Antheunis Weijts land

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Antheunis Weijts land lag in Sint Anna ter Muiden. Dit is het land dat hoorde bij de vroegere hofstede van Francois Luucx Lambregts, nu Marktplein 9. Zie daar voor de volledige geschiedenis.

Vermeldingen

RAZVL 472 en 475

 • 6 sept 1611:*
  Comp Anths: Weijts burgemr van Sluijs en zijn huisvr Maeijken Cloets zijn huisvrouw, en Maeijke Martens de huisvr van Niclaes Luucx ... haeren man en over Catelijne Luucx fa Lamberts gemachtigd bij procuratie, gepasseerd dd xxiiij april 1611.
  Pieter Flessel prochiaen te Westcappelle accepteert acht gemeten lants ... gelegen in Muijden `op den zuijtzijde van den kerckhove daer van outs eerst light drije ghemeten acht roeden lants off & ontrent tusschen tvoors: kerckhoff ende dat aende noortzijde Charles van Marivoordes lant, aende zuitzijde streckende metten oosteijnde aen St Annastraete ende metten westeijnde aende adere.
  Ende voorts .. legghets aent westeijnde daer aenne westwaert over deselve adere vijf gemeten veertich roeden lants ofte daerontrent, tusschen de voors: adere ende ... aen de oostzijde ende op het zuuteijnde ... de Belloijs lant, aende westeijnde, streckende metten noorteijnde aende Meulenwegh.
 • 6 september 1611@:
  Pieter Flessel inwoner van Westcappelle verklaart schuldig te zijn aan Anths: Weijts burgemr van Sluijs, Niclaas Luucx fs Lamberts en Catelijne Luucx de zuster van voorzijde Niclaes, tezamen hoirs ten sterfhuise van Francois Lambo etc over hetzelfde stuk land als hiervoor.

RAZVL 472

 • tussen nov 1611 en april 1612@ nakijken
  Comp Pieter Flessel, prochiaan in Westcappelle transporteert ten behoeve van Aelbregt Janssen bailliu der selver stede (Muiden of Westcappelle?), verklaren te kopen acht gemeten landts van Anths Weijt cum suis
  xxviij januaris 1612
 • 20.12.1612
  Aelbregt Jansen, baljuw van St Anne, verkoopt aan Pieter le Cherf het land dat hij eerder kocht van Pieter Flessel, de parochiaan van Westkapelle.
 • 7.4.1616:
  Comp Rijckaert van de Watere die verkoopt aan Pieter de Cherf en Jaquemijntken Chieux een huis en schuur met zes ... daer tegenwoordig de orange boom uit? steckt
 • fo 34 v, 24 4.1618:
  Comp Pieter le Cherf en Jacquemijne Sieures zijne huijsvrouwe verkopen aan Corijn Wadde een stuk land gelegen binnen Mude, `op de suijtsijde van de kerckhove daervan dats? eerst licht drij gemeten acht roeden lants tusschen tvoorschreven kerckhoff ende dat aen de noortsijde ... van Maerivoors landt aande Suydtsijde streckende mette voorsijde aan de St Annastrate en mette westsijde aende adere; voorts zoo liggen aent westeijnde daeraen westwaarts onder 5 gemeten 40 roeden tussen de voors adere ende die oostzijde op het suijteijnde, Cons: de Boulwys? land aan de westzijde strekkende metten noortende aan de nieuwen weie
 • 18.11.1628, fo 59 v, 60:
  comp Pieter Cornelissen Wadde, Janneken & Derricksken Wadde, vervangende en hun sterck maeckende over de kinderen van Maeyken Wadde... tsamen hoirs ende erfgenamen van Corijn Wadde henz: broeder overleden binnen Dudzele te transporteren aen Claes Nimme ten profijte van Marcus Inbona de nog onverkochten bezittingen volgens staet en inventaris gemaeckt te Brugge en overgegeven bij jonkvr Francoise de Peralte wed van Sr. Pedro de Carios daer bij de selve wed blijft int bij leninge vande selve goederen tot haeren overlijden
 • 3.7.1628, fo 60v:
  Pieter Corijnssen Wadde verklaarde dat hij heeft verkocht voor zichzelf en voor Janneke en Dirrickxen Wadde [zijn zusters] en voor de kinderen van Maeijken Wadde, aen Iman Imansen persent alle de landen ... binnen dese stede naergelaeten bij Corijn Wadde hemsl broeder overleden tot Dudseele
 • 3.7.1628, fo 61, v, 62:
  idem als vorige verklaart Iman Imantsen schuldig te zijn aan Pieter Corijnssen Wadde en aan Janneke en Dirrixken Wadde mitsgaders Maerten Heijndericx geprocreert bij Maeijken Wadde samen erfgenamen van Corijn Wadde ... accepteren de som van 3100 carolus guldens
  ... dhelft scheede van zeker huijseken staende binnen de prochie van Westcappelle groot ...[ni] gemeene metten kinderen van Adriaen van den Berge
 • 3.7.1628:
  Iman Imansen verklaarde schuldig te wesen aan Pr Corijnssen Wadde de somme van 50 ponden vlms eens mitsgdrs een dobbelen ducaet voor de bovengemelde koop.