Anthonis de Keuninck hofstede

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Anthonis de Keuninck hofstede lag in Sint Anna ter Muiden. In 1691 is Gillis Hacx land hiervan afgesplitst.

Ligging

<googlemap lat="51.314865" lon="3.365405" zoom="17" height="300"> 51.314929, 3.365491, Anthonis de Keuninck hofstede </googlemap> 7 mei 1652:

 • in t selve begin
 • de twee hofstedekens met waterpudt dae inne leggende
 • al tusschen Jan van Dorth lant aen de oostsijde
 • Guilliaem Coolenlant aende westsijde
 • streckende metten noorteijnde aen de St Annestrate
 • ende metten zuijteijnde aende naervolgende parcheel ende aende stede waterpudt

27 januari 1681:

Eigenaren

 • Voor 1652: Anthonis de Keuninck.
 • Tot 7 mei 1652: Kinderen van wijlen Antheunis de Cueninck: Francois Dullaert wed. Catelijne Cuninck, Jan de Bruijne wednr Francijnken Ceuninck, Pieter de Ceuninck, Jaques de Ceuninck, de weesen Franc: Dullaert, de kinderen Jan de Bruijne, kinderen Joos de Roo wed. Mayken de Ceuninck.
 • Vanaf 7 mei 1652: Maerten Jordaens.
 • Op 27 januari 1681: Gillis Haex.

Vermeldingen

Ommeloper 1577

 • [marge] ontbladere Pieter Zoetaert
  De selve [Lauwereins Zoetaert] over de selve ande oostsijde daeran een viercant sticxken lants opt westhende crom met eenen pit daer inne ligghende, mette noortzijde an Sint Anne strate ghemeten als vooren streckende metten oosthende an sijn naervolghende hofstede,
  - 1 lijne 32 roeden

RAZvl 472

 • 7 mei 1652:Item soo liggets west daerbij in t selve begin 1 lijne 16 roeden lants sijnde de twee hofstedekens met waterpudt dae inne leggende al tusschen Jan van Dorth lant aen de oostsijde Guilliaem Coolenlant aende westsijde streckende metten noorteijnde aen de St Annestrate ende metten zuijteijnde aende naervolgende parcheel ende aende stede waterpudt valet als vooren 1 lijne 16 roeden

RAZvl 473

 • 27 jan 1681: comp Gillis Haex die verklaart schuldig te wezen aan Jacob van Uxeem eenijge naegelaeten soone van wijlent burgemr Jacob van Uxeem overleden alhier ter stede, met voogd Pieter van der Straete... accepteren de somme van 40 ponden vlms over geleende gelde tegen 5%... onderpand een parthije saeijlant groot 1 gem 97 roeden landts in de polder geseijt het Maneschijn abouterende noortoost de erve van de wed van David Maertinet, t lant van de erfgenamen van dhr Wouter Hendricx aende noortsijde den Grevelijnxen dijck aende zuijtoost sijde achterwaerts streckende tot de nieuw gescheurde weije toebehoorende [ni]...

mitsgaders noch een woonhuijs binnen deser stede met 116 roeden hofflande daer op tselve huijs is staende abouterende van noorden t straetien lopende van St Anne naer vrouw Geile van oosten d’erve van Christienkien Losiers suijden den peerdeput ende van westen d’erve van Francoijs Coolen...

Bronnen