Oude Brouwerie

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Oude Brouwerie was een brouwerij in Sint Anna ter Muiden. Hij stond waarschijnlijk deels op het perceel A 53, naast de herberg Het Haasje, en op de plaats waar nu de doorsteek is van het Marktplein naar de St. Annastraat.


Vermeldingen

RAZVL 471

 • [1571] Cheijnsbrief
 • Comp kerckmrs Pieter de Cueninck, Pr Claijssen Uuterwulghe ende Lieven Wittoghe ende anderzijds Gilles de Lantmetere vrylaet in Oostkercke met Jacquemijnken zyn wyf… een partyken kercklants zuut zuutoost by der kercke tusschen sheerenstrate ghenaempt de bruchstrate ende die aende westzyde ende de partie die Jan van Stae van dezelve kercke oock in cheinse heeft aende oostzyde daerjeghens ghemeten ter alver gracht comende metten zuuthende aen tzelfs Jans van Staens ende erve gaende metten huuse daer hy uutertyt op woont ende metten noortende aen Jan van Langhevoordens cheinslant ende Jacob Maertens pachtlant groot 91 roeden en half lants...

Omm 1577

 • [marge] ontbladere Pieter de Witte
 • Gillis de Lantmetere bij cheinse als vooren [de kerk] ande westsijde daeran een platse van lande mette westsijde an Sint Anne strate 26 voeten uutghesleghen streckende metten suuthende an Jan van Stae voorschreven hofstedeken, met eenen ouden pit hier in ligghende opt suuthende,

93 roeden

RAZVL 478

 • 1.4.1705:
  comp Anthonij de Puijt out burgemr en schepen van St Anne vervangende sijn huisvr Maijken Scheers, en Guillaume van Rentergem mede vervangende sijn huisvr Anna Scheers beijde als erfgenamen voor d’ eene helft van wt Boudewijn Scheers en Antonette van Leuven desselfs overleden huisvrouw... verkopen aan Boudewijn Scheers camerbode deser stede, en Jannis Scheers mede beijde als erfgenamen van de voorn Boudewijn Scheers en Antonette van Leuven, voor d’andere helft... de helft in een woonhuijs bestaende in een keucken, brouwerije met alle sijne gereetschappen daertoe diendende staende en gelegen ter sijden het huijs en erberge genaemt het haesje jegenwoordigh bewoont bij Joris Cauw, sijnde het voors huijsje brouwerije etc belast met een chijns van 14 schell vlms aen de stadt St Anne... welke coop is geschiet voor 200 carolijguldens.


RAZVL 479

 • 17.1.1742
 • comp Jannis Scheers, borger en mr brouwer alhier, en sijn vrouw Maria Francoise Bodrij verkopen aan schepen Abraham Bastinck een huijs stallinge en brouwerie met erve van ontrent 40 roeden ... staende en gelegen bij het straetje den korten ommegank, oost de erve van burgemr van der Strate, noort de erve van de geregtsbode Francois Bokelaar, zuijt de erve van schepen Jacob de Nuet, en west het voors straetje den korten ommegank, de comparanten competerende bij koope door den eerste compt: van de wed en erfgenamen wt Matthijs Verschelle dd 27 april 1716.
 • Sijnde desen koop geschiet voor 62 ponden vlms den hoop.

RAZVL 479

 • 27.1.1742
 • comp Jannis Scheers, borger alhier, bekent gepagt te hebben van Abraham Bastinck, schepen deser stede, het woonhuys, stallinge, brouwerie en erve met alle het brouwers hallaam, materialen, vaatwerk, en gereetschappen... bij de pagter althans bewoont en gebruict en waarvan de verpagter bij koope eijgenaar geworden is... drie jaer voor 8 ponden vlms den hoop

RAZVL 479

 • 10.3.1745
 • comp schepen Abraham Bastinck verkoopt aan Maria Francoise Bodrij wed Jannis Scheers een huijs etc met erve van ontrent 40 roeden gestaen en gelegen bij het straetje den korten ommegank, oost de erve van burgemr van der Strate, noort de erve van de geregtsbode Francois Bokelaar, zuijt de erve van outschepen Jacobus de Nuet en west het voorschr straatje den korten ommegank,
 • competerende de compt bij koope van gemelden Jannis Scheers en sijn vrouwe Maria Francoise Bodrij dd 17.1.1742.

Dese koop geschiet voor 62 ponden vlms de hoop contant.

RAZVL 480

 • 19.7.1774:
  Boudewijn Scheers coopman te Sluijs, en zijn broeder Philippus Scheers schepen deser stede testementaire executeuren ter boedel van wt hunne moeder Maria Francoise Boudrij wed wt Johannes Scheers, heeft Boudewijn vercogt aan sijnen broeder Philippus... viervijfde parten in een huijs, brouwerie, stal, erve etc in den korten ommegang straate, oost de erve van J. van der Baan en strate, noord de erve van schepen Francois Bokelaar, zuijt de erve van de erven de wed Lamens en west het voorschreve straatje den korten ommegank met 40 roeden erven als vanouds waarop de voorschr huijs en brouwerie is staande

en nog [ni] roeden erve ten 1762 aangekogt van den oud schepen Jacobus vd Baan en op den 28 september 1762 alhier in erve gedaan.

 • Item in viervijfde parten van een huijs en stallinge thans dienende voor een pakhuijs staande op de plaatse of pleijn abouterende ten oosten en zuijde jegens schepen Francois Bokelaar, en van westen jegens de erve van den comparant welke coop over de drie percheelen is geschied voor 750 guldens, komt voor viervijfde parten als competerende het resterende een vijfde part aan hem Philippus Scheers als mede erfgenaam van zijn moeder hier voren gemelt ter somme van 600 gulden, zijnde het laast gemelde huijs en stal off pakhuijs belast met een stadsrente van 14 schell vlms sjaars bedragende in capitaal tot 105 gulden welk voor vier vijfde parten komt ter somme van 84 gulden
 • Dus te samen in capitaal 684 gulden. Contant voldaan.

RAZVL 493

 • Inventaris van de boedel van Philippus Scheers
 • 10.6.1779: Onroerend goed


1. Verkocht op 30.6.1779 aan Nicolaes Schotte voor 166 pond een huis, brouwerie, stal en erve in de korten Ommegangstraate.
2. Verder competeert den overledenen een huijs, stallinge en erve genaamd de oude Brouwerie gestaan op de plaetse of Marktplain. Dit goed verkocht op 10.9.1779 aan Francois Bookelaar voor 8 pond 13 sch.
3. In 1779 is verder publiek verkocht aan Adriaan Plasschaert, hoofdman van St Anna ten Vrijen, voor 93 pond 9 sch [stuk ontbreekt, bedoeld is De Witte Leeuw].


Uit voorgaande boedelbeschrijving blijkt dat de twee brouwerijen in 1779 er nog allebei waren. Waarschijnlijk functioneerde alleen de nieuwe brouwerij.RAZVL 481

 • 16 juni 1779
 • Op verzoek van de gemeene erfgenamen van Philippe Scheers in leven schepen deser stede, en binnen deselve overleden den 19 meij 1779, getaxeerd:
 • Eerst een huijs, brouwerie, stal en erve staande binnen dese stad, in den korten ommegankstrate, abouterende oost aan de Hoogstraat, noort de erve van Abraham de Kan, en schepen Francois Bokelaar, zuijt de erve van de burgemeester Pieter Le Roij, en west het voorn. straatie den korten ommegank, 100 ponden vls.
 • Item een huijs en stallinge dienende thants tot een pakhuijs staande op de plaatse of plein deser stede, van oosten en suijden jegens de erve van schepen Francois Bokelaar en van westen tegens het huijs de Witte Leeuw, van vooren noort de plaatse off Plain, belast met een stadsrente van 14 schellingen vls, getaxeerd op 10 ponden vls.
 • Eijndelinge nog een woonhuijs met annex een houtlogie stallinge en erve binnen dese stad van ouds genaamd de Witten Leeuw, van vooren ten oosten aan de Pleine off Plaatse, west aan het straati den korten ommegank, zuijt de erven van de gemelde Brouwerie en die van schepen Bokelaar, noord de stadstraate, getaxeerd op 100 ponden vls.

RAZVL 480

 • 20.10.1779:
  Jacobus van den Ameele d’oude met machtiging van de erven van Philippus Scheers in leven schepen deser stede ... verkoopt samen met Johannes Scheers fs Boudewijn op 10 sept 1779 aan Francois Bookelaar schepen deser stede, een huijs, stallinge en erve staande en gelegen binnen dese stad van ouds genaamt de oude Brouwerie en aldaar op de plaatse oft plain, abouterende ten oosten en zuijden jegens de erve van den acceptant, en van westen jegens de erve van het huijs de Witte Leeuw, voorhoofdende ten noorden aan de gesegde plaatse of plain, belast met eene stadscheijns van 14 schell vlms sjaars... koop is geschiet voor 10 ponden vlms contant
  (Hieruit blijkt dat er een oude Brouwerie en een nieuwe brouwerie is)


RAZVL 480

 • 19.9.1781:
  Francois Bokelaar president schepen deser stede heeft verkocht aan hooftman Adriaan Plasschaart wonende te St Anne ten Vrijen een huijs stallinge en erve genaamt de Brouwerie op de plaetse of plain, abouterende ten oosten en zuijden jegens de erve van de verkoper en van westen jegens het huis en erve den Witten Leeuw voorhoofdende ten noorden aan de gesegde plaatse oft plain, belast met een rente van 14 schell in profijte deser stede... koop is geschiet voor 8 ponden 6 schell 8 groten contant