembre zo hy deposant bevonden heeft by zyne boucke ende registre fo 130... van twelcke de voorn Corn: Boloys verzocht heeft thebben onse openen letteren van attestatie... den 26 van wede 1566

Bronnen