Anworpstraat 4

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Anworpstraat 4 is een gebouw aan de Anworpstraat te Sint Anna ter Muiden. Het ligt op perceel A 49. Anworpstraat 2 en 4 waren lange tijd een geheel.

Anworpstraat2.jpg


Vermeldingen

 • Anworpstraat 2 en 4
 • Sint Annastraat 124
 • [1728] De erven Hernij 73 R
 • [1832] A 48 (tuin) en 49 (huis), schoenmaker Jan H. de Winter
 • [2011] kadastraal perceel 77, 78, 79


RAZVL 471


Comp Mayken Balcke weduwe van Passchier Bezant geeft halm ende wett ghifte aan Pr de Cueninck ontrent vichtich roeden landts... zuudoost vander kercke metten noordhende ande Handwerpstr metten zuuthende anden Grevelincsen dijcx de stede vander Mude lant ande oostzyde ende Pr de Cueninck lant ande westzyde... 15 meye 1567


RAZVL 471


Cheyns brief voor Pieter de Cueninck voor een parthieken landts voor 18 gr sjaers Comp Pieter de Cueninck ons vertooghende hoe dat de zelve stede hadde een cleen plaetsken landts groot 70 roeden langhen tyt omblaet by eenen Joos de Vildere ende daernaer by zyne weduwe ligghende zuudoost van der kercke ant oosthende vant landt vanden zelven Pr: de Anworpstrate ande noordtzyde de grevelynschendyck ande zuudtzyde ande zuudthedende? wesende een drie houcksteen streken langhen tyt ontblaet gheweest hebbende by eenen Joos de Vildere ende zyne weduwe welck nu vueghelwee(?) licht ende tot gheenen proffyte verzouckende dat men hem tzelve plaetsken zoude willen overlaten in erfelicken cheijnse ome dat ant zyne te applicqineren ende tsamen te bevreiden... geven het plaetsken landts in cheyns voor 18 penningen vlms tot behouve van de zelve stede... 10 sprockle 1568 [lees 1569]


GAS 459

 • 1571:
  Pieter de Cueninck heift in ervel cheinse vande stede vander Muude een partyken landts wylent bij Joos de Vyldere ende zijne weese langhe ghebruuct voor xviij gr ervel: gt xxij mieten


Omm 1577

 • Dit beghint zuutoost daerbij ande oostsijde van der hoochstraete tusschen de Antwerpsche strate an de noortzijde den dijck van Grevenijnghe ende den Oostdijck beede ande zuutoostsijde ende es een gheere opt noortoosthende driehoucke, ende es t beloop daer de wedue van Jan Baert, Pieter de Vijlder ende meer andere in wuenen, van westen in,


[marge] ontbladere Anths: filius Pieter de Cueninck
Pieter de Cueninck bij coope over de kinderen van Jacob filius Cornelis uut borsele commende wijlent bij cheinse vander kercke van der mude, eenen bogaert ande oostsijde verhaeckende bijt zuuthende oostwaert tot aen sijn selfs lant, mette westsijde ande hoochstraete 26 voeten uutghesleghen, ende metten suuthende anden dijck van Grevenijnghe ende anden stepsteendijck, met een huijs hier op staende daer vidua Omaer de Witte wuendt,

 • 2 lijne 16 roeden

RAZVL 478

 • 12.4.1715:
  comp Alexander Boudrij als voogt over Jacobus Scholten weese van wt Dierk Scholten en Pieternella van Uxeem, erfgenaem voor d' eene helft van wt Guilliame Cools, nagelaten soon van de voors Pieternella van Uxeem, in voorg. huw verwekt bij Francois Cools.


En den eersamen Nicolaes de Can wonende onder St Anne Spaense bodem, in huw met Maria Cools, nagelaten dogter van wt Guilliame Cools, die cousin was van de voors Francois Cools, soo voor sig selfs als vervangende de verdere erfgenamen voor so veel nog eenige sich mogten opdoen, voor de andere helft... comparanten verkopen op 14 maert 1714 aan Pieter Hernij d'oude, out burgemr en schepen deser stede, een huijs bestaende in keuken, kelder... met een gevalle schuere, mitsgaders erve... gelegen op de hoek van voren tegen de Hoogstrate, en van ter sijden tegen de Antwerpstrate, west van vooren tegen gem: Hoogstrate, noort de voors Antwerpstrate, oost het huis en erve van Jaque de Bruine en suijd het huijs en erve van Pieter de Bruijne... het voorgem Guillaime Cools competerende bij versterf van sijn vader Francois Cools, sijnde de coop geschiet voor 50 ponden 9 schell 11 grote...


 • [bij A 47, het perceel ten oosten]

RAZVL 474

 • 1738:
  comp Jacob de Bruijne fs Jacob verkoopt aan Jacobus de Bruijne fs Pieter, meerjarig jongman wonende te deser stede een huijs schuren en erven aen de zuijtoostzijde van de Antwerpstrate, zuytwest van de erfgenamen wt burgemr Pieter Hernij, daar te vooren d'erven wt Frans: Cools,


RAZVL 480

 • 8.2.1764:
  comp Pieter Hernij oud burgemr en schepen deser stede heeft verkogt aan Jacob van Peteghem een huijs schuijre etc met [ni] roeden erve staende op den hoek van vooren jegens de Hoogstraat


RAZVL 480

 • 11.2.1767:
  Jacob van Petegem verkoopt aan Andries Borgoo een huis met [ni] roeden erve op de hoek van voren jegens de Hoogstrate


RAZVL 480

 • 27.4.1771:
  Francijna van Paris huisvr van Andries Borgo geassisteert van Adriaen Plasschaart hooftman te Westcappelle, welke Francijna van Paris als nog woonachtig binnen dese stad verclaarde als gemachtigde van haren man Andries Borgo thands woonende in den grooten Huijssenpolder lande van Axel... verkopen aan Pieter du Burck, mede alhier woonachtig, een huis schure etc met [ni] roeden lands... op den hoek van voren jegens de Hoogstraat


RAZVL 480

 • 1.2.1778:
  Leonard Ferleman balliu deser stad met verbantbrief ten laste van Pieter du Burck dd St Anne 7 mei 1777... die heeft verkocht op 27 dec 1777 aan Johannes Baptiste Francoijs Naeije... een huijs schuijre etc met 73 roeden erve... op de hoek van voren jegens de Hoogstraat


Not Hennequin

 • 22.3.1827:
  Maatje Lijbaard, wed van Johannes Naeije Johanneszoon, geen bedrijf hebbende, wonende te St Anne, verkoopt aan Johannes Paulus de Winter, schoenmaker te St Anne een woonhuis en het daartegen aangebouwd schuurtje op de hoek van de Antwerpsche straat, oost tegen de erve van Pieter de Bruijne, en met de westzijde tegen de oude weg.


De verkooper competerende voor de helft krachtens de gemeenschap van goederen en voor de wederhelft als volle erfgenaam van wijlen haar man, wie eigenaar van hetzelve huis is geworden bij successie van zijnen vader...


Not Hennequin

 • 4.4.1834:
  Johannes Paulus de Winter, schoenmaker, thans wonende Cadzand, verkoopt aan Eduardus Ludovicus Johannes Geeraards, werkman te Sluis, een woonhuis en het daartegen aangebouwde schuurtje op de hoek van de Antwerpsche straat palende met de oostzijde tegen de erve van Pieter de Bruijne en met de westzijde aan de weg, bekend als A 48 en 49.
 • De verkoper competerende bij koope van Maatje Lijbaart wed v Johannes Naeije voor mij dd 22.3.1827...


Not Schout

 • 14.7.1843:
  Eduardus Ludovicus Johannes Geeraerts verklaart schuldig te zijn aan vrouw Willemina Pieternella Ferleman wed van Jacob Vermaat... 360 gulden... onderpand zijn woonhuis met schuurtje te St Anne... A 48 en 49.


Not Schout

 • 14.12.1859:
  Inventaris van de boedel van Anna de Crane, oa een woonhuis te St Anne, A 49 op de hoek van de Antwerpsche straat... Volgt de inboedel.


 • 13 november 2003: De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een aanvraag om vergunning ingevolge artikel 11 van de Monumentenwet is ingekomen. Het betreft een aanvraag van de heer G. de Groote, Westkapellestraat 425 te Knokke-Heist voor het verbouwen en restaureren van het pand Anworpstraat 4 te Sint Anna ter Muiden. [1]

Bronnen

 1. 13 november 2003: Kennisgevingen gemeente Sluis week 46-2003, oorspronkelijke link http://www.gemeentesluis.nl/kennis/0346_kennis.htm