Singel 13

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Singel 13 is een huis te Sint Anna ter Muiden. Het ligt op het voormalige perceel A 60. Volgens de muurankers is het gebouwd in 1682. Er is op deze plek echter al sprake van een huis in 1646, dus waarschijnlijk is het huis in 1682 herbouwd.

Singel 13


Vermeldingen

 • [1728] De Burgemeester Boudewijn Scheers 391 R
 • [1832] A 60 (huis en erf) en 61 (tuin) Johannes Oonof
 • [2011] kadastraal perceel 65, 66, 67
 •  ???

RAZVL 471

 • [1570]:
  De erven van Passchier Bezant en Mayken Balcke verkopen
 • ... Voorts zo ligghets zuudwest daerby 1 lyne 92 roeden tusschen wylent Jacob van Praet landt ende schottershof landt beede ande noordtzyde de Andworpstrate ande zuudtzyde streckende metten westhende vuer ghemeens aen Lauwereins Zoetaert landt ende metten oosthende an St Annastrate ghecomen van Jacob van Praet de voors 1 lyne 92 roeden belast met 7 sch 11 gr sjaers die men ghelt den aermen van St Anne ter Mude.???

Omm 1577

 • [marge] ontblader Mathijs van Hooreweghe
 • Jacob de Witte causa uxoris ende bij coope over Passchier Bezant ande oostsijde daeran een oneffen platse met een groot waterschip [de oude peerdeput] inden noortwesthouck mette zuutsijde vuer gemeens ande Hantwerpsche strate 21 voeten uutghesleghen streckende metten oosthende vuer gemeens anden oostdijck,
 • - 1 lijne 90 roeden [= A 60]

[...]

 • [marge] ontbladere Cornelis Ruebens
 • De prochie pape van Sint Anne ter Mude ande oostsijde daeran een sticxken met een hofstedeken bij den suutoosthoucke hier op staende daer Cornelis Ruebens op wuent streckende metten noorthende als vooren jeghens een breet moras ende metten suuthende an Jacob de Witte causa uxoris cum suis lant,
 • - 2 lijne 2 roeden [= A 61]
 •  ???
 • Item soo liggets west daerbij in t selve begin 1 lijne 16 roeden lants sijnde de twee hofstedekens met waterpudt dae inne leggende al tusschen Jan van Dorth lant aen de oostsijde Guilliaem Coolenlant aende westsijde streckende metten noorteijnde aen de St Annestrate ende metten zuijteijnde aende naervolgende parcheel ende aende stede waterpudt valet als vooren 1 lijne 16 roeden


RAZVL 472

 • 21 julij 1646:
  comp Steven v Rentergem verbindt als borg zijn huis dat hij gekocht heeft van vidua Cornelis Loijsen, staende binnen deser stede ande de noortsijde van de hoochstraete ontrent de coornwintmolen ende die ande oostsijde daer hij jegenwoordigh inne woont...

RAZVL 472

 • 28 meije 1652 [sic] [lees 1654?]:
  comp Paulus de Bruijne ende Adriana van Ackeren mitsgaders Jan Uijtterwulge ende Magdalena de Bruijne sijn huisvrouwe erffgenamen pro parte ten sterfhuijse van Jacob Stoels hunnen overleden cosijn ...
 • de voors comparanten dewelcke verclaerden vercocht te hebben aen Barths de Vos 1 lijne 85 roeden erffven sijnde voor desen geweest een boogaerd waarop nu jegenwoordig staet de huijsinge ende schuijre van Steven van Rentergem gelegen in tsevenst begin van de ommelooper vanden schependomme deser stede tusschen de Antwerpsche strate aen de zuijtsijde met den westende aende hoochstrate [sic] belast met een schell: en vier groten parasijs ‘s jaers aen de armen deser stede

RAZVL 472

 • 17 aug 1654:
  comp Bartholomeus de Vos ende Margrieta Looijssen sijne huijsvr verkopen aan Elisabeth Dauwers wed laest van Maerten Maertsense ende eerst van Nicolaes de Vos over dewelcke de notaris Johan Cant ten desen present verclaert te accepteren eerst een swarte merrije en een baene ruin peert genaemt de Ruijter, vier roode melck koeijen drije calveren twee verckens drije wagens twee ploegen twee zegden vier pluijm bedden drije paer oorkussens ses wollen dekens seven paer lakens twaelf paer fluijwijnen een wagenschotte halve fijsel een schatra? ende een wagenschotte taefelken thien tinne schotels een dosijn tinnen tailloren vier koper kandelaers een koper tange en schoppe, glieerschde commen, twaalf schilderiekens, twee lange roers, drije pistolen, drije ketels, een marct tobbeken. ses stoelen, ses sittekussens, ijsere pot, drije dosijnen servetten, vijff Ammelakens, een coper bedtpanne, een deel giraedthout?, een deel knippelhout, een deel mutsaert, leggende in de schuijre ende staende op het hoff een keern ende deel tobbe ende melck teelen, een hoop hooij liggende inde schuijre, een vinnen hoeij op het hoff, twee vrouwe vliegers, vijff vrouwe keursen, een swarte laken mantel ende frack kleeren,
 • voorts noch het recht tot de plantage staende onder het district en ontrent de vaert van Cantelmo onder Staten Lemieten welcke plantage hij eerste compt heeft gedaen ende in admodia:?? is hebbende bij octrooi van die van de voors: wateringe voor 30 jaren,
 • voorts alle de vruchten te velde op de landen van dhr Maerten van Bruinsteen sijnde in arrest ende
 • voorts noch hemlieden huijs ende schuijre daer sij jegenwoordig innen met den hoff ontrent 185 roeden eygen lants daer mede gaende daervan de compt: hun bij desen sijn ontgoedende ende ontervende geven over sulcx daer van halm ende wetelicke gifte aen de voorn: hunnen moeder ter acceptatie als vooren hebbende voorts aenden voorn: acceptante overgelevert de sleutels van den voors:pijsel...

RAZVL 472

 • 12 aug 1655:
  comp Elisabeth Dauwers wed van Maerten Maertens won Sluijs verkoopt aan Charel van Lerberge onze medebroeder in wette... seker huijsinge, schuijre ende stallinge met den hoff ende erve daermede gaende groot ontrent 185 roeden eygen lants ... in de Antwerpstraet jegenwoordig bewoont door Laurens Imanssen, de comp was gerecht bij wettelijke gifte tharen profijte danoff gedaen bij Bartholomeus de Vos ende Margrita Looijssen sijne huisvr van date den 27 aug 1654

... koop voor 500 carolusguldens

RAZVL 473

 • 1 mei 1658:
  comp Charel van Lerberge schepen deser stede verkoopt aan Jochem Asseels en Francijntje Pycuers sijne huisvr seker huijs ende schuijre mitsgaders 185 roeden erfve daer op tvoors huijs gebout is gelegen tusschen de Antwerpsche strate aende zuijtsijde, met den westende aen de stadswaterput [= A 60] belast met 9 ? schell? aen de armen deser stede de compt: competerende bij coope gedaen jegens de wed van Maerten Maertenssen...

Meting 1664

 • 7e begin paelb:
 • thuys ende erfve toebeh: Jochim Aseels daer

hy woont groot mette waterput daer in ligghen: 0.1.90

RAZVL 473

 • 7 dec 1672:
  comp Guilliame van den Bussche, hooftman, Jacques Maes, deken, Bartholomeus Pauwels, Jacob de Moor, Baudewijn Scheers, Jacob Matthijs, Adriaen van den Broucke, Jan Blanckaert, Jan Cane, Pieter Hennekeij, Jacob Matthijs (2x?), Guillame van Rentergem, Adriaen Caesen alle te samen nevens den naerschreve aecceptant Guildebroeders vant guilde St. Sebastiaen binnen deser stede de welcken verclaerden gesamenlijck in gevolge van de acte van consenten bij haerlieden geimpetreert van de heeren magistraet deser stede dato 23 november 1672, vercocht te hebben aen Ferdinande de Allij mede gildebroeder ten desen present seker parthije lant [= het Schuttershof, A 61]

RAZVL 478

 • 8.7.1711:
  een huijs, schuijre etc met ontrent 400 roeden lants, sijnde hieronder begrepen het schuttershoff op St Anne, den overleden Salomon de la Va al tselve hebbende toebehoort als erfgenaem wt sijn overleden vrouw Francintie Piceus, die te voren wed was van Ferdinande Allij, en daer voor van Joachim Asseel, de welcke sulcx hadde eerst het huijs en schuijre met 185 roeden erve bij coope van Charel van Lerberge, en nogh 202 roeden bij coope van die vant schuttershoff dd 1 meij 1658 en 7 dec 1672

RAZVL 478

 • 8.7.1711:
  comp Cornelis Warre wonende alhier, als voogt over de wesen wt Francois de la Va in sijn leven mr molenmaecker overleden in Coudekercke in Walcheren... sijnde de voorgem wesen gerechtigt voor de helft, als erfgenamen ex testamento wt haere outoom Salomon de la Va overleden op St Anne, en haeren voors vader Francois de la Va.
 • Voorts Emert Egberts schepen van Nieuvliet, eerst als vader ende voogt van sijne kinderen, en nogh als voogt van de kinderen van Magdalena Egtberts in voorgaande huw geprocureert bij wt Abraham Deij, mitsgaders vervangende Jan de Vos, voogt van de kinderen van Geert Egtberts van alle welcke wt den voors Salomon de la Va mede is outoom geweest...
 • verkopen aan Boudewijn Scheers camerbode deser collegie, een huijs, schuijre etc met ontrent 400 roeden lants, sijnde hieronder begrepen het schuttershoff op St Anne, den overleden Salomon de la Va al tselve hebbende toebehoort als erfgenaem wt sijn overleden vrouw Francintie Piceus, die te voren wed was van Ferdinande Allij, en daer voor van Joachim Asseel, de welcke sulcx hadde eerst het huijs en schuijre met 185 roeden erve bij coope van Charel van Lerberge, en nogh 202 roeden bij coope van die vant schuttershoff dd 1 meij 1658 en 7 dec 1672, het voors huis en erve gelegen in de Antwerpstrate, oost tegen tlant van de outburgemr Anths de Puijt, west tegen het lant van Jan Bocké, suijt met t huis en schuire tegen de voors Antwerpstrate, noort tegen tlant van Jannis vd Kerkhove en Hermanus van den Ameele...
 • Sijnde dese coop geschiet voor 300 ponden vlms, contant voldaan...
 • Blijvende tot last van de cooper een rente van 1 schell 4 gr vlms aan de armen deser stede... en het onderhouden van affstoppen en delven in cas van verslickinge van de nieuwe stads waterput voor aen de Antwerps straet bij wijlent Salomon de la Va gemaeckt in plaets van de stads peerdeput bij hem.

RAZVL 481

 • november 1729:
  Collaterale successie.
 • Op verzoek van Boudewijn Scheers als vader en voogd en mitsdien over ende van wegens de erfgenamen van wt zijn dogter Johanna Scheers nagelate weese wt zijne huisvrouwe Aernoudina Sonnevijlle, de gemelde weese alhier overleden op de 3 october deses jaars 1729 ... getaxeerd:
 • 1/16 part in een huijs, schuere ... en ontrent 400 roeden lant in de Antwerpstrate, oost tegen het lant van de erven wt den oudt Burgemr Anthonij de Puijdt; west tegen t lant van wt Jan Bocké; zuid met het huijs en schuere tegen de voors Antwerpstrate, en noort tegen t lant van wt Jannis van de Kerkhove en Hermanus van den Ameele, voors huijs en erve belast met een rente van een schelling vier groten Vls jaarlijks ten profijte van den armen alhier

[geen bedrag ingevuld]

GAS 920

 • Stukken wezenverzorging
 • 3.5.1742:
  Ten stocke verkocht uit de geabandonneerde boedel van Boudewijn Scheers van de erven Anna Karlier, wed Jan Scheers, Jacobus Scheers te Nieuwvliet, Jan Scheers filius Jan op 8 april 1742 `een huys, schuijre en ontrent de vierhondert roen lant, aen Dheer Romanus van den Ameele voor 200 ponden vlms., waarin de weese en zijn moeder yder een vierde en den opgemelden Jacobus Scheers een twaalfde part competeert...

RAZVL 480

 • 2.9.1774:
  Jacobus vd Ameele thesaurier deser stede verkoopt aan zijnen schoonzoon Johannes Bastinck een huijs schuijre stallinge met omtrend 400 roeden zoo boomgaard als hovenierslande op de noortzijde van de Antwerpstrate bij den molen alhier...

RAZVL 480

 • 12.6.1782:
  Johannes Bastinck wonende alhier verkoopt aan Johannes Franciscus Oonoff een huijs, schuure, stallinge met ontrent 400 roeden zoo boomgaard als hoveniersland gelegen op de noortzijde van Antwerpstrate bij den molen alhier... hier onder begrepen het schuttershof op St. Anne

RAZVL 480

 • 1.7.1795:
  Johannes Francois Oonof wonende te deser stede welke te kennen gaf dat hij met zijn drie zusters met namen Marianne Theresia Oonof, Marie Johanna Oonof en Barbara Regina Oonof allen beneffens den comparant ongetrouwt en te samen woonachtig heeft aangegaan en gemaakt op den 7 junij 1794 voor notaris Johannes Francois Stappers alhier verleden, contract van societeijt of gemeenschap over alle hunnen goederen... en verkoopt aan de societeijt een huijs, schuure, stallinge etc met ontrent 400 roeden zoo boomgaard als hoveniersland, hieronder begrepen het schuttershof op St Anne... op de noortzijde van de Antwerpstraat bij de molen, zijnde thans belast met een kerkerente van 4 stuijvers sjaars, den comparant competerende bij koope van Johannes Bastink dd 12.6.1782.

Not Schansman

 • 20.9.1833:
  Abraham Verdouw [kleinzoon van Constantia Oonof] landbouwer te St Anne neemt hypotheek van 600 gulden, onderpand
 • ten eerste een huis, schuur stal en verder getimmerte staande aan de noordzijde van de Antwerpsche straat te St Anne met 55 roeden 60 ellen daarbij horende... sectie A nrs 60 en 61;

Not Hennequin

 • 4.9.1834:
  Veiling op verzoek van Abraham Verdouw van onroerend goed.

In de gemeente St Anna:

 • eerste koop: een woonhuis etc aan de noordzijde van de Antwerpsche straat, A 60 en 61

verder een partij land, A 183; De eerste twee afkomstig van Johannes Francis Onof, wie dezelve heeft gekocht van Johannes Bastink dd 12.6.1782; het laatste perceel afkomstig van Jacobus Bokelaar dd 16.9.1833.

Not Hennequin

 • 8.5.1835:
  Abraham Verdouw landman te St Kruis slaakt hypotheek aan Johan Anthonij Janssen voor A 60 en 61 en A 183.