Beschrijving van Sint Anna ter Muiden in 1792

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

In 1792 namen Jacobus Kok en Jan Fokke een beschrijving van Sint Anna ter Muiden op in hun Vaderlandsch woordenboek.

Beschrijving van Sint Anna ter Muiden

S. Anna ter Muiden, een Steedje, in Staats-Vlaanderen, onder het regtsgebied of Vrije van Sluis, ongeveer een half uur gaans ten Noordwesten van de Stad van dien naam gelegen. Bij den oorspronkelijken naam van Muiden, heeft men den toenaam van S. Anna gevoegd, 't zij om dat de Kerk der Plaatze, eertijds, aan de Santinne van dien naam gewijd was, of ook, misschien, om het Plaatsje aldus van het Hollandsche Muiden te onderscheiden. S. Anna ter Muiden was, bij ouds, eene beslootene Plaats, hebbende bolwerken en poorten; doch, zedert langen tijd, is 't een en ander niet meer voorhanden: het is thans eene openene Plaats of Vlek, bestaande uit slegts vier kleine Straatjes, bebouwd met omtrent dertig huizen, die van nog geene honderd ingezeetenen bewoond worden. Zo niet van allen, immers de meesten doen belijdenis van den hervormden Godsdienst, en houden hunne openbaare zamenkomsten in de S. Anna Kerk, die door eenen eigen Predikant bediend wordt. Intusschen is van het oude gebouw niets meer voorhanden. De Franschen, hetzelve, nevens het bovenste gedeelte van den Toren, in koolen geleid hebbende, heeft men, aan den Toren, een Vertrek getimmerd, welk thans tot eene plaats van openbaare Godsdienstoeffeninge verstrekt. De Regeering bestaat uit Baljuw, die, door Hun Hoog Mogende, voor zijn leeven, wordt aangesteld, eenen Burgemeester en vijf Schepens, welke, jaarlijks, van de Afgevaardigden der Algemeene Staaten, hunne aanstelling of bevestiging ontvangen, en uit eenen Griffier en Ontvanger, welke posten door de Regeering begeeven worden. De reden, om welke S. Anna ter Muiden eenige opmerking verdient, is, om dat deszelfs regtsgebied of Schependom eene tamelijke uitgebreidheid beslaat, bestaande hetzelve uit zes Polders, te zamen groot vierhonderd achtenveertig Gemeten en tweehonderd tachtig Roeden Lands. Over deze Polders zijn een Dijkgraaf, eenige Gezworens en een Penningmeester aangesteld. Nog grooter uitgestrektheid plagt het Kerspel van S. Anna ter Muiden te beslaan, voor dat een gedeelte daar van gediend heeft, om de Vestingwerken van de Stad Sluis in Vlaanderen uit te breiden.

Bronnen

  • Jacobus Kok, Jan Fokke: Vaderlandsch Woordenboek, 1792, zie Google Books