Zwanenburg

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Zwanenburg was een huis in Sint Anna ter Muiden. Het werd ook 'de Heerlijkheid Zwanenburg' genoemd. Vroeger heette het het 'Pastoorshuisje' of 'Papenhuis' en voordien stond het bekend als Watervliet. Het lag op de locatie van Nederherenweg 4, op perceel A 96.


Ligging

<googlemap lat="51.31513" lon="3.364627" type="satellite" zoom="17" height="300" controls="none" selector="no"> 51.315747, 3.363823 </googlemap> 1577:

 • noortsijde ande kercke van onse vrauwe ter Sluus hofstede,
 • streckende metten oosthende aen Lauwereins Zoetaert lant,
 • ende metten westhende anden nederenheerwech

1601:

 • mette noortsijde aende kercke van onse vrouwe ter Sluijs lant
 • ende meten westende aenden nederen Heerewegh

25 juli 1631:

15 februari 1648:

24 augustus 1662:

 • noort oost van de kercke deser stede

20 juni 1674:

 • seker huijs staende beoosten de kercke van outs genaemt het papenhuijs.

3 februari 1678:

 • seker arbeijdershuijsken met een schuirken
 • staende alhier ter stede op eijgen gront genaemt d’heerlijckheijt van Swanenburgh
 • bij den acceptant bewoont werdende
 • noortoost van de kercke,
 • west de straete,
 • zuijt den bogaert van d’erfgenamen van Claeijs de Puijdt,
 • noort tlant van dhr Kerrebrouck

24 maart 1694:

15 november 1694:

25 april 1735:

 • een huis stallinge etc op 60 roeden erve
 • aen de noortoostzijde van den Nederen Heerenwegh,
 • hebbende ten zuijdoosten den boomgaard van wt schepen Jacobus Boudrij,
 • ten noortoosten tlandt van Maerten, Jannis en Pieter van de Kerkhove,
 • en ten noortwesten tlandt van den acceptant,
 • tgemelde huijs en erve van outs genaemt geweest het papenhuijs...

10 mei 1751:

 • een huijs van outs en nog genaemt Swaanenburgh met 60 roeden erve...
 • op welk lant het voorsz huijs te midden is staande in het 23e begin der wateringe van Greveninge,
 • noortoost niet verre van de kerke deser stede ,
 • met de zuijt en noortzijde aan de wed en kinderen Johan Platscharts lant.

Eigenaren

 • ca 1510: Claes Beils
 • ca 1560: Gillis de Lantmetere
 • 1577: Antheunis van Halle, parochiepaap.
 • 1601: Anthns van Halle.
 • Tot 25 juli 1631: Bernaert Pauwels X Perijntken Raveschotte te Sluis (helft), Cornelis Blanckaerts X Chijntken van Driessche (3/16), Pieter Wittooge won. Sluis (1/24).
 • Vanaf 25 juli 1631: Lenaert Weijts biersteker deser stede.
 • Tot 15 februari 1648: Andries Matheussen X Mayke Claijs.
 • Vanaf 15 februari 1648: Gheerlof Buyteman baljuw te Sint Anna ter Muiden.
 • Tot 27 maart 1657: Geerloff Buyteman.
 • Vanaf 27 maart 1657: Anthony de Munck lantmeter (geregistreerd 14 oktober 1659).
 • Voor 24 augustus 1662: baljuw Buijteman.
 • Tot 24 augustus 1662: Jacques Caene.
 • Vanaf 24 augustus 1662: Pieter Verstrate fs. Franchoijs.
 • Op 20 juni 1674: Guilliame van den Bussche (onderpand).
 • Tot 3 februari 1678: Marguerite Pieters wed. Guilljaem van den Bussche.
 • Vanaf 3 februari 1678: Sander de Bever.
 • Tot 24 maart 1694: Sander de Bever.
 • Vanaf 24 maart 1694: Pieter Accaert.
 • Tot 15 november 1694: Erfgenamen van Pieter Accaert.
 • Vanaf 15 november 1694: Jan Hennekeij.
 • Tot 25 april 1735: Abraham Serjant X Pieternella Delvoij wed. Pieter Huijgenbaert; Maria Huijgenbaert dr. Pieter
 • Vanaf 25 april 1735: Pieter Bellink schepen
 • Tot 10 mei 1751: Elisabeth de Vulder.
 • Vanaf 10 mei 1751: Joris Couwe.
 • Vanaf 31.7.1772: Jacobus Francois Naeije.
 • Vanaf 23.8.1779: Pieter Verheijde en Petronella Naeije.
 • Vanaf 23.1.1782: Josephus Bernardus de Meijer en Pieternella Bellinck.
 • Vanaf 23.3.1815: Pieter Nieskens e.a.
 • Vanaf 15.12.1819: Maria Faas.

Vermeldingen

RAZVL 471

8 nov 1565

 • Comp Corns Lombaert machtigt Jan Lombaert zyne broeder ende Baven Clayssen... omme over ende uuten name van hem comparant als medehoir ende aeldinck [erfgenaam] vande vaderlicke zyde int goet ghebleven ende achterghelaten ten sterfhuyze van Clays Beils... den constituant te moghen ontuuten ende onterven ende te erven alm ende wett gifte te ghevene met belofte van garrande diet behooren zal vanden naerscreven parceele den constituant toecommende by successie ende verstervene vanden voorn Clays Beils.

Eerst van zulck part ende deel als de voorn comparant toecompt ter causen voorseit in een huus metter erve ... ghenaempt Watervliet rontome bedolven.

RAZVL 471

13 nov 1565

 • [...] Gheven voorts alm ende wett ghifte den zelven Gillis [de Lantmetere] van eene huuseken met ontrent 60 roeden landts daermede gaende... es tvoorn parceel ghelegen ande zuutzyde de kercke van onser vrauwen ande noordtzyde Lauwereijns Zoetaert ande oostzyde ende de voors strate streckende lanchst tvoorn kerckhof noordtwaert naer de muelene opde westzyde tzelve parceel rontome bedolven ghenaempt Watervliet... de weduwe van Claeijs Beils gevrijwaard...

RAZVL 471

 • Comp Gillis de Lantmetere vrylaet in Oostkerckeambacht ende inwonende deser stede ende Jacquemyne fa Jooris Danneelssens zyne wett ghezellenede... tonen ons als proprietarissen van naarschr parceel letteren van wett ghifte dd 18 dec 1565 van pastoor Atns van Halle die kocht eenen huuse ende erve met ontrent 60 r lants... noortoost vander kercke tlant van de voorn comparanten ande oostzyde zuudzyde de kercke van onse vrauwen in Sluus lant ande noordzyde tlant van Lauwereyns Zoetaert ande oostzyde ende de strate streckende lancx tkerckhof noortwaert naer de muelene opde westzyde tzelve parceel rontomme bedolven ghenaempt Watervliet ...

12 wedemaent 1567


Bedolven rondomme, achter Zwanenburg.jpg

RAZvl 471

 • 12 juni 1567:
  Rentebrief
  Comp Anths van Halle prochiepape van St Anne kercke verkoopt aen Pr Wms eene losrente van 12 sch 6 gr sjaers ende dat voor de some van 10 pond die den voors Pr Wms belooft heeft te betalene Gillis de Lantmetere in betalinghe van naerschr parceel byde voorn comparant jeghens den zelven Gillis ghecocht...
  onderpand zyn huus met ontrent 60 roeden lants binnen deser stede tperceel toebehorende Gillis de Lantmetere ande zuutzyde de kercke van onser vrauwe in Sluus lant, ande noortzyde Lauwereyns Zoetaert lant, ande ande oostzyde over de straete streckende lancx tkerckhof van St Anne noortwaert naer de muelene op de westzyde...
  12 en van wedemaent1567

Ommeloper 1577

 • 1577: Heer Antheunis van Halle, prochie pape van Sint Anne ter Mude, over Gillis de Lantmetere commende van daeldijnghers Claeijs Beilz ten noorthende daeran t'hofstedeken daer hij wuent cum noortsijde ande kercke van onse vrauwe ter Sluus hofstede, streckende metten oosthende aen Lauwereins Zoetaert lant, ende metten westhende anden nederenheerwech, 60 roeden lants

Ommeloper 1601

 • St Anne ter Muijde noort
  23e Begin van Greveninge
  Beginnende noortoost van daer west bij den hoffstede toebehoorende de kercke van der Mude daer Joachem Halevoet op woont. Inden houck van den dijck ende den Nederen Heerewegh tusschen den voors: wegh aende westsijde den dijck van Greveninge tegen Bricxuspolder ende een ader aende oostsijde str alsoo zuijtwaert tot St. Anne strate ende is tbeloop daer de prochiepaepe ende de weduwe van Aernout Daneels in woonen, van noorden in,
  De parochiepape van St Anne ter Muijde over heer Anths van Halle aende westsijde opt noorteijnde daer aen een stickxken wesende de priesteragie vander Mude mette noortsijde aende kercke van onse vrouwe ter Sluijs lant ende meten westende aenden [* nederen] Heerewegh, 60 roeden

RAZvl 472

 • 25 juli 1631:
  comp Bernaert Pauwels ende Perijntken Raveschote zijn huisvr. won Sluis, als gerechtigt voor de helft scheede in een huijsken op een erve en lant groot ontrent 50 roeden eertijdts geweest het pastoorshuijseken
  ende Cornelis Blanckaerts won binnen dese stede als gerechtigt voor drije zestiende parten in tselve huijseken ende erve
  ende Pieter Wittooge won Sluijs gerechtigt voor een vierentwintigste part ant tselve huijseken...
  en den voors Blanckaert vervangende Chijntken van Driessche zijn huisvr
  verkopen aen Leanaert Weijts biersteker deser stede
  tlant van br: Iman Ymansen aende noortzijde tlant van de weesen van Matheus Stoel aende oostzijde ende zuijtzijde west sheerenstrate streckende naer de kercke...
 • 15 feb 1648: comp Andries Matheussen ingesetene deser stede, met approbatie van Mayke Claeijs sijne huisvr jegenwoordight ligt in kinderbedde ... heeft verkocht aan Gheerlof Buyteman balliu deser stede een huijsken ... met sijn kamerke ende keukentje met sijne erve groot 50 roeden nu genaempt Swanenburch gelijck het selve alsnu gestaen ende gelegen , bevrijt ende bedolven is binnen deser stede, land van de erfgenamen van de burgemr Iman Imansen ande noortsijde, t land van de kinderen van Mathijs Stoels ande oostsijde, ende zuijdsijde west s heerenstrate naer de kercke...

RAZvl 473

 • 7 mei 1659: comp Noël Nemegheer procureur alhier ivm seker transport verleden bij Geerlof Buijteman ten profijte van Anthonij de Munck de jonge gesworen lantmeter slants van de Vrije over de clausule gepasseert voor notaris te Sas van Gendt... 12 of 13 gemeten landt bij St Anne, sijnde ses gemeten daer de hofstede op staet daerop de compt: gewoont heeft en de resterende seven gemeten liggende aen de oostzijde van de gemelde hofstede regt over de deur belent met sijn canten ende abouten, ingevolge van de oude brieven daervan sijnde ende nu jegenwoordich gebruict bij Jacob Andriessen. Itemde heerlichheyt van Swanenborch mettet huijs landerien ende plantages... Item alle tregt ende actie dat hem compt: is competerende in de Meulenwal noch een gemet lants in Schorpiersgat. Item noch een gemet in de polder Robbemoreel gebruict bij Ferdinandus de Back noch ontrent 2 lijnen en 50 roeden gebruict bij den mayoor van t groote pas mitsgaders tgene hem compt: is competerende van Franck Verstraete zaliger nu sijn weduwe ende erfgenamen over coop ende leveringe van vier ossen monterende ter somme van 36 ponden vlms oock alle de onbetaalde vercoopen pachten van de voors landen... alles ten profijte van Anthonij de Munck de jonge over wien Charel St. Aragon nu de procureur alhier sijnen swager tselve was accepterende van de selve landen...
 • 14 october 1659: comp Anthony de Munck de jonge lantmeter verclaerde dat op 27 maerte 1657 door Geerloff Buyteman was overgedragen zeker hofstede landen ende huijsken bij hem genaemt de heerlickheyt van Swanenborch...
 • 24 augustus 1662: comp de voorseide comparant (Jacques Caene) verkoopt aen Pieter Verstrate seker huijs vanouts genaemt papenhuijs met den eijgendom vande erfve daer op tselve huijs is gestaen ende gelegen noort oost van de kercke deser stede de vercoopers gecompeteert hebbende ten tytle van coope by decrete van de Bailliu Buijteman volgens de brieven daervan sijnde ... waer op tselve huijs ten stocke vercocht is op den 1en augustus 1662...
 • 24 aug 1662: comp Pieter Verstrate fs Franchoijs verklaart schuldig te wezen aan Joryntgen Goyens ... de somme van 70 ponden 10 schellingen groten vlaams... onderpand deselve huijsinge ende erfve staende binnen deser stede noort van de kercke genaemt van outs t papenhuijs...borgen Jacob Verstrate en Joos de Croock
 • 6 febr 1669:
  comp Guilliame van den Bussche wonende binnen deser stede verklaert schuldig te wesen aen Clement Geertsen mede wonende binnen deser stede 200 carolijguldens... interest van 5 procent...
  onderpand sijn huijs ende erffve staende binnen deser stede inden Nederenheerenwech straete tlant van Niclaes de Vos aende oostzijde, aen de zuijtzijde tlant van Laureijns van de Clooster, aende noortsijde tlant van d’erffgename wt Adriaen Adriaenssen ende aende westsijde den Herewech...
 • 20 junij 1674: comp Guijljame van de Bussche woonende binnen deser stede verklaart schuldig te wezen aan Francijnken fa Pieter Verstraete daer moeder aff is geweest Francijnken de Bever de somme van 39 groten vlms ter cause van des voorn weeses vaderl en moederl successie.. onderpand seker huijs staende beoosten de kercke van outs genaemt het papenhuijs omme daer aen te verhaelen de versch weesepenningen met den interest vandien ten advenant van 2 ponden vlms s jaers welcken interest ganck heeft genomen t sedert den eersten january deses jaers 1674 welck verbant bij Marijnis Castier voogt over de voorn weese is geaccepteert...
 • 3 februari 1678: comp Marguerite Pieters wed van Guilljaem van den Bussche overleden binnen deser stede welke comparante verklaerde dat haer overleden man in sijn leven hadde vercocht aen Sander de Bever seker hofstedeken alhier gelegen daer van tot noch toe geen erfvenisse ofte opdraght en was geschiet... comparante verkoopt alsnog aan Sander de Bever seker arbeijdershuijsken met een schuirken staende alhier ter stede op eijgen gront genaemt d’heerlijckheijt van Swanenburgh bij den acceptant bewoont werdende noortoost van de kercke, west de straete, zuijt den bogaert van d’erfgenamen van Claeijs de Puijdt, noort tlant van dhr Kerrebrouck...

sijnde onbelast met den laste alleene van 5 grootten int jaer sijnde een oude rente welke coop is geschiet voor 25 ponden vlaems boven 100 guldens op t selve huijs staende ten profijtte van Clement Geerssen...

 • 2 dec 1680:
  comp Francoijs Coolen verkoopt aan Christijnken Logiers wed van Maerten van Massenhove 3 gem 3 roeden landts onder de wateringe van greveninghe in het 23e begin oost bij de kercke ende was wijlent boogaert met een hofstede daer op gestaen hebbende al tusschen de adere jegens een parthije van 3 gem 2 lijnen 42 roeden gelegen in het 24e begin van de voors wateringhe aenkomende Johan fs Jan Sandra en juffr Elisabeth Jordaens aen de oostzijde Jaquemijntje de Puidt vidua [ni] Kockuijt aen de westzijde met de noortzijde aen dhr Gillis van Kerrebrouck ende aen de heerlijckheyt van Swanenburg toekommende Zander de Bever ende met den zuijt eijnde aen de St Annestraete...
  comp verder mede Pieter van der Strate oudt burgemr ende jegenwoordig schepen deser stede als voogd van Jacob fs dhr burgemr Jaques van Uxeem die verklaerden te vreden te wesen met de andere landen aen hem van Uxeem bij de voorn Coolen voor eene cap somme van 1400 guldens verbonden...


Ader tussen A 100 en A 94.jpg


 • 24 maart 1694: comp Sander de Bever verkoopt aen Pieter Accaert een woonhuijs met schuijre stallinge en t sestich roeden erve van outs genaemt het paepenhuijs soo als het jegenwoordich is gestaen ende gelegen binnen deser schependomme aen de suijtoostsijde van de Nederenheerenwech, hebbende aen de suijtoostsijde d’erve van vidua mr Wilem van Welle en vidua Nicolaes Leupe, aen de noortoostsijde deselve vidua Nicolaes Leupe, ende aende noortwestsijde t’lant van de erfgenaemen van Gilles van Kerrebroeck... voor 90 ponden vlms... vrij suijver ende onbelast gereserveert een cappitael van 100 gulden ten intereste loopende ten profijte van de diaconie deser stede...
 • 15 november 1694: comp Philip d’Angloo als last ende ordere hebbende van de gemeene erfgenamen van Pieter Accaert overleden binnen deser stede verkoopt aen Jan Hennekeij een huijs schuijre stallinge met 60 roeden erve daerop de selve gebouwen sijn staende aende noortoostsijde van de Nederheerenweg hebbende ten suijtoosten den boomgaert van de wed Willem van Welle, ten noortoosten tlant van Maiken Kerckhove en ten noortwesten tlant van de hoirs Kerrebroeck , sijnde dit vercochte huijs van outs genaempt geweest het paepenhuijs... voor 66 ponden vlms in twee paijementen...
 • 28 jan 1699: comp Jan Hennekeij ende Josijntien Accaert sijn huisvr ... verclaerden onder haer t hebben geslaegen de weesepenningen van haeren twee susters Marij ende Janneken Accaerts, waer over hij eersten compt als voocht al eenige tijt geleden is aengestelt, bedragende eene somme van 35 ponden 18 schell vlms t samen, en also het haer comparante ongelegen was comende, deselve penningen op te leggen, en oock geen personele versekerijnge conden doen, soo verclaerden sij compten voors tot securiteyt van gedachte somme met bijvoeginge van 2 schell vlms op minderinge van de verloopen interest en alsoo tsamen eene somme van 36 ponden vlms te verbinden ... haer huijs en erve binnen dese schapendomme aende noortoostsijde van de Nederenheerenwech hebbende ten suijtoosten den boomgaert van wed Willem van Welle, ten noortwesten t lant van Barthel Bellijnck ende noortoosten wed Nicolaes Leupe...

Marij Accaert als jegenwoordich haer selfs sijnde ten desen present was accepterende, ende is sulcx oock bij deselve geaccepteert over Janneke Accaert haere noch minderjarige suster...

RAZVL 478

fo 137 27.4.1718

 • comp Josina Accaert wed wt Jan Hennekeij woonende te deser stede, heeft op 20 november 1716 en sulx voort overlijden van des copers vrouw verkocht aan Pieter Huigenbaert mede wonende alhier, een huijs stallinge met 60 roeden erve daer op de voors gebouwen sijn staende aende noortoostzijde van den Nederenheerenweg hebbende ten zuidoosten den boomgaert van de wed mr Willem van Welle, nu schepen Alexander Boudrij, ten noortoosten tlandt van Maeijken Kerkhove nu Jacobus de Nut, ende ten noortwesten t' landt van de hoirs Kerrebroeck nu d'hoirs van Bartholomeus Bellinck, t'gemelde huijs en erve van oudts genaemt geweest het Papenhuijs, competerende de comparante thuijs etc bij coope door wt haren man Jan Hennekeij van Philip Danglo als last en ordre hebbende van de gemeene erfgenamen ten sterfhuijse van wt Pieter Accaert dd 15 dec 1694 daervan zijnde desen coop geschiet voor 61 ponden vlms...

RAZVL 479

 • fo 31, 25.4.1735:
  comp Abrham Serjant in huw met Pieternella Delvoije te voren wed Pieter Huijgenbaert voor de eene helft; voorts Romanus van den Ameele schepen deser stede als voogt over de weeze Maria Huijgebaert nagelaten bij voors Pieter Huijgebaert en Isabelle van den Ameele voor de andere helft, zijnde de mede voogt Jacobus Cauwe, tsedert den naers coop dezer weerelt overleden... hebben verkocht op 10 dec 1732 aan Pieter Bellinck schepen deser stadt een huis stallinge etc op 60 roeden erve aen de noortoostzijde van den Nederen Heerenwegh, hebbende ten zuijdoosten den boomgaard van wt schepen Jacobus Boudrij, ten noortoosten tlandt van Maerten, Jannis en Pieter van de Kerkhove, en ten noortwesten tlandt van den acceptant, tgemelde huijs en erve van outs genaemt geweest het papenhuijs...
  Hebbende de voorn huijsinge aen de voorn Pieter Huijgenbaert gecompeteert bij coope van Jozina Accaart wed Jan Hennekeij dd 27 apr 1718, welken Jan Hennekeij het zelve hadde bij coope van Philip Dangloo als last en ordre hebbende van de gemeene erfgenamen wt Pieter Accaert dd 15 dec 1694.
  Zijnde dese coop geschiet voor 30 ponden vlms... verbantbrief overgenomen van 100 guldens ten profijte van de armendiaconie deser stede
 • fo 71, 21.11.1737:
  ...noort jegens het lant van Pieter Bellinck te vooren dhr Kerrebroek, mitsgaders tegen de heerlijkheit van Swanenburgh...

RAZVL 474

 • 28 mei 1744:
  comp Maerten en Pieter van de Kerkhove wonende tot Sluys hebben verkogt aan Abraham Bastink, onser mede confrere in wette, 3 gem 3 roeden erflant sijnde ten deele beplant en boomgaard en voorts weijlant met boomen en plantagie daerop staande in het 23e begin van de wateringe van Greveninge gesegt Kleijn Reijgersvliet aen de oostzijde van de kerk deser stede, abouterende west jegens het lant off boomgaard van Jacobus de Muijnck, bevorens Jacobus Boudry, noort jegens het lant off weije en heerlijkheit Swanenburg van Pieter Bellinck, oost jegens het lant van veduwe Pieter Herny de jonge, nu in huwelijk met dhr burgemr Jacobus van der Strate en zuijt jegens de stadt Sint Anna straete...
  het lant belast met een rente van 10 schell 9 en drievierden grooten aen de kerke deser stede..
  voor de somme van 1250 gulden...

RAZVL 479

 • fo 189, 10.5.1751:
  comp Francois Cortals procureur slants van den Vrijen te Brugge als gemachtigd door de gemeense crediteuren ten boedel van Elisabeth de Vulder wed wt Pieter Bellink gebleven en voorts geexcusseerde gebruijkige ter parochie Westcappelle op St Anna ten Vrijen.
  Welke compt: heeft verkocht in Brugge op 19 feb deses jaars... aan Joris Cauwe... een huijs van outs en nog genaamt Swanenburgh met 60 roeden erve... op welk lant het voors huijs te midden is staende in het 23e begin van de wateringe van Greveninge, noortoost niet verre van de kerke deser stede, met de zuijd en noortzijde aan de weduwe en kinderen Johan Platschaerts lant...
  Competerende de verkoper het verkochte als wed van Pieter Bellink die de selve landen onder meer andere gecompeteert hebben...
  Koop is geschiet voor 17 ponden...

RAZVL 480

 • fo 76, 31.7.1772:
  Joris Couwe thans wonende Sluijs verkoopt aan Jacobus Francois Naeije een huijs genaamt van ouds Swanenburgh met 60 roeden erve op welk land het huis te midden is staande in het 23e begin van de wateringe van Greveninge noortoost niet verre van de kerke, met de noortzijde aan t land van L. Ferleman, west aan de strate, zuijd aan de erven van Waaijenberg en oost J vd Ameele... voor 25 ponden vlms
 • fo 110v, 23.8.1779:
  Jacobus Francoijs Naeije verkoopt aan Pieter Verheijde alhier mede woonachtig een woonhuijs en gevolge vandien van ouds genaemt Swanenburgh met 60 roeden in het 23e begin van de wateringe van Greveninge noortoost niet verre van de kerke deser stede, met de noortzijde aan het land van burgemr Pieter le Roij, west aan de strate, zuijt aan de erve van schepen Isaac van Waeijenberg, en oost Jacobus vd Ameele d’oude... voor 40 ponden vlms contant

RAZVL 480

23.1.1782

 • Abraham du Burck wonende te Sluijs als in huw hebbend Pertronella Naeije die bevorens weduwe was en erfgename gebleven van Pieter Verheijde hebben verkocht aan Josephus Bernardus de Meijer wonende alhier een woonhuijs vanouds genaamd Swanenburg

Not Stern

 • Op 20.11.1798 leent Pieternella Bellinck als weduwe van Joseph de Meijer 500 guldens zeeuws courant van Isaac Crince uit Hoofdplaat met Zwanenburg als onderpand en nog een gemet 14 roeden land in het 25e begin van Greveninge

Not Hennequin

23.3.1815

 • Jacob vd Riviere en Pieternella Bellinck verkopen aan Daniel Merck, Jan Meijer, Pieter Nieskens, alle arbeiders onder St Anne, en aan Abraham Hoofdman, arbeider onder Aardenburg, een woonhuis en schuurtje van ouds genaamd Zwanenburg met 60 roeden erve, west de weg, oost het land van Pieter de Bruijne Pieterszn, zuid Izaac van Waaijenberg, noord Jacobus le Roij;

voorts 1 gem 14 roeden in het 25e begin, oost en west aan Pieter de Bruijne, zuid Johannes Onof, noord de Molendijk... competerende het goed de verkopers door koop in 1790 van wijlen haar vader Johannes Bellinck

Not Hennequin

21.6.1815

 • Pieter Nieskens en zijn vrouw Johanna de Meijer verkopen aan Jacobus Bokelaar, winkelier te St Anne, een arbeidersplekje van ouds genaamd Zwanenburg met 60 roeden erve... west aan de weg, oost aan Pieter de Bruijne Pieterszoon, zuid aan Izaac van Waaijenberg, noord Jacobus le Roij;

competerende het hofstedeke en land aan de verkopers voor 3/4 gedeelten bij koope van Daniel Merk, Jan de Meijer en Abraham Hoofdman, volgens letteren van erffenisse ... en het overige vierde part bij koope van Jacob vd Riviere en deszelfs huisvrouwe Pieternelle Bellinck...

Not Hennequin

 • 15.12.1819:
  Pieter Nieskens verkoopt Zwanenburg aan Maria Faas, wed Pieter Francis Potters, wonende te Sluis, op 60 roeden erf, oost Pieter de Bruijne Pieterszn, zuid Isaac v Waaijenberg, noord Jacob Le Roij; voorts 141 roeden land in gemelde watering van Greveninge voor de afdelving tot den nieuwen steenweg van Sluis naar Westcapelle, ten voorleden jare geschied, groot 1 gem 14 roeden, grenzende oost en west aan Pieter de Bruijne, zuid aan Johannes Onof, noord den Molendijk...
 • Competerende de verkopers eerst voor ¾ parten bij koope van Daniel Merk, Jan de Meijer en Abraham Hoofdman, dd 7.4.1815 voor Henn... en voor het overige ¼ part bij koope van Jacob van de Riviere en zijn vrouw Piernelle Bellinck dd 23.3.1815.

Ten tweede bij retrocessie gedaan door Jacobus Bokelaar dd 10.12.1819

Not Hennequin

 • 5.2.1841:
  Nicolaas Grahame, suikerbakker, en vrouw Maria Theresia Potters wonende te Sluis,verpachten aan Petrus de Crane, werkman te St Anne, een woonhuis en gevolge, genaamd Zwanenburg, met negen roeden, negentig ellen huis, erf en tuin... thans door den pachter bewoond wordende...


Plaats van het vroegere Zwanenburg s.jpgNot Hennequin

 • 15.2.1841:
  Nicolaas Grahame, suikerbakker, en vrouw Maria Theresia Potters wonende te Sluis, verkopen aan Benedictus Flameu, heelmeester te Damme,

eerstelijk een perceel bouwland te St Anne perceel A 13; ten tweede: een weide onder Westcapelle... welke beide partijen zamen zijn verkregen door de tweede comparante bij gifte van Anna Maria Faes, in leven wed van Pieter Francis Potters, beide te Sluis overleden...

 • zijnde het verkochte gelijktijdig met een arbeidershofstedeke, bestaande in woonhuis en schuurtje, van ouds genaamd Zwanenburg, met 9 roeden 90 ellen, A 96, huis en erf en A 97 tuin door gemelde Anna Maria Faes gekocht van Pieter Nieskens en zijn huisvr Maria de Meijer voor mij dd 15.12.1819

Not Schout

 • 2.10.1845:
  Nicolaas Grahame, suikerbakker en zijn vrouw Maria Theresia Potters verkopen aan Petrus de Crane, arbeider te St Anne, een arbeidershofstedeken vanouds genaamd Zwanenburg... perceel A 96 en A 97, tuin.
 • Hebbende de verkoopster Maria Theresia Potters het goed verkregen bij legate van Anna Maria Faes in leven wed van Pieter Francis Potters, beiden te Sluis overleden, krachtens testament gepasseerd voor not Hennequin dd 26.5.1827... terwijl Anna Maria Faes dezelve goederen had gekocht van Pieter Nieskens en zijn huisvr Johanna Maria de Meijer voor not Hennequin dd 15.12.1819


Not Schout

 • 18.7.1861:
  Petrus de Crane, arbeider, wonende St Anne is schuldig aan Jacobus Hebbelijnck Hennefreund te Sluis 250 gulden geleend geld.
 • Onderpand een arbeidershofstedeken bestaande in woonhuis en schuurtje, van ouds genaamd Zwanenburg, met 9 roeden 90 ellen gronds, A 96, huis en erf en A 97, tuin.
 • Welke onroerende goederen comparant schuldenaar toebehoren bij koop van Nicolaas Grahame en zijn huisvrouw Maria Theresia Potters dd 2.10.1845 voor not Schout.

Bronnen