Anthonis de Keuninck derde hofstede

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Anthonis de Keuninck derde hofstede lag in Sint Anna ter Muiden op de locatie van de latere percelen A 46 en A 47. Pieter Vereek huis is hier in 1691 in opgegaan.

Ligging

<googlemap lat="51.314292" lon="3.365571" type="satellite" zoom="17" height="300"> 51.314151, 3.36555, Joos de Croocq huis </googlemap>

7 mei 1652:

 • suijt daer bij
 • over de voorsijde Antwerpse straet
 • 44 roeden lants sijnde twee hofstedekens
 • al tusschen Jaques de Len lants, sijnde aen de oostsijde
 • Pieter Mortiers lant, aende westsijde streckende
 • metten noortende ande Antwerpse strate
 • ende metten zuijtende aen Cornelis Caen lant.

15 februari 1690:

9 april 1704:

5 december 1704:

 • een huijs, schuijre en erve aende zuijtoostzijde van de Antwerpstrate,
 • zuijtwest d’erfgenamen van Francois Cools,
 • noort Argillis [lees Aert Gillis?] de Hase,
 • agterwaerts streckende tegen de erve van Pr. de Nut en Jan Vermeesch...

1738:

28 juli 1757:

 • een huijs, schueren en erve aan de oostzijde van de Antwerpstrate.

6 april 1765:

 • een huijs schure stal en erve
 • voorhoofdende ten noorden de Antwerpstrate,
 • oost jegens de erve van Josias Croquette,
 • zuijt jegens d’erve van Rudolfph Steijsel en de wed Janneke Lamens,
 • en west jegens Jacob van Petegem..

9 mei 1786:

 • een woonhuijs, schuure, stallinge en moeshof in de Antwerpstrate
 • oost jegens de erve van de wed Josias Croquette,
 • zuyd jegens de erve van Rudolph Stijfsel, nu Josias Leijssenaar en Jacobus vd Ameele jr,
 • en west jegens die van de wed van Johannes Naeije...

Eigenaren

 • Voor 1652: Anthonis de Keuninck.
 • Tot 7 mei 1652: Kinderen van wijlen Antheunis de Cueninck: Francois Dullaert wed. Catelijne Cuninck, Jan de Bruijne wednr Francijnken Ceuninck, Pieter de Ceuninck, Jaques de Ceuninck, de weesen Franc: Dullaert, de kinderen Jan de Bruijne, kinderen Joos de Roo wed. Mayken de Ceuninck.
 • Vanaf 7 mei 1652: Maerten Jordaens.
 • 2 juni 1655: Jan Alekercke (belendend perceel van Pieter Vereek huis)
 • 21 februari 1660: Thomas Kuine (belendend perceel van Pieter Vereek huis)
 • 27 maart 1669: wed. Joos de Croocq (belendend perceel van Pieter Vereek huis)
 • Tot 15 februari 1690: Maria Croocq dr. van Joos de Croocq kamerbode.
 • Vanaf 15 februari 1690: Jacob Asseel.
 • Tot 9 april 1704: minderj weesen van wt Jacob Azeel X Cathalijntie Carlier
 • Vanaf 9 april 1704: Jan Faccon
 • Tot 5 december 1704: Aesje Jongerius wed van Jan Faccon, ende mons Jacobus de Jonge mr backer binnen Sluijs, als in huwelijk met Susanna Faccon en als voogd van de minderj kinderen van voorn Jan Faccon
 • Vanaf 5 december 1704: Jacob en Michiel de Bruijne.
 • Tot voor 1738: Aesje Jongereus wed. Jan Facon (helft)
 • Tot 17 augustus 1713: Michiel de Bruijne (helft)
 • Vanaf 17 augustus 1713: Jacob de Bruijne fs. Jacob (helft)
 • Tot 1738: Jacob de Bruijne fs Jacob.
 • Vanaf 1738: Jacob de Bruijne fs. Pieter.
 • Tot 28 juli 1757: Erven Maria Francoise de Zager wed. Boudewijn Scheers en wed. Jacobus de Bruijne.
 • Vanaf 28 juli 1757: Jacobus de Ridder schepen deser stede.
 • Tot 6 april 1765: Jacobus de Ridder burgemr deser stede X Pietronella Oonoff
 • Vanaf 6 april 1765: Johannes Baptiste Francois Naeije
 • Tot 9 mei 1786: Divertje Vleeshouwer wed van Jan Baptiste Naeije
 • Vanaf 9 mei 1786: Francois Naeije
 • Tot 14 december 1791: Francoijs Naeije X Janneke de Smit
 • Vanaf 14 december 1791: Pieter Romanus vd Ameele schepen deser stede
 • Tot 6 maart 1793: Pieter Romanus van den Ameele schepen deser stede X Cornelia Bokelaar
 • Vanaf 6 maart 1793: Pieter Hernij gesworen van den Isabellapolder benoorden Aardenburg

Vermeldingen

RAZvl 472

 • 7 mei 1652: comp Francois Dullaert die in huw heeft gehadt Catelijne Cuninck, voorts Jan de Bruijne wednr van Francijnken Ceuninck, Pieter de Ceuninck voorts Jaques de Ceuninck, voorts deselven Pieter de Ceuninck beneffens Jaques Dullaert als voogden van de weesen Franc: Dullaert, voorts deselven Pieter de Ceuninck en Jan de Bruijne fs Corns: de jonge als voogden van de kinderen Jan de Bruijne, voorts den selven Pieter de Ceuninck ende Fransoijs de Roo als voogden van kinderen Joos de Roo die in huwel gehad heeft Mayken de Ceuninck verkopen aan Marten Jordaens o.a.
  Item soo leggende suijt daer bij over de voorsijde Antwerpse straet 44 roeden lants sijnde twee hofstedekens al tusschen Jaques de Len lants, sijnde aen de oostsijde Pieter Mortiers lant, aende westsijde streckende metten noortende ande Antwerpse strate ende metten zuijtende aen Cornelis Caen lant.

RAZvl 473

 • 15 feb 1690*:
  comp Pieter van der Straeten als voocht van Maria Croocq eenige naegelaten weese van Joos de Croocq overleden camerbode deser stede ... verclaerde dat hij op den 27e dec des voorleden jaers 1689 hadde geveilt ende ten stocke vercocht ... aen Jacob Asseel een seker woonhuijs met sijn erve ... aen de suijtoostsijde van de Antwerpstraete hebbende aen de suijtwestsijde de huijsinge ende erve van de weesen van Francois Coolen te vooren toebehoort hebbende wt Claes Leupe, aen de noortsijde t huijs ende erve van Jacquemijntie de Groote achterwaerts streckende tot d’erve van Pieter de Nut ende Jan Vermeesch sijnde de vercoopinge geschiet voor ende om eene somme van 55 ponden 6 schell en 8 grooten vls te betaelen aen den stockhouder van Uxeem in twee egale pajementen...
 • 28 october 1698: comp Jacob Asseel lantman woonende binnen deser stede ende Catelijne Carlier sijne huisvr... verklaren schuldig te wesen aen Marija de Jonge, over de welcke mons: Jacob de Jonge. haeren broeder de schult was accepterende eene somme van 300 carolijgulden... tegen 5 procent sjaers... onderpand een huijs ende erve in de Antwerpstraete aende oostsijde thuijs thuijs ende erve van Alexander Bodrij, aende westsijde thuijs en erve van de weesen van Francois Coolen agterwaerts streckende tegen d’erve van Pieter de Nut, mitsgaders 3 gem lants leggende in de potterie abouterende aende noortwestsijde tlant van dhr Jacob Bogaert causa uxoris, aende noortoostsijde Salomon de la Va, aende suijtwestsijde tlant van burgemr Anthonis de Puijt ende aende suijtwestsijde de straete...

RAZvl 478

 • fo 6, 9.4.1704:
  comp Anthonij Carlier wonende op Breskens als voogt van de minderj weesen van wt Jacob Azeel ende sijn huisvr Cathalijntie Carlier beijde overleden op desen schependomme... heeft verkocht aan Jan Faccon seecker woonhuijs met sijn erve aende suijtoostsijde van de Antwerpstrate, aende zuijtwestsijde de huijsinge ende erve van de weesen wt Francois Cools, te vooren toebehoort hebbende de wed Claes Leupe, aende noortsijde thuijs ende erve van Argillis de Hase ende agterwaarts strekkende tot de erve van Pieter de Nut ende Jan Vermeesch... voor de somme van 860 guldens... belast met een jaerlijkse rente van 1 schell 9 groten vlms aen de kerke deser stede...
 • fo 19, 5.12.1704
  comp juffr Aesje Jongerius wed van Jan Faccon, ende mons Jacobus de Jonge mr backer binnen Sluijs, als in huwelijk met Susanna Faccon en als voogd van de minderj kinderen van voorn Jan Faccon hebben verkocht aan Jacob en Michiel de Bruijne woonende op St Anne, een huijs, schuijre en erve aende zuijtoostzijde van de Antwerpstrate, zuijtwest d’erfgenamen van Francois Cools, noort Argillis [lees Aert Gillis?] de Hase, agterwaerts streckende tegen de erve van Pr. de Nut en Jan Vermeesch... belast met een rente van 1 schell 9 grooten sjaers aan de kercke van St. Anne... blijvende de huyre van t huys en schuyre tot pa: gbed: lestleden tot proff: van de vercoopers, sijnde dese coop geschiet vor de some van 750 gulden, daervan contant betaelt 200 gulden...

RAZvl 474

 • 1738:
  comp Jacob de Bruijne fs Jacob verkoopt aan Jacobus de Bruijne fs Pieter, meerjarig jongman wonende te deser stede een huijs schuren en erven aen de zuijtoostzijde van de Antwerpstrate, zuytwest van de erfgenamen wt burgemr Pieter Hernij, daar te vooren d’erven wt Frans: Cools, noort Archilles de Haese, nu Johannis Bril, agterwaerts streckende tegen de erven van Abraham van Hecke en Jan van den Ameele, te vooren Pieter de Nuet, en Jan Vermeersch, immers zoo als hetzelve bij hem comparant jegenwoordig is bewoont en gebruijct, competerende het voornoemde huijs etc aen hem comparant eerstelijk den geregten helft bij koope met en benevens sijn broeder Machiel de Bruijne jegens Aesje Jongereus wed Jan Facon, en mr Jacobus de Jonge... ende de wederhelft bij verkavelinge jegens gemelten Michiel de Bruijne volgens acte notaris Pieter Norbert Willebaert te Sluis dd 16 aug 1713...
  eene rente van 1 schell en 9 grooten sjaers aan de kerke deser stede... de koop geschiet voor 120 ponden vlms...
  ondertekend: Jacob de Bruijne, Jacobus de Bruijne, Romanus van den Ameele, Abraham Bastinck.

RAZvl 479

 • fo 75, 2.5.1738:
  Burgemr en schepenen verklaren dat is gecompareerd Jacobus de Bruine fs Jacob wonende alhier outschepen deser stede die heeft verkocht aan Jacobus de Bruijne fs Pieter meerderj jongman wonende te deser stede een huijs etc aen de zuijtoostzijde van de Antwerpstrate, zuijtwest van de erven burgemr Pieter Hernij daer te vooren de erven wt Frans: Cools, noort Archillis de Haese, nu Johannes Bril, agterwaerts streckende tegen de erve van Abraham van Hecke en Jan van den Ameele, te vooren Pieter de Nuet, en Jan Vermeersch, immers zoo als het zelve jegenwoordig bij hem compt is bewoont en gebruijkt, competerende het voorn huis etc aen hem compt eerstelijk de helft bij koope met en benevens zijn broeder Machiel de Bruine, jegens Aesje Jongerius wed Jan Facon, en mr Jacobus de Jonge dd 5.12.1704, ende de wederhelft bij verkavelinge jegens gemelten Michiel de Bruine voor notaris Pieter Norbert Willebaert te Sluis dd 16 aug 1713...
  een rente van 1 schell 9 grooten aen de kerke deser stede... sijnde desen koop geschiet voor 120 ponden vlms contant.
 • fo 193, 28.7.1751:
  comp Johannes de Zager borger en mr smit te Sluijs als aangetrouwden oom en voogt pater en maternel der weesen van wt out burgemr Boudewijn Scheers en Maria Francoise de Zager met name Maria en Magdalena Scheers, en voorts van wt Jacobus de Bruijne en de selve Maria Francoise de Zagers weesekinderen genaamt Sara en Jacobus de Bruijne... heeft verkocht aan Jacobus de Ridder schepen deser stede... een huijs, schueren en erve aan de oostzijde van de Antwerpstrate, soo als het zelve bij wt voorn Jacobus de Bruijne, ten desen jare daar inne overleden, laast is bewoont en gebruict geweest.
  Gecompeteert hebbende wt Jacobus de Bruijne het huis en erve soo bij hoirie als verkavelinge dd 2 meij 1738.
  Zijnde dese koop geschiet voor 60 ponden vlms...

RAZvl 480

 • fo 50, 6.4.1765*
  comp Jacobus de Ridder regerend burgemr deser stede en zijn huisvr Pietronella Oonoff verkopen aan Johannes Baptiste Francois Naeije een huijs schure stal en erve voorhoofdende ten noorden de Antwerpstrate, oost jegens de erve van Josias Croquette, zuijt jegens d’erve van Rudolfph Steijsel en de wed Janneke Lamens, en west jegens Jacob van Petegem.. voor 100 ponden vlms... belast met een rente van 10 ½ stuijver int jaar aan de kerke deser stede...
 • fo 141v, 9.5.1786:
  Divertje Vleeshouwer wed van Jan Baptiste Naeije heeft verkocht aan Francois Naeije een woonhuijs, schuure, stallinge en moeshof in de Antwerpstrate oost jegens de erve van de wed Josias Croquette, zuyd jegens de erve van Rudolph Stijfsel, nu Josias Leijssenaar en Jacobus vd Ameele jr, en west jegens die van de wed van Johannes Naeije... koop geschiet voor 114 ponden vlms contant
 • fo 157, 14.12.1791:
  Francoijs Naeije en zijn huisvr Janneke de Smit verkochten op 4.11.1791 aan Pieter Romanus vd Ameele schepen deser stede een woonhuijs, schuure, stallinge en moeshof met sijn erve in de Antwerpstrate oost tegens de erve van de wed van Josias Croquette, zuijd tegen de erve van wt Rudolph Stijsel nu Josias Leijssenaar en Jacobus vd Ameele jr, west jegens die van de wed Johannis Naeije... voor 135 ponden 5 schell vlms...
  Comp mede Francois Bokelaar oud burgemr en schepen deser stede en Johannis Bastinck wonende te Sluijs, als borgen
 • fo 166, 6.3.1793:
  Pieter Romanus van den Ameele schepen deser stede en zijn vrouw Cornelia Bokelaar verkopen aan Pieter Hernij gesworen van den Isabellapolder benoorden Aardenburg, een woonhuijs, schuure, stallinge en moeshof met zijn erve in de Antwerpstraat, oost tegens de erve van de wed Josias Croquette, zuijd tegen de erve van Josias Leijssenaar en Jacobus vd Ameele jr, en west tegen die van de wed Johannes Naeije... voor 160 ponden vlms contant... een kerkerente van 10 ½ stuijver

Bronnen