Sint Annastraat 122

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het huis Sint Annastraat 122 staat op het vroegere perceel A 202 en vormde met de tuin A 203 een geheel. Het huis is gebouwd door Abraham Bastinck, zoals blijkt uit de akte van 1880. Hij trouwde in 1822 met Johanna Meerseman, dus waarschijnlijk is het huis even daarvoor gebouwd. Volgens de kadastrale opgave van 1832 was het toen in bezit van burgemeester Jan Benedictus Bekaar, te Sluis. Waarom dit zo was, is nog niet duidelijk.


St Annastraat 122 (a) x.jpg


[A 202 en 203 in de Brugsepolder]

  • Not Koksma

30.4.1880
Compareerden Primo Abraham Bastinck, herbergier te Sluis ten eerste voor zichzelf;
ten tweeden als bewindvoerder over de afwezigen Magdalena Bastinck en haren echtgenoot Leendert van den Broecke, wier woon- en verblijfplaats onbekend is en die sedert geruimen tijd hunne woonplaats Groede hebben verlaten zonder volmagt tot het waarnemen hunner zaken...;
ten derden als gemachtigde van Jacobus Pieter Bastinck, kramer, wonende te Nieuwerkerk aan den IJssel;
ten vierden als gemachtigde van Pieter du Rie, werkman te Oostburg, met zijn overleden vrouw Jacomina Johanna Bastinck en als voogd over de nog minderj Izaak du Rie, verder voor Pieter Geelhoed te Groede in huw met Johanna du Rie; ook gemachtigde van Dina du Rie en Pieter du Rie en een aantal Van Dammes te Heijst. Secundo Pieter vd Ameele herbergier te St Anne in huw met Johanna Bastinck. Tertio David Lere werkman te St Anne in huw met Francina Bastinck. Quarto Pieter Jacobus Bastinck, koopman te Sluis... verkopen een woonhuis met erf en tuin te St Anne A 202 huis en A 203 tuin, alles ten name van Pieter van Damme te Westkapelle als eigenaar en Johanna de Meerseman wed en kinderen van Abraham Bastinck te St Anne als erfpachter. Regt van eigendom
Erven van Pieter van Damme, die het huis meer dan 30 jaar in bezit had en dat op die grond in der tijd het bovengemelde huis is gesticht door wijlen Abraham Bastinck ... Uiteindelijk verkocht aan Pieter van den Ameele.


  • Not Koksma

27.4.1898
De erfgenamen van Johanna Basting verkopen openbaar een woonhuis met erf en tuin G 475 groot 4 aren 20 ca. Pieter vd Ameele heeft het goed gekocht in een publieke veiling ten verzoeke van Abraham Basting te Sluis en anderen voor mij not dd 30.4/14.5.1880. Verkocht aan Abraham van den Ameele.


  • Not James

4.7.1903
Abraham vd Ameele binnenvader in het Burgergasthuis te Sluis verkoopt aan Jan Frans Geijsels, werkman te St Anne een woonhuis met erf en tuin te St Anne, nr G 475 groot 4 aren 20 ca. Verkoper heeft het goed verworven bij veiling dd 27.4.1898 voor not Koksma.


St Annastraat 122 zijkant x.jpg