Pieter de Cueninck huis

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Pieter de Cueninck huis lag in Sint Anna ter Muiden op de locatie van de latere percelen A 44 en A 45. Hier staat het latere huis Anworpstraat 10.

Ligging

Kaart1728.jpg

<googlemap lat="51.314238" lon="3.364681" type="satellite" zoom="17" height="300" controls="none" selector="no"> 51.314359, 3.366301 </googlemap>

10 februari 1568:

 • een cleen plaetsken landts groot 70 roeden
 • langhen tyt omblaet by eenen Joos de Vildere ende daernaer by zyne weduwe
 • ligghende zuudoost van der kercke
 • ant oosthende vant landt vanden zelven Pr:
 • de Anworpstrate ande noordtzyde de grevelynschendyck
 • ande zuudtzyde ande zuudthedende? wesende een drie houcksteen

1577:

 • ande oostsijde daeran, ende ande oostsijde van sijn voorseidt booghaert
 • een driehoucte platse met twee huijsekens hier op staende daer vidua Omaer de Witte ende Pieter de Witte op wuenen,
 • mette zuutoostsijde anden oostdijck,
 • ende metten noortsijde ande hantwerpsche strate 21 voeten uutghesleghen,
 • ende es opt noortoosthende driehouckte int vergaderen vanden dijcke ende de strate, 1 lijne 23 roeden

16 mei 1680:

 • een huijs, schuijre ende stallinghe annex aan malcanderen met de erfve daer mede
 • gaende noortoost van de molen
 • neffens de huijse en erve van Abraham Bocke en Jan de Groote

26 februari 1694:

 • een huijs schuijre stallinghe
 • abouterende ten noortwesten aen de Antwerpstraete,
 • ten suijtwesten d’erven van Jacob Asseel ende Pieter de Nut,
 • ten suijtoosten den dijck van Grevenijnge
 • en noortoosten den selven dijck van Grevenijnge en de voors Antwerpstraet in den anderen loopende.

18 maart 1704:

 • een woonhuijs schuyrtie en stalletie met een eijgendom van gronde,
 • gelegen ten noortwesten aen den Antwerpstrate,
 • ten suijtwesten de erve van Jacob Ozeel en Pieter de Nut,
 • ten suijtoosten den dijk van Greveningen
 • ende ten noortoosten den selven dijck en voors Antwerpenstrate...

3 maart 1706:

 • een huijs, schuertie, stallinge met 63 roeden lant
 • ten noortwesten aan de Antwerpstrate,
 • ten suijtwesten de erve van Jacob en Machiel de Bruijne te vooren Jacob Asseel, en Pieter de Nut,
 • ten suijtoosten de dijck van Greveninge
 • en ten noortoosten den selven dijck van Greveninge ende de voorschreve Antwerpstrate in den anderen lopende

23 december 1733:

 • een huijs schuertie stallinge etc met 63 roeden erve
 • gelegen ten noortwesten aan de Antwerpstrate,
 • ten zuidwesten de erve van schepen Jacob de Bruine te vooren Jacques Asseel en Pieter de Nuet,
 • ten zuijtoosten de dijck van Greveninge
 • en ten noortoosten den selven dijck van Greveninge ende de voors Antwerpstrate in den anderen loopende,

25 januari 1741:

16 mei 1753:

 • ten noortwesten de Antwerpstrate,
 • ten suijdwesten d’ erve van wt J. de Bruijne, nu schepen J. de Ridder,
 • ten zuidoosten den dijk van Greveninge,
 • ten noordoosten het huisje van de armediaconie deser stede

22 mei 1757:

 • een huis, schuire, stallinge op 33 roeden eigen grond...
 • ten noordwesten de Antwerpstrate,
 • en zuidwest de erve van wijlen J. de Bruine, nu schepen Jacobus de Ridder,
 • ten zuidoosten de dijk van Greveninge,
 • ten noordoosten het huisje van de armen deser stede.

Eigenaren

 • Tot 10 februari 1568: Stad Sint Anna ter Muiden
 • Vanaf 10 februari 1658: Pieter de Cueninck.
 • Voor 1680: Anna de Koutere.
 • Tot 16 mei 1680: Ferdinand de Bacquere, Martinus Martens en Maximilaen Engels, Pieter Kredenbach
 • Vanaf 16 mei 1680: Pieter Buick.
 • Tot 30 december 1693: Pieter Buijck.
 • Vanaf 30 december 1693: Alexander Bodrij (geregistreerd 26 februari 1694).
 • Tot 18 maart 1704: Alexander Bodrij schepen van St Anne X Susanna Rogiers
 • Vanaf 18 maart 1704: Argillis d’ Hase
 • Tot 3 maart 1706: wijlen Aert Gillis de Hase X Passchijntie de Lantshere.
 • Vanaf 3 maart 1706: Jannis de Vuijst.
 • Op 29 november 1724: Jacobus de Bels fs Rogier, X Pieternelle Smis te vooren wed Jan de Vuijst.
 • 1728: Jacobus de Bels.
 • Tot 23 december 1733: Erven Jacobus de Bels.
 • Vanaf 23 december 1733: Aernout Verhoeve.
 • Tot maart 1736: Mary de le Sael, wed. Aernout Verhoeve en zijn kinderen (geregistreerd 25 januari 1741)
 • Vanaf maart 1736: Jan Bril.
 • Tot 16 mei 1753: Jan Bril te Sluis.
 • Vanaf 16 mei 1753: Jan Doose.
 • Tot 22 februari 1757: wijlen Jan Doose.
 • Vanaf 22 februari 1757: Josias Croquette

Vermeldingen

RAZvl 471

 • 10 februari 1568:
  Cheyns brief voor Pieter de Cueninck voor een parthieken landts voor 18 gr sjaers
  Comp Pieter de Cueninck ons vertooghende hoe dat de zelve stede hadde een cleen plaetsken landts groot 70 roeden langhen tyt omblaet by eenen Joos de Vildere ende daernaer by zyne weduwe ligghende zuudoost van der kercke ant oosthende vant landt vanden zelven Pr: de Anworpstrate ande noordtzyde de grevelynschendyck ande zuudtzyde ande zuudthedende? wesende een drie houcksteen streken langhen tyt ontblaet gheweest hebbende by eenen Joos de Vildere ende zyne weduwe welck nu vueghelwee(?) licht ende tot gheenen proffyte verzouckende dat men hem tzelve plaetsken zoude willen overlaten in erfelicken cheijnse ome dat ant zyne te applicqineren ende tsamen te bevreiden... geven het plaetsken landts in cheyns voor 18 penningen vlms tot behouve van de zelve stede...
  10 sprockle 1568 [sic]

Ommeloper 1577

 • [marge] hierof ontblaet Anths: fs Pr: de Cueninck van westen in 105 [onbekend tekentje, soort dubbele z] ende Pr: de Vijldere ande oostsijde daeran 18 roeden
  xix
  Pieter de Cueninck bij coope van vidua Passchier Bezant ende andere, ande oostsijde daeran, ende ande oostsijde van sijn voorseidt booghaert een driehoucte platse met twee huijsekens hier op staende daer vidua Omaer de Witte ende Pieter de Witte op wuenen, mette zuutoostsijde anden oostdijck, ende metten noortsijde ande hantwerpsche strate 21 voeten uutghesleghen, ende es opt noortoosthende driehouckte int vergaderen vanden dijcke ende de strate,
  1 lijne 23 roeden

RAZvl 473

 • 16 meij 1680: comp Ferdinande de Bacquere soo over sich selve ende vervangende dhr Martinus Martens en dhr Maximiliaen Engels soo over sijn selve ende vervangende dhr Pieter Kredenbach tsamen erfgenamen van joffr Anna de Koutere... verkopen aan Pieter Buick een huijs, schuijre ende stallinghe annex aan malcanderen met de erfve daer mede gaende noortoost van de molen neffens de huijse en erve van Abraham Bocke en Jan de Groote... voor de somme van 92 ponden vlms tegen 5 procent sjaers...
 • 26 feb 1694: comp Pieter Buijck de rato caverende over sijn huisvrouw verkocht 30 dec laestleden een huijs schuijre stallinghe ... aen Alexander Bodrij... abouterende ten noortwesten aen de Antwerpstraete, ten suijtwesten d’erven van Jacob Asseel ende Pieter de Nut, ten suijtoosten den dijck van Grevenijnge en noortoosten den selven dijck van Grevenijnge en de voors Antwerpstraet in den anderen loopende...

RAZvl 478

 • 18.3.1704*:
  comp Alexander Bodrij schepen van St Anne en caverende over sijn huisvr Susanna Rogiers, hebben verkocht aan Argillis d’ Hase wonende ter voors schependomme, een woonhuijs schuyrtie en stalletie met een eijgendom van gronde, gelegen ten noortwesten aen den Antwerpstrate, ten suijtwesten de erve van Jacob Ozeel en Pieter de Nut, ten suijtoosten den dijk van Greveningen ende ten noortoosten den selven dijck en voors Antwerpenstrate... voor de somme van 38 ponden vlms waarvan 20 ponden contant...
 • fo 37, 5.4.1709:
  comp Johan van de Speck griffier en thesaurier deser stede als clerq van bekommerthede... na voorgaande abandonnement door de vrienden aanveert hebbende den boedel van wt Aert Gillis de Hase en Passchijntie de Lantsheere, in haer leven egteluijde, beijde overleden op St Anne... welcke compt verklaarde te heben verkocht op 3 maart 1706 aan Jannis de Vuijst, een huijs, schuertie, stallinge met 63 roeden lant immers soo als het door Aert Gillis de Hase en Passchijtie de Lantsheer voor desen is bewoont... ten noortwesten aan de Antwerpstrate, ten suijtwesten de erve van Jacob en Machiel de Bruijne te vooren Jacob Asseel, en Pieter de Nut, ten suijtoosten de dijck van Greveninge en ten noortoosten den selven dijck van Greveninge ende de voorschreve Antwerpstrate in den anderen lopende, hebbende de huisinge etc aan de Hase en de Lantsheere gecompeteert bij coope van Alexander Bodrij, die tselde hadde bij coope van Pieter Buijck... de coop geschiet voor de somme van 28 ponden vlms, contant betaald...
 • fo 173, 29.11.1724:
  comp Jacobus de Bels fs Rogier, molenaer, met zijn huisvr Pieternelle Smis te vooren wed Jan de Vuijst, verklaren schuldig te wesen aen Johanna Fiers, laest wed van Gijsbregt van de Wetering, woonende binnen Sluijs, 300 ponden vlms tegen 4 en half procent sjaers...
  Onderpand o.a.
  Item nogh de geregte helft in een huijs, schuertie etc met 63 roeden lant gelegen ten noortwesten aen de Antwerpstrate, ten zuijtwesten de erve van Jacob de Bruijne te vooren Jacob Asseel, en Pieter de Nut, ten zuijdoosten den dijck van Greveninge, en ten noortoosten den selven dijck en de voors Antwerpstrate in de anderen loopende, het selve huijs gecogt ten boedele wt Aert Gillis de Haese dd 5 april 1709 ende als nu gemeen met der tweede comparante voorkinderen over hun vaderlijcke successie.

RAZvl 479

 • fo 21, 23.12.1733:
  item als in acte fo 19... (comp Cornelis Deckers oud burgemr Sluis met procuratie van Rogier de Bels en zijn vrouw Maria Vermaire, als hoir van zijn broeder Jacobus de Bels, wednr van Pieternelle Smis, te vooren wed Jan de Vuijst...;
  Item Romanus van den Ameele schepen deser stede en Pieter De Vuijst als voogd der wesen Pieternella en Jacobus de Vuijst van Jan de Vuijst en Pieternella Smis...)
  verkopen aan Aernout Verhoeve een huijs schuertie stallinge etc met 63 roeden erve immers zo als het bij de voorn Jacobus de Bels en Pieternella Smis nu laast is bewoont en waarin zij zijn overleden... gelegen ten noortwesten aan de Antwerpstrate, ten zuidwesten de erve van schepen Jacob de Bruine te vooren Jacques Asseel en Pieter de Nuet, ten zuijtoosten de dijck van Greveninge en ten noortoosten den selven dijck van Greveninge ende de voors Antwerpstrate in den anderen loopende,
  hebbende de voors huijsinge etc aan Jan de Vuijst en Pieternelle Smis gecompeteert bij coope van griffier Johan van der Speck als clerc van bekomerthede ten insolventen boedel van Aert Gillis de Hase en Paschijntje de Lantsheer, dien het selve hadde bij coope van Alexander Boudrij, welken het te vooren hadde bij coope van Pieter Buijck volgens de erffenissen dd 5 april 1709.

Zijnde desen coop geschiet voor 34 ponden en 5 grooten vlms...

RAZvl 474

 • 25 januari 1741:comp Francois Bokelaar geregtsbode alhier geautoriseert bij extract uit de resolutien van dato 14 dec 1740... luidende: extract uit de resolutien van burgemr en schepenen van St Anne is binnen gestaan Jan Bril te kennen gevende dat in maert 1736 van Mary de le Sael, wed en boedelhoudster van Aernout Verhoeve, en schoonmoeder van sijn nagelaten weesen... ten profijte der gemeene crediteuren bij den stocke hadde verkogt een huijs, schuijre binnen dese stadt ten westen van de Antwerpstrate, waer in niet tegen staende de meenigvuldige aengewende divoiren tot nog toe niet was geerft, dat de selve weduwe zedert hertrout zijnde mt eenen Jan Hennequeij, nu mede was overleden, en voorn Hennequeij weigerig gebleven om gemelde erffenisse te doen, en dat den selven zedert ook hertrout sijnde, van alhier metter woon was vertrokken, versoekende dat iemant mogte werden geautoriseert om het voorn huijs schuyre aen hem in erve te konnen doen waerop na deliberatie is geresolveert dat den geregtsbode Francois Bokelaar zal mogen verkopen etc... welken comparant in sijn gemelde qualiteit verklaarde dat van wegen Mary de le Sael als wed en boedelhoudster van wt Aernout Verhoeve en schoonmoeder van sijn nagelaten weesen in vorigen huw geprocureert bij Marij Anne Oonoff is verkocht aan Jan Bril borger deser stede... een huys schure stallinge, alle annex den anderen mitsgaders 63 roen erve, ten noortwesten de Antwerpstrate,ten zuytwesten d’erve van wt den outschepen Jacob de Bruinne, ten zuytoosten den dijck van Greveninge, ten noortoosten den selven dijck en voorz Antwerpstrate in den anderen lopende. Hebbende voorz huis etc aan Aernout Verhoeve en Marij Anna Oonoff gecompeteert bij koope staende huwelijk gedaen van dhr Cornelis Deckers, outschepen der stadt Sluijs als gemachtigde van Rogier de Bels en sijn vrouw Maria Vermaire, als erfgenaem van sijn broeder wt Jacobus de Bels, wednr van Pieternella Smits, bevorens wed Jan de Vuijst; item dhr Romanus van den Ameele schepen deser stede en Pieter de Vuijst als voogden der wesen van voorn Jan de Vuijst en Pieternella Smits, welke het selve huijs en erve hadden bij koope van dhr griffier Johan van der Speck als clercq van bekommerheden ten insolventen boedel van wt Aart Gillis de Haese en Passchijntje de Lantsheere... dese coop geschiet voor de somme van 40 ponden en 10 schell vlms waarvan 12 pond 17 schell zijn betaald aan stokhouder Francois Sohier en de resterende 27 pond 12 schell en 5 groten vlms aan Romanus vd Ameele...
 • 16 mei 1753: comp Jan Bril wonende binnen Sluijs, heeft verkocht aan Jan Doose, borger deser stede, een huijs, schuire stallinge met 63 roen erve... ten noortwesten de Antwerpstrate, ten suijdwesten d’ erve van wt J. de Bruijne, nu schepen J. de Ridder, ten zuidoosten den dijk van Greveinge, ten noordoosten het huisje van de armediaconie deser stede, hebbende voorn huis etc bevoorens gecompeteert aan Marij de le Sael als wed en boedelhoudster van wt Aernout Verhoeve conform de erfbrief dd 25 jan 1741...

de koop is geschiet voor 17 ponden vlms...

RAZvl 479

 • fo 233, 27.2.1754:
  comp Jan Baptiste Doose, borger alhier, verklaart schuldig te wesen aan Johannis Noordhouk, oud schepen van Sluijs, 180 gulden of 30 ponden vlms...
  Onderpand sijn huijs etc met 73 roeden erve ten noordwesten de Antwerpstrate, ten zuidwesten d’erve van schepen Jacobus de Ridder, ten zuidoosten den dijk van Greveninge en ten noortoosten het huisje van de armediaconie deser stede...

RAZvl 480

 • fo 6, 22.2.1757
  Pieter Hernij, oud-burgemeester en schepen deser stadt, en Maerten van de Kerkhove, als procureur voor de magistraat deser stad, ten boedel en sterfhuis van Jan Dhose gewoont hebbende en overleden alhier, verklaren verkocht te hebben aan Josias Croquette, wonende alhier en present,
  een huis, schuire, stallinge op 33 roeden eigen grond... ten noordwesten de Antwerpstrate, en zuidwest de erve van wijlen J. de Bruine, nu schepen Jacobus de Ridder, ten zuidoosten de dijk van Greveninge, ten noordoosten het huisje van de armen deser stede...

Bronnen