Charles van Marivoorde huis

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Charles van Marivoorde huis lag in Sint Anna ter Muiden, ongeveer op de locatie van het latere perceel A 20 en/of A 21.

Vermeldingen

RAZvl 471

 • 10 oktober 1566:
  Comp Jan Lombaert vrylaet in Oostkerckeambocht ende Lucie fa Bertelmeeus Jacobssen zyne wettel ghezellenede... Franchois Luucx accepterende ten profycte van joncheer Charles van Marivoorde tzelfs Franchois vrije eygendomme... 5 ghemet 4 roeden landts metter hofstede daerop staende staende ende ligghende binnen deser stede ende schependomme vander Mude in een meerder parthie van 7 g 48 r landts ghemeene metten zelve joncheer Charles , Corns du Belloijs ende Inghel Arendts ende de kercke van St Anne der zelven stede noordt byder kerck ende es de hofste daer de voorn Inghel Arendts jeghenwarde: oppe woondt...
  10 octobre 1566

Ommeloper 1577

Grevenijnghe waterijnghe uut 21e begin

 • [marge] ontbladere Gheraert Sijmoenssen
  Chaerles van Marivoorde over Lieven de Vlieghere ande zuutzijde daeran, een haeckende plaetse metter hofstede daer Gheeraert Sijmoenssen wuendt, metter zuutsijde anden dijck van Grevenijnghe, boomen ende haghen vrij hier toeghemeten zoo die nu de @ xv c lxxvij besloot sijn, zom metter noortsijde ande adere, jeghens Francois Luucx lant, streckenden metten westhende zom ande voorseide adere jeghens sijn selfs hofstede ende jonghen bogaert daer Jacob de Herpe wuent, ende an sijn selfs lant streckende metten oosthende an Sinte Anne strate 21 voeten breet uutgheslegen duergaens,
  7 gem 50 roeden

Ommeloper 1601

 • [supra] van uxem
  Charles fs Charles van Marivoorde comende van mr Adr de Vlieger aende oostsijde daeraen, een stuck opt westeijnde smalst ende opt noortoosteijnde drie houck met een wal bijde noortsijde mette suijtsijde aenden dijck ende metten noortwestsijde aenden waterganck een roede breet uutgeslagen, streckende metten oostende aende cappellerie van onse vrouwe Aerdenburgh lant, 4 gem 1 lijne 16 roeden
 • De obedientie van St. Donaes in Brugge int selve stuck, 1 lijne 36 roeden
 • Charles fs Charles van Marivoorde comende van Lieven de Vlieger aende noortsijde daeraen een effen blicxken mette noortsijde aende adere, streckende metten westende aende oostwaterganck ende verschaeckelt in den noortoosthouck str: metten oosteijnde aen sijn selfs lant, 7 lijne 80 roeden
 • Lucas van Marivoorde
  Charles fs Charles van Marivoorde comende van Lieven de Vliegere aende noortz: ende aent oosteijnde daer aen, een stuck met een strijnck gracht hier in liggende mette noortsijde aende ader str metten westeijnde aen sijn voors lant ende met den oostende aen Eneas van Marivoorde lant ende verhaeckt aende zuijtzijde zuijtwaert tot aenden dijck, 3 gem 2 lijne 35 roeden
 • [supra] vidua Pr Chieux
  Eneas fs Charles van Marivoorde comende van Lieven de Vliegere aende oostzijde daeraen, van beede laeste parcheelen een stuck met een strinckgrachtken ontrent den middele daer in leggende met de noortsijde aende ader str metten oosteijnde aen zijn zelffs lant, 2 gem 89 roeden
 • [supra] vidua Pr Chieux
  Eneas fs Charles van Marivoorde comende van Lieven de Vlieger aent oostende daeraen, van beede laeste parcheelen een stick hoogelant met wijlent een dreve opt westeijnde mette noortsijde aende ader ende mette zuijtsijde aenden dijck de geheele gracht hiertoe gemeten, 2 gem 91 roeden
 • [marge] xciij e
 • idem als voren Maerten vd Kerkhove tot 2-0-52@
 • [supra] vidua Pr Chieux hie@
  Deselve comende van deselve aent oostende daeraen, drie stucx tenden den anderen twesterste minst, met beede zijden als vooren, 8 lijne 24 roeden
 • [marge] hier uut binnen 36 143@
 • [supra] Jaecques van Uxem daer hij woont
  Deselve comende als vooren aent oostende daeraen, een groote plaetse van diversche stucx met een hoffstede ten oostende daer den Burgemr van Uxem [later ingevuld] op woont mette zuijtsijde aenden dijck streckende metten oosteijnde aen St. Annestrate, metten noortwesthouck aende ader ende verhaeckt aende noortsijde bij t westende, 7 gem 50 roeden ende is binder paele
  p m 2141 r ghemeten alomme ter suijtze ende oosthe soo verre dat bepodt is.


RAZVL 472

 • 8 julij 1654:
  comp Christiaen de Croesere heer van Autentuijn Dunenbreucq als voogt van de onbejaarde kinderen van Jan de Croesere sijne broeders en susters, beneffens Hendrick de Croesere sijne broeder ende mede voogt... verkopen aan Jaques van Uxeem onse medebroeder in wette, 7 gem 50 roeden lants in de wateringe van Greveninge daer op staet de huijsinge ende wooninge jegenwoordig bij den acceptant bewoont worden sijnde alle weije ... partije streckende van den suijden aen de Greveningedijck van den westen t lant van d hoirs van wijlent vrouw Johanna van Noorden lant van Marcus ImBona ende ten westen den corten ommeganck ende sijnde de vergiste parthije deel van 33 lijnen 52 roeden dan off het surplus competeert den heer compt: ende consorten...

RAZVL 473

 • 11 juni 1664:
  Voorslach tot vercaveling tusschen Jacob van Uxeem ende de wed van Pieter Chieux van de landen die sij tsamen gecocht hebben van jonkheer Hendrick Marinis de Croesere en sijne broeders en susters als volgt:
  het eerste lot sal hebben eerst de twee weijkens liggende op de oostsijde van de gecochte parthie groot volgens de liggers van de lantmeters 2 gem 52 roeden
  item een stuk saeijlant leggende op de noortsijde van de voorgaende weijkens over d'adere groot 2 gem 30 roeden.
  item op het westeijnde vant voorn stuck saeijlant aldaer 79 roen saeijlant in 1 gemet 7 roeden gemeene met de kercke van der Muiden dus hier voor eijgendom deselve 79 roeden.
  Voorts sal haelen in voldoeninghe uijt pthie saeijlant van 7 gem 188 roeden aldaer op de noortsijde de nombre van 4 gem 3 ½ roeden
  tsamen: 8 gem 1 lijne@ 14 ½ roeden

  2e lot
  het tweede lot sal hebben eerst de weije in de Wallebilcken liggende in de suijtwesthouck van de gecochte parthie groot 2 gem 59 roeden
  Item het stuck saeijlant liggende op t oosteijnde van de voorgaande parthie daer in begrepen het parthieken graslant daer het dijcxken op legt groot 297 roeden ende t saeijlant groot 2 gem 91 roeden dus tsamen groot 2 gem ijxxi roeden
  Voorts in voldoeninghe de suijtsijde van de 7 gem 188 roeden aldaer de 3 gem 184 ½ roeden
  totaal 8 gem jlxiiij ½ roeden
  Parthien sijn int vriendelijke met malcanderen geaccordeert dat Jacques van Uxeem sal hebben voor sijn cavel in eygendomme het eerste lot gelijck het in de text gementioneert is en de wed van Pieter Cieux sal hebben voor haeren cavel in eygendomme het 2e lot...
  met Maerten van Massenhove als assistent van voors weduwe...

Bronnen