Andries Mattheusse hofstede

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Andries Mattheusse hofstede lag in Sint Anna ter Muiden. Bij de hofstede hoorde het recht van schaapsdrift. Op de kaart uit 1728 is het perceel no. 109, groot 52 gem 41 r. Het ligt ingesloten tussen de Krinkeldijk, de zeedijk, de Schaapsdreeve en de Graaf Jansdijk.

Waar de hofstede lag is onduidelijk.


Eigenaren

  • Vanaf 1627: Guilliame van Rentergem.
  • Voor 20 juli 1641: Guilliame van Rentergem.
  • Vanaf 20 juli 1641: Andries Mattheusse (helft), Cornelis Maes (helft). (geregistreerd 6 april 1644)
  • Tot eind 1641: Andries Mattheusse (helft)
  • Vanaf eind 1641: Lieven van Rentergem (helft) (geregistreerd 6 april 1644).
  • Voor 1681: Arnold Breijdel.
  • Op 26 november 1681: Catherine Godefroot, douairiere van wijl. de heer Desquien.

Vermeldingen

  • 6 april 1644: comp Andries Mattheusse inw deser stede te kennen gevende dat hij op den 20 julij 1641 cooper is gebleven van de gerechte helft van t gebouw timmeragie en metselwerk van eene hofstede ... metten pacht van de buytenschorre ende drift van schapen met 21 Bate ofte pachtland zuy.ege ende 56 gemeten wege benevens Cornelis Maes voor d’ander helft ten stocke gedaen van wege t’sterfhuys van Guilliame van Rentergem, ende daervan benevens Cornelis Maes elck voor de helft ter eenre gedaen is voor schepenen deser stede op den xi augustuij 1641, welcke coop van de helftschede van de selve hofstede den comparant midts desen verclaerde eenige maenden daernaer vercocht te hebben aen Lieven van Rentergem voor deselve penningen als hij comp deselve ter stocke hadde gecocht...RAZVL 473

26 sept 1663 comp Cornelis van Vijanen lantman wonende onder dezen schependome, met procuratie afgegeven te Brugge van Maerten Bruinsteen ende Magdaleene Coene dd 24 meije 1663... om te kunnen verkopen een parthie lant 55 gem al in eenen block ende stuck wesende bedijct emmers al sulcke groote ende nombre als bij landmate bevonden sal worden de welcke onthier de twee maenden bij lantmeters geschieden sal van wedersijden te kiesen mitsgaders noch van al sulcke schorrelanden oock competerende de comparanten leggende bij de voors gedijcte landen jegenwoordich gebruict bij Aernout Breijdel gelijck hij die voor desen noch eenige jaren gebruict heeft ende bij dien hem wel bekent ende daerine te goeden en erfven de voors Aernout Breijdel... zij verkopen aan Aernout Breijdel de 55 gem lants bestaende in weije ende zaeijlant in den Burckelspolder verre noortoost van de kercke tusschen de Krinckeldijck jegens den Gouverneurspolder aende zuijtoostsijde de dreve aende noortwestsijde streckende met den zuijtwesteijnde aende dijck jegens de wateringe van Greveninge, ende met den noortoosteijnde jegens den waterganck onder den zeedijck; voorts verkoopt de comparant noch de voors zeedijck ende alle de buyten schorren van die van de voors parthie van lande haersijn bestaeckende tzeewaerts...  • 26 nov 1681: comp burgemr de Puijdt oudt ontrent 43 jaeren, Steven van Rentergem oudt ontrent 71 jaeren mitsgaders Boudewijn Scheers oudt ontrent de 41 jaeren welcke comparanten ten versoeke van vrouwe Catherine Godefroot, douairiere van wijlent dhr [ni] Desquien hebben getuigt ende verclaert namentlijk d’eerste ende leste comparanten dat hun seer wel bekent is dat op de hofstede laest toegecommen hebbende Arnout Breijdel d oude ende nu de vrouwe requerante tsedert den tijt van meer als 25 jaeren een schaepscoijen gehouden is sonder dat in al dien tijt deselve daer vandaen verlegt is geweest ende den tweeden comparant dat sijn vader Guiljame van Rentergem ten jaere 1627 op de voors hofstede is comen wonen aldaer schaepen heeft gehouden tot den jaere 1640 als wanneer den selven sijnen vader is kommen te overlijden sedert wanneer hij deposant met sijnen broeders in t gemeen de schaepscoije op de selve hofstede heeft gehouden ontrent drije jaeren langh als wanneer den deposant van de voors hofstede getrocken sijnde daer op gekommen is eenen Cornelis Maes den welcke mede een schaepskudde heeft gehouden sijnde hem comparant seer wel kennelick dat den schaepdrift van de voors hofstede also is gecontinueert tot na de doot van Aernout Breijdel voornt: sonder eenighe interruptien gevende voor redenen van wetenschap alle t gene voors te wesen van hun volcommen kennisse als alhier altijt gewoont hebbende...

Bronnen