A 9

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Perceel A 9 ligt in het 22e begin van Greveninge, achter het land dat hoorde bij Nederherenweg 3 en 7, en ten noorden van de oude Molenweg. Het stuk bouwland werd dan ook van ouds de Molenwal genoemd. Het is jarenlang samengegaan met A 10 en A 11.


A9x.jpg


Vooraan bij de straatweg is het perceel A 9 een geasfalteerd terrein geworden met onder meer een speeltuin.


A 9 s.jpg


Daarachter ligt nog een deel van de oorspronkelijke weide.


A 9 (b) s.jpg


A 9 achterin s.jpg
Vermeldingen

A 9, A 10, A 11

 • [1668] Gilles Kerrebroek


 • [1728] nr 49 (2:46)Jakobus de Nut; nr 46 (2:281) Jacob de Bruijne; nr 47 (203 r) wed Pieter de Nut; nr 48 (7 r) Pieter Bellingh


 • [1832] Pieter de Bruijne sr, burgemeester
 • A 9 (bouwland, 1 ha 4 are 60 ca)
 • A 10 samen met de kerk (bouwland, 1 ha 21 are 50 ca)
 • A 11 (dreef als weiland, 13 are)


 • [2012] perceel 267 en 268


RAZVL 472

 • 15 mei 1652:
  borg Andries van den Broucke verbindt 2 gem land gelegen binnen dese stede bij de meulenwal


RAZVL 478

 • 13.7.1729:
  comp Jacobus de Nuet in huw met Magdalena Hernij te vooren wed Jannis vd Kerkhove in sijn leven borgemr deser stede, hebben verkocht aan Maerten, Jannis en Pieter van de Kerkhove alle drij meerderjarige kinderen van de voors Magdalena Hernij en wt Jannis vd Kerkhove, welke sijn accepterende o.a.


voorts nog de helft van 5 gem 2 roeden zaeijlant in de watering van Greveningen ten deele gelegen op staten bodem en ten dele als nu op keijsers bodem, daer de lemijtscheijdinge door is loopende, van outs genaemt de Molenwal, abouterende met de oostsijde tegens den boomgaart jegenwoordig aencomende Pieter Bellinck, en het lant aencomende de kercke deser stede noort tegens het lant van outs toegecomen hebbende de cappellerie van Colaert de Fevre, west deselve cappellerie, zuijt den ouden Molenwegh;


RAZVL 480

 • 5.6.1760:
  Maarten vd Kerkhove en zijn vrouw Adriana Catharina Broekert;

item Pieter vd Kerkhove, allen won Sluis, hebben verkocht aan Jacobus vd Ameele, schoolmeester en voorzanger op St Anne, 2 gem 65 roeden zaailand, zijnde deel van 4 gem 192 roeden, gelegen in de wateringe van Greveninge, ten dele op statenbodem en ten dele op Oostenrijksen bodem, `daar de Lemitscheijdinge door is lopende... en waarvan de erfenisse ten Brugsen Vrije moet geschieden, van ouds genaamt den Molenwal

 • abouterende metten oostzijde tegens den boomgaard jegenswoordig aankomende Pieter le Roij, en het landt aankomende de kerke deser stede, noort het land van ouds aangekomen hebbende de cappelle van Colaart de Febre, west den ouden Molenwal en zuid den ouden Meulenwegh in pagte bij Zacharias Leeurganks...


[A 9 en 10]

A 9 en A 10.jpg

Not Hennequin

 • 4.11.1801:
  Boedelverdeling half en half van de nalatenschap Catharina van Waaijenberg. Erven haar man Pieter de Bruijne en haar kind uit haar eerste huwelijk, Catharina Petronella vd Ameele...
 • Nagelaten oa een huis en erve in St Anne en 3 gem 3 roeden zijnde hof en boomgaard.

Item een huis en erve te Aardenburg.

 • Item 8 gem 80 roeden in St Anne... en 7 gem 100 roeden
 • Daarnaast een schuldbrief uit de boedel van Pieter Romanus vd Ameele en `meubelen huiscatheylen bouwgereedschappen, ongedorsen graanen, gedaan labeur en zaaygraan... 2 melkkoeien, 5 driejaarse vaarzen, 3 tweejaarse dito, 3 kalvers en een bruin merriepaard oud zeven jaaren...


[A 11]

Not Hennequin

 • 10.2.1813:
  Op verzoek van Jacob Bodderij landman te Heile verkoop bij opbod in herberg het Haasje van een stuk bouwland van 78 are 88 ca bij de kerk, zuid het land van Pieter de Bruijne, oost Pieter Crince, noord eertijds de erven van Valentijn Schilleman, west het kerkhof, de verkoper het goed toekomend door erfenis van zijn moeder Anne Izaacs wed Izaac Bodderij.

Pieter de Bruijne koopt het stuk land.


Not Schout

 • 9.8.1850:
  Verdeling van de erfenis van Pieter de Bruijne en Janneke de Ligny onder de 3 overgebleven kinderen, Pieter, burgemr van St Anne, Jacobus (landbouwer te Westkapelle) en Cornelia, wonende te St Anne.
 • 1 - Een bunder 4 roeden 60 ellen bouwland, zijnde het Nederlandse gedeelte van ouds genaamd den Molenwal, nr A 9.
 • Pieter de Bruijne de oude heeft deze partij lands voor de helft als erfenis van zijn vroegere vrouw Catharina van Waaijenberg... en voor de helft in de wederhelft bij erfenis van dezelve zijne vrouw, welke vrouw bevorens in huw was geweest met Jacobus vd Ameele;

en voor de overige helft van die wederhelft bij koope van Catharina Petronella van den Ameele, huisvr van Jacobus Petillon, eenig kind van genoemde Jacobus vd Ameele; hebbende genoemde Jacobus vd Ameele deze partij lands gekocht van Maarten vd Kerkhove en zijne huisvr Adriana Catharina de Broeckert, en van Pieter vd Kerkhove, blijkens erfbrief dd 5.6.1760, gepass voor burgemr en sch van St Anne.

 • 2 - Dertien roeden dreef als weiland... bij de kerk, nr A 11. Waarvan Pieter de Bruijne de oude de eigendom kreeg bij koop onder meer van Jakob Bodderij, dd 10.2.1813.


Not Koksma

 • 22.8.1879:
  Erfenis van Pieter de Bruijne. Een legaat van 1000 gulden voor Dina le Roij en een pluijme bed. De erven laten de nalatenschap opmaken en verdelen.

Die bestaat uit: A Onroerende goederen o.a.

 • 1 - Een huis en erf met tuin en boomgaard en een perceel weiland, A 91, 92, 93 en A 69 tuin, en A 222 weiland.

Verkregen bij publ veiling van de erven Daniel Crince, voor mij not Koksma dd 20.1.1872.

 • 2 - Een hofstede bestaande uit A 4, boomgaard, A 5 tuin, A 385 boomgaard, A 467 huis, erf en nevengebouwen, A 468 weiland, A 9 bouwland, A 11 dreef als weiland.
 • 3 - Een perceel weiland A 10, deel van groter stuk bouwland.