Schuttershof

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Schuttershof lag eerst ten noorden van de kerk, waarschijnlijk in de hoek van het perceel A 7, en later op de locatie van het perceel A 61. In 1672 werd het samengevoegd met perceel A 60. Het geheel is in 1711 opgegaan in Boudewijn Scheers huis. Zie ook het Sebastiaansgilde.A 10, 7, 8.JPG
Eerste locatie schuttershof, links van het middenVermeldingen

RAZVL 471

 • [18.12.1565]:
  Comp Baven Claijssen ende Jacquemyne fa Anths Steunis zyne wett ghez., Lieven de Clercq fs Pieters ende Tanneke fa etc etc [als hiervoor]

Baven Claeys als procureur over Cornelis Lombaert etc verkopen aan Jan Lombaert vrylaat in Oostkercke ambocht 1 lijne 25 roeden landts zonder leveringhe van lande te doene ligghende binnen Mude noort vander kercke, tscottershof vande hantbooghe ande westzyde ghemeene ende onverdeelt metten zelven Jan Lombaert...

GAS 668

 • Disrekening 1565:
  van tgilde van Ste Sebastiaen binnen deser stede over den cheyns van j lijne xxxij R landts ligghende noordwest byder kercke twelcke bedrijvende was de weduwe van Clays de Clerck nu tscotters hof daervooren tzelve ghilde belooft heeft in ervelicken cheijnse te betalene iiij pond xj sch tsjrs telcken St Jansmesse... iiij pond

RAZVL 471

 • Comp Jan Lombaert vrylaet in Oostkerckeambocht ende Lucie fa Bertelmeeus Jacobssen zyne wett ghezellenede verkopen aen Aernout de Jonghe... de some van 2 ponden vlms tjrs ervel: losrente den penninck 16, ende dat voor de some van 32 pond die hy kende van zelve coopere ontfaen thebben... onderpand hofstede met bogaerde ende landt heml: comparanten toebehoorende staende enden ligghende binnen de voors stede vander Mude groot achtervolghende de ommeloopere van de wateringhe van greveninghe int 22e beghyn vijf ghemeten een lijne achtenveertich roeden landts ende staende by den zelven ommeloopere in twee parthyen ande noordtzyde vande kerckove tusschen de kercke vander Mude, Charles van Marenvorde ende Corn: Dubelloys ghemeene landt met een hofstedeken daerop staende aende noordtzyde den nieuwewech die licht ande noordtzyde vanden kerckove ende een adere beede ande zuudtzyde streckende metten oosthende anden nieuwen wegh, ende metten westhende ant landt vanden armen vander Mude dat nu tscottershof es, ende aen eenen adere, Belast hier te vooren met12 sch sjaers die men ghelt de voorn kercke vander Mude...

16 van hoysm 1566

RAZVl 471

 • 27.1.1569:
  Comp Mattheeus Marcx ende Katherine fa Jooris Wittooghe zyne ghezellenende verkopen aan Jacob de Witte vrylaet in Dudseele... [successie van de Patente]...

Voorts zo ligghets westzuudtwest vandaer ende west jeghensover de voors hofstede westwaert over de dijck 2 lyne 8 roeden landts ende es een boomgaerdeken tusschen de dyck ghenaempt St Anna strate ande noordoostzyde ende zuudoosthende ende opt noordwesthende thoude schuttershof ande zuudtwestzyde ghecomen van Jacob van Praet; de zelve 2 lynen 8 roeden belast met 3 pond 12 sch cheins tsjaers die men ghelt de kercke van Houcke.

 • 15.5.1571:
  Comp Phs Doens ende Cornelie fa Passchier Bezant zyn wyf vrylaeten in Yzendyckeambacht [...] en Mattheus Marcx ende Kathelyne fa Joris Withoge zyn wyf vrylaten in Oosberckamt [als erfgenamen van Louis Bezant] de hofstede de Patente met al het land...

verkopen aan Jacob de Witte ende Aernoudyne Lambrechtssen sijn wijf [...] Voorts zo ligghets westzuutwest van daer ende west jeghensovere de voors hofstede westwaerts over den dyck 2 lynen 8 roeden lants ende es een boomgaardeken tusschen den dyck ghenaempt St Anne strate ande noortoostzyde zuutoosthende ende op tnoortwesthende toude schottershof aende zuutwestzyde ghecommen van Jacob van Praet de zelve 2 lynen 8 roeden landts belast met 4 ponden 12 schell parasys erfvelicke cheins tjrs diemen ghelt de kercke van Houcke. Voorts zo ligghets zuutwest daerby 1 lyne 92 roeden landts ghenaemt de plaetse tusschen wylent Jacob van Praet landt ende tschottershof lant beede ande noortzyde de Andtworpstrate ande zuutzyde streckende metten westhende vuerghemeens an Laureins Zoetaert lant ende metten oosthende an St Anne strate ghecomen van Jacob van Praet de voors 1 lyne 92 roeden lants belast met 7 schell parasys sjaers diemen ghelt den aermen van St Annen ter Muude.


A 7 plaats van oude schuttershof s.jpg
Tweede locatie schuttershof


Ommeloper 1577

 • [marge] ontbladere Cornelis Ruebens
  De prochie pape van Sint Anne ter Mude ande oostsijde daeran een sticxken met een hofstedeken bij den suutoosthoucke hier op staende daer Cornelis Ruebens op wuent streckende metten noorthende als vooren jeghens een breet moras ende metten suuthende an Jacob de Witte causa uxoris cum suis lant,
  2 lijne 2 roeden

Tussen 1571 en 1649 verhuist het Schuttershof naar de locatie bij de St Annastraat of Jonkvr Geilstraat.

RAZVL 472

 • 10 maart 1649:
  ...de prochiepape van St Anne nu schuttershof ande oostsijde, streckende metten noorteijnde aen St Annastraat, ande zuudeijnde aen tlandt van Jaques Stoels...
 • 12 meij 1649:
  comp Jaques Cane onse medebroeder in wette, ende Maaike van de Brouke sijn huijsvrouw, verkopen aen Jan van Dorth, griffier te Sluijs, 1 lijne landt met een huijs, schuyre ende bogaerd, gelegen in sijne grachten t landt van de wed ende erfgenamen van Antheunis de Ceuninck, ande westsijde de prochiepape van St Anne nu t’schuttershoff, ande oostsijde streckende metten noordeijnde aen onse vrouwe Guelestrate, ende zuud aen t land van Jaques Stoels... [hieruit blijkt dat de Vrouw Geijlestraat vroeger St. Annastrate heette]
 • 13 jan 1656:
  comp Jorina Rommelaer wed van Johan van Dorth in sijn leven griffier deser stad ende oock der stadt Sluijs, verkoopt aan Michiel van Ackeren molenaer deser stede seker woonhuijs en schuijre mitsgaders 1 lijne lants met de plantage daer op staende gelegen viercant in sijn grachten t lant van de wed Antheunis de Coninck aende westsijde, de parochiepape van St Anne, nu de schuttershoff aende oostsijde, streckende metten noorteijnde aan onse vrouwe de Geylstrate aende zuijtsijde aent lant van Jaques Stoels...


Tegen 1700 is het schuttershof blijkbaar niet meer in gebruik, want men spreekt dan van het oude schuttershof.


RAZVl 473

 • 19 meij 1666:
  comp Pauwelijnge van den Bussche wed van Dominicus Reyntges verkoopt aan Adriaen Gilles zeker woonhuijs ende stallinge mitsgaders 1 lijne lants... binnen deser stede vierkant in sijne grachten t lant van de wed van Marten Jordaens aen de westzijde, de prochiepape van St Anne met het schuttershof aende oostsijde, streckende metten noorteijnde aen de St Anne strate, aen de zuijtsijde t lant van Jochem Asseels
 • 10 dec 1692:
  comp Maaiken Kaestekers laest wed van Nicolaes Leupe verkoopt aan Gilles van Beveren een woonhuijsken met sijn erve groot 100 roeden binnen deser stede hebbende aent noortwesteijnde het straetie loopende na vrouw Geijl aen de noortoostsijde d’erve van Salomon de la Va sijnde het out schuttershoff, aende suijtoosteijnde d’erve van den selven la Va ende aen de suijtwestsijde de gracht en erve van Gilles Hacx...

een rente van 6 schell sjaers ten profijte van de kercke...

 • 23 meij 1696:
  comp Gilles van Beveren ende Catelijntie Verburg sijne huisvr verkopen aen Christiaen van den Ameele een woonhuijsken met ontrent 100 roeden erve hebbende aent noortwesteijnde het straetie na vrouw Geile aen de noortoostsijde t erve van Solomon de la Va sijnde t out schuttershof aent suijtoosteijnde den boomgaert van de selve La Va ende aende suijtwest sijde de gracht en erve van de wed Nicolaes Leupe.
 • 13.6.1697:
  item noch de nombre van 160 roeden en ? cheins lant sijnde hoveninge leggende suijtweste over de straete van de voors: gedeavoueerde vercochte hoffstede de Patente hebbende ten noortwesten St Anna straete na vrouw Geile ten suijtwesten t lant van Salomon de la Va oft wel t out Schuttershoff ende ten suijtoosten de Meulewal

RAZVL 478

 • 8.7.1711:
  comp Cornelis Warre wonende alhier, als voogt over de wesen wt Francois de la Va in sijn leven mr molenmaecker overleden in Coudekercke in Walcheren... sijnde de voorgem wesen gerechtigt voor de helft, als erfgenamen ex testamento wt haere outoom Salomon de la Va overleden op St Anne, en haeren voors vader Francois de la Va.
 • Voorts Emert Egberts schepen van Nieuvliet, eerst als vader ende voogt van sijne kinderen, en nogh als voogt van de kinderen van Magdalena Egtberts in voorgaande huw geprocureert bij wt Abraham Deij, mitsgaders vervangende Jan de Vos, voogt van de kinderen van Geert Egtberts van alle welcke wt den voors Salomon de la Va mede is outoom geweest...
 • verkopen aan Boudewijn Scheers camerbode deser collegie, een huijs, schuijre etc met ontrent 400 roeden lants, sijnde hieronder begrepen het schuttershoff op St Anne, den overleden Salomon de la Va al tselve hebbende toebehoort als erfgenaem wt sijn overleden vrouw Francintie Piceus, die te voren wed was van Ferdinande Allij, en daer voor van Joachim Asseel, de welcke sulcx hadde eerst het huijs en schuijre met 185 roeden erve bij coope van Charel van Lerberge, en nogh 202 roeden bij coope van die vant schuttershoff dd 1 meij 1658 en 7 dec 1672, het voors huis en erve gelegen in de Antwerpstrate, oost tegen tlant van de outburgemr Anths de Puijt, west tegen het lant van Jan Bocké, suijt met t huis en schuire tegen de voors Antwerpstrate, noort tegen tlant van Jannis vd Kerkhove en Hermanus van den Ameele...
 • Sijnde dese coop geschiet voor 300 ponden vlms, contant voldaan...
 • Blijvende tot last van de cooper een rente van 1 schell 4 gr vlms aan de armen deser stede... en het onderhouden van affstoppen en delven in cas van verslickinge van de nieuwe stads waterput voor aen de Antwerps straet bij wijlent Salomon de la Va gemaeckt in plaets van de stads peerdeput bij hem.

RAZVl 480

 • 12.6.1782:
  Johannes Bastinck wonende alhier verkoopt aan Johannes Franciscus Oonoff een huijs, schuure, stallinge met ontrent 400 roeden zoo boomgaard als hoveniersland gelegen op de noortzijde van Antwerpstrate bij den molen alhier, het voorschr huijs en erve belast met eene kerkerente van 4 stuijvers sjaars en nog eene armerente van 8 stuijvers sjaars... wijders is den koper acceptant volgens voorgaanden erfbrief en speciaal die van den 8en julij 1711... het onderhouden van, afstoppen en delven van de nieuwe stadtswaterput vooraan de Antwerpstraat bij wijlen Salomon de la Va van voortijds eijgenaar van dit huijs, schuure en erve gemaakt in plaats van de stadtspaardeput, bij hem met consent van de magistraat deser stede in dato 21 september 1695, gedempt.
 • Koop is geschiet voor 2200 guldens of 366-10-4 gr vlms. contant...

belovende de comparant het hier voren gemelte huijs schuure en erve, hier onder begrepen het schuttershof op St. Anne voornoemd abouterende oost tegens het land van de wed P. le Roij, west tegens het land van schepen de Cloedt, suijt met huijs en schuure jegens de gesegde Antwerpstrate, noort tegens het land van Isaac Bodrij

Acta St Anne

 • 3 nov 1784:
  De ontvanger M. de Bruine verzogt zijnde een lijst in te brengen van alle de stukjes of splinters land en weide die den armen toekomen, en in pagt gegeven worden, heeft deze lijst ingebragt ten einde dezelve, alzo de pagtjaren met 23 november aanstaande expireeren, te examineeren dezelve door ds praese voorgelezen zijnde, zijn op dezelve drie posten gevonden die buiten verantwoording van pagt waren,waarvan twee onbekend door wie dezelve gebruikt werden en de derde bevonden wierd te zijn het van ouds zogenaamde Schutters hov, leggende in de hovesteede van Susanna Dames, wed van Pieter le Roij, thans verhuurd of in pagt gegeven wordende aan Isaac Brok [...]

RAZVl 480

 • 1.7.1795:
  Johannes Francois Oonof wonende te deser stede welke te kennen gaf dat hij met zijn drie zusters met namen Marianne Theresia Oonof, Marie Johanna Oonof en Barbara Regina Oonof allen beneffens den comparant ongetrouwt en te samen woonachtig heeft aangegaan en gemaakt op den 7 junij 1794 voor notaris Johannes Francois Stappers alhier verleden, contract van societeijt of gemeenschap over alle hunnen goederen... en verkoopt aan de societeijt een huijs, schuure, stallinge etc met ontrent 400 roeden zoo boomgaard als hoveniersland, hieronder begrepen het schuttershof op St Anne... op de noortzijde van de Antwerpstraat bij de molen, zijnde thans belast met een kerkerente van 4 stuijvers sjaars, den comparant competerende bij koope van Johannes Bastink dd 12.6.1782.

Bronnen