A 14

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het perceel A 14 was een van de grenspercelen, dat wil zeggen dat het ook in 1604 al deels op Statenbodem en deels op Spaanse bodem lag. Nu staat hier Rondweg 8, een bedrijfspand van recente datum.


A14x.jpg

Vermeldingen

[1668] [1728] Weese Hendrik Fagel + Kerk van St Anne, 1 gem 13 r [1832] Johannes Oonof, 44 are 20 ca (3 roeden) [2012] percelen 284 en 285


?Omm 1577

 • [marge] ontbladere Lauwereins Zoetaert


Cornelis Bolois ten noorthende daeran, ende es ghenouch een hofstede met een huijseken daer op staende daer [ni] wuendt, mette westsijde aen Charles van Marivoorde ende Coopkijn filius Jacobs Lobaerts hofstede ende bogaert, met een haecke noortwaert ende oostwaert tot ande Meulenwech, 6 gem 60 roeden


Omm 1601

 • Dhoirs Jannes de Bruijne
 • [supra] Jasper Bouckaert en vidua Joachim Asseels
 • [marge] Salomon de la Va
 • uit dese 2 gem 24 roeden? binnen?.......


Cornelis Bolous over mr Pieter de Buck comende van Lieven de Vlieger aende noortzijde daeraen een stick van vier string: str: metten oosteijnde aen dhoirs van Franchois Luijcx lant ende metten westeijnde aen Eneas van Marivoorde, den armen van der Mude ende de cappelrie van Colaert de Fevere lant, mette noortzijde zom aen Louijs Clautiers hoffstede, 3 gem 1 lijne 61 roeden


[supra] Jasper Bouckaert ende wed Joachim Asseels

 • [marge] Salomon lava binnen


Corns: Boutois over mr Pr de Buck comende van Lieven de Vlieger aende noortsijde bijt oostende daer aen een verhaeckende stuck met een hoogte inden middele bijt oostende wt een hoffstede mette noortsijde ende oostende aenden Meulenwegh streckende metten westende aen Louijs Clautier lant ende verhaeckt aende zuijtzijde bijt westende zuijtwaert met een ronde put ten zuijtoosth:c vant voors: verhaeck, 8 lijne 8 roeden

 • Dese prtie ende de voors 1062 r tsamen 1870 r

sijn p voorg een ptie 1860 r [= 6 gem 60 r]


RAZVL 472

 • 15 julij 1656:
  comp jonckvrouw Maria de Bloijs huisvr van raetsheer de Reulx tot Gent verklaart machtig te zijn over Magdaleena Pollet wed van Joos de Bloijs, en over Magdaleena de Bloijs wed van Franchois Dominickle... verkoopt aan Carel van Lerberge lantman wonende binnen onse voors stede eerst 3 gem lant aencomende Magdaleena Pollet, en noch van de nombre van 3 gem aencomende Magdaleena du Bloijs liggende in de polder ofte wateringe van Greveninge suijtwest van de kercke van St Anne, oost het lant van Marcus Inbona, suijt het lant van de heer van Dennebroeck, noort het Meulestraetie hier voortijts gebruijckt bij Passchier van Oudeghem...


RAZVL 473

 • 1 mei 1658:
  comp Jochem Asseels ende Francijntje Piceurs sijne huisvr verklaren schuldig te wesen aan Charel van Lerberge 1000 carolusguldens... onderpand seker huijs ende schuijre mitsgaders 185 roeden eijgen erfve [zie acte hiervoor] mitsgaders noch 6 gemeten lants sijnde 2 partijen gelegen annex de anderen binnen dese stede in de wateringe van Greveninge zuijtwest van de kercke, oost het lant van Marcus In Bona, zuijt t lant van dhr van Dennebrouck, noort het Meulestraetje...


RAZVL 478

 • 3.6.1711:
  comp Francois Cappon wonende alhier, gemachtigde, nevens Jan Hennin woonende tot Fromelles casselarije van Rijssel, procuratie gepasseert voor notaris Anthoine le Roij tot Herlies dd 16 sept 1710, bij Magdalena de la Va wed wt Jan Sohier wonende tot Fromelles voorn suster van volle bedde van wt Salomon de la Va [die getrouwd was met Francijntje Piceurs] in de voors procuratie bekent met den naem van Anselme de la Va overleden binnen St Anne. En alsoo erffgename ex testamento voor een derde deel van den selven nalatenschap...


Voorts Cornelis Warre alsvoogt van de weesen wt Francois de la Va overleden onder Koudekercke in Walcheren, den selven Francois broeders soon van wt de voors Salomon de la Va, en mitsdien int gene naers erffachtig voor het tweede een derde deel, gemelte Cornelis Warre bij schout ende schepenen van Vlissingen, als weesmeesters, geautoriseert dd 28 april 1711...
Ende eijndelinghe nogh Emert Eghtberts schepen van Nieuvliet voor sich selven voor een sesde part in het resterende derde deel voorts gemachtigd door Jan Egtberts wonende tot Breskens, Geert Egberts woonende onder Cadsant, en Louis Senoude in huw met Magdalena Egberts woonende op Sinte Pier, alle kinderen wt Emert Egberts en Maria de la Va, des overledes suster, ieder mede gerechtigt tot een gelijcke sesde part... wijders nogh machtigh bij procuratie van de armeesters van Melis en Marij kercke in Walcheren, als onderhoudende Elisabeth Egtberts dochter van Isaak Egtberts die mede soon was van den voors Emert Egtberts, en Maria de la Va mede gerechtigt tot een gelijke sesde part.
En eijndelinge mogh als voogt van de weesen van Mattheeus Claesen woonende binnen Middelburg geprocureert in huwelijck bij wijlent Anna Egtberts, die mede dogter was van Emert Egtberts en Maria de la Va, geregtigt tot het resterende sesde part...
verkopen aan Mattheus Fagel en Jan Bocké beide wonende binnen dese stad, [oa] Item 1 gem 10 roeden sijnde deel van 6 gem lant tgemelde 1 gem 10 r gelegen zuijtwest agter de kercke in de polder off wateringe van Greveninge mede op statenbodem, abouterende suijt jegens tlant van burgemr Kerkhove, nort tlant van Jaques de Bruijne, oost tlant van den burgemr de Bruine en west tegen de andere partije gelegen op Spaense bodem.


RAZVL 478

 • 30.5.1731:
  comp Hendrick Fagel in huw met Pieternella Funderingh verkopen aan Jannis de Bruijne 1 gem 10 roeden, zijnde deel van 3 gem 92 roeden welke laatste nog deel was van 6 gemeten, leggende het restant op keijsersbodem...het voors 1 gem 10 roeden gelegen zuijtwest aghter de kerke deser stede in de polder of wateringe van Greveninge... abouterende als nu zuijt tegen tlant van de erven burgemr Jannis vd Kerkhove, noort tlant van schepen Jacques de Bruijne, oost tlant van den acceptant, en west tegen de andere partije op keijsers bodem.


Competerende de vercooper het gemelde landt bij erffenisse van wt zijn vader Mattheeus Fagel, alhier overleden, den welken eerst de helft daer van hadde bij coope, nevens Jan Bocké, van de erven Salomon de la Va... ende de andere helft bij vercavelinge jegens de voors Jan Bocké... Zijnde dese coop geschiet voor 26 ponden vlms per gemet.


RAZVL 481

 • 13 januari 1745:
  op verzoek van Valentijn Schelman, in huwelijk met Agatha Cauwe, moeder en voor dessels den naars wesen benevens weduwe wt den out-burgemr Johannes de Bruijne, over de weesen Sara en Johannes de Bruine, yder voor de helft universele erfgenamen van wt haar suster de weese Paulina de Bruijne alhier overleden den 10 november 1744, getaxeerd:


oa Eyndelings 1/3 van de helft in 3 gemeten 92 roeden lants, waar van legt 1 gem 10 roeden, ten desen schependomme statenbodem, en de resterende 2 gemeten 82 roeden op oostenrijksen bodem, onder het beloop der wateringe van greveninge, zuyt het land van Maerten en Pieter van de Kerkhove en noort het lant van Jacobus de Bruine, belast met een jaarlijkse rente van 1 schellink 1 ½ groote vls, ten behoeve van den armen deser stede, getaxeert het een gemet en 10 roeden lant statenbodem per gemet 19 pond vls of 114 gulden .


RAZVL 481

 • 21 maart 1761:
  op verzoek van Jozias Michielsen landman wonende St Cruis als weduwnaar bezitter ten sterfhuize van zijn huisvrouw Sara de Bruijne overleden 16 januari 1760 die enige universele erfgename ab intestato is gebleven van haaren broeder Jannes de Bruijne overleden den 19 november 1762 [sic, lees: 1760] ter deser stede, getaxeerd:


oa Eindelinge nog een vierde part in 3 gemeten 92 roeden lands waarvan 1 gemet en 10 roeden ten desen schependomme statenbodem en de resterende 2 gemeten 82 roeden op oostenrijksen bodem, onder het beloop der wateringe van greveningen, zuijt het landt van Maarten en Pieter van de Kerkhove en noort het landt van Jacobus de Bruine, belast met een rente van 1 schelling 1 ½ grote vls jaarlijks ten behoeve van de armen deser stede, 25 ponden vls per gemet.


RAZVL 480

 • 27.6.1786:
  Daniel Bekkens griffier en thesaurier van Oostburg met machtiging van Martinus Cuveljé en zijn huisvr Zara Michielsen verkopen aan Johannes Oonof woonachtig te deser stede [St Anne] 1 gem 10 roeden lands op statenbodem, zuidwest agter de kerke in de polder van Greveninge...


RAZVL 481

 • 6 meij 1795:
  op verzoek van Johannis Onof, Marianne Theresia Onof, Marie Johanne Onof en Barbara Regina Onof, allen ongetrouwt en volle broeders en zusters met de anderen en wonende ter deezer steede getaxeert de navolgende vaste en onroerende goederen, ten eynde bij overdraginge, transport of andersints daar over aan den Lande kan worden betaalt den veertigsten penning,:


Eerstelijk een huijs, schuure, stallinge... met den eygendom van omtrent de 400 roeden, zoo boomgaard als hoveniersland hier onder begrepen het schuttershof op St. Anna, alles staande en gelegen ten steede St Anna voor noemt op de noortzijde van de Antwerpstraat bij de molen, zijnde thans belast met een kerkerente van vier stuijvers sjaars. den eertsen requirant competerende bij koope van Johannis Bastink, al te zamen voor de somme van 2200 guldens, en aan hem voor ons in erve gedaan den 12 junij 1782 getaxeert op 1600 gulden.
Item 1 gemet 10 roeden lands gelegen te desen schependomme zuydwest agter de kerk in de polder of wateringe van greveninge, abouterende zuyt tegen het land van de erfgenamen van wt Johannes van de Kerkhove, noort het land van de erven wt Jaques de Bruijne, oost het lan van {ni] en west jegens de andere partije op Vlaamschen bodem, den eersten requirant mede competeerende bij koope van Martinus Cuveljé op den 24 Meij 1786 voor en omme de somme van 61 ponden vls per gemet, en aan hem voor ons in erve gedaan den 27 junij 1786, getaxeerd den hoop tot 240 gulden.


Not Schansman

 • 20.9.1833:
  Abraham Verdouw landbouwer te St Anne neemt hypotheek van 600 gulden, onderpand

ten tweede 44 roeden 20 ellen zaailand te St Anne zuidwest de kerk, sectie A nr 14, zijnde deel van een partij volgens omlooper groot 1 bunder 46 roeden 27 ellen 6 palmen waarvan het overige deel is gelegen in de gemeente Westcapelle, grenzende deze geheele partij oost, zuid en west tegen de landen van den baron van Zuijlen, en noord tegen het land van de erfgenamen van Petrus Franciscus Potter.


Not Hennequin

 • 4.9.1834:
  Veiling op verzoek van Abraham Verdouw van onroerend goed. In de gemeente St Anna:


eerste koop: een woonhuis etc aan de noordzijde van de Antwerpsche straat, A 60 en 61 verder een partij land, A 183 [Robbemoreel]... De eerste twee afkomstig van Johannes Francis Onof, wie dezelve heeft gekocht van Johannes Bastink dd 12.6.1782; het laatste perceel afkomstig van Jacobus Bokelaar dd 16.9.1833.

 • Verder twee percelen onder Westcapelle.


De eerste koop wordt gekocht door predikant Johan Anthony Janssen.
Tweede koop 1 bunder 45 r 54 ellen zaailand in het 20e begin, waarvan onder St Anne ligt 44 roeden 30 ellen, bekend als A 14.

 • De tweede koop [oa A 14] wordt gekocht door Innocentius Hinneman, landman te St Anne.


Not Hennequin

 • 21.10.1834:
  Innocentius Hinneman en huisvr Theresia Calant geven Petrus Josephus Pilaet, roomsch katoliek pastor te Sluis, een jaarlijkse rente van 80 gulden... onderpand de helft van een arbeidershofstedeke, perceel A 2 in het 22e begin van Greveninge, west de weg, zuid de hofstede van Pieter de Bruijne Pieterszoon en noord de hofstede van de erven Johannes Theodorus Voskamp... door de eerste comparant gekocht van Janneke Clicquennois wed Johannes Platschaert dd 1.5.1823.
 • Wijders 1 bunder 45 roeden 54 ellen onder Westcapelle; het perceel A 14, gekocht van Abraham Verdouw...


Not Schout

 • 27.7.1846:
  Petrus Josephus Ferdinandus Somers koopman te Temsche verkoopt aan Andries Tilleman smid te Sluis, een jaarlijkse rente van 80 gulden door Innocentius Hinneman en zijn vrouw Theresia Calant, beide wonende te Sint Anna ter Muiden, ten behoeve van wijlen de heer Petrus Josephus Pilaet, in leven rk pastoor, ... over een kapitaal van 1600 gulden... onderpand eerst de helft van een arbeidershofstedeken, bestaande in woonhuis, schuur etc gelegen in het 22e begin van Greveninge, west den weg, zuid de hofstede van Pieter de Bruijne Pieterszoon, en noord de hofstede vd de erfgenamen van Johannes Theodorus Voskamp... perceel A 2, huis en erf;

ten tweede en stuk land in het 20e begin van Greveninge deels onder Westcapelle en deels onder St Anne, bekend onder nr A 14, zijnde deze partij deel van 5 bunders 31 roeden 87 ellen, waarvan de overige drie bunders 86 roeden 33 ellen toebehooren aan Louis de Potter, grenzende van beide zijden aan het land van Johannes Jacobus baron van Zuijlen van Nijevelt... waarvan de verkoper eigenaar is bij koop van de erfgenamen van genoemde Petrus Josephus Pilaet dd 2.12.1845...


Not Schout

 • 14.1.1868:
  Franciscus Jacobus Hinneman verkoopt bij opbod land gemeente St Anne A 14 (samen met een stuk in Westcapelle) waarvan 11 roeden 70 ellen behoort aan de kerk van St Anne.

Verkregen voor 3/8 delen door erfenis van vader Innocentius Hinneman en voor de overige 5/8 bij erfenis van Theresia Callant derde en laatste huisvr van zijn genoemde vader... Hebbende Innocentius Hinneman de goederen verkregen bij koop van Abraham Verdouw in publieke veiling dd 4.9.1834 voor not Hennequin... Gekocht door Johannes Voskamp.


Not Koksma

 • [A 103]
 • 19.6/3.7.1891:
  Jannis de Bruijne Brevet verkoopt openbaar oa ten eerste een perceel weiland te St Anne G 103 groot 1 ha 19 are 50 ca.


De verkoper kocht het weiland bij publieke verkoping van de erfgenamen van Johannes Voskamp en Wilhelmina Manhave te Westcapelle voor not Termote te Brugge dd 20.10.1887.

 • Verkocht alsnog op 3.7.1891 aan Abraham Jeremias Berkers.


Not James

 • 24.1.1911:
  Abraham Jeremias Berkers wagenmaker te Sluis en mejuffrouw Jozina Berkers wonende te Vlissingen verkopen aan Pieter Bodderij landbouwer te St Anne,

een perceel bouwland te St Anne nr G 14 groot 44 aren 20 ca.
Het goed werd verkregen door wijlen Susanna Elisabeth Baas, laatst wed van Jacobus Boubu en eerder wed van Petrus Berkers bij veiling dd 19 juni en 3 juli 1891 voor not Koksma te Sluis. Genoemde wed Boubu overleed te Sluis 21.12.1903, van wie de comparanten Berkers erfden.