Patente

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Patente was een boerderij bij Sint Anna ter Muiden, gelegen op perceel A 139. Hij moet gebouwd zijn voor 1506 en afgebroken na ca 1850.


Ligging

17 augustus 1694: een behuisde hoffstede genaemt de Patente,

 • bestaende in huijs schuijre stallinge duijvecot etc,
 • met den nombre van 4 gem 145 roeden lants daer op deselve huijsinge is staende
 • int 8e begin, staende in de nieuwe caerte op no 62,
 • hebbende ten suijden en oosten den dijck tusschen t maenschijn en Brugschen polder,
 • ten westen den dijck van Brixkens polder,
 • ende ten noorden tlant van Andries van de Broecke, ende d hoirs van juffr Josijne van Breucklant.

13 juni 1697:

Eigenaren

 • Voor 1506: Simoen van Praet.
 • Circa 1510: Passchier Bezant.
 • 27.1.1569: Jacob de Witte.
 • 7.5.1652: Marten Jordaens.
 • 17 augustus 1694: Johan Sandra medicinae doctor woonende tot Leijden (onderpand).
 • Tot 13 juni 1697: Johan Sandra doctor in de medicinen te Leiden
 • Vanaf 13 juni 1697: Anthonis de Puijt.
 • 4.3.1716: Pieter Herny de jonge.
 • 11.1.1757: Pieter Le Roij en Suzanna Levina Dames.
 • 26.1.1763: Johannes Lamens en Isabella Oonof.Patente op kaart 1770.jpgVermeldingen

RAZvl 487

weeskamer 2.12.1506 fo 18v

 • Tgoed van Copken ende Tanneken de kinderen van Symoen van Praet die hy hadde by Paeschine fa Jan Gheert zyn wyf van svaders versterfnesse.
 • Adriaen van Praet ende Jacop Wynant als voocht vervanghende Clays Beils zyne medevoocht brochten ter regystre van weesen inde jeghenwoord: van Paeschyne der kinderen moeder ende oock van Adriaen van Praet der kinderen broeder...
 • Eerst trechte twee drelen [sic] van drie deelen inde rechte heltscheede van elleven ghemeten ij lienen landts metten huusen ende bomen daerop staende, ghemeene ende onverdeelt met der kinderen moeder ende huerl voors broeder, danof dats leggets 4 gem 1 line lands metten huusen ende opstanden in de poldre maenschin ende es de hofstede daer der kinderen vadere verstarf [...]

Omm 1577

Jacob de Witte causa uxoris ende bij coope cum suis over Passchier Bezant commende van wijlent Jacob Praet.

RAZvl 471

 • 13 december 1567:
  Comp Maria de dochtere van Pr Balcke weduwe van Passchier Bezant over haer zelven voorts Jacob Marcx als voocht van Loyken tkindt vanden voors Passchier Bezant dat hy hadde by de voorn Marya de dochtere van Pr Balcke zyn laetste wyf was (vervangende Yman Bauwens zijnen medevoocht) ...
  consent van het Vrije: ... als voochden van Loyken fa Passchier Bezant dat hy hadde by Mayken de dochtere van Pr Balcke zyn laetste wyf vrylaet ende verweest binden ambochte van Lisseweghe te moghen vercopen eene rente van 20 sch tsjaers te lossene den penninck 16. Ende dezelve te bezettene op zeker partyen van lande de voorn weese competerende byden overlyden van zyne vadere... omme te lossen de schulden ende lasten daerinne tsterfhuus vanden voorn Passchier Bezant ... belast bevonden es bedraghende over de voorn weesens deel ende portie de somme van 14-7-3 ponden vlms...
  wel ende deuchdelicke vercocht thebbene heer Jacob Kermijn als wediensier vander kercke van St Donaes in Brugghe aldaer present ende accepterende ten behouve vande voorn kercke eene rente van twee ponden grooten tsjaers ende dat voor de somme van 32 ponden vlms die de voornoomde comparanten ten passeren van desen kenden ghezaemdelick vanden voorn heer Jacob Kermijn ontfaen thebbene...

Onderpand 14 gem 2 lijne 68 roeden landts met al den huuse ende boomen daerop staende binnen deser voorn stede ... in diveersche partijen. o.a.
Eerst de nombre van 9 gem 97 roeden landts met alle den huusen ende boomen daerop staende ... ende es de hofstede metten lande ghenaempt de Patente in diveersche parceelen daerof dats eerst ligghets oost byder kercke inde poldere maenscyn op tzuudthende van dezelve poldre.
Tter hofstede voornoompt 4 gem 1 lijne 45 roeden landts metten huusen ende boomen daerop staende ende es de voors hofstede ghenaempt de Patente tusschen den waterganck over den dyck vanden Bricxsen poldere ande oostzyde ende op t zuudthende den dyck jeghens Brixus polder ghemeten ter halver gracht, ande westzyde streckende metten noordhende an Pr de Voochts ende Jan Liebaerts landt met diveersche renten jaerlix daeruute gaende diemen ghelt, te weten neghe ponden twee scell pondenvlms tsjaers de kercke vander Mude telcken maertemesse noch 14 sch tsjaers gaende uut elcken ghemet der C Mt onsen ghenadeghen heere ende prince tzynen ontfr vander Sluus vallende telcken Ste Maertemesse ende halfmaerte, etc.

RAZvl 471

[27 lauwe 1569]

 • Comp Mattheeus Marcx ende Katherine fa Jooris Wittooghe zyne ghezellenende verkopen aan Jacob de Witte vrylaet in Dudseele...
  4 gem 90 roeden landts meten huusen ende boomen daeroppe staende die den voorn Mattheeus comparant ghesuccedeert zyn by den overlydene van Mayken de weduwe van Passchier Bezant daer te vooren wed van Jan fs Marcx Lambrechts scomparants moedere, de voors 4 gem 90 roeden landts ligghende in 14 ghemeten 2 lynen 13 roeden landts ghemeene mette voorn Jacob de Witte acceptant, Jacob ende Jan Marx, Lyn fs Passchier Bezant ende de kinderen Clays van Castele
  ligghende ende staende binnen Mude in diversche parceelen danof datters eerst ligghets oost by der kercke inde poldere maenschyn opt zuudthende vande zelve poldere ter hofstede daer de comparanten nu ten tyde by pachte op woonden ghenaemt de Patente over ghemelde een lyne vijfenveertich roeden landts met alle de huysen ende boomen daeroppe staende tusschen den waterganck ende dijck van de Brussche poldere ande oostzyde ende op t zuudthende de dyck jeghens Brixuspoldere ghemeten ter alfver gracht ande westzyde streckende metten noordthende an Jooris Teerlincx over de naercommens van Jan Lybaerdts landt ghecommen van Jacob van Praet de zelve 4 gem 1 lyne 45 roeden [sic] belast met 9-2-11 vlms erfvelicke rente die men geldt de kercke van St Anne...

RAZvl 471

[1570]

 • Comp Jacob Marx over zich zelve ende Andriessyne zyne wettel ghezellenede… ende noch den voorn Jacob Marx ende Clays Simoenssen de Zeelandere als voocheden vande kinderen van wylent Clays Hubrechtsen van Cassele krygen ter naerschr zaken consent van schepenen slants van den vrije… als voochden van Hansken ende Claysien? De onbejaerde kinderen van Clays Hubrechtsen van Cassele vrylaten ende verweest binden ambochte van Lisseweghen … te moghen verkopen de nombre van vier lynen tnegentich roeden lants ligghende ghemeene ende onverdeelt in een hofstede groot veerthien gem twee lynen derthien roeden landts met alle de huuse ende boomen daeroppe staende binnen de schependomme van St Anne ter Mude met Jacob Marx, Mattheeus Marx ende meer andere de voorn weesen toecommende by den overlydene van Mayken de weduwe van Passchier Bezant der voors weesen groote vrauwe van haerlieder moeders…

De voorn 4 lynen 90 roeden zyn belast met tzeste deel van eene rente van 20 schell die men gelt de egualiteyt van St Donaes in Brugghe, voorts met tzestiendeel van 24 sch en 8 gr sjaers rente diemen ghelt de Cmt in zyne ontfangher tot Sluus ende meer ander dat oock de huusinghen die zeer groot ende excessyf zyn staen ten grooten ende zwaren costen van reparacien inder manieren dat de voorn weesen in vele jaren gheschepen zyn danof eyghen profyt te treckene. Dat oock Jacob ende Mattheeus Marx mede t..teaers huerlieder deel mede vercoopen ende ghifte gheven zullen omme metter penninghen danof commende eensdeels te betalene zeker groote uutschulden vanden sterfhuuse vander weesen grootvrauwe… …ghedaen opden eersten dach van april int jaer 1570 naer paschen… Ghaven alm ende wett ghifte Jacob de Witte vrylaet in Dudseele present ende accepterende… 3 gem 80 roeden landts… de comp competerende by den overlyden van Mayken de weduwe van Passchier Bezant te vooren weduwe van Jan Marx labdt [sic] huerlieder respectievelicke moeder ende grootmoeder de voors 3 gem 80 roeden landts ligghende in 14 gem 2 lynen 13 roeden ghemeene metten voorn Jacob de Witte acceptant, Jan Marx ende Loy fs Passchier Bezant…
in diveersche parceelen danof dattets eerst ligghet oost byder kercke inde poldre maenschyn opt zuudhende van de zelve poldre ter hofstede daer Mattheeus Marx nu ten tyde by pachte op woondt ghenaemt de Patente vier gemet 1 lyne 45 roeden landts… tusschen de waterganck ender dyck vanden Brusschen poldre ande oostzyde ende op het zuudthende den dyck jeghens Brixuspoldre ghemeten ter halver gracht ande westzyde streckende metten noordthende an Jooris Teerlinck landt over de naercomers van Jan Liebaerts landts ghecomen van Jacob van Praet, dezelve 4 gem 1 lyne 45 roeden belast met 9 ponden 2 sch paress: erfvelicke rente die men ghelt de kercke van St Anne ter Mude… Voorts noch 14 sch? Uute ghemete die men ghelt de Cmt tzynen ontfangh vander Sluus… voorts 32 sch? Par sjaers die men ghelt tclooster of hospitael van St Antheunis binnen Belle… Voorts zo ligghet anden noordoostenhouck daeran 3 ghemeten 2 lynen 45 roeden landts tusschen een waterloopt die loopt dweers duer de poldre ande oostzyde met alf den waterganck daertoe ghemeten. Jonckheer Jooris Teerlinck over daeldinghers van Jan Liebaert ende tbovenst: landt ande westzyde streckende metten zuudthende ande dyck ende metten noordthende an Jooris Teerlinck landt ghecomen van Pr de Voocht de voorschr: 3 gem 2 lynen 75 roeden landts belast met 14 sch sjaers uuter ghemete die men ghelt de Cmt in zynne ontfangher ter Sluus…Plaats waar de Patente stond in het Maneschijn s.jpg
Plaats waar de Patente stond

RAZvl 471

 • 15en van Meye 1571 present Corn: Danckaert ende Jan Pieterssen
 • Chiste van lande
 • Comp Phs Doens ende Cornelie fa Passchier Bezant zyn wyf vrylaeten in Yzendyckeambacht als gherecht in 4 gem 2 lynen 71 roeden lants in een hofstede ghenaemt de Patente met 14 gem 2 lynen 13 roeden landts hiernaer beleghert byden overlydene van Loy fs Passchiers Bezants voorn tzelfs Corneliens halve broedere;
  voorts Jan fs Jan Marcx Lambrechts ende Aernoudyne fa Laureins de Cuupere zyn wyf vrylaten in Lisseweghe gherecht in 5 lynen 88 roeden en alf lants partie by successie van tzelfs Jans moedere ende partie by successie vande voorn Loy Bezant oock ghemeene inde voorn hofstede.
 • Voorts Mattheus Marcx ende Kathelyne fa Joris Withoge zyn wyf vrylaten in Oosberckamt gherecht by successie vande voorn Loy Bezant in 98 roeden lants ghemeene als vooren, makende tzamen de voors drie partien 7 gemeten 57 roeden en half lants… verkopen aan Jacob de Witte ende Aernoudyne Lambrechtssen zyn wyf vrylaten in Dudzeele voorn 7 gem 57 roeden en alf lants ligghende ghemeene ende onverdeelt in 14 gem 2 lyne 13 roeden lants… ende gaende met de voorn hofstede ghenaemt de Patente ut gheheel op ontrent 2 lynen naer toebehoorende den voorn Jacob de Witte acceptant…

in diveersche parceelen daerof datter eerst ligghets oost by der kercke in de poldere maenschyn opt zuuthende van dezelve poldere ter voors hofstede daer Mattheus Marcx ut ten tyde by pachte op woondt vier gem 1 lyne 45 roeden lants tusschen de waterganck overdyck vande brussche poldere ande oostzyde ende op het zuuthende den dyck jeghens Brixus poldere ghemeten ter halver gracht ande westzyde streckende metten noorthende an Jooris Teerlincks lant over de naercomers van Jan Lyebaerts lant ghecomen van Jacob van Praet dezelve 4 gem 1 lyne 45 roeden lants belast met 9 pond 2 schell paress: ervel: rente die men ghelt de kercke van St Annen ter Muude… voorts met 14 schell pars uuten ghemete die men ghelt de C Mt tzynen ontfange vander Sluus, voorts met 32 schell pars sjaers die men ghelt het cloostere of hospitael van St Anths binnen Belle.

 • Voorts zo ligghets aenden noortoostenhouck daeraen 3 gem 2 lynen 75 roeden lant tusschen den waterloop die loopt dweers duer de poldere aende oostzyde met alf den waterganck daertoe ghemeten jonckheer Jooris Teerlinck over daeldinghers van Jan Liebaert ende tvoorn landt aende westzyde streckende metten zuuthende aenden dyck ende metten noorthende an Ghelein Walewijns lant ghecomen van Pieter de Voocht, de voors 3 gem 2 lynen 75 roeden lants belast met 14 schell parisis uuter ghemete die men ghelt de Cmt in zynen ontfanghe ter Sluus…
 • Voorts zo ligghets westzuutwest van daer ende west jeghensovere de voors hofstede westwaerts over den dyck 2 lynen 8 roeden lants ende es een boomgaardeken tusschen den dyck ghenaempt St Anne strate ande noortoostzyde zuutoosthende ende op tnoortwesthende toude schottershof aende zuutwestzyde ghecommen van Jacob van Praet de zelve 2 lynen 8 roeden landts belast met 4 ponden 12 schell parasys erfvelicke cheins tjrs diemen ghelt de kercke van Houcke.
 • Voorts zo ligghets zuutwest daerby 1 lyne 92 roeden landts ghenaemt de plaetse tusschen wylent Jacob van Praet landt ende tschottershof lant beede ande noortzyde de Andtworpstrate ande zuutzyde streckende metten westhende vuerghemeens an Laureins Zoetaert lant ende metten oosthende an St Anne strate ghecomen van Jacob van Praet de voors 1 lyne 92 roeden lants belast met 7 schell parasys sjaers diemen ghelt den aermen van St Annen ter Muude.
 • Voorts zo ligghets noch wel zuut van daer in de poldere Robe & Moreel inden zuutwestenhouck van dezelve poldere int cleen polderken int vyfte beghin 1 lyne 10 roeden lants in een stick van 5 gemeten 2 lynen 50 roeden landts ghemeene mette haeldinghers van Anths van der Beke cum suis tusschen daeldinghers van Lieven van der Beke vuerghemees landt ande zuutzyde den dyck van Greveninghe aende noortzyde ende ant westhende ende es op thoosthende een driehouck ghecomen van Jacob van Praet.
 • Voorts zo ligghets oost van daer in de voorn poldere int derde beghin 8 lynen 3 roeden landts tusschen de kercke van St Jans ter Sluus lant aen oostzyde de stede van Brugghe ende de stede van Sluus ghemeene lants aende westzyde ende aen het zuuthende streckende noort aende dyck hierof es ghecommen van Jacob van Praet 4 lynen 52 roeden voorts van Vincentken tkint van Jacob Leenaerts 1 lyne 75 roeden 5 ende van Joachim Haye 1 lyne 75 roeden en alf, de voors 8 lynen 3 roeden landts belast met 12 schell par erfvelick uuten ghemete daerof men ghelt de CMT deen helt telcken kersmesse ende de stede van Brugghe dander helt.
 • Ende voorts zo ligghets west daerby inde voorn poldere int zelve beghin 5 lynen 80 roeden lants ende es een viercante stick tusschen de stede van Brugghe ende Sluus? lant dat een hakende stick es ande westzyde vuerghemeens dezelve stede van Brugghe ende de stede van Sluus? lant vuer ghemeene ande oostzyde streckende metten zuutwesthende an een adere hierof zo es ghecommen van Jacob van Praet 4 lynen 35 roeden voort van Vincentken tkyndt van Jacob Leenaerts over Everaert de Smit 72 roeden en half ende van Joachim Haye 72 roeden en half de voors 5 lynen 80 roeden belast met ghelycke 12 schell par uuten ghemete daenof men ghelt de CMt deen helt ende dander helt de stede van Brugghe...

RAZvl 471

 • 4 novembre 1573

Mr Jan van den Borne ende Aernout Cornelissen schepenen der stede vander Mude waren als schepenen op de hofstede daer Dierick de Meulemeestere oppe woont ghenaempt de Patente aldaer Donaes Gheerts als Bailliu der zelver stede ten verzoucke van Amant Verhelst wettelicke arresterende alle de appelen die Jan Janssen gheseyt de Bleckere hadde ligghende opde hoochcamere vande zelve hofstede ligghende in vier hoopen, metgaders oock alle de appelen die hy oock hadde ligghende opde zoldere boven dezelve hoochcamere [waarop] Dierick de Muelemeester zeyde daeranne oock recht te hebben, tzelve arrest ghedaen omme daeranne te verhaelen de somme van 4 ponden...

Ommeloper 1577

Maenschijn polder int 1e begin

 • [marge] 8e begin
  [marge] ontbladere Mathijs van Hooreweghe hofstede genaemt de Patente daer Aernout van Pamele op wuendt 1644, ende daer te vooren
  [supra toegevoegd] Antheunis de Cueninck fs Anths:, ende dhoirs van van Mathijs Stoels ½ en ½

Antheunis fs Pieter de Cueninck
Jacob de Witte causa uxoris ende bij coope cum suis over Passchier Bezant commende van wijlent Jacob Praet.
Inden houck van oostdijck ende van den dijck vanden Brugschen poldere de hofstede daer Mathijs van Hoorneweghe op wuent mette zuutoostsijde inden halven adere jegens den dijck vanden Brugsen poldere, ende mette noortwestsijde ten halven gracht jeghens den dijck van Brixus poldere, streckende metten zuutwesthende anden oostdijck ende metten noortoosthoucke an Jooris Teerlinck lant,
4 gem 1 lijne 28 roeden
Belast met 9 pond 2 sch sjs: ande kercke van der Mude telcken maerte, voorts 14 sch ende tjrs: uutten ghemete ande coninckl: Mat:, voorts 32 gr?@ ende an het hospitael ofte cloostere buuten belle.

Ommeloper 1601

int Maenschijn 37e Begin van Greveninge Beginnende zuijtoost vandaer inden polder Maenschijn ter hoffstede genaemt de Patente daer de wed van Ants de Coninck op woont, aen de noortsijde van den dijck tegen den Brughse polder, tusschen den dijck tegens Bricuspolder aende westsijde, een ader aende oostsijde, str alsoo noortwaert tot aenden zeedijck aent fortkin genaemt t Boere verdriet ende is t beloop daer de Patente in staet, van zuijden in,

 • [supra] mr Noel Nemegeer
  [marge] Anths de Puijt
  *Anths de Puijt 1684, 1696
  *Noe Nimmegeer dhr Sandra
  De wed ende kinderen van Anths de Coninck bij cope over Pieter Zoetaert comende van Jacob van Praet van zuijden in, in den houck van de dijck de hoffstede metten lande genaemt de Patente daer de wed van Ants de Coninck op woont sijnde een lijpe plaets mette zuijtoostsijde aenden dijck tegens den Brugschen polder ende mett noortwestsijde aenden dijck tegens Brixuspolder streckende metten zuijtwestende aenden dijck van Greveninge ende metten noorteijnde aen Pr. Bachuijs ende heurselffs gemeene lant, 4 gem 1 lijne 45 roeden

RAZVL 472

 • 7 meije 1652:
  comp Francois Dullaert die in huw heeft gehadt Catelijne Cuninck, voorts Jan de Bruijne wednr van Francijnken Ceuninck, Pieter de Ceuninck voorts Jaques de Ceuninck, voorts deselven Pieter de Ceuninck beneffens Jaques Dullaert als voogden van de weesen Franc: Dullaert, voorts deselven Pieter de Ceuninck en Jan de Bruijne fs Corns: de jonge als voogden van de kinderen Jan de Bruijne, voorts den selven Pieter de Ceuninck ende Fransoijs de Roo als voogden van kinderen Joos de Roo die in huwel gehad heeft Mayken de Ceuninck
  verkopen aan Marten Jordaens 15 gemeten 1 lijne 94 ½ roeden lants binnen St Anne met alle de huysinge etc daerop staend, tegenwoordig in pachte bewoont bij Andries van de Broucke... de verkopers de gemeene kinderen van wijlent Antheunis de Cueninck...
  Item oost daerbij over de voors oostdijck int 8e beloop der voors paellanden 4 gem 1 lijne 45 roeden lants sijnde dhofstede metten landen genaemt de Patente daer Andries van den Broucke nu bij pachte op woont al tusschen de halve adere jegens den brucgschen polder dijck aen de zuijt oostsijde de Bricxiuspolder dick aen de noortwestsijde streckende metten zuijtwesthende aen Andries van den Broucke bij coope over Jacques Stoels ende aende hoirs van jonckvr Josyna van Burckele landt

RAZVL 473

 • 5 december 1671:
  comp juffr Elisabeth Jordaen (moeder van Johannes Sandra) laest wed van Noel Nemegheer verklaart schuldig te zijn aan Susanna ende Maria van Pijlworm fa van dhr Jacob van Pijlworm, op wien Adriaen Jordaen, griffier tot Isendick als voogt van de selve twee wesen de schult was accepterende van 450 ponden vlms geleend geld tegen 5 procent...onderpand de naers:partien van landen, hofstede ende huijsen alle gelegen binnen de schependomme van St Anne, de comp: aancommende bij successie van hare moeder Janneken Meurs wed van Maerten Jordaens jegens hare suster, broeders ende neeff, mede erfgenamen ten selven sterfhuise volgens de vercavelinge onder hen gedaen den [n.i] meert 1668 ten presentie van de heren Pieter Lips ende Maxim van Meeteren als commissarissen van het college van slants van den Vrije tot Sluijs,
  eerstelijck 4 gem 1 lijne en 40 roeden landts int 6e begin binnen de paelen van St. Anne op den oostdijck zijnde dat stuc landt daer de comparanten hofstede op staet genaemt de Patente bestaende in huijs schuijre, stallinge duijvecot bacqueet ... jegens den brugse polder dijck aen. Zuijtoost sijde den Brixispolderdijck aen noortwestsijde streckende met een zuijtwest eijnd aende oostdijck ende metten noortwesteijnde aen Andries van den Broucke ende aen de hoirs van jonkvr Josijne van Burckel landt;
 • 6 jan 1690:
  comp Adriaen Jordaens auditeur over t quartier van Vlaenderen gemachtigd door Johannes Sandra medicinae doctor woonende tot Leijden gepasseert voor notaris Johan van Someren te Rotterdam 30 dec 1689 [inhoud procuratie]... verclaert schuldich te wesen aen Thomas Matheussen schepen der stat Sluijs 400 ponden vls tegen 5% s jaers...
  onderpand een hofstede genaempt de Patente bestaende in huijsinge schuijre stallijnge duijvecot;
 • 17 aug 1694:
  comp Johan Sandra medicinae doctor woonende tot Leijden verklaart schuldig te weesen aen de naegelaten kinderen van wt Josua de Vloo over wien dhr Willem van Reinevelt als in huwelijck met haere moeder ende Jacob van Uxeem griffier deser stede als voogt van deselve, die waeren accepterende eene somme van 100 ponden vlms... tegen 5% sjaers...
  onderpand een behuisde hoffstede genaemt de Patente, bestaende in huijs schuijre stallinge duijvecot etc, met den nombre van 4 gem 145 roeden lants daer op deselve huijsinge is staende... int 8e begin, staende in de nieuwe caerte op no 62, hebbende ten suijden en oosten den dijck tusschen t maenschijn en Brugschen polder, ten westen den dijck van Brixkens polder, ende ten noorden tlant van Andries van de Broecke, ende d hoirs van juffr Josijne van Breucklant,
 • 13 juni 1697:
  comp mr Johan Sandra doctor in de medicinen woonende binnen Leijden jegenwoordich alhier ter stede verkoopt aen burgemr Anthonis de Puijt out burgemr ende jegenwoordich schepen deser stede van sekere sijn behuisde hoffstede genaemt de Patente gestaen in de polder het Maneschijn, soo als deselve jegenwoordich bij den acceptant wort gebruict,
  en dan noch de nombre van 24 gem 242 roeden uit de plantagien daer op staende in verscheidene parthien en polders hierna breeder gespecificeert.
  Eerst soo legget in de polder het Maneschijn in t 37e begin van de wateringe van Greveninge 4 gem 1 lijne 45 roeden sijnde t lant daer de bovenst mede vercochte hoffstede de Patente op is staende hebbende aen de westsijde ‘s heeren en gepleineerde dijck van Brixaens polder, ten noorden t lant van de acceptant ende juffr Marisael, ten oosten en suijden de dijck tusschen t maenschijn en Brugschen polder ;

RAZVL 478

 • fo 116, 4.3.1716:
  comp Joseph Dillebeecke in huw met Matie Scheers, laest wed out-burgemr Anthonij de Puijt, mitsgaders deselve Maetie Scheers als erfgen van haar eerste overl man, gemelden Anthonij de Puijt, inde gehele naarz hypotheque geregtigt voor een veertiende part;
  Item Jacob de Bruijne, oud burgemr en schepen, bij burgemr en schepenen geautoriseert over Antheunis en Joannis de Puijt, wesen van Anthonie de Puijt geproc in sijn tweede huw met Matie Scheers, en sulx in plaets van der gemelte wesen voogd Pieter Hernij de jonge, als coper vant gene naerz, alles bij en volgens appostille op requeste in dato den 5 deses ten desen vertoond, deselve wesen geregtigd elk voor een veertiende part, soo veel bedraagt haer vaderlijke successie, mitsgaders soodanige verdere parten en aendelen als haer sijn aenbestorven na t overlijden van hunnen vader, van hare broeders van halven bedde Jacobus de Puijt en van vollen bedde Boudewijn en Pieter de Puijt...
  welke comparanten hebben verkocht aan Pieter Hernij de Jonge, ontfanger deser parochie... de voorz parten en delen in een hofstede bestaende in een huijs, schuere, stallinge etc genaemd de Patente in de polder het Maneschijn...
  competerende den acceptant de verdere delen in gemelte hofstede als in huw sijnde met Pieternella de Puijt, die dochter is geweest van meergem Anthonij de Puijt en Anna Reddingius... en als erfgename van haar ouders en van haar volle en halve broeders Jacobus, Boudewijn en Pieter de Puijt, hebbende het geheel toebehoord aan Anthonij de Puijt bij coope van Johan Sandra dd 13 juni 1697...
  De coop geschiet voor 2500 gulden...

RAZVL 481

 • 8 maart 1746:
  op verzoek van Jacobus vd Strate proparte erfgenaam declarerende te zijn van desselfs vrouw juffr Pieternella de Puijt (wed Pieter Herny jr) overleden te St Anne 25 dec 1746, getaxeerd:
  Eerst 1/4 part in 23/28 deelen in een hofstede van outs genaemt de patente, bestaande in woonhuijs, schuere, stallinge en verdere timmeragie gelegen in het 38e begin der wateringe van greveninge, het geheel 500 pond vls of 3000 gulden.
 • 27 februari 1754:
  op verzoek van Johannes van der Straete, schepen alhier, over de erfgenamen van wijlen de weese Pieter van der Straete, overleden te St Anna ter Muiden 8 januari 1754:
  een vijfde part in een hofstede, bestaande in huijs, schuren, stallingen en verdere edificien, genaemt De Patente, met de nombre van 8 gemeten, 120 roeden lands, gelegen in de polder het maneschijn..., en aldaar in de watering van Greveninge in het ... [ni] begin, de selve 8 gemeten 120 roeden belast met een ‘s grave rente van seven stuijver 8 penningen per gemet sjaarlijks, en nog een kerkerente van 15 schellingen sjaars over t geheel, getaxeerd op 83 ponden ses schellingen en acht grooten vlaams per gemet, de hofstede etc te binnen.
 • 2 juli 1755@? (Jacobus vd Strate van 1719):
  op verzoek van Jacobus van der Strate, landman in Cadzand, weduwnaar en testamentair erfgenaam van wijlen zijn vrouw Margarieta Risseeuw, overleden onder Zuidzande 28 april 1755:
  eerstelijk een tiende part in een hofstede bestaande in huijs, schuren, stallingen etc genaamt de Patente, met 8 gemeten 120 roeden land alles in de polder het maneschijn, in de wateringe van Greveningen in het ... [ni] begin, de selve 8 gemeten 120 roeden belast met een ‘s graverente van seven stuijvers en acht penningen per gemet sjaarlijks en nog een kerkerente van vijftien schellingen sjaars, het geheel 83-6-8

RAZVL 480

 • 22.2.1757:
  Jacobus van den Ameele, schoolmeester, gehuwd met Debora Scheers, laatst wed van Jacobus van der Straate, in leven burgemeester deser stede, Adriaan Kleijman, koopman in wijnen binnen Sluis, gehuwd met Elisabeth vd Straate, de heer Johannes vd Straate, regerend burgemeester alhier, en Jacobus vd Straate, landman in Cadzand, alle kinderen en erfgenamen van wijlen voornoemde Jacobus vd Straate; hebben op 11.1.1757 verkocht aan Pieter le Roij, wonende alhier, `een welbebouwde en fraaij gecondioneerde hofstede, genaamt de Patente, bestaande in huijs, groote schuire, stallinge, bacquete en verdere edificien met de nombre van acht gemeten honderdentwintig roeden lands’ in de polder het Maneschijn in het ... [ni] begin...

Item een hoveniershof liggende recht tegenover genoemde hofstede, belast met een rente ten profijte van de kerk van Houcke, 3-12 pond parasijs jaarlijks.

 • 26.1.1763:
  comp Pieter le Roeij met zijn huisvr Susanna Dames verkopen aan Johannes Lamens regerend schepen deser stede... eene wel bebouwde hofstede genaamt de Patente met 8 gem 120 roeden lands waarop de hofstede is staande gelegen in de polder het Maneschijn in de wateringe van Greveninge het 1e begin belast met een sgraverente van 4 schell parasijs per gemet jaarlijks en nog een kerkerente van 17 schell 8 gr vlms.
  Item een hoveniershof met de plantagie daar inne en omme staande groot 208 roeden lands gelegen regt over de voorschr hofstede belast met een rente aan de kerke van Houcke 3 ponden 12 schell parasijs sjaars, welke coop is geschiet voor 400 ponden vlms contant

Notaris Hennequin te Sluis

 • 23.8.1803
 • Johannes le Roij, particulier, Johannis Plasschaart, landman, en Jozias Leijssenaar, als in huw hebbende Magdalena Suzanna le Roij, zo mede dezelve Magdalena Suzanna Le Roij, alle te St Anne, verkopen aan Jacobus Le Roij te St Anne 17/40 parten in eene hofstede genaamd de Patente... met gelijk aandeel in de nombre van 3 ha 71 are 58 ca waarop de voorschreven hofstede staat in den polder het Maaneschijn en aldaar in het 1e begin van Greveninge belast met een kerkerente van 10 francs 76 centimes;

item gelijke partien in een hoveniershof... tegenover de voornoemde hofstede groot 30 ares67 ca in tgeheel belast met eene rente ten profijte der kerke van Hoecke van 60 centimes sjaar; den eersten comparant competerende voor een vierde part in t geheel, den 2en comparant als in huw gehad hebbende Suzanna le Roij voor den helft in een vierde part, en de twee laatste comparanten voor een twintigste of een vijfde in een vierde part, en zulks respectievelijk te weten den eersten comparant bij successie van wijlen zijne moeder Suzanna Levina Dames, den 2en comp als in huw gehad hebbende Suzanna le Roij die mede een dogter was van Suzanna Levina Dames, en de 2 laatste comp bij representatie van hunne schoonvader en vader Petrus le Roij, die insgelijks een zoon was van Suzanna Levina Dames; competerende de overige 23/40 e parten voor 10/40e parten of 1/4 part aanden acceptant uit den hoofde als vooren - voor 5/40e parten of 1/8e part aan de weeze Janneke Platschaart bij representatie van wijlen hare moeder opgemelde Suzanna le Roij, en de resterende 8/40e parten of 1/5 part aan de vier overige weezen van voorn Petrus le Roij bij Maria Hernij, met namen Sara, Suzanna, Jacobus en Isaac le Roij.

Not Hennequin

 • 6.7.1808
 • Frederik Hendrik Zegers verkoopt aan Jacobus le Roij:

1e de helft van een kwart of 1/8 deel van een hofstede genaamd de Patente en eenzelfde part in 9 gem 28 roeden waarop de gebouwen staan in de polder het Maneschijn, oost het land van Pieter Naaije, west de weg, zuid de dijk van Greveninge en noord het genoemde land met een chijns aan de kerk van St Anne;
2e een achtste in een boomgaard van 30 are 67 ca tegenover de hofstede, chijns aan de kerk van Hoeke;
3e een achtste in 1 ha 68 are 90 ca bouwland en weiland in de Brixuspolder, oost het land van Isaak van Waaijenbergzuid de watergang en het land eertijds van Maarten en Pieter vd Kerkhove, west het land van de erven Jacobus vd Straate, noord de dijk v Greveninge;
4e een achtste in 3 ha 8 are 48 ca in de Brixuspolder, noordoost de dijk van Greveninge, zuidwest het land van Izaak v Waaijenberg;
De verkoper competerende via Janneke Platschaart als erfgename van haar moeder Suzanne le Roij, dochter van Pieter le Roij en Suzanne Levina Dames; voor 27/40 e deel als erfenis van haar moeder Suzanne Levina Dames en bij koop van Jannes le Roij, Jannes Platschaart en Jozina Leijssenaar dd 5 fructidor XI; en voor 8/40 deel behoort het aan de minderj kinderen van Pieter le Roij, eveneens zoon van Suzanne Marie[sic] Dames, genaamd Sara, Suzanna, Jacobus en Isaac le Roij.

Not Hennequin

 • 12.4.1811
 • Jacobus le Roij fs Pieter en Maria Hernij, verkoopt aan Jacobus le Roij fs Pieter en Suzanne Levina Dames, zijn oom:

1e - 1/5e van een kwart van een hofstede, genaamd de Patente, met 4 ha 2 are 26 ca ofwel 9 gem 28 roeden, ... oost het land van Pieter Naaije, west de weg, zuid de dijk van Greveninge;
2e - idem van 1 ha 53 are 21 ca / 3 gem 39 roeden, in polder het Maneschijn in het 38e begin, zuid en oost de dijk van Greveningen, west de watergang bij de hofstede en noord het land eertijds van dhr Legillon.
3e - idem van 3 ha 8 are 48 ca / 6 gem 292 roeden in de Brixuspolder, noordwest de dijk van Greveninge, zuidwest de erven Pieter van Kouwenhoven.
4e - idem van 2 ha 65 are 71 ca / 6 gem 2 roeden in het 23e begin van Greveninge, west de weg, zuid het land eertijds van Jacobus vd Ameele en Jacobus Naaije, oost het land eertijds van Jacobus Hernij;
5e - idem van 1 ha 60 are 38 ca / 3 gem 246 roeden in Brixuspolder, oost de erven Pieter le Roij, zuid een watergang, west de erven Jacobus vd Strate, en noord de Greveningsedijk;
6e - idem van 12 ha 66 are 43 ca / 28 gem 188 roeden in de Gouverneurspolder, deel van 7 partijen tesamen groot 19 ha 44 are35 ca / 43 gem 286 roeden, breder uitgemeten in de acte voor de magistraat van St Anne dd 7 juni 1770.

 • Uitgebreide benoeming van de verwerving bij erfenis.

Not Hennequin

 • 8.12.1812
 • Suzanne le Roij en Izaac le Roij meerderj kinderen van wijlen Pieter le Roij en Marie Hernij, nu getr met Jan vd Ameele, verkopen aan Pieter Naaije fs Isaac:

1e 2/5 van een kwart van een hofstede genaamd de Patente, met hetzelfde deel van 4 ha 2 are 26 ca / 9 gem 28 roeden, in de polder het Maneschijn, 1e begin, oost het land van de koper, west de weg, zuid de dijk van Greveninge
2e idem van 1 ha 53 are 21 ca / 3 gem 139 roeden in het 38e begin van de polder Maneschijn, zuid en oost de dijk van Greveninge, west een ader bij genoemde hofstede, noord het voormalige land van Legillon.
3e idem 3 ha 8 are 48 ca / 6 gem 292 roeden in de Brugse polder, noordwest de dijk en zuidwest de erven Pieter v Kouwenhoven;
4e idem van 2 ha 65 are 71 ca / 6 gem 2 roeden, in het 23e begin van Greveninge in de Brixuspolder, west de weg, zuid eertijds het land van Jacobus vd Ameele en Jacobus Naaije, oost eertijds het land van Jacobus Hernij, belast met een rente aan de kerk van Sluis volgens akte dd 4.6.1773;
5e idem 1 ha 68 are 38 ca / 3 gem 246 roeden in de Brugsepolder, oost de erven Pieter le Roij, zuid een ader, west de ereven Jacobus vd Strate, en noord de dijk van Greveninge;
6e idem van 12 ha 66 are 43 ca / 28 gem 88 roeden in de Gouverneurspolder, deel van 7 partijen samen groot 19 ha 44 are 35 ca / 43 gem 286 roeden, nader omschreven in de akte voor de magistraat dd 17.6.1775

Not Hennequin

 • 26.7.1814
 • Sara le Roij dogter van wijlen Petrus le Roij en van Maria Hernij, thans in huw met Johanne vd Ameele, verkoopt aan Jacobus Roels, koopman te Brugge:

1e 1/5 in een vierde deel van een hofstede genaamd de Patente... met gelijk aandeel in 9 gem 28 roeden weide en zaailand waarop de gebouwen staan in de polder het Maneschijn, eerste begin, abouterende oost Pieter Naaije, west de weg, zuid de dijk van Greveninge...
2e gelijk deel in 3 gem 139 roeden in het Maneschijn in het 38e begin, zuid en oost den dijk van Greveninge, west de sloot van voorn hofstede, noord dhr Legillon;
3e idem in 6 gem 292 roeden in de Brugschen polder, noordwest de dijk, zuidwest het land tevoren de erven van wijlen Pieter v Kouwenhoven;
4e idem in 6 gem 2 roeden in de Brixiuspolder in het 23e begin, west de weg, zuid te voren Jacobus vd Ameele en Jacobus Naaije, oost tevoren Jacobus Hernij...
5e idem in 3 gem 246 roeden in de Brugschenpolder, oost de erven Petrus le Roij, zuid een watergang, west de erven Jacobus vd Strate, noord de dijk van Greveninge;
6e idem in 29 gem 88 1/3 roeden in de Gouverneurspolder, deel van 6 partijen land samen 35 gem 286 roeden nader omschreven in contract dd 17.6.1775 voor burgmr en schepenen van St Anne, ... en nog salvo justo 36 roeden in de gemeene landen in het kleine Paspoldertje, competerende de gezamenlijke ingelanden...

Not Hennequin

 • 26.7.1814
 • Pieter Naaije fs Isaak verkoopt aan Jacobus Roels:

1e 2/5 in een vierde in de hofstede de Patente met land;
2e idem in 3 gem 139 roeden in het Maneschijn 38e begin, zuid en oost de dijk van Greveninge, west de sloot van voorn hofstede, noord dhr Legillon;
3e idem in 6 gem 292 roeden in de Brugschen polder, noordwest de dijk, zuidwest het land tevoren de erven van wijlen Pieter v Kouwenhoven;
4e idem in 6 gem 2 roeden in de Brixiuspolder in het 23e begin, west de weg, zuid te voren Jacobus vd Ameele en Jacobus Naaije, oost tevoren Jacobus Hernij...
5e idem in 3 gem 246 roeden in de Brugschenpolder, oost de erven Petrus le Roij, zuid een watergang, west de erven Jacobus vd Strate, noord de dijk van Greveninge;
6e idem in 29 gem 88 1/3 roeden in de Gouverneurspolder, deel van 6 partijen land samen 35 gem 286 roeden nader omschreven in contract dd 17.6.1775 voor burgmr en schepenen van St Anne, ... en nog salvo justo 36 roeden in de gemeene landen in het kleine Paspoldertje, competerende de gezamenlijke ingelanden...

Not Hennequin

 • 25.6.1829
 • Pieter Crince en zijn huisvr Pieternella Voskamp verkopen aan Johannes Theodorus Voskamp de helft van eene schuldvordering ten laste van Jacobus Le Roij groot 2164 guldens... onderpand een hofstede van ouds genaamd de Patente bestaande in woonhuis twee schuren en verdere gebouwen met 4 bunders 2 roeden 26 ellen in de polder het Maneschijn palende oost aan het land van Pieter Naeije, west aan den weg, zuid aan de Greveningsedijk...

Not Hennequin

 • 24.12.1839
 • De erfenamen van Pieter Francois Naeije (Johannes du Burck Abrahamszoon, Johanna Fokke met man Pieter van Maren, Jacobus Fokke werkman te St Anne, Adriana Fokke met man Pieter Gevaert, Maria Fokke met man Cornelis Lijbaart)... verkopen aan Johannes Le Roij koopman te Sluis drie achtste deelen in een schuldvordering groot in tgeheel 1800 gulden... onderpand zevendertig tachtigste deelen van een hofstede genaamd de Patente, A 64, tuin en 65, tuin, en A 136, weiland, 137, idem, 138, boomgaard, 139, huis en erf...


Not Schout

 • 21.4.1845:
  De erfgenamen van Jacobus Le Roij,
 • ten eerste Suzanna, Johannes, Levina, Pieter (bij zijn vrouw Suzanna de Bruijne) en Jacobus, Catharina, Petrus, Francois en Johanna Le Roij (van zijn derde vrouw Pieternella van Hecke) en de kinderen van Pieternella le Roij getr met Jan Moggré (Pieternella en Maria Moggré);
 • ten tweede Alexander Francois Siffle curator in de gefailleerden boedel van Pieter Le Roij, bevorens koopman te Sluis, thans koopman wonende te Bonn en
 • ten derde Jacobus Le Roij junior, voorheen marechaussee, gewoond hebbende eerst te Aardenburg, vervolgens te s Hertogenbosch, daarna te St Anna ter Muiden en thans te Eede, zoo in prive als als toeziende voogd over Francois en Johanna Le Roij... en de weduwe Pieternella van Hecke verkopen openbaar de hofstede vanouds genaamd De Patente... * eerst perceel A 137, 138 en 139;
 • tweede perceel A 136;
 • derde perceel A 64, tuin (verhuurd aan Abraham Nieskens), A 65...
 • [volgt de verwerving van de goederen door Jacobus Le Roij].
 • De erfenis bezwaard met een hypotheek groot 2264 gulden tbv wijlen Jan Teunis Voskamp... en 1800 tbv Jacob Bokelaar winkelier te St Anne; en 950 gulden tbv Abraham Cappon, herbergier en zijn huisvr Suzanna Le Roij...
 • Het geheel verkocht aan Jacobus Bernardus de Smidt, landbouwer te Hoeke...

Bronnen