Duivekot

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het houden van duiven was vroeger een 'heerlijk recht' voorbehouden aan adellijke lieden. Daarom staan duiventillen van oudsher vooral bij landgoedhuizen.De duiven werden niet alleen voor de sier gehouden maar ook voor het vlees. De meeste duiventillen bestaan uit houten constructies op poten. In de geschiedenis van Sint Anna ter Muiden wordt verscheidene keren expliciet melding gemaakt van een 'duvekot'. Bijvoorbeeld bij de hofstede de Patente is daar in de akten vanaf 1671 sprake van.


RAZVL 473

  • 5 december 1671:
    comp juffr Elisabeth Jordaen (moeder van Johannes Sandra) laest wed van Noel Nemegheer verklaart schuldig te zijn aan Susanna ende Maria van Pijlworm fa van dhr Jacob van Pijlworm, op wien Adriaen Jordaen, griffier tot Isendick als voogt van de selve twee wesen de schult was accepterende van 450 ponden vlms geleend geld tegen 5 procent...onderpand de naers:partien van landen, hofstede ende huijsen alle gelegen binnen de schependomme van St Anne, de comp: aancommende bij successie van hare moeder Janneken Meurs wed van Maerten Jordaens jegens hare suster, broeders ende neeff, mede erfgenamen ten selven sterfhuise volgens de vercavelinge onder hen gedaen den [n.i] meert 1668 ten presentie van de heren Pieter Lips ende Maxim van Meeteren als commissarissen van het college van slants van den Vrije tot Sluijs,
    eerstelijck 4 gem 1 lijne en 40 roeden landts int 6e begin binnen de paelen van St. Anne op den oostdijck zijnde dat stuc landt daer de comparanten hofstede op staet genaemt de Patente bestaende in huijs schuijre, stallinge duijvecot bacqueet ... jegens den brugse polder dijck aen.


Hetzelfde geldt voor de hofstede Jonkvrouw Geilstraat 3.


RAZVL 473

10 junij 1679 comp Jacob de Mol ende Baudewijn Scheers voogden van Pieter, Jacomijntje ende Janneken Pauwels wesen van Bartholomeus Pauwels overleden op St. Anne; item Maria van Overschelde weduwe van den selve Bartls Pauwels over haer selfs als over haer kint ter saeke naers machtich benevens de voorn voogden bij apostille op request in date den achtien deser; voorts Michiel van de Woestijne in huwelijk met Maria Pauwels dochter van de overleden Barthls Pauwels; item Bertel ende Johannes Pauwels kinderen van voorn Barthels Pauwels haer selfs sijnde bij comparanten oude van beth dan 25 jaeren... welcke comparanten verklaerden met den stocke vercocht te hebben op 25 april 1679 aan Hendrick van Hecke een hofstede bestaende in huijs, schuijre, stallinghe, brauwerij, duijvecot, boomgaert gelegen op St Anne op den gront ende erve aencommende Jacob Negeman tot Sluijs