A 12

Uit Sint Anna ter Muiden
Versie door Marianne Gossije (overleg | bijdragen) op 11 jan 2014 om 21:43
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het perceel A 12 was lang een geheel met A 12bis en voor de aanleg van de nieuwe straatweg met de helft van A 16. Het ligt met de noordoostkant tegen het kerkhof en aan de westkant tegen het terrein van de benzinepomp.


A12x.jpg


A 12 linkerhelft s.jpg A 12 rechterhelft s.jpg
 • [1668] Pieter de Bruijne, 5 gem 40 roeden
 • [1728] Erven Jakob de Bruijne, 3 gem 105 roeden
 • [1832] Johannes Jansen, predikant, 63 are 20 ca en 20 are 30 ca
 • [2012] perceel 367 en 368Omm 1577

 • [marge] ontbladere Francois fs Luucx Lambrechts


Frachois filius Luucx Lambrechts andt suuthende ende ande oostsijde daeran metter zom oostsijde ande adere jeghens sijn selfs naervolghende hofstede, streckende metten suuthende ande adere jeghens Chaerles van Marivoorde lant, ende metten noorthende som anden Meulenwech,

 • 5 gem 40 roeden


Omm 1601

 • nu Marcus in Boona bij coope
 • [supra] Pr de Bruijne
 • [marge] vidua Joos de Mil [= Elisabeth de Puijdt]
 • binnen


Dhoirs van Franchois fs Luijx Lambrecht comende van Wm: fs Wm: Kemps aenden zuijtoosthouck daer aen ende ten oostende vant voorgaende parcheel een crom verhaeckende stuck mette oostsijde ende zuijtende crom ende buckende aende adere tegens t kerckhoff ende heurl voors hoffstede streckende metten noortende aenden Meulewegh comende metten zuijtwesthouck aen Eneas van Marivoorde voors 2 gem 30 roeden, 5 gem 40 roeden

 • pm 1538 r


RAZVL 472

 • 24 4.1618:
  Comp Pieter le Cherf en Jacquemijne Sieures zijne huijsvrouwe verkopen aan Corijn Wadde een stuk land gelegen binnen Mude, `op de suijtsijde van de kerckhove daervan dats eerst licht drij gemeten acht roeden lants tusschen tvoorschreven kerckhoff ende dat aen de noortsijde ... van Maerivoors landt aande Suydtsijde streckende mette voorsijde aan de St Annastrate en mette westsijde aende adere;


voorts zoo liggen aent westeijnde daeraen westwaarts onder 5 gemeten 40 roeden tussen de voors adere ende die oostzijde op het suijteijnde, Corns: de Boulwys land aan de westzijde strekkende metten noortende aan de nieuwen weie


RAZVL 472

 • 15 julij 1656:
  comp jonckvrouw Maria de Bloijs huisvr van raetsheer de Reulx tot Gent verklaart machtig te zijn over Magdaleena Pollet wed van Joos de Bloijs, en over Magdaleena de Bloijs wed van Franchois Dominickle... verkoopt aan Carel van Lerberge lantman wonende binnen onse voors stede


eerst 3 gem lant aencomende Magdaleena Pollet, en noch van de nombre van 3 gem aencomende Magdaleena du Bloijs liggende in de polder ofte wateringe van Greveninge suijtwest van de kercke van St Anne, oost het lant van Marcus Inbona, suijt het lant van de heer van Dennebroeck, noort het Meulestraetie hier voortijts gebruijckt bij Passchier van Oudeghem...


RAZVL 473

 • 27 feb 1658:
  comp Joos de Croock camerbode deser stede als procuratiehouder van Marcus Imbona geregt tot de helft van de naers parthie van lande mitsgaders Jan van Zandijcke ende Marija van Hoorne sijne huisvr gerecht in de seven deelen van achte, voorts Jacques zoone van de voors Jan van Zandijcke geregt int resterende achtste deel van de wederhelft voor redenaars der heerlichede van den proosche [in Brugge] in dato den 22 feb 1658


[in procuratiebrief] machtigen Joos de Croock, Jan Schadtse om te compareren voor de heeren van der weth der stede van St Anne te muijden ende de comparanten aldaer te onterven van de nombre van 8 gem 1 lijne en 48 roeden lants gelegen aen de zuijtzijde van den kerckhove aldaer mette hooge camer woonhuijs ende stallinge daeraen gevougt, emmers sulcx de vercoopers daer aen is competerende met alle voordere gewasch van boomen ende hout den den geent competerende sonder prejuditie van tregt van de erfgenamen Claes Chieux overleden pachter ende gebruicker van dien so in regard van de voordere huijsinge ofte gewasch van houtte als de selve hoirs souden coomen bewijzen, daer van de naerschreven cooper met heml: soude moeten accorderen ende in de selve goedinge te erven Pieter de Bruijne behoudens d’hoirs van de overleden pachter dhuijsinge noch sullen mogen gebruicken tot Pa Meij toecoomende van welcke voors parthie van lande dat leggen 3 gem 1 lijne 8 roeden lant tusschen het voorn kerckhoff aende noortsijde ende t lant van wt: Charles van Marivoorde aende zuijtsijde streckende metten oostende aende St Annestrate ende metten westende daeraen westwaert over de adere 5 gem 40 roeden lants tusschen de voors adere aende oostsijde en op het zuijthende wijlent Cornelis du Bloijs lant, aende westsijde streckende metten noorthende aende meulewegh belast met 10 schell 12 myten sjaars dan off mengelt 5 sch 2 gr 12 mijten aende kercke van St Anne der selver stede ende de resterende 4 schell 11 grotenh: geeft derselver kercke sonder meer in welken parthien van lande de compten verclaerden geregt te zijn bij coope van dhoirs van wijlent Corijn Wadde volgens de brief daervan in date 18 nov 1628 [...]
verkopen aan Pieter de Bruijne woonende ter deser stede 8 gem 1 lijne 48 roeden lant [...] waarvan 3 gem 1 lijne 8 roeden liggen tusschen tvoorn kerckhoff aende noortsijde en tlant van Charles van Marivoorde nu burgemr Jacob van Uxeem etc idem als in procuratiebrief


RAZVL 481

 • 13 januari 1745:
  op verzoek van Valentijn Schelman, in huwelijk met Agatha Cauwe, moeder en voor dessels den naars wesen benevens weduwe wt den out-burgemr Johannes de Bruijne, over de weesen Sara en Johannes de Bruine, yder voor de helft universele erfgenamen van wt haar suster de weese Paulina de Bruijne alhier overleden den 10 november 1744, getaxeerd:


Eerste 1/3 part van de helft in een hofstede, bestaende in woonhuijs, schuyre, stallinge, waegenhuijs en verdere timmeragie, staende bewesten het plein en jegens het kerkhof deser stede, op en met 8 gemeten en 148 roeden erfflant, sijnde weije, saeij en boomgaard lant, met de plantagie daar op staende, belast met een jaarlijkse chijns van een halve groote vls ten profijte van de kerke deser stede, het geheel per gemet 45 pond of 270 gulden.
Item 1/3 part van de helft in 85 roeden erfflant leggende zuijt jegens de vorige partie, sijnde de ouden boomgaart, per gemet 45 pond vls of 270 gulden.
Eyndelings 1/3 van de helft in 3 gemeten 92 roeden lants, waar van legt 1 gemet en tien roeden, ten desen schependomme statenbodem, en de resterende 2 gemeten 82 roeden op oostenrijksen bodem, onder het beloop der wateringe van greveninge, zuyt het land van Maerten en Pieter van de Kerkhove en noort het lant van Jacobus de Bruine, belast met een jaarlijkse rente van 1 schellink 1 ½ groote vls, ten behoeve van den armen deser stede, getaxeert het 1 gemet en 10 roeden lant statenbodem per gemet 19 pond vls of 114 gulden.


RAZVL 480

 • 25.6.1768:
  Pieter v Kouwenhoven schepen en thesaurier van Sluis, en Pieter Hennequin oud burgemr en schepen van tcollege van slands van den vrijen den eerste als bij codicillaire despositie van wt Agatha Cauwe laast wed van Valentijn Schelleman en bevorens van de burgemr Jacobus de Bruine en de laaste als gemachtigde tot mede executeur van deselve Agatha Cauwe overleden den 26 Meij laastlede 1768 verkopen voor de minderjarige erfgenamen aan Jacobus vd Ameele de oude thesaurier te St Anne eene betimmerde hofstede bestaende uit woonhuijs, schuijre en stallinge mitsgaders wagenhuis, varkens, hoender en duijvekoten, met 8 gem 233 roeden erffland abouterende bewesten het plain jegens het kerkhoff.


RAZVL 480

 • 16.5.1792:
  Pieter de Bruijne inwoonder deser stede en zijn huisvr Katharina van Waaijenberg verkopen aan Pieter Romanus vd Ameele eene betimmerde hofstede bestaande in woonhuijs, schuure en stallinge, mitsgaders wagenhuijs, varkens, hoender en duijvenkoten met 8 gem 200 roeden erfland zijnde zaeij, weij en boomgaard land... zijnde dezelve partije land groot geweest 8 gem 233 roeden [volgens transport] dd 25 juni 1768 aan Jacobus vd Ameele welke 33 roeden land de comparanten aan zig reserveren en blijven behouden in eygendom volgens afleg en landmate daarvan gedaan en waarmede den acceptant genoegen is nemende, abouterende het gemelde woonhuijs en de partije land alsnu groot 8 gem 200 bewesten het pleyn jegens het kerkhof, benoorden den ouden Meulenweg en het land of erve van de comparanten, beoosten de korte ommegankstraat en het land van Johannis Oonof, en bezuyden het land van de burgemr de Bruijne, zijnde dezelve landen belast geweest met twee chijnsen te zamen groot 10 schell 1 ½ groten vlms te weten aan de kerke deser steede 5 schell 2 1/1 groten en aan den Heiligen Geest in dezelve kerk de resterende 4 schell 11 gr vlms... de koop geschiet voor 950 ponden vlms onder de navolgende speciale conditien, eerstelijk dat de comparanten ten allen tijde vermogen water te halen uijt de steenput op de gemelde erve staande, mits in geval van reparatie aan dezelve put en toebehoren de comparanten verpligt zijn te betalen den helft in de te doene onkosten.


Ten tweede in gevalle de comparanten mogten komen goed te vinden, twee paerden of twee koeijen te houden, dat zij dezelve aan den band kondende vermogen te leijden na den waterput om te drinken, ten minsten schade tgeen door den acceptant zal aangeweesen worden.
Ten derden zal den kooper aan de comparanten moeten vergunnen een uijtweg om met de voorschreven beesten , wagen en paarden van St. Anne om de schuure heenen na hunne erve te mogen passeren, egter ten minsten schade voor den acceptant. Ten vierden zal de koper moeten toestaan en gedogen dat de comparanten maken en leggen een waterlossing onder de aarde ten plaatse convenabel die zal aangewesen worden door den acceptant en in welke kosten tot het leggen van deselve waterlossinge den acceptant niet gehouden is iets te betalen.


Not Hennequin

 • 12.12.1815:
  Pieter Johannes Platschaart verklaart schuldig te zijn aan Jacobus Bokelaar 1300 gulden Hollandsch courant... onderpand een hofstede met 8 gem 200 roeden hofplein, moeshof, weide en zaailand, noord het kerkhof, west Johannes Onof, zuid Pieter de Bruijne Mattheuszn, oost het huis van Pieter de Bruijne Pieterszn.


Not Hennequin

 • 17.1.1818:
  Pieter Johannes Platschart gewoond hebbende te St Anne en thans te Sluis verkoopt aan Pieter de Bruijne Mattheuszn 3 gem 278 roeden boomgaard, weide en zaailand onder St Anne zijnde het zuidelijke deel van 8 gem 200 roeden, doch volgens meting maar groot 8 gem 91 roeden, daaronder begrepen 1 gem 35 roeden afgedolven tot den nieuwen straatweg loopende naar Westcapelle... noord de gemelde straatweg, oost de korte ommegangstraat, zuid en west het land van den acceptant...


competerende de verkoper als erfgenaam van zijn huisvrouw Cornelia Bokelaar, bevorens wed van Pieter Romanus vd Ameele, de welke daarvan eigenaar is geworden bij koope van Pieter de Bruijne Pieterszn dd 16.5.1792, en uit hoofde van de afstand van haare twee kinderen Cornelia Catharina vd Ameele en Pieternella Platschart


Not Hennequin

 • 5.2.1818:
  Pieter Johannes Platschart verkoopt aan Johannes Anthonij Janssen predikant te St Anne, Johannes Pieter Jongeneel predikant te Retranchement, en Cornelis de Die smid te St Anne, een schuur staande op land van de laatstgenoemde acceptant, mitsgaders 2 gem 132 roeden weide en boomgaard, zuid aan de Nieuwen Straatweg leidende naar Westcapelle, noord aan de grond vd derden acceptant en andere, deel hebbende gemaakt van een partij groot 8 gem 200 roeden, doch volgens meting maar groot 8 gem 91 roeden etc. etc....


Blijvende het verkochte met de overige 246 roeden en de gebouwen daar op staande uitsluitend competerende aan den derden acceptant...