A 94

Uit Sint Anna ter Muiden
Versie door Marianne Gossije (overleg | bijdragen) op 27 jan 2014 om 20:19 (→‎Not Koksma)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


De percelen A 94 en A 95 liggen in het 23e begin van Greveninge ten noorden van de huidige Jonkvrouw Geilstraat, de vroegere St. Annastraat. Ze werden lange tijd samen verkocht en gekocht. Rond 1500 stond hierop waarschijnlijk de hofstede met diverse schuren van eerst Jooris Teerlinck en daarna zijn schoonzoon Vincent de Vondere, en daarna Jacob van Praet. Vervolgens woonde Lauwerijns Zoetaert, een van de grootgrondbezitters van St. Anne, op de hofstede.
Rond 1600 werd er een nieuwe boomgaard geplant en woonde Gillis de Nagele op de hofstede. In 1645 zijn de boomgaard en de hofstede verdwenen, iets wat nog tot 1680 telkens wordt vermeld in de akten. In 1729 staat er opnieuw een boomgaard, gecombineerd met weiland en dat is zo gebleven tot vandaag de dag.


A94x.jpg


A 94 en A 95.jpgA 94, 95.JPGVermeldingen

 • [1668] Nicolaes de Vos
 • [1728] nr 56, Jacobus de Nut
 • [1832] Pieter de Bruijne Sr., A 94 boomgaard ( 80 are 30 ca), A 95 weiland (49 are 70 ca)
 • [2012] perceel 97


GAS 459

 • 1559:
  Lauwereyns Zoetaert die bewoont een zyn hofstedeken met drie ghemeten lands wylent toebeh Jacop van Praet ende bedreef de voorleden jaerschaere Corn: Heelant ende es ghest. ij L x sch


Ommeloper 1577

 • Uut 23e begin:
  De selve [Lauwereins Zoetaert] over Jacob Praet ande westsijde bijt zuuthende daeran over dadere wijlent een hofstede met diverssche schueren ten suuthende hierop staende, streckende metten noorthende ande kercke ende choor van onse vrauwe ter Sluus lant, ende metten suuthende als vooren 20 voeten breet uutghesleghen, 7 lijne 96 roeden
 • samen met


De selven [Lauwereins Zoetaert] over Vincent van den [lees: de Vondere] commende van Jooris Teerlinck int selve stick, 1 lijne 6 roeden


Ommeloper 1601

 • Anths de Ceuninck en libri Matthijs Stoel ½ en ½ de wed van Charles van Marivoorde bij opwinninghe
 • [supra] Nicolaeijs de Vos
 • [marge] vidua Massenhove


De wed ende kinderen van Anths de Coninck bij coope over Pr Zoetaert comende van Jacob van Praet ende Vincent de Vondere aent zuijteijnde daeraen een jonge bogaert met een hoffstede daerop staende daer Gillis Nagele op woont mette oostzijde aende ader ende mette westsijde aen Elias de Lantmeter lant str metten zuijtende aen St Anne strate ende metten noortende aende kercke van onse vrouwe ter Sluijs lant, 3 gem 3 roeden

 • p mate 896 r: hier af een lijnne ande westz ende suijthe of 12 gr sjaers aende kerke van St Anne ter Mude ende nogh met 9 schell 18 mijten aen de selve kke op 5 lynnen lants ontren den middel


RAZVL 472

 • 22.3.1645:
  Jan en Jaques Stoels machtigen Lieven van Rentergem, Lieven Nimmegheer en Pieter Snix om te ontuijten etc 3 gem 1 lijne 22 ½ roeden landts over d’helft van 6 gem 2 lijnen 46 roeden landts gemeene en onverdeelt met Elijsabeth Looijsens wed van Anthonis fs Anthonis de Coninck ende hun kinderen ... welcke de wederhelft competeert liggende in de wateringe van Greveninge in 2 parcheelen naer t verclaaren van de nieuwe legere gemaeckt bij Franchois van Tortelboom gesworen landmeter van de vrijen...
 • Nicolaes de Vos accepteert 3 gem 1 lijn 22 ½ roeden landts daervan de wed en kinderen van Anthonis de Koninck d’ander helft competeert...


het eerste stuk ligt oost bij de kercke in t 23e begin van de voors wateringe 3 gem 3 roeden landt, ende was wijlent bogaert met een hofstede daer aen gestaen hebbende al tusschen de adere jegens het naervolgende parcheel ande oostzijde Jaques Hallinck bij coope van de voornoemde hoirs van Mathijs Stoels hofstede ende landt, ande westsijde streckende met de noorteijnde aen de hoirs van Iman Imansen cum suis met 5 gem 20 roeden landts ende ande prochiepape van der mude lant dat de priesteragie is, ende met den zuudeijnde aen St Annestrate. Ende voorts soo liggende ande oostsijde daeraen over de voorn adere int 24e begin 3 gem 2 lijnen 42 roeden landts ende is een drijehouck al tusschen de adere tegens het voornoemde parcheel ande westsijde, de halve oostdijck van Greveninge ande oostsijde, streckende met de zuudeijnde breed aen St Anna strate ende met den noorteijnde te niete loopende int vergaderen van de adere ende de dijck...


RAZVL 473

 • 10.7.1674:
  comp Jacobus St. Aragon poorter der stadt Sluijs chirurgijn van sijnen stijle ende juffr Jobina Kruijne sijne huisvr te voren in huw sijnde geweest met Nicolaes de Vos overleden chirurgijn der selver stede welcke compten verklaerden op 11 junij lest te hebben gepasseert met Jacob Chieux over ende ten behouve van Francois Coolen minderjarige soon van Guilliame Cools daer moeder aff is gewest Mayken de Cherf seker contract van coope voor den notaris Jan Cant d’oude waervan de inhoude woorde voor woorde hierna volgt:


Op huijden den 2 junij 1674 verklaerden de voors comparanten te verkopen aen voors Francoijs Cools naerschreven huijs erfven ende landen twelke bij Jacob Chieux als voocht ende ten behouve van de voors weese is accepterende... de helft van een woonhuijs schuijre met ontrent 1 lijne erfve gemeene met de voors Francois Coolen binnen deser stede tusschen het huijs van de wed van Guillaume de Rijcke aende noortzijde thuijs van Steven van Rentergem aende zuijtzijde metten voorhoofde op de plaetse deser stede en achterwaerts streckende tegen den hof van mr. Willem van Wellen mitsgaders zuijtwaerts tegen het straetken lopende nae vrouwe Geijle

 • voorts noch 4 lijnen en 12 roeden landes waer in den selven Fransois geen gemeene ende heeft gehadt voor datto van desen coop, liggen op St. Anne vooren inden polder geseijt het maneschijn wateringe van greveningen sijnde een stuck saeijlant abouterende noortoost d’erfve van de wed: van Davidt Martinet tlandt vande erfgenamen van dhr Wouter Heijnderix aende noortzijde, den greveningsen dijck aende zuijtoost zijde, achterwaerts streckende tot de weije gebruict bij Bartholomeus Pauwels
 • voorts noch een stuck zaeijlant groot 3 gem 3 roeden landts onder de selve wateringe int 23e begin vandiere ende was willent een boogaert met een hofstede daerop tusschen de adere ende tlandt van selve wed van Jacob Martinet aende oostzijde, aende westzijde tlandt vande weese vande hr Nicolaes de Puijdt streckende aende oostzijde aen t landt van dhr Gilles van Kerrebrouck ende aende prochiepape van der muijden landt dat wijlent de pristerage was, ende metten zuijteijnde aen St Annestraete
 • voorts noch den helft van een parthije weijlandt groot 4 gem 284 roeden waervan de voors Frans Cools den helft is competerende leggende in de Brugschen polder abouterende ende leggende besuijden den molen deser stede ten zuijtwesten St. Anne straete streckenden nae Sluijs, tlandt van de erfgenamen van Jan Geertsen aen de oostsijde, aende zuijdtzijde tlandt van de erfgenamen van Francijnken Logiers overl huisvr van de voors: van Clooster [Laurens]
 • voorts noch de helft van een parthie weije groot 6 gem 1 lijne 95 roeden waervan de selve Frans Coolen den wederhelft competeert in de polder Robbemoreel abouterende ten zuijtwesten de St Anne straete loopende nae Sluijs als voors:, ten noortwesten tlandt vande wed van Dominicus van der Meij, noortoost tlandt van dhr Johannes Boot causa uxoris, zuijtoost tlandt van wed van AnthonisVerbrugge,

bekennende de comparanten vande coopsomme te wesen voldaen mits desen... was onderschreven Jacob Cieux, Jacob St. Aragon, Jobina Kuijne tmarck gestelt bij Jacob de Moor en Pieter van der Straete...


RAZVL 473

 • 20.12.1675:
  comp Francois Coolen vervangende sijn huisvr Magdaleentje Casteleijns die verklaerde schuldich te wesen aen Anthonij de Puijdt 50 ponden vlms. over geleende gelde a 5 ½ procent...

onderpand een woonhuijs, schuere met ontrent 1 lijne erfve binnen deser stede tusschen het huijs van de wed van Guilliaeme de Rijcke aen de noortsijde thuijs van Steven van Rentergem aende zuijtsijde met den voorhoofde op de plaetse deser stede ende achterwaerts streckende tegen den hoff van mr Willem van Welle mitsgaders zuijtwaert tegen het straetken loopende na vrouwe Geijle,

 • voorts noch 4 lijnen 12 roeden landt liggende op St. Anne voorseijt in de polder geseijt het maneschijn, wateringhe van Greveninge zijnde een stuck saeijlant abouteerende noort oost de erfve van de wed David Martinet, t’lant van de erfgenamen van Wouter Hendricx aende noortsijde, de grevelijncxse dijck aende zuijtoost zijde achterwaerts streckende tot de weije gebruickt bij Bartholomeus Pauwels;

voorts noch een stuck saeijlant groot 3 gem 3 roeden lant onder deselve wateringe int 23e begin vandien, ende was wijlent een boogaerd met een hoffstede daerop tusschen de adere ende t lant van de selve wed Martinet aende oostsijde, aende westzijde t lant van de weese Nicolaes de Puijdt; item aen de oostsijde aen t lant van St. Gilles van Kerrebrouck ende mette zuijteijnde aende St. Annestraete;

 • voorts noch een parthie weijlant 4 gem 284 roeden landt in de Brugschepolder abouterende ende leggende bezuijden den molen deser stede ten zuijt westen de St. Annestraete, t ‘lant van de erfgenamen Jan Geerssen aende oostsijde, zuijt t ‘landt van de erfgenamen van Francijncken Logiers;
 • voorts noch een parthie weije 6 gem 195 roeden in de polder Robbemoreel abouterende ten zuijtwesten aende St Annestraete loopende naer Sluijs ten noort westen aen t ‘lant van vidua???? Dominicus van de Meij, noortoost lant hebbende toegekommen dhr Johannis Boordt, zuijtoost t’lant van vidua Anthonis Verbrugge;
 • noch een stuck saeijlant groot 5 gem lant geabouteert zuijt tlant van dhr Gillis Kerrebrouck van westen de straete lopende na het sterrefort van noorden tlant van de heer Marisael van oosten de adere.


RAZVL 473

 • 2.12.1680:
  comp Francoijs Coolen verkoopt aan Christijnken Logiers wed van Maerten van Massenhove 3 gem 3 roeden landts onder de wateringe van greveninghe in het 23e begin oost bij de kercke ende was wijlent boogaert met een hofstede daer op gestaen hebbende al tusschen de adere jegens een parthije van 3 gem 2 lijnen 42 roeden gelegen in het 24e begin van de voors wateringhe aenkomende Johan fs Jan Sandra en juffr Elisabeth Jordaens aen de oostzijde Jaquemijntje de Puidt vidua [ni] Kockuijt aen de westzijde met de noortzijde aen dhr Gillis van Kerrebrouck ende aen de heerlijckheyt van Swanenburg toekommende Zander de Bever ende met den zuijt eijnde aen de St Annestraete...
 • comp verder mede Pieter van der Strate oudt burgemr ende jegenwoordig schepen deser stede als voogd van Jacob fs dhr burgemr Jaques van Uxeem die verklaerden te vreden te wesen met de andere landen aen hem van Uxeem bij de voorn Coolen voor eene cap somme van 1400 guldens verbonden...


RAZVL 478

 • 13.7.1729:
  comp Jacobus de Nuet in huw met Magdalena Hernij te vooren wed Jannis vd Kerkhove in sijn leven borgemr deser stede, hebben verkocht aan Maerten, Jannis en Pieter van de Kerkhove alle drij meerderjarige kinderen van de voors Magdalena Hernij en wt Jannis vd Kerkhove, welke sijn accepterende oa


voorts de helft in 3 gem 3 roeden lants sijnde als nu boomgaart en weije in de wateringe van Greveninge int 23e begin aan de oostzijde van de kercke, west jegens het lant off boomgaert jegenwoordig aencomende Jacobus Boudrij, noort jegens tlant jegenwoordig toebehorende aen Pieter Bellinck te vooren dhr Kerrebroek, mitsgaders tegens de heerlijkheit van Swaenenburgh nu toebehoorende Pieter Hugenbaert, oost tegen tlant van de wed van Pieter Hernij de jonge, te vooren Jaquemina de Puijt, wed wt Pieter Cocuijt, zuijt tegen de St Anne of de hier voor genoemde stats strate, de gemelde 3 gem 3 roeden belast met een kerckerent van 10 schell 9 3/4 grooten sjaers;


RAZVL 479

 • 21.11.1737:
  comp Maerten van der Kerkhove procureur deser vierschaere wonende te Sluijs, en zijn huisvr Catharina de Broekert.
 • Item Pieter vd Kerkhove borger alhier... verklaarden schuldig te wesen aan notaris Petrus Blondeel 200 ponden vlms tegen 5 procent sjaers...


Voorts nog 3 gem 3 roeden lands als nu boomgaard en weije in de wateringe van Greveninge in het 23e begin, aen de oostzijde van de kercke, west jegens het land of boomgaard van Jacobus de Muijnk, bevorens Jacobus Boudrij, noort jegens het lant van Pieter Bellinck te vooren dhr Kerrebroek, mitsgaders tegen de heerlijkheit van Swanenburgh, oost tegen het lant van Pieternella de Puijt bevorens wed Pieter Hernij nu in huw met schepen Jacobus vd Strate, en zuijd tegen de meergen stadsstrate, belast met een kerkerente van 10 schell 9 en drievierde grooten sjaers;


RAZVL 474

 • 28.5.1744:
  comp Maerten en Pieter van de Kerkhove wonende tot Sluys hebben verkogtaan Abraham Bastink, onser mede confrere in wette, 3 gem 3 roeden erflant sijnde ten deele beplant en boomgaard en voorts weijlant met boomen en plantagie daerop staande in het 23e begin van de wateringe van Greveninge gesegt Kleijn Reijgersvliet aen de oostzijde van de kerk deser stede, abouterende west jegens het lant off boomgaard van Jacobus de Muijnck, bevorens Jacobus Boudry, noort jegens het lant off weije en heerlijkheit Swanenburg van Pieter Bellinck, oost jegens het lant van veduwe Pieter Herny de jonge, nu in huwelijk met dhr burgemr Jacobus van der Strate en zuijt jegens de stadt Sint Anna straete...


het lant belast met een rente van 10 schell 9 en drievierden grooten aen de kerke deser stede.. voor de somme van 1250 gulden...
Aenkomende de compten: dit verkogte lant soo bij erffenisse van hun vader Johannes van de Kerkhove en broeder Johannis vd Kerkhove fs Johannis als door koope onder andere landen van Jacobus de Nuet en sijn vrouw Magdalena Hernij, bevoren weduwe van eerstgem Johannis vd Kerkhove dd 13 juli 1729.


Not Hennequin

 • 4.11.1801:
  Boedelverdeling half en half van de nalatenschap Catharina van Waaijenberg. Erven haar man Pieter de Bruijne en haar kind uit haar eerste huwelijk, Catharina Petronella vd Ameele...

Nagelaten oa een huis en erve in St Anne [Marktplein 8] en 3 gem 3 roeden zijnde hof en boomgaard [A 94 en 95].

 • Item een huis en erve te Aardenburg.
 • Item 8 gem 80 roeden in St Anne... en 7 gem 100 roeden


Not Schout

 • 9.8.1850:
  Verdeling van de erfenis van Pieter de Bruijne en Janneke de Ligny onder de 3 overgebleven kinderen, Pieter, burgemr van St Anne, Jacobus (landbouwer te Westkapelle) en Cornelia, wonende te St Anne. [onder andere]


6. Een bunder 30 roeden boomgaard en weiland in het 23e begin aan de oostzijde vd kerk, A 94 en A 95... verkregen uit de boedel van wijlen zijn huisvr Catharina v Waaienberg... Verklarende de comparanten dat geen vroegere eigendomsbewijzen of titels van aankomst van deze partij lands bij hen voorhanden of bekend zijn.


Not Schout

 • 18.3.1858:
  Pieter de Bruijne landbouwer te St Anne, en Jakob de Bruijne, landbouwer te Westcapelle, verdelen de nalatenschap van hun zuster Kornelia de Bruijne.

Aan Pieter de Bruijne percelen te St Anne:

 • A 222, verder land te Aardenburg, St. Kruis en obligaties, huisraad en kleding etc.
 • Aan Jakob de Bruijne percelen te St Anne:
 • A 82, A 83 en A 84, A 94 en A 95, A 228, verder land te Heille, St. Kruis en obligaties, huisraad en kleding etc.


Not Koksma

 • 25.3.1892:
  Levinus, Pieter, Mattheus en Izaak de Bruijne verkopen openbaar een hofstede te Sluis en verschillende percelen land, daaronder
 • Elfde perceel: weiland en boomgaard G 94 boomgaard groot 80 aren 30 ca en G 95 weiland groot 49 aren 70 ca.


Het onroerend goed hoort tot de nalatenschap van Jacob de Bruijne in leven landbouwer te Westcapelle waar hij 20.1.1892 is overleden. Hij had perceel 12 bij erfenis van zijn vader Pieter de Bruijne bij verdeling voor not Schout dd 9.8.1850. De percelen 10, 11 en 13 bij erfenis van zijn zuster Kornelia de Bruijne bij verdeling voor not Schout dd 18.3.1858.

 • Perceel 11 aan Jacob de Bruijne, landbouwer en wethouder te Sluis.