A 104

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het perceel A 104 vormt in zijn geheel het 24e begin van de watering van Greveninge. Het ligt aan de westkant van de Geplaneerde Oostdijk (afgegraven dijk) en grenst aan de zuidkant aan het Sint Annastraatje, de huidige Jonkvrouw Geilstraat.
Op een kaart uit 1713 maakt dit perceel samen met het 23e begin van Greveninge nog deel uit van het Oostewegepoldertje.


A104x.jpg


Kaart St Anne 1713 x.jpg


A 104 met oude Oostdijk x.jpg

Locatie van de afgegraven Oostdijk


 • [1668] Vidua Noel Nemegheer, 3 gem 242 roeden
 • [1728] no. 57, 3 gem 244 roeden
 • [1832] Pieter Crinse, 1 ha 68 are 60 ca
 • [2012] perceel 225?


Vermeldingen

RAZVL 471

 • [16.2.1564]:
  Comp Lieven Panten poorter van Sluus ende Suzanne zijn wett ghezelle verkopen aan Jooris Teerlinck een half gemet en veerthien roeden landts liggende binnen de scependomme van der Mude te weten in Brixuspoldere twee lijnen vierentwintich roeden landts in een stick van 1? anden 8 roeden landts ghemeene mette kinderen Pieter Cornelissen Kempe ende meer andere tusschen tgilde vanden heyleghen cruuce ter Sluus landt ande zuudtzyde de kinderen van de voorn Pieter Cornelissen Kempe landt ande noortzyde streckende metten noorthende aende adere.

Voorts zo ligghet ten oosthende over de adere acht lynen landts in een stick van alleve lynen drie roeden landts ghemeene als vooren tusschen een dyck gheheel hiertoe ghemeten over vul landt aende oostzyde de voorn adere, ande westzyde streckende metten noorthende ande kinderen van de voorn Pieter Cornelissen Kempe landt ende metten zuuthende aen tvoorn ghilde van de cruuce ter Sluus landt ende es de hofstede daer wylent plach te wonen Jacob Bollaert. Ende dit parceel es ghenouch drie oucte...

 • Den 16en van Sprockle 1564


Omm 1577

 • In t 23e begin [lees: 24e begin]
 • Lauwereins Zoetaert over Vinchent van [lees: de Vondere] commende van Jooris Teerlinck ande oostsijde daeran over d’adere wijlent een hofstede opt noorthende driehouckte opt zuuthende booghaert, cum oostsijde anden dijck van Grevenijnghe cum westsijde ande adere streckende metten suuthende an Sint Anne strate 25 roeden breet vut gheleghen,
 • 11 lijne 53 roeden


Ommeloper 1601

 • 24e Begin van Greveninge
 • Beginnende oost daerbij aende oostsijde vande voors ader tusschen deselve ader aende westsijde den oostdijck van Greveninge tegens Bricxens polder aende oostsijde str mette zuijteijnde aen St Anne strate ende is een drie houck,
 • nu Anth de Ceuninc ende libri Matthijs Stoel ½ en ½
 • de wed van Charles van Marivoorde bij afwinning
 • [supra] Wed Noel Nemegeer
 • [marge] Anths de Puijt
 • De wed ende kinderen van Anths de Coninck over Pr fs Laurens Zoetaert in den houck vanden voors ader ende dijck een drije houck mette westende aende adere ende mette oostsijde ter halver gracht tegens den oostdijck streckende metten zuijtende breet aen St Anne strate ende metten noortende te nieten loopende int vergaderen vande ader ende den dijck, 3 gem 2 lijne 42 roeden
 • p mate ter halver gracht jegens den dijck


RAZVL 472

 • 22 maart 1645:
  comp Lieven v Rentergem ende Pieter Chieux beide ingesetenen deser stede hebbende letteren v procuratie van Jan Stoels fs Mathijs vrijlaet te lande van de vrije int ambagt van Liswege, gesworen lantmeter ende sijne huisvr ... geprocureert bij Catharina Weijts daer te voren wed ende besittige van den sterfhuyse van Anthonis de Koninck d'oude ende Adriana de dochter van d'heer Jooris Cappoe sijn huijsvrauwe ter sake naers bij den selven Jan Stoels haren man...
 • ende voorts de selve Jan Stoels vervangende ende hem sterck makende over Jaques Stoels sijnen eenigen broeder ooc geprocureert bij de voorn Cathalijne Weijts jonghman ende niettemin sijn selfs sijnde bij competent ende van Weth? aen 26 jaren jegenwoordich buyten de provincie van vlaenderen...
 • Jan en Jaques Stoels machtigen Lieven van Rentergem, Lieven Nimmegheer en Pieter Snix om te ontuijten etc 3 gem 1 lijne 22 ½ roeden landts over d'helft van 6 gem 2 lijnen 46 roeden landts gemeene en onverdeelt met Elijsabeth Looijsens wed van Anthonis fs Anthonis de Coninck ende hun kinderen ... welcke de wederhelft competeert liggende in de wateringe van Greveninge in 2 parcheelen naer t verclaaren van de nieuwe legere gemaeckt bij Franchois van Tortelboom gesworen landmeter van de vrijen...
 • Nicolaes de Vos accepteert 3 gem 1 lijn 22 ½ roeden landts daervan de wed en kinderen van Anthonis de Koninck d'ander helft competeert...
 • het eerste stuk ligt oost bij de kercke in t 23e begin van de voors wateringe 3 gem 3 roeden landt, ende was wijlent bogaert met een hofstede daer aen gestaen hebbende al tusschen de adere jegens het naervolgende parcheel ande oostzijde Jaques Hallinck bij coope van de voornoemde hoirs van Mathijs Stoels hofstede ende landt, ande westsijde streckende met de noorteijnde aen de hoirs van Iman Imansen cum suis met 5 gem 20 roeden landts ende ande prochiepape van der mude lant dat de priesteragie is, ende met den zuudeijnde aen St Annestrate.
 • Ende voorts soo liggende ande oostsijde daeraen over de voorn adere int 24e begin 3 gem 2 lijnen 42 roeden landts ende is een drijehouck al tusschen de adere tegens het voornoemde parcheel ande westsijde de halve oostdijck van Greveninge ande oostsijde, streckende met de zuudeijnde breed aen St Anna strate ende met den noorteijnde te niete loopende int vergaderen van de adere ende de dijck...


Gebied 1668

 • Het 24e begin
 • Vja: Noel Nemegeer het geheele begin
 • groot 3 gem 242 r
 • Somma van het 24e begin iij gem ij c xlij r


RAZVL 473

 • 5 december 1671:
  comp juffr Elisabeth Jordaen laest wed van Noel Nemegheer verklaart schuldig te zijn aan Susanna ende Maria van Pijlworm fa van dhr Jacob van Pijlworm, op wien Adriaen Jordaen, griffier tot Isendick als voogt van de selve twee wesen de schult was accepterende van 450 ponden vlms geleend geld tegen 5 procent...onderpand de naers:partien van landen, hofstede ende huijsen alle gelegen binnen de schependomme van St Anne, de comp: aancommende bij successie van hare moeder Janneken Meurs wed van Maerten Jordaens jegens hare suster, broeders ende neeff, mede erfgenamen ten selven sterfhuise volgens de vercavelinge onder hen gedaen den [n.i] meert 1668 ten presentie van de heren Pieter Lips ende Maxim van Meeteren als commissarissen van het college van slants van den Vrije tot Sluijs,

[...] Item 3 gemetten 2 lijnen 42 roeden landt sijnde t’geele 24e begin staende wateringe van [n.i] gelegen oost bij de kercke van St Anne sijnde een lijp stuc tusschen den vervulde adre aen den westsijde, den halven oostdijck aende oostsijde, streckende metten zuijteijnd breet aen de St Anna straet ende metten noorteijnde scherp ende t’niet loopende int vergaderen van de voors oostdijck ende adre; • [ligging als buurperceel]
 • RAZVL 473
 • 2 dec 1680
 • comp Francoijs Coolen verkoopt aan Christijnken Logiers wed van Maerten van Massenhove 3 gem 3 roeden landts onder de wateringe van greveninghe in het 23e begin oost bij de kercke ende was wijlent boogaert met een hofstede daer op gestaen hebbende al tusschen de adere jegens een parthije van 3 gem 2 lijnen 42 roeden gelegen in het 24e begin van de voors wateringhe aenkomende Johan fs Jan Sandra en juffr Elisabeth Jordaens aen de oostzijde Jaquemijntje de Puidt vidua [ni] Kockuijt aen de westzijde met de noortzijde aen dhr Gillis van Kerrebrouck ende aen de heerlijckheyt van Swanenburg toekommende Zander de Bever ende met den zuijt eijnde aen de St Annestraete...

comp verder mede Pieter van der Strate oudt burgemr ende jegenwoordig schepen deser stede als voogd van Jacob fs dhr burgemr Jaques van Uxeem die verklaerden te vreden te wesen met de andere landen aen hem van Uxeem bij de voorn Coolen voor eene cap somme van 1400 guldens verbonden...

RAZVL 473

 • 6 jan 1690:
  comp Adriaen Jordaens auditeur over t quartier van Vlaenderen gemachtigd door Johannes Sandra medicinae doctor woonende tot Leijden gepasseert voor notaris Johan van Someren te Rotterdam 30 dec 1689 [inhoud procuratie]... verclaert schuldich te wesen aen Thomas Matheussen schepen der stat Sluijs 400 ponden vls tegen 5% s jaers...

[...] onderpand oa

 • item noch 3 gem 242 roeden sijnde t geheele 24e begin van de wateringe van [ni] gelegen oost bij de kercke van St Anne voornoempt, sijnde een lipstuck tusschen een vervulde adere aende westsijde den halven oostdijck aen de oostsijde streckende met den suijtsijde breet aen de St Anne straete en mette noorteijnde scherp en te niet loopende int vergaederen van den voors oostdijck ende adere;
 • [in margine] op den 10den september 1697 is door den burgemr de Puijt jegenwoordig eijgenaer van nevenstaende verbonden hofstede ende landen ter griffie geexpliceert eene quitantie van date den 6 augustij laestleden verleden bij dhr Davit Hovedael als in huwelijck met d’ouste dochter van dhr acceptant inhoudende betalinge oft aflegginge van de helft van nevenstaende verbantbr: este? 200 pont vls Sluis den ut supra.


Jonkvr Geilstraat naar Marktplein s.jpg


RAZVL 473

 • 13 juni 1697:
  comp mr Johan Sandra doctor in de medicinen woonende binnen Leijden jegenwoordich alhier ter stede verkoopt aen burgemr Anthonis de Puijt out burgemr ende jegenwoordich schepen deser stede van sekere sijn behuisde hoffstede genaemt de Patente gestaen in de polder het Maneschijn, soo als deselve jegenwoordich bij den acceptant wort gebruict,

en dan noch de nombre van 24 gem 242 roeden uit de plantagien daer op staende in verscheidene parthien en polders hierna breeder gespecificeert.

 • voorts noch gedaen in meer genoemde waeteringe t geheele 24e begin, sijnde een drie hoeckt stuck groot 3 gemeten 242 roeden hebbende ten oosten en noorden de gepleneerde oostdijck ofte wel Brixkens polder, ten suijtwesten t lant van vidua Nicoales Leupe en Bartel Bellijnck bij coope van de erfgenamen Kerrebroeck ende ten suijtoosten St Anna straete na vrouw Geile;


Not vd Broeke

 • 10.7.1799:
  Jacobus Hernij te St Anne, Sara Hernij wed Pieter Hernij, won Isabellapolder en de voogden van Jacobus Hernij enig kind van Pieter en Sara Hernij verklaren dat de op 25.1.1793 overleden Jacobus Hernij dijkgraaf vd Isabellapolder 3 erfgenamen had, zijn zoons de bovengemelde Jacobus en Pieter Hernij en zijn kleinzoon Pieter Hernij Kousmaker en dat tot deze nalatenschap oa behoorde onderscheidene partijen land in diversche polders, volgens boedelbeschrijving voor not Broeke dd 9.3.1793.
 • Onder meer:
 • Aan Jacobus Herny 3 gem 243 roeden weyde in de Greveningsepolder te St Anne


Not Hennequin

 • 16.10.1810:
  Jacobus Hernij leent van Elisabeth Jansen 1219 francs 5 centimes, onderpand 1 ha 68 are 4 ca bouwland in de watering van Greveninge, oost het land van Pieter Naaije, west het land van Jacobus le Roij en andere, zuid de weg die leidt naar de hofstede van genoemde Le Roij en noord het land van genoemde Pieter Naaije, de verkoper toekomende uit erfenis met zijn mede-erfgenamen van zijn vader Jacobus Herny acte vdBroeke Aardenburg dd 22 messidor VII (10.7.1799)


Not Hennequin

 • 18.4.1814:
  Jacobus Hernij verkoopt aan Pieter Crince 1 ha 68 are 54 ca in het 24e begin van Greveninge, oost Pieter Naaije, west Jacobus le Roij e.a., zuid de weg naar de hofstede van genoemde Jacobus le Roij, en noord Pieter Naaije


Not Hennequin

 • 10.4.1834:
  Pieternella Voskamp wed Pieter Crince en voogdes over hun enig kind Johannes Voskamp Crince, met toeziend voogd Daniel Crince landbouwer te St Anne, verkopen bij opbod:

Eerste perceel: een hofstede met 11 bunders 14 roeden 10 ellen belast met een grondrente van 1,50 sjaars tbv de kerk van St Anne, bekend op den perceelsgewijze legger, als volgt: A 4, 5, 6, 7, 8, 104, 178, 179, 180, 181 en B 26.

 • Zijnde de zes eerste nummers gelegen in de watering van Greveninge, de vier volgende in het eerste begin van de Robbemoreelpolder en het laatste nummer in de kleine Paspolder.
 • Welke hofstede en landen door wijlen Pieter Crince zijn gekocht van de erven Johannes Bellinck, van Pieter de Bruijne, van de erven Jozias Leijssenaar, van Jacobus Hernij en van Pieter Le Roij volgens acten voor mij dd 16.4.1810; 16.8.1813; 18.4.1814; 14.11.1815 en 19.2.1821. Dit perceel gekocht door Pieter de Bruijne burgemr te St Anne.


Not Hennequin

 • 7.3.1835:
  Pieter de Bruijne burgemr verkoopt aan zijn zoon Pieter de Bruijne, landman te St Anne, een hofstede met 15 bunders 30 roeden 80 ellen, de percelen A 4 tot en met 11, A 104, A 178 tot en met 181, A 228, B 26, en nog een aantal percelen onder Westcapelle...


Not Schout

 • 9.8.1850:
  Verdeling van de erfenis van Pieter de Bruijne en Janneke de Ligny onder de 3 overgebleven kinderen, Pieter, burgemr van St Anne, Jacobus (landbouwer te Westkapelle) en Cornelia, wonende te St Anne.
 • 10 - Een bunder 68 roeden 60 ellen bouwland, A nr104... verkregen bij koop van genoemde Pieternella Voskamp bij veiling.
 • Verdeling: Naar Pieter de Bruijne de delen 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, [etc buiten St Anne]


Not Koksma

 • 22.8.1879:
  Erfenis van Pieter de Bruijne. Een legaat van 1000 gulden voor Dina le Roij en een pluijme bed.
 • De erven laten de nalatenschap opmaken en verdelen. Die bestaat uit:
 • Onroerende goederen (onder andere)
 • 5 - Een huis en erf met tuin en boomgaard, bouw- en weiland te weten A 104 bouwland, A 294 tuin, A 329 boomgaard, A 330 huis en erf en A 331 weiland.
 • [...] Jacob de Bruijne krijgt land in de Zwinpolder B61 en land te Sluis en huis en erf etc te St Anne A 104, 294, 329, 330 en 331; verder land te Sluis en Westkapelle, effecten en contanten.