Singel 17

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Singel 17 is een huis in Sint Anna ter Muiden.


Singel 17


 • Singel 17 staat op perceel A 62 en hier stond vroeger het molenaarshuis. Het perceel ging lang samen met de percelen A 63, A 64 en A 65. Dit driehoekige perceel hoorde heel lang bij de landerijen van de hofstede de Patente, als boomgaard. Op het perceel A 63 stond van 1647 tot 1798 een korenwindmolen.

Zie voor de geschiedenis ook Patente en korenwindmolen.

Vermeldingen

 • [1728] De weduwe van den Ontfanger Hernij 206 R
 • [1832] A 62, 63 (huis en tuin) Gemeente St Anne

en 64, 65 (tuin) Jacobus le Roij

 • [2011] kadastraal perceel 68, 69 en 397, 398

RAZVL 487

 • weeskamer 2.12.1506:
  Tgoed van Copken ende Tanneken de kinderen van Symoen van Praet die hy hadde by Presthine fa Jan Gheert zyn wyf van svaders versterfnesse.

... Eerst trechte twee drelen [sic] van drie deelen inde rechte heltscheede van elleven ghemeten ij lienen landts ghemeene ende onverdeelt met der kinderen moeder ende huerl voors broeder, danof dats leggets 4 gem 1 line lands in de poldre maenschin ende es de hofstede daer der kinderen vadere verstarf.

[Dit is hofstede de Patente met landen. In 1506 is er nog geen aparte vermelding van het bogaerdeken.]

RAZVL 471

 • 13 dec 1567:
  Comp Maria de dochtere van Pr Balcke weduwe van Passchier Bezant over haer zelven voorts Jacob Marcx als voocht van Loyken tkindt vanden voors Passchier Bezant dat hy hadde by de voorn Marya de dochtere van Pr Balcke zyn laetste wyf was (vervangende Yman Bauwens zijnen medevoocht) ...

Onderpand [de Patente met onder meer]

 • zo ligghets west daerby over den voornoomde dyck twee lynen acht roeden landts ende es een bogaerdeken tusschen den voorn: dyck ghenaempt St Anne strate ande noordtzyde ende opt noordwesthende, thoude scottershof ande zuudtwestzyde metten laste van drie ponden 12 sch sjaers ervel cheynsrente die men ghelt de kercke van Houcke;
 • 27.1.1569:
  Comp Mattheeus Marcx ende Katherine fa Jooris Wittooghe zyne ghezellenende verkopen aan Jacob de Witte vrylaet in Dudseele... 4 gem 90 roeden landts meten huusen ende boomen daeroppe staende die den voorn Mattheeus comparant ghesuccedeert zyn by den overlydene van Mayken de weduwe van Passchier Bezant daer te vooren wed van Jan fs Marcx Lambrechts scomparants moedere, de voors 4 gem 90 roeden landts ligghende in 14 ghemeten 2 lynen 13 roeden landts ghemeene mette voorn Jacob de Witte acceptant, Jacob ende Jan Marx, Lyn fs Passchier Bezant ende de kinderen Clays van Castele ligghende ende staende binnen Mude in diversche parceelen

[...]

 • Voorts zo ligghets westzuudtwest vandaer ende west jeghensover de voors hofstede westwaert over de dijck 2 lyne 8 roeden landts ende es een boomgaerdeken tusschen de dyck ghenaempt St Anna strate ande noordoostzyde ende zuudoosthende ende opt noordwesthende thoude schuttershof ande zuudtwestzyde ghecomen van Jacob van Praet; de zelve 2 lynen 8 roeden belast met 3 pond 12 sch cheins tsjaers die men ghelt de kercke van Houcke.
 • 15.5.1571:
  Comp Phs Doens ende Cornelie fa Passchier Bezant zyn wyf vrylaeten in Yzendyckeambacht [...] en Mattheus Marcx ende Kathelyne fa Joris Withoge zyn wyf vrylaten in Oosberckamt [als erfgenamen van Louis Bezant] de hofstede de Patente met al het land...
 • verkopen aan Jacob de Witte ende Aernoudyne Lambrechtssen sijn wijf [...]
 • Voorts zo ligghets westzuutwest van daer ende west jeghensovere de voors hofstede westwaerts over den dyck 2 lynen 8 roeden lants ende es een boomgaardeken tusschen den dyck ghenaempt St Anne strate ande noortoostzyde zuutoosthende ende op tnoortwesthende toude schottershof aende zuutwestzyde ghecommen van Jacob van Praet de zelve 2 lynen 8 roeden landts belast met 4 ponden 12 schell parasys erfvelicke cheins tjrs diemen ghelt de kercke van Houcke.
 • Voorts zo ligghets zuutwest daerby 1 lyne 92 roeden landts ghenaemt de plaetse tusschen wylent Jacob van Praet landt ende tschottershof lant beede ande noortzyde de Andtworpstrate ande zuutzyde streckende metten westhende vuerghemeens an Laureins Zoetaert lant ende metten oosthende an St Anne strate ghecomen van Jacob van Praet de voors 1 lyne 92 roeden lants belast met 7 schell parasys sjaers diemen ghelt den aermen van St Annen ter Muude.

[A 62, 63]

Omm 1577

 • xxj

ontbladere Mathijs van Hooreweghe Jacob de Witte causa uxoris ende bij coope over Passchier Bezant commende bij cheinse van de kercke van Houcke an de oostsijde daeran, een driehouckte bogaert mette suutoostsijde crom anden oostdijck streckende metten noorthende an St Anne strate 25 voeten uutghesleghen tot de halve gracht, 1 lijne 60 roeden Per gifte groot 2 lijnen 8 roeden belast met 4 pond 12 sch par: erfelicke cheijns ande kercke van Houcke.

RAZVl 472

 • 7 meije 1652:
  comp Francois Dullaert die in huw heeft gehadt Catelijne Cuninck, voorts Jan de Bruijne wednr van Francijnken Ceuninck, Pieter de Ceuninck voorts Jaques de Ceuninck, voorts deselven Pieter de Ceuninck beneffens Jaques Dullaert als voogden van de weesen Franc: Dullaert, voorts deselven Pieter de Ceuninck en Jan de Bruijne fs Corns: de jonge als voogden van de kinderen Jan de Bruijne, voorts den selven Pieter de Ceuninck ende Fransoijs de Roo als voogden van kinderen Joos de Roo die in huwel gehad heeft Mayken de Ceuninck

verkopen aan Marten Jordaens 15 gemeten 1 lijne 94 ½ roeden lants binnen St Anne met alle de huysinge etc daerop staend, tegenwoordig in pachte bewoont bij Andries van de Broucke... de verkopers de gemeene kinderen van wijlent Antheunis de Cueninck [...]

 • Item soo liggen ten suijteijnde daer aen over de voors strate int sevende beloop van de landen binder paele 1 lijne 50 roeden lants sijnde een kleen boogaerdeken ende is een drije houck al tusschen de pastorie van St Anne ter Muijden lant aende westsijde, den oostdijck aende oostsijde, streckende metten noorteijnde aen de St Annestrate 20 voeten uijtgeslegen ende zuijthende scherp ende te nieten loopende aenden voorseijde den oostdijck valet als vooren 1 lijn 50 roeden

RAZVl 473

 • 5 december 1671:
  comp juffr Elisabeth Jordaen laest wed van Noel Nemegheer verklaart schuldig te zijn aan Susanna ende Maria van Pijlworm...

onderpand de naers:partien van landen, hofstede ende huijsen alle gelegen binnen de schependomme van St Anne, de comp: aancommende bij successie van hare moeder Janneken Meurs wed van Maerten Jordaens jegens hare suster, broeders ende neeff, mede erfgenamen ten selven sterfhuise volgens de vercavelinge onder hen gedaen den [n.i] meert 1668 ten presentie van de heren Pieter Lips ende Maxim van Meeteren als commissarissen van het college van slants van den Vrije tot Sluijs,

 • [...] Item c sestich roeden landts, sijnde een cleen bogaerdeken liggende ten zuijteijnde daer aen op de voors straeten, int sevende beloop, van de landen binnen de palen en is een drij houck, al tusschen de pastorie van St Anne aende westsijde, den oostdijc aende oostsijde strekkende metten noorteijnde aen St Anna straete, 20 voeten wijt geslegen en metten zuijteijnde scherp ende tenietlopende aen den voors oostdijc; [...]

alle de voorn partien van landen en hofstede des comparantens heer vader zalr: gecompeteert hebbende bij coope van d'erfgenaem van Anthonis de Keuninc volgens de brieven van erffenisse dd 7 meij 1652;

 • 13 juni 1697:
  comp mr Johan Sandra doctor in de medicinen woonende binnen Leijden jegenwoordich alhier ter stede verkoopt aen burgemr Anthonis de Puijt out burgemr ende jegenwoordich schepen deser stede van sekere sijn behuisde hoffstede genaemt de Patente gestaen in de polder het Maneschijn, soo als deselve jegenwoordich bij den acceptant wort gebruict,
 • en dan noch de nombre van 24 gem 242 roeden uit de plantagien daer op staende in verscheidene parthien en polders hierna breeder gespecificeert.

[...] Item noch de nombre van een hondert en tzestich roeden erfelijke cheijns landt tsijne hovenieringe liggende suijtwest over de straete van de voorgedenomeerde vercochte hofstede de patente, hebbende ten noortwesten St Annastrate na Vrouw Geile, ten suijtwesten t lant van Salaomon de la Va, oftewel t out schuttershoff ende ten suijtwesten de meulewal geldende jaerlijcx van cheins aende kercke van hoecke ses sch vlms ...

RAZVL 480

 • 22.2.1757:
  Jacobus van den Ameele, schoolmeester, gehuwd met Debora Scheers, laatst wed van Jacobus van der Straate, in leven burgemeester deser stede, Adriaan Kleijman, koopman in wijnen binnen Sluis, gehuwd met Elisabeth vd Straate, de heer Johannes vd Straate, regerend burgemeester alhier, en Jacobus vd Straate, landman in Cadzand, alle kinderen en erfgenamen van wijlen voornoemde Jacobus vd Straate; hebben op 11.1.1757 verkocht aan Pieter le Roij, wonende alhier, `een welbebouwde en fraaij gecondioneerde hofstede, genaamt de Patente, bestaande in huijs, groote schuire, stallinge, bacquete en verdere edificien met de nombre van acht gemeten honderdentwintig roeden lands' in de polder het Maneschijn in het ... [ni] begin...

Item een hoveniershof liggende recht tegenover genoemde hofstede, belast met een rente ten profijte van de kerk van Houcke, 3-12 pond parasijs jaarlijks.

 • 26.1.1763:
  comp Pieter le Roeij met zijn huisvr Susanna Dames verkopen aan Johannes Lamens regerend schepen deser stede... eene wel bebouwde hofstede genaamt de Patente met 8 gem 120 roeden lands waarop de hofstede is staande gelegen in de polder het Maneschijn in de wateringe van Greveninge het 1e begin belast met een sgraverente van 4 schell parasijs per gemet jaarlijks en nog een kerkerente van 17 schell 8 gr vlms.

Item een hoveniershof met de plantagie daar inne en omme staande groot 208 roeden lands gelegen regt over de voorschr hofstede belast met een rente aan de kerke van Houcke 3 ponden 12 schell parasijs sjaars, welke coop is geschiet voor 400 ponden vlms contant

Not Hennequin

 • 23.8.1803:
  Johannes le Roij, particulier, Johannis Plasschaart, landman, en Jozias Leijssenaar, als in huw hebbende Magdalena Suzanna le Roij, zo mede dezelve Magdalena Suzanna Le Roij, alle te St Anne, verkopen aan Jacobus Le Roij te St Anne 17/40 parten in eene hofstede genaamd de Patente... met gelijk aandeel in de nombre van 3 ha 71 are 58 ca waarop de voorschreven hofstede staat in den polder het Maaneschijn en aldaar in het 1e begin van Greveninge belast met een kerkerente van 10 francs 76 centimes;
 • item gelijke partien in een hoveniershof... tegenover de voornoemde hofstede groot 30 ares 67 ca in tgeheel belast met eene rente ten profijte der kerke van Hoecke van 60 centimes sjaar; den eersten comparant competerende voor een vierde part in t geheel, den 2en comparant als in huw gehad hebbende Suzanna le Roij voor den helft in een vierde part, en de twee laatste comparanten voor een twintigste of een vijfde in een vierde part, en zulks respectievelijk te weten den eersten comparant bij successie van wijlen zijne moeder Suzanna Levina Dames, den 2en comp als in huw gehad hebbende Suzanna le Roij die mede een dogter was van Suzanna Levina Dames, en de 2 laatste comp bij representatie van hunne schoonvader en vader Petrus le Roij, die insgelijks een zoon was van Suzanna Levina Dames; competerende de overige 23/40 e parten voor 10/40e parten of 1/4 part aanden acceptant uit den hoofde als vooren - voor 5/40e parten of 1/8e part aan de weeze Janneke Platschaart bij representatie van wijlen hare moeder opgemelde Suzanna le Roij, en de resterende 8/40e parten of 1/5 part aan de vier overige weezen van voorn Petrus le Roij bij Maria Hernij, met namen Sara, Suzanna, Jacobus en Isaac le Roij.

Not Hennequin

 • 6.7.1808:
  Frederik Hendrik Zegers verkoopt aan Jacobus le Roij:
 • 1e de helft van een kwart of 1/8 deel van een hofstede genaamd de Patente en eenzelfde part in 9 gem 28 roeden waarop de gebouwen staan in de polder het Maneschijn, oost het land van Pieter Naaije, west de weg, zuid de dijk van Greveninge en noord het genoemde land met een chijns aan de kerk van St Anne;
 • 2e een achtste in een boomgaard van 30 are 67 ca tegenover de hofstede, chijns aan de kerk van Hoeke;

Not Hennequin

 • 24.4.1837 [sic]:
  Abraham Bastinck arbeider en Pieternella Bastinck, meerderj en ongehuwd, zonder beroep, beide wonende te St Anne verkopen aan Abraham Niskes schaapherder wonende St Anne een huis annexe stalling, staande op den ouden Molenberg gemerkt numero 41 bij het kadaster bekend sectie A numero 62...

De comparanten verkopers verklaren eigenaren van voorschreven huis en annexe stalling te zijn als hun aangekomen, als eenige nagelaten kinderen en wettige erfgenamen van wijlen hunnen vader Pieter Bastinck dd 22.1.1805 en van hunne moeder Jacomina Murresee [sic] laatstelijk huisvr van Jacobus Jansen dagloner te St Anne... welke Pieter Bastinck met Jacomina Marresee ten jare 1799 genoemd huis en annexe stalling voor zijne rekening heeft laten bouwen...

Not Hennequin

 • 24.12.1839:
  De erfenamen van Pieter Francois Naeije (Johannes du Burck Abrahamszoon, Johanna Fokke met man Pieter van Maren, Jacobus Fokke werkman te St Anne, Adriana Fokke met man Pieter Gevaert, Maria Fokke met man Cornelis Lijbaart... verkopen aan Johannes Le Roij koopman te Sluis drie achtste deelen in een schuldvordering groot in tgeheel 1800 gulden... onderpand zevendertig tachtigste deelen van een hofstede genaamd de Patente, A 64, tuin en 65, tuin, en A 136, weiland, 137, idem, 138, boomgaard, 139, huis en erf...

Not Schout

 • 25.4.1845:
  Acte van Roijering door Jacobus Bernardus de Smidt te Hoeke van eene uitschrijving ten laste vd erfgenamen van wijlen Jacobus Le Roij op een hofstede met 3 bunders 80 roeden 26 ellen land, sectie A 64, 65, 136, 137, 138, 139.

Not Schout

 • 17.4.1848:
  Proces verbaal verkoop door Jacobus Le Roij te Oostburg, prive en gemachtigde van Petrus le Roij te Nieuwvliet, en als voogd over de minderj Francois en Johanna le Roij;

door Catharina le Roij huisvr van Adriaan de Zomer te Aardenburg, en door Lambertus de Puijt broodbakker te Aardenburg als toeziend voogd over genoemde minderjarigen, verkoopers van een woonhuis en annex stalling, staande op den ouden Molenberg in St Anne staande op cijnsgrond van die gemeente... sectie A 62 als huis ter grootte van 72 ellen, verkocht aan Joahnnes Voskamp, landman te Westcapelle in België voor 190 gulden.