Gillis Hacx land

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Gillis Hacx land lag in Sint Anna ter Muiden. Het was afgesplitst van Anthonis de Keuninck hofstede.

Ligging

23 mei 1691:

 • een gedeelte van sijn erve
 • aen de suijt oostsijde van den Corten ommeganck na Vrouw Geijle,
 • sijnde de suijtwest sijde van deselve erve
 • abouterende aen de suitwestsijde [sic] aen d’erve van vidua Nicolaes Leupe,
 • aende noortwestsijde voors corten ommegangck,
 • aen de suijtoosteijnde d’erve van de weese van wt Johannes Leupe
 • ende aende noortoostsijde t restant van de erve van de comparanten

10 december 1692:

 • aen de suijtoostsijde van den corten ommeganck na vrouw Geijle
 • hebbende ten noortoosten de resterende erve van gen: Gilles Hacx oftewel sijne weduwe voornt,
 • ten suijtoosten de erve van de weesen wt Johannes Leupe
 • ende ten suijtwesten d’erve van de comparant...
 • met t’gebruijck van de waeterput

21 januari 1693:

 • een woonhuijsken schuijre en stallijnge met sijn erve
 • aen de suijtoostsijde van den corten ommegangh na vrouw Geijle
 • aende suijtwestsijde d’erve van den acceptant
 • aen de noortoostsijde d’erve van Gilles van Beveren
 • achterwaerts streckende jegens t statswaterput

13 juli 1729:

 • lant sijnde boomgaert, hoveninge etc,
 • voor desen gekogt bij wt de voorgem Maeijken Kaestekers in twee differents tijden, van Gillis van Beveren en Catheline Verburgt, mitsgaders van de boedel wt Marij Petijt wed Gilles Hacx dd 10 dec 1692 en 21 jan 1693,
 • de eerste van de voors twee partijen belast met een kerckerente van 3 schell 3 groten vlms,
 • beijde de voors partijen abouterende west jegens de hier voor gemelde partije van 59 roeden,
 • suijt jegens de erve van van de burgemr Boudewijn Scheers, te vooren Salmon de la Va,
 • oost jegens de erve van schepen Romanus vd Ameele,
 • en noort jegens de stats strate genaemt den korten ommeganck loopende na vrouw Geijle;

Eigenaren

 • Tot 23 mei 1691: Gillis Hacx X Marij Petijt (geheel)
 • Vanaf 23 mei 1691: Gilles van Beveren (helft).
 • Tot 10 december 1692: Gilles van Beveren X Cathelijne Verburgt (helft)
 • Vanaf 10 december 1692: Maaiken Kaestekers wed. Nicolaes Leupe (helft).
 • Tot 21 januari 1693: Erfgenamen van wilj. Marij Petijt wed. Gilles Hacx.
 • Vanaf 21 januari 1693: Maaijken Kaesteckers.
 • Tot 13 juli 1729: Jacobus de Nuet X Magdalena Hernij wed Jannis vd Kerkhove
 • Vanaf 13 juli 1729: Maerten, Jannis en Pieter van de Kerkhove

Vermeldingen

RAZvl 473

 • 23 meije 1691: comp Gillis Hacx ende Marij Petijt sijne huisvr verkopen aen Gilles van Beveren een gedeelte van sijn erve jegenwoordich bij hem gebruickt gelegen aen de suijt oostsijde van den Corten ommeganck na Vrouw Geijle, sijnde de suijtwest sijde van deselve erve abouterende aen de suitwestsijde [sic] aen d’erve van vidua Nicolaes Leupe, aende noortwestsijde voors corten ommegangck, aen de suijtoosteijnde d’erve van de weese van wt Johannes Leupe ende aende noortoostsijde t restant van de erve van de comparanten... voor eene somme van 70 ponden vls...
 • 10 december 1692: comp Gilles van Beveren ende Cathelijne Verburgt verkopen aen Maaiken Kaestekers laest wed van Nicolaes Leupe een sekere haere erve? laest gecocht van Gilles Hacx gelegen aen de suijtoostsijde van den corten ommeganck na vrouw Geijle hebbende ten noortoosten de resterende erve van gen: Gilles Hacx oftewel sijne weduwe voornt, ten suijtoosten de erve van de weesen wt Johannes Leupe ende ten suijtwesten d’erve van de comparant... met t’gebruijck van de waeterput... is deze veralienering geschiet jegens een huijsken en erve den acceptant competerende g’estimeert tot 56 ponden vlms ende dese vergiste parthie tot 17 ponden vlms... [bij verder verkoop] blijft de acceptant en haere erfgenaemen daer van behouden t recht van naederijnge...
 • 21 januarij 1693: comp Philip d’Angloo ende Mahieuw Vervooren als testamentaire executeurs ten boedel van wt Marij Petijt wed van wt Gilles Hacx in gevolge de attestatie van vijff geloofweerdige luijden verkopen aen Maaijken Kaesteckers een woonhuijsken schuijre en stallijnge met sijn erve gestaen en gelegen aen de suijtoostsijde van den corten ommegangh na vrouw Geijle hebbende aende suijtwestsijde d’erve van den acceptant aen de noortoostsijde d’erve van Gilles van Beveren achterwaerts streckende jegens t statswaterput... voor 58 ponden vlms...

RAZvl 478

 • fo 237, 13 juli 1729:
  comp Jacobus de Nuet in huw met Magdalena Hernij te vooren wed Jannis vd Kerkhove in sijn leven borgemr deser stede, hebben verkocht aan Maerten, Jannis en Pieter van de Kerkhove alle drij meerderjarige kinderen van de voors Magdalena Hernij en wt Jannis vd Kerkhove, welke sijn accepterende o.a.
  item de helft in [ni] lant sijnde boomgaert, hoveninge etc, voor desen gekogt bij wt de voorgem Maeijken Kaestekers in twee differents tijden, van Gillis van Beveren en Catheline Verburgt, mitsgaders van de boedel wt Marij Petijt wed Gilles Hacx dd 10 dec 1692 en 21 jan 1693, de eerste van de voors twee partijen belast met een kerckerente van 3 schell 3 groten vlms, beijde de voors partijen abouterende west jegens de hier voor gemelde partije van 59 roeden, suijt jegens de erve van van de burgemr Boudewijn Scheers, te vooren Salmon de la Va, oost jegens de erve van schepen Romanus vd Ameele, en noort jegens de stats strate genaemt den korten ommeganck loopende na vrouw Geijle

Bronnen