Iman Imans hofstede

Uit Sint Anna ter Muiden
(Doorverwezen vanaf Geerlof Buijteman hofstede)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Iman Imans hofstede lag in Sint Anna ter Muiden, op de locatie van de latere percelen A 4, A 5, A 6, A 7 en A 8.

Ligging

3 december 1653:

 • 89 roeden vier ende 3/4 voeten
 • gelegen noort van de kercke

31 oktober 1657:

 • de hofstede daer de baliu Buyteman op heeft gewoont
 • noort van de kercke

4 november 1660:

 • helft van het gebauw timmerage ende metselwerck van seker hofstede bestaende in huijsinge schuijre backeete
 • staende op eijgen gront
 • mitsgaders noch de helft van de nombre van ontrent 30 gemeten lants,

20 september 1669:

 • een hofstede bestaende in een huijs, schuijre, bacquete, duijvekooije met een schoon plaisant en hoff, een somerhuijs...
 • met 13 gem 229 roeden lande bestaende soo in boomgaert, weijland als saeijlandt daervan eerst is liggende binnen het schependomme van der Muiden 12 gem 111 roeden

14 december 1696:

 • een hofstede bestaende in huijs, schuijre, backqueete, duivekooij
 • met een hoff en breeder plantagie ende cotteragie
 • met 12 gem 111 roeden lants sijnde soo weije als saeijlant ende boomgart

Eigenaren

 • Voor 1653: Iman Ymansen.
 • Tot 3 december 1653: Franchoijs Verstrate X Maeijken Wijtings (aandeel).
 • Vanaf 3 december 1653: Pieter van Pamele X Neeltje Ymans.
 • Tot 31 oktober 1657: Pieter Ymanssen X Jacomijntje Cappoens (helft). De andere helft is in het bezit van Pieter van Pamele.
 • Vanaf 31 oktober 1657: Adriaen Adriaensen de jonge (helft).
 • Tot 4 november 1660: Wezen van Pr: van Pamele X Neelken Ymans (helft)
 • Vanaf 4 november 1660: Adriaen Adriaenssen te Sluijs (helft en daarmee het geheel).
 • Tot 20 september 1669: Erfgenamen Adriaen Adriaenssen
 • Vanaf 20 september 1669: Gilles Kerrebrouck.
 • Tot 14 december 1696: Petronella van Kerrebroek huisvr van Bartholomeus de Laeter, ende Petronella (lees: Sarra) van Kerrebroek wed Capteijn Huijbertus Coomans wonende te Middelburg in Zeeland, erfgenamen van Gilles Kerrebrouck.
 • Vanaf 14 december 1696: Bartholomeus Bellijnck.
 • Tot 21 mei 1721: erven Bartholomeus Bellinck
 • Vanaf 21 mei 1721: Pieter Bellinck

Vermeldingen

RAZVL 472

 • 3 december 1653: comp Franchoijs Verstrate vervangende sijn huisvr Maeijcken Wijtings verkoopt aan Pieter van Pamele getrout hebbende Neeltje Ymans ter acceptatie over deselve van den procureur van der Kuijl al soodanig lant als hem comparant is competerende in de hofstede alhier ter stede gekomen van Iman Ymansen ende tegenwoordich int gebruijck van Laurens Ymansen gelegen noort van de kercke sijnde tselven partijken ter groote van 89 roeden vier ende 3/4 voeten volgens de finale cavelinge gedaen bij Pr Mortier zalr:...
 • 23 feb 1656
  comp Pieter Imansen, Pieter de Vos ende Pieter van Pamele causa uxoris Cornelia Ymansen ter saecke naers: bij haere resprective huisvr: geautoriseert, die verklaarden nog schuldig te zijn aan Adriaen Adriaenssen mr timmerman te Sluijs... Pieter Imansen de somme van 200 carolieguldens, Pieter de Vos ook 200 gulden en Pieter van Pamele 300 gulden...
  onderpand een huijs, schuijre ende 12 gem lant haerlieden gesamentlick competerende sijnde de hofstede daer haerlieder schoenvader de bailliu Buyteman op gewoont heeft...
 • 28 april 1657:
  comp Pieter de Vos lantman wonende op St Anne ten Vrijen ende HesterYmans filia Yman geprocureert bij Susanna Brant ... verkopen aan Pieter van Pamele gehuwd met Cornelia Ymansen de voorn: Hesters suster gronden die compt: competeren als erfenis van Iman Imansen en Susanna Brant alsmede bij de versterfenisse van Christina Ymanssen de voorn: Hester Ymansen geheele ende Mayke Imants haer halve suster ... de gronden liggende St Anne ten Vrijen en deels in de prochie Westcappele...
 • 31 october 1657:
  comp Pieter Ymanssen en sijn huisvr Jacomijntje Cappoens verkopen aan Adriaen Adriaenssen de jonge de gerechte helft van de hofstede daer de baliu Buyteman op heeft gewoont noort van de kercke met alle geteygen lant daernevens gaende
  ende het andere lant het gene den compt: daer buijten is competerende ontrent 11 a 12 gem onbegrepen tsamen te weten de helft van de wederhelft competeert Pieter van Pamele bekennende van den coopschat al wel voldaen te sijn... Pr van Pamele pachter van voors landen ende hofstede...

RAZVL 473

 • 16 jan 1658: comp Bartholomeus Pauwels schepen deser stede in huwel hebbende Jacquemijnke van Pamele, Michiel Cidroen in huw hebbende Francijnken van Pamele, voorts Jacob Looijssen, soo voor hem selven als vervangende Willem ende Cornelia Looijssen sijne broeder ende zuster verkopen aan Pieter van Pamele de landen die henlieden competeren bij het overlijden van Mayken Ymans huisvr was van Bartholomeus Wittingh, ende Christijntje Ymans hare halve zuster, gelegen in t gebruik van de hofstede van de voorn Iman Imansen nu toecoomende Adriaen Adriaenssen ende Pieter van Pamele elk voor de helft ende met deselve leggende gemeen ende onverdeelt ...
 • 4 feb 1660: comp Bartholomeus Pauwels voogt van de wesen van Pr: van Pamele ende Neelken Ymans sijne huisvr ter saecken naers vervangende Pr: de Vos oock voocht vande selve weesen, verkoopt aan Adriaen Adriaenssen wonende tot Sluijs de gerechte helft van het gebauw timmerage ende metselwerck van seker hofstede bestaende in huijsinge schuijre backeete staende op eijgen gront mitsgaders noch de helft van de nombre van ontrent 30 gemeten lants, den voors Pr van Pamele gecompeteert hebbende soo uuten hoofde van sijn huisvr Hester Ymans als bij coope gedaen jegens de verder? participanten ?? tot soodanige nombre ende groote van lande als de overledene was competerende sonder tot presijse groote gehouden te wesen gecant ende geabouteert volgens de ommelooper ende leger gelegen noort van de kercke deser stede...voorts noch gehouden te betalen aen Thomas Kuijne de verloopen interest van sulcken capitael als hij heeft ten laste van Pr. van Pamele voornt sijnde gehipotecqueert op de vercochte hofstede en landen...
  coopsomme bedraagt 383-6-8 ponden vlms....
 • 20 sept 1669* en @:
  comp Thomas Mattheeusse als machtig bij procuratie van de impetran(?) van het sterfhuijs van Adriaen Adriaenssen verkoopt aan Gilles Kerrebrouck bij overlatinge van dhr Mailliart van den Bussche ten desen absent over wien Willem van Noort ten desen present den voor gifte is accepterende van een hofstede bestaende in een huijs, schuijre, bacquete, duijvekooije met een schoon plaisant en hoff, een somerhuijs... met 13 gem 229 roeden lande bestaende soo in boomgaert, weijland als saeijlandt daervan eerst is liggende binnen het schependomme van der Muiden 12 gem 111 roeden;
  item ten Vrijen tot Sluijs 118 roeden

ende voorts ten Vrijen tot Brugge onder de Vaert Cantelmo 1 gem landt...
alles volgens de belegeringe gemaect door lantmeter Anthonij Messiaens sijnde de gemelde hofstede ende landen door den voornoemde Mattheeus publijckelijk vercocht op den 27 november 1668...

 • 14 december 1696:
  comp Gijdeon Nemegeer burgemr der stat Sluijs gemachtigd door Petronella van Kerrebroek huisvr van Bartholomeus de Laeter ... ende Petronella [lees: Sarra] van Kerrebroek wed van Capteijn Huijbertus Coomans beijde woonende tot Middelburg in Seelant t samen kinderen en erfgenamen van Gilles van Kerrebroek... verkopen aan Bartholomeus Bellijnck een hofstede bestaende in huijs, schuijre, backqueete, duivekooij met een hoff en breeder plantagie ende cotteragie staende ende gelegen op St Anne ende jegenwoordig bewoont wert bij Jan van Hecke met 12 gem 111 roeden lants sijnde soo weije als saeijlant ende boomgart gecant ende geabout volgens de belegering daer off gemaect door den gesworen lantmeter Anthonij Messiaensens... voor de somme van 683 6 8 ponden vlms... vrij behalve een rente van 4 ponden vlms ‘s jaers aen de kercke der stat Sluijs gaende uit 5 gem 20 roeden, mitsgaders

noch een rente van 5 schell 1 groote jaerlicx aen de kercke van St Anne...

RAZVL 478

 • fo 151, 21.5.1721
  comp Jan Francois Hennequin schepen deser stede in huw hebbende Johanna Cauwe te vooren wed van Bartholomeus Bellinck mitsgaders deselve Johanna Cauwe ter zaecke naers: bij deselve haeren man geautoriseert, eerstel: zoo voor hun zelven als over hunne weesen gerechtigt in de naars: hofstede, plantage en landerien voor de eene helft,
  voorts nogh deselve Jan Francois Hennequin en zijne huisvr Johanna Cauwe over hunne weesen, mitsgaders Mattheus de Bruijne als in huw zijnde geweest met wt Janna Bellinck die dochter was van de voors Bartholomeus Bellinck in voorigen huw geprocureert met Johanna Pauwels, zoo voor zijn zelven, als voor zijn minderj kinderen, te samen, benevens Pieter Bellinck, broeder van de voorn Janna Bellinck (cooper van dese hofstede en landen) in tgene naerschr geregtigt voor een vierde part, competerende de gemelden cooper Pieter Bellinck over zijne moederlijcke successie het resterende een vierde part.
  De voors Jan Francois Hennequin en Mattheeus de Bruijne voor zoo veel hunne respectieve weezen aangaat geautoriseert...
  hebben verkocht op 12 december 1720 ten huijse en herberge van Joris de Mil aan Pieter Bellinck, woonende alhier, een hofstede etc met den boomgaert, hoff, plantage etc gelegen agter de kerke deser stede in de grooten kerkhoeck nu laest bewoont bij den eersten comparant Jan Frans: Hennequin met eerst 12 gem 111 roeden, zoo boomgaert, weije als zaeijlant waervan de kanten en abouten zijn gedesigneert bij lantmeter Anthonij Messiaens... de gemelde hofstede en landen hebbende gecompeteert aan meergem Bartholomeus Bellinck, die tselve bij coope had van de kinderen en erfgen van Gillis van Kerrebroeck dd 14 dec 1696.

Voorts nogh 1 gem 32 r zaeijlant, deel van meerder partije, gelegen mede in den grooten kerkhoeck,
de eene helft van 166 roeden onder dese schependomme van Muijden, ende de wederhelft op keijzersbodem; de voors 1 gem 32 r gecomen uijt den hoofde van de hiervoor gem: Johanna Pauwels, die tselve ten deel was gevallen bij het overlijden van haar vader Johannes Pauwels.
Ende eijndelings nogh 1 gem lant onder parochie van Westcappelle, mede keijsersbodem, den overl Bartholomeus Bellinck hebbende gecompeteert bij coope van de hiervoor gemelde kinderen en erfgen Gillis van Kerrebroeck... tsamen 14 gem 143 roeden namentlijk op statenboden 12 gem 277 roeden benevens het gebouw en plantage en 1 gem 166 roeden op keijsers bodem.
Zijnde dese coop geschiet voor 56 ponden vlms per gemet...

 • fo 157, 18.7.1721:
  comp Pieter Bellink met zijn huisvr Pieternella Adams beijde woonende alhier, verklaren schuldig te wesen aen Pieter Hernij d'oude, out burgemr nu schepen 350 ponden vlms tegen 5 procent...
  onderpant een hofstede staende en gelegen agter de kerke deser stede in de grooten kerkhoeck, nu laest bewoont geweest bij Jan Frans: Hennequin etc [zie acte dd 21.5.1721]

RAZVL 479

 • fo 129, 27.12.1741*:
  comp Pieter Bellinck schepen deser stede, althans in huw met Elisabeth de Vulder, en bevorens in huw geweest met Pieternella Adams, declarerende dat mits ter weeskamer alhier gebleken is dat de vier kinderen van sijn gemelte eerste vrouw voor moederlijke successie niets sijn competerende, diensvolgens besitter in baten en lasten gebleven is ten gemeenen boedel en goederen van hem en sijn meergem eerste vrouw, ende dat sijn jegenwoordige tweede vrouw aen het nabeschreven verkogte geen proprieteit is hebbende, welke compt: verklaarde op 19 oct 1741 verkogt te hebben aan Pieter le Roij, borger deser stede, een hofstede met ontrent 5 gem lants daar de hofstede op staat, bestaande in boomgaard, hoff, weije, plantagie... immers zoo als deselve jegenwoordig bij den compt: wort bewoont en gebruict, gereserveert de grote schuyre en wagenkot daaraen staende agter de hofstede, mitsgaders ook het straetje lopende lanxt het kerkhoff na agter de kerke alhier. De hofstede en 5 gem lant gestaen en gelegen agter de kerke deser stede in den grooten kerkhoek, abouterende volgens opgave van den comparant noortoost tegen de Nederenheereweg, zuytoost tegen het voorn: straetje loopende lanxt het kerkhof tot aen den paalsteen, west het lant van Mattheus Maertens en Pieter van de Kerkhove, en noortwest het lant van de kerke deser stede... het verkogte belast met een rente van 5 schell vlms sjaers aen de kerke en armen alhier,.
  Competerende de compt: voors hofstede en lant bij koope onder en met meerder partien van landen, staande huw met sijn voorn eerste vrouw gedaen, van Jan Francois Hennequin, als in huw geweest met Johanna Couwe, bevorens wed van Bartholomeus Bellinck voor deene helft;
  item van voors Jan Francois Hennequin en Johanna Couwe over hunne weesen mitsgaders van Mattheus de Bruijne als in huw geweest met Janna Bellinck, dogter van voorn Batholomeus Bellinck in vorigen huw geproc: met Johanna Pauwels, zoo voor sijn selven als voor zijn minderj kinderen te samen, benevens de compt:, broeder van voorn Jannis Bellinck voor een vierde part, en den compt:over sijn moederlijke successie voor het resterende een vierde part dd 21 meij 1721.
  Is deze koop geschiet voor 491 ponden 6 schell 8 groten vlms den hoop.
 • fo 135, 27.12.1741*:
  comp Pieter Bellinck, schepen deser stede, althans in huw met Elisabeth de Vulder, en bevorens in huw geweest met Pieternella Adams... verkoopt aan Pieter le Roij eerst een straetje groot 130 roeden lant loopende van de Nederenheereweg lanxt het kerkhof tot aen de paalsteen en de weije van de hofstede van de comparant... en voorts nogh aan het selve straetje 7 roeden lants op statebodem sijnde deel van 1 gem 32 roeden lants, waervan de rest legt op keijsersbodem.
  Competerende den compt: het verkogte bij koope onder en met meerder partien van landen, staande huw met zijn eerste vrouw gedaan van Jan Francois Hennequin als in huw met Janna Couwe bevorens wed van Bartholomeus Bellinck etc [zie acte fo 129]
  Koop is geschiet voor 45 ponden vlms den hoop.

RAZVL 480

 • fo 54v, 23.10.1765*:
  comp Johannes Bellinck landman te deser stede en zijn huisvr Martha Croquette;
  Andries Billiau s Heeren dienaar alhier en zijn vrouw Christina Bellink hebben verkogt als kinderen en erfgenamen van haar overleden vader de oudschepen Pieter Bellink 535 roeden lands, daar onder een straatie of uitweg waarvan de naarschreven acceptante is genietende van de parochie St Anna ter Muijden tot 4 guldens sjaers gelegen agter de kerk deser stede, van t zuiden het land van de thesaurier Jacobus vd Ameele, van oosten tland van den eersten comparant Johannes Bellink, van noorden tland van de wed Valentijn Schelleman komende met het westen of zuidwesten met het straatje jegens het kerkhofen van welke 535 roeden maar is leggende ten desen schependomme salvo justo 250 roeden... aan Isabella Oonoff wed wt schepen Johannes Lamens... voor 48 ponden vlms den hoop contant
 • fo 103, 9.7.1776:
  Jacobus le Roij meerderj jongman verkoopt aan zijn broeder Pieter le Roij schepen deser stede:
  eerstelijk eene hofstede met ontrent 5 gemeten lands daar de hofstede op staat bestaande in boomgaard hof weije... immers zoo als deselve bij den comparant jegenwoordig wert bewoont en gebruikt... gelegen achter de kerke deser stede in den grooten kerkhoeck abouterende noortoost tegens den Nederenheerenwegh, zuitoost jegens het hierna te noemen straatje lopende langs het kerkhoff tot jegens den paalsteen, west het land van Jacobus vd Ameele sr, en noortwest het land van de kerke deser stede, ... belast met eene kerke en armen rente van 5 schell...
  Item in de numbre van 535 roeden lands daaronder een straatje off uitwegh waarvoor den naerschr acceptant is genietende van de parochie St. Anna ter Muijden tot vier guldens sjaars almede gelegen achter de kerke, vant zuiden tland van de thesaurier Jacobus van den Amele, van oosten het land van Johannes Bellink, van noorden het land van de weese Josias Mighielsen comende met het west of zuijtwesten met het straatje jegens het kerkhoff, van welke 535 roeden is leggende ten desen schependomme 250 roeden.
  En welken coop tsamen is geschiet voor 600 ponden vlms

Bronnen