Marktplein 10

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het huis Marktplein 10 staat op de hoek van de Nederherenweg en het Marktplein. Het ligt op het voormalige perceel A 91.

HoekMarktpleinNederherenweg.jpg MarktpleinNoord.jpg

Ligging

23 november 1565:

 • een parceel van vijf lynen landts metten huuzen ende boomen daerop staende ...
 • ligghende beoosten tkerckhof de nederwech aent voors kerckhof aende westzyde,
 • Lauwereijns Zoetaert ande oostzyde
 • de strate van St Anne ande zuudtzyde
 • commende metten noordthende ande naerscreven parceelen

1577:

 • metter westsijde anden nederen heerwech jeghens over t kerckhof,
 • streckende metten suuthende an Sinte Anne strate 20 voeten uutghesleghen,
 • metter hofstede ten suuthende daer Gillis de Lantmetere selve wuent.

1601:

 • een stuck met een hoffstede ter zuijtende daer de wed van Aernout Daneels woont
 • mette oostsijde aende weduwe ende kinderen van Antho: de Coninck hoffstede en bogaert
 • ende mette westz: aenden Heerewegh jegens over tkerckhoff
 • mette zuijtende aende plaetse ende aen St Anne strate

29 maart 1617:

 • oost van de kerke,
 • zuit St Annastraate
 • en noort de priestragie?
 • achterwaarts strekkende tot aan het land d hoirs Anthns de Coninck

14 maart 1646:

 • oost bij de kercke in t 23e begin van de wateringe van Greveninge
 • tusschen de weduwe ende kinderen van Anthonis de Keuninck, mitsgaders de voors erfgenamen van Mathijs Stoels gemeene landt dat wijent bogaert was, ande oostsijde de nedere heerewegh jegens over het kerkof, ande westsijde streckende metten zuudeijnde ande plaetse offte St Anna strate, ende metten noordeijnde ande pastorije van St Anne hofsteken dat de priesteragie

12 juni 1649:

 • een huijs ende 4 lijnen 56 roeden lants met de schuijre daer nevens staende binnen deser stede
 • oost bij de kercke
 • int 23e begin van de wateringe van Greveninge
 • daer Bartholomues Wijtijngh te woonen plagt,
 • al tusschen de wed en kinderen van Anthonis de Ceuninck mitsgaders de voors erfgenamen van Matthijs Stoels gemenen lant dat wijlent bogaert wasaende
 • oostsijde den nederen heerenwech jegens over het kerckhoff,
 • aende westsijde streckende met den suijteijnde aen de plaetse ofte St. Anne straete,
 • ende met den noorteijnde aende pastorie van St Anne hofstedeken dat de priestrage is

26 september 1684:

 • een huijs ende vier lijnen 56 roeden lants met een schuijre daer neven staende
 • gelegen oost bij de kercke
 • in het 23e begin van de wateringe van greveninge
 • daer dhr Pr: van der Straete jegenwoordich op woont
 • streckende aen het paepenhuysken aen de noortsijde
 • met den suijtsijde aen de plaetse ofte St Annestraete
 • aen de westsijde het kerckhoff...

1 april 1694:

 • aen de noortwestsijde van de plaetse alhier
 • hebbende aen de suijtwestsijde den neederenheerenwech loopende tusschen t kerckhoff en dese verbonden huijsinge en erve,
 • aen de noortoostsijde t lant van wed Nicolaes Leupe,
 • ende achterwaerts streckende jegens t hofstedeken en erve jegenwoordich in eijgendom competerende Pieter Accaert van outs genaemt het paepenhuijs

25 januari 1747:

 • een huijs, schuijre met 456 roeden lants soo hoff als boomgaerd daer mede gaande,
 • althans bij de comparanten bewoont en gebruict werdende ...
 • gelegen oost de kerke
 • in het 23e begin der wateringe van Greveninge
 • strekkende tot aan het papenhuijsken aen de noortzijde,
 • met de zuijtzijde op de plaets off pleijn desers stede,
 • en aen de westzijde het kerkhoff

28 september 1762:

 • een huijs schuijre etc met 1 gem 156 roeden erve,
 • abouterende ten zuijden jegens de plaatse off plaijn,
 • west jegens den Heereweg, schietende naar de kerk,
 • ten noorden jegens de erve van Joris Couwe,
 • en ten oosten jegens de erve van de thesaurier Jacobus vd Ameele


Eigenaren

Verkoop in 1872


Vermeldingen

RAZvl 471

 • 23 november 1565:
  Comp Jan Lombaert vrylaet Lucie fa Bertelmeeus Jacques zyne wettel ghezellenede, Baven Claeyssen ende Jacquemyne fa Anths Steunis zyne wett ghezellenede, Lieven de Clercq fs Pieters ende Janneke fa Andries Loonis zyne ghezellenede over heml zelven, ende voorts heer Hendrick de Clercq pbre: ende Pieter Wms als wett voochden vande ombejaerde [sic] kinderen vande voorn Pieter de Clercq.
  Ende noch de voorn Jan Lombaert als procreur ende machtich over Corn Lombaert zynen broedere ...
  Procuratie:
  Burgemr ende scepenen van Sluus doen te wetene dat ... compareerde Corn: Lombaert [die machtigt] Jan Lombaert zynen broedere ende Baven Claeijssen... ome uuter name van hem comparant als medehoir ende aeldynck vande vaderl zyde int goet ghebleven ... ten sterfhuuze van wylent Clays Beils [om] te compareren voor burgemr en scepenen van Mude... omme [te onterven] van de naerscreven parceelen den constituant toecommende by successie vande voorn Claeys Beils.
  Eerst van zulck part ende deel als de voorn comp toecompt ter cause voors in een huus metter erve staende en legghende te Mude ghenaempt Watervliet rontome bedolven.
  Voorts zulck part als den constituant competeert als vooren in een ander huus ende erve groot ontrent vyf lynen landts binnen Mude aende oostzyde vande kercke daer Jacob de Wulf costere op placht te woonene, metgs:noch van zulck pt: als hy ter causen voors competeert in een lyne 36 roeden landts offe ontrent hem verstorven als vooren ligghende oock binder voors stede...
  Ende dat al metten laten van oude tyden...
  ...ghevende special: bevel omme wettel: te aggreeren ende approberen Kathelyne fa Jacob van Beckene huusvrauwe van den voorn constituant zo verre als thaer aane ghaen mach al dies voors: es...
  Dit was ghedaen den 13en van novembre 1565.
  Burgemr en schepen als oppervoochden geven consent aan Hendrick de Clercq en Pieter Wms als voochden van Willeken, Mayken ende Glaudynken de drie onbejaerde kinderen van wylent Pieter de Clercq vrylaten ende verweest binden ambachte van Ardenburch te moghen vercopen... de gerechte helftscheede van ontrent vyf lynen landts met twee huuzekens daerop staende heml gesuccedeert byden overlyden van Claeys Beils heure rechtzweer was vande moedere zyde ligghende gemeene ende onverdeelt mette hoirs van Claeys Beils vande vadere zyde kinder jurisdictie ofte poortere vander Mude...
  Omme mette penningen daerof commende te betalene heurlieder part ende deel vande schulden ter zelven sterfhuuze bevonden zonderl: ghemerct dat die vande vadere zyde metg:? Lieven de Clercq broedere vande weezen mede vercoopen ... ghedaen den 23en van Novembre 1565...
  Ghaven alm ende wettel gifte Gillis de Lantmetere... een parceel van vijf lynen landts metten huuzen ende boomen daerop staende ... ligghende beoosten tkerckhof de nederwech aent voors kerckhof aende westzyde, Lauwereijns Zoetaert ande oostzyde de strate van St Anne ande zuudtzyde commende metten noordthende ande naerscreven parceelen inder vorme ende zo dat laetst bedreven heeft Jacob de Wulf costere.
  Tzelve parceel belast jaerl met 6 sch cheijnse aan de kercke vander Mude.
  Gheven voorts alm ende wett ghifte den zelven Gillis van eene huuseken met ontrent 60 roeden landts daermede gaende... es tvoorn parceel ghelegen ande zuutzyde de kercke van onser vrauwen ande noordtzyde Lauwereijns Zoetaert ande oostzyde ende de voors strate streckende lanchst tvoorn kerckhof noordtwaert naer de muelene opde westzyde tzelve parceel rontome bedolven ghenaempt Watervliet... de weduwe van Claeijs Beils gevrijwaard...

RAZVL 471

 • 10 april 1567:
  Comp Gillis de Lantmetere ende Jacquemyne fa Jan Jooris zijne ghez: verkopen aan Pieter Willems present eene ervelick: losrente van 15 sch tjrs den penn: 16 in minderinghe vanden coop vande parceelen daer hier onder bezet?op ghedaen es... onderpand vijf lijnen landts metten huuzen ende boomen daeroppe staende ligghende binnen den kuer ende scependomme vander mude beoosten tkerckhof den nedewech an tvoorsch kerckhof ande westzyde tlandt van Lauweryns Zoetaert ande oostzyde de strate van St Anne ande zuutzyde comende mette noordthende ande naerscreve parceelen. In der vormen ende zo dat laetst bedreven heeft Jacob de Wulf costere Tzelve parceel hier te vooren belast met 6 sch sjaers ervelick cheyns die men geldt de kercke van St Anne binnen deser stede.
  Voorts noch een huuzeken met ontrent 60 roeden lants daermee gaende zo ghestaen ende gheleghen es tvoorn parceel ande zuutzyde de kercke van onser vrauwe in Sluus lant ande noortzyde Lauweryns Zoetaerts landt ande oostzyde ende de vors strate streckende lancx tvoorn kerchof noordwaert naer de muelene op de westzyde...
  10 april 1567 na Paeschen

Ommeloper 1577

 • 1577: Gillis de Lantmetere bij coope jeghens daellijnghers van Claeijs Beilz ande westsijde daeran metter westsijde anden nederen heerwech jeghens over t kerckhof, streckende metten suuthende an Sinte Anne strate 20 voeten uutghesleghen, metter hofstede ten suuthende daer Gillis de Lantmetere selve wuent, 4 lijne 56 roeden.

Ommeloper 1601

 • 1601: nu de kinderen van Matthijs Stoel alleene
  nu de wed ende kinderen van Anth de Coninck

  [supra] Jacomijntje fa Nicolaeijs de Puijt
  Elias fs Gillis de Lantmeter over vidua Claes de Clercq comende van Claeijs Been aende zuijtsijde daer aen een stuck met een hoffstede ter zuijtende daer de wed van Aernout Daneels woont mette oostsijde aende weduwe ende kinderen van Antho: de Coninck hoffstede en bogaert ende mette westz: aenden Heerewegh jegens over tkerckhoff str mette zuijtende aende plaetse ende aen St Anne strate, 4 lijne 56 roeden.

RAZVL 472

 • 29 maart 1617: Andries van Wijnberghe vervangende Daniel de Vree, samen voogden van de wezen van Joost de Martelaere fs Pieters... Matthijs Stoel en Catelijne Weijts zijn vrouw, te voren weduwe van Anthonis de Coninck, tegenwoordig wonende te Westcapelle, accepteren een huis dat Pieter de Martelaere in zijn leven heeft gebouwd in St Anne, op den erve van de acceptanten groot ontrent vier lijnen lants oost van de kerke, zuit St Annastraate en noort de priestragie? achterwaarts strekkende tot aan het land d hoirs Anthns de Coninck, mitsgaders twee jaren landpacht die de voors Pieter Martelaere was competerende.


RAZVL 472

 • 14 maart 1646: comp voor ons Cornelis Cools burgemr ende Nicolaes Chieux schepen deser stede laten weten de volgende lettere van procuratie uit Brugge: zijn gecomp. Jan fs Mathijs Stoels ende jonkvrouwe Adrianeken Cappoens sijne huisvrauwe, deselve Jan machtig over Jacob Stoels sijne broeder... machtigen Lauwerijns Baes ende Cornelis Blanckaert die compareren metten voornoemde Jacob t’ontuyten ende onterfven van een huiseken met 4 lijnen landts. Emmers sulcx de comparanten met hun broeder toebehoorende was van tselbve huiseken ende daergemeten? goed ende erve d’heer Jaques Hallinck als cooper ... comparanten metten vors Jacob hunne broeder... aldus gedaen in Brugge 23 october 1645 ter presentie van Jaques, Janneke ende Jaques van de Bussche...een huiseken en 4 roeden landts gelegen oost bij de kercke in t 23e begin van de wateringe van Greveninge daer Bartholomeus Wytingh te wonen placht al tusschen de weduwe ende kinderen van Anthonis de Keuninck, mitsgaders de voors erfgenamen van Mathijs Stoels gemeene landt dat wijent bogaert was, ande oostsijde de nedere heerewegh jegens over het kerkof, ande westsijde streckende metten zuudeijnde ande plaetse offte St Anna strate, ende metten noordeijnde ande pastorije van St Anne hofsteken dat de priesteragie al volgens de legere...


RAZVL 472

 • 12 juni 1649: comp Maeijken Maes wed van Jacques Hallijnck burgemr in sijn leven deser stede... voorts Bartholomeus de Vos ende Pieter de Vos beiden woonende binnen deser stede voochden van de minderj weesen van de voors Jacques Hallijnck geprocureert bij de voors wed compte: verklaren verkocht te hebben volgens de acte van approbatie van 24 feb 1649 aen Claes de Puijdt mede ingesetene deser stede een huijs ende 4 lijnen 56 roeden lants met de schuijre daer nevens staende binnen deser stede oost bij de kercke int 23e begin van de wateringe van Greveninge daer Bartholomues Wijtijngh te woonen plagt, al tusschen de wed en kinderen van Anthonis de Ceuninck mitsgaders de voors erfgenamen van Matthijs Stoels gemenen lant dat wijlent bogaert wasaende oostsijde den nederen heerenwech jegens over het kerckhoff, aende westsijde streckende met den suijteijnde aen de plaetse ofte St. Anne straete, ende met den noorteijnde aende pastorie van St Anne hofstedeken dat de priestrage is...


RAZVL 472

 • 26 september 1684:comp Jacquemijntie de Puijt wed van Erasmus Boudewijns en gemachtigt door de voogden van haere wesen verkoopt aen mr Willem van Welle een huijs ende vier lijnen 56 roeden lants met een schuijre daer neven staende gelegen oost bij de kercke in het 23e begin van de wateringe van greveninge daer dhr Pr: van der Straete jegenwoordich op woont streckende aen het paepenhuysken aen de noortsijde met den suijtsijde aen de plaetse ofte St Annestraete aen de westsijde het kerckhoff... onder conditie dat alle oncosten sullen comen ten laste van den cooper ende de rente die daer uijt gaet ter somme van ses schell: vlms aen de kercke van St Anne sal de wed: suijveren tot den dach van heden ende alsdan blijven tot laste van de cooper ende is voorts dese coop geschiet voor de somme van 160 ponden vls...


RAZVL 472

 • 1 april 1694: comp Anthonette van Obstal wed van Willem van Welle overleden schoolmr binnen deser stede welcke compte verclaerde haer selven te constitueren als borge ende pp:ael voor haer soon Jannes van Welle mr backer binnen Sluijs voor een cappitaele somme van 400 gulden van veertich grooten t stuc bij hem op heden per obligatie ten intereste gelicht van Jacob van Uxem in qualiteit als administrateur ten sterfhuise van dhr Jacob van Hout en sijn huijsvrouw juffr Anna van de Rieviere ter acceptatie van den selve ende dhr Jacobus van Cruijningen als voocht van de naergelaten kinderen van wt de voors heer van Houte en sijn overleden huisvrouwe... tegen 5 procent sjaers... onderpand de helft van seker behuijst hoffstedeken met 456 roeden lants haer competerende ende d’ander helft haer kinderen... gestaen ende gelegen aen de noortwestsijde van de plaetse alhier hebbende aen de suijtwestsijde den neederenheerenwech loopende tusschen t kerckhoff en dese verbonden huijsinge en erve, aen de noortoostsijde t lant van wed Nicolaes Leupe, ende achterwaerts streckende jegens t hofstedeken en erve jegenwoordich in eijgendom competerende Pieter Accaert van outs genaemt het paepenhuijs...

RAZVL 481

 • 26 januari 1729, Collaterale successie:
  Op verzoek van Jacobus Bodrij als eenige erfgenaam van zijn zuster Susanna Bodrij, hier overleden 18 dec 1728 getaxeerd
  de gerechten helft in een huis, schuere, bacquete en verdere gevolgen van dien met de nombre van 1 gemet 156 roeden landt in het 23e begin van de wateringe van greveninge met de noortzijde aan het papenhuisken en met de zuijtzijde op de plaetse of mart deser stede, getax het gehele gebouw op 150 PVl en de landen per gemet op 45.

RAZVL 479

 • fo 15, 23.12.1733:
  comp Pieter Bellinck schepen deser stede, gemachtigd door eerst bij substitutie van Cornelis de Wale, gemachtigde van de tot nogh eenige bekende erfgenamen paternel ten boedele wt Jacobus Boudrij, in sijn leven schepen deser stede, met de clausule van substitutie op hem Cornelis de Wale gepasseert te Dentergem in Langemarck casselrije van Yperen...
  mitsgaders nogh daerna als gemachtigde van gemelde Cornelis de Wale, beneffens Ambrosius Boudrij fs Pieter, Pieter Boudrij zoo voor zigh zelven en als voogt benevens Francois Vlaminck over de twee wezen van Pieter de Grendel, nagelaten bij Mechelijnken Boudrij;
  item nogh als voogt benevens Thomas Cocquelle over d'unicque weeze van de voorn Cornelis de Wale, nagelate bij Johanna Theresa Boudrij... voorts Marij en Jaquemijnken Boudrij, zijnde alle de voornoemde bekende erfgenamen paternel ten boedele voorschreven...
  Jacobus van der Strate als curator voor de erfgenamen maternel...
  hebben verkocht binnen deze stadt St. Anne ter Muiden in de herberge de Witte Leeuw op den 27 en 28 julij dezes jaars 1733...
 • aan Jacobus de Munck woonende te dezer stede met zijn huisvr Livina de Luijn een huijs, schuere etc en 4 lijnen 56 roeden landts zijnde hoff, boomgaerdt... staende en gelegen oost de kercke in het 23e begin van de wateringe van Greveninge, nu laast bewoont geweest bij den hier voor genoemden schepen Jacobus Boudrij, en waarin dezelven is overleden, streckende aen het papenhuijsken aan de noortzijde, met de zuijtzijde op de plaats of plein, en aan de westzijde het kerkhoff...
  hebbende het geheel gecompeteert wt Jacobus Boudrij bij versterf van zijn vader en moeder wt schepen Alexandre Boudrij ende Susanna Losier, die hetzelve hadden bij coope van Anthonette van Opstal, wed van Willem van Welle, Jannis Verstrate en consorten, welcken Willem van Welle t zelve te vooren hadde bij coope van Jaquemijntie de Puijt wed van Erasmus Boudewijns volgens de resp erffbrieven van 7 okt 1699, 26 sept 1684...
  zijnde dese coop geschiet voor 168 ponden, 11 schellvlms tgeheel contant binnen ses weeken.


RAZVL 479

 • 25 januari 1747: comp Jacobus de Muink, schepen alhier, en sijn huisvrouw Levina de Luijn, hebben op 1 dec 1746 verkocht aan Johannis Platschart hooftman van St. Anna ten Brugsen Vrijen... een huijs, schuijre met 456 roeden lants soo hoff als boomgaerd daer mede gaande, althans bij de comparanten bewoont en gebruict werdende ... gelegen oost de kerke in het 23e begin der wateringe van Greveninge strekkende tot aan het papenhuijsken aen de noortzijde, met de zuijtzijde op de plaets off pleijn desers stede, en aen de westzijde het kerkhoff, belast int geheel met een kerkrente van 6 schell vlms, en een armenrente van 5 duijten sjaers...
 • het huis etc aan de comparanten gecompeteert bij koope ten stock alhier gedaen den 27? en 28? Julij 1733 van de alsdoen sijnde Heeren schepenen deser stede Pieter Bellinck en Jacobus van der Strate als gequalificeert van en over de respectieve erfgenamen pater en maternel van wt schepen Jacobus Boudrij fs Alexander en Susanna Losier...en is deze koop geschiet voor de somme van 163 ponden vlms... contant betaelt, soo met het aflossen van een wettelijk verbant op voorsz huijs van dato 26 dec 1737 ter somme van 100 ponden vlms, en 5 ponden over tlest vervallen jaer intrest door den acceptant voor de comparanten aan den notaris Pieter Hennequin over de weese Pieter van Couwenhove opgelegt...

RAZVL 480

 • fo 36, 28.9.1762:
  comp Johannes Plasschaert won ter parochie van Westcappelle in privé en voorts gemachtigde van zijne broeders Adriaen Plasschaart, Jacobus Hernij, Johannes en Pieter de Bruijne, gemeene erfgenamen van Jannes Plasschaart en Appolonia Masclee verkopen aan Pieter Hernij oud burgemr en president schepen deser stede een huijs schuijre etc met 1 gem 156 roeden erve, belast met een rente van 6 schell sjaers aan de kerke, item een armenrente van 5 duijten sjaers, abouterende ten zuijden jegens de plaatse off plaijn, west jegens den Heereweg, schietende naar de kerk, ten noorden jegens de erve van Joris Couwe, en ten oosten jegens de erve van de thesaurier Jacobus vd Ameele welke koop is geschiet voor 220 ponden vlms contant...
 • fo 110v, 23.8.1779*:
  Jacobus Francoijs Naeije verkoopt aan Pieter Verheijde alhier mede woonachtig een woonhuijs en gevolge vandien van ouds genaemt Swanenburgh met 60 roeden in het 23e begin van de wateringe van Greveninge noortoost niet verre van de kerke deser stede, met de noortzijde aan het land van burgemr Pieter le Roij, west aan de strate, zuijt aan de erve van schepen Isaac van Waeijenberg, en oost Jacobus vd Ameele d’oude... voor 40 ponden vlms contant

Not vd Broeke

 • 8.9.1800:
  Eerst Maria Hernij eerst wed van Izaak Naaije, overleden St Anne 19 december 1779, thans in huw met Joannes vd Ameele...

Ten tweede Pieter Naaije oud 23 jr, met en benevens zijn broeder Mattheus Naaije overleden St Anne 24.10.1783, zijnde de enig nagelaten kinderen van Isaak Naaije en Maria Hernij voornoemd; en de minderjarige kinderen uit het huw met Pieter le Roij van Maria Hernij, Magdalena en Jacobus le Roij... verdelen de erfenis.

 • Nr 24 – De helft in een woonhuis, schuur en stalling met 1 gem 156 roeden erve verhoofdende jegens de plaatse of plein, west jegens den publieken weg schietende voorbij het kerkhof...
 • Het land en de gebouwen gaan grotendeels naar Pieter Naaije, hij koopt de andere 2 erfgenamen uit voor het te weinig uitgekeerde.


Not Hennequin

 • 25.6.1819:
  Inventaris van de nalatenschap van Maria Hernij, bevorens wed van Isaac Naeije, en daarna van Petrus Le Roij en laatstelijk in huw geweest met Johannes vd Ameele...

[melding van alle erfgenamen en uitgebreide boedelbeschrijving]

 • ... Vaste goederen onder andere
 • De helft van een woonhuis en schuur met 1 gem 156 roeden voorhoofdende op de Markt, waarvan de wederhelft competeert aan Izaak van Waaijenberg...


Not Hennequin

 • 22.3.1827:
  Abraham de Cloet schoolonderwijzer te Brugge en Adriaan van Laare in huw met Maria de Cloet, zamen wonende te Breskens, verkopen publiek in de herberg bewoond bij Abraham Cappon,
 • een woonhuis, schuur en verdere gebouwen aan de noordzijde vd markt te St Anne, nevens de weg palende tegen het kerkhof, oost tegen de weide van Pieter de Bruijne, burgemr aldaar, noord tegen die van de wed van Pieter Francois Potters.

De verkoopers competerende bij successie van hunnen vader Abraham de Cloet, die het heeft gekocht van de erven van Izaac van Waaijenberg en Maria Herny in leven huisvr van Johannes vd Ameele bij de openbare veiling dd 20.12.1820...

 • Het wordt gekocht door Pieter Naeije Izaacszoon.


Not Hennequin

 • 28.1.1836:
  Pieter Naeije en huisvr Maria Catharina Gemert zijn schuldig aan Henri Joseph Antoine Wemaer 3600 gulden... onderpand eerst een woonhuis, A 91 en 92... en daarnaast A 98, 99 en 100 bouwland en ten derde A 102 bouwland en ten vierde A 119 weiland, A 123, A 128, A 131, A 134 en 135...


Not Hennequin

 • 1.6.1838:
  Izaak Naeije te St Anne en Magdalena Suzanna Naeije met man Abraham Verdouw te St Kruis verkopen aan Daniel Crince met vrouw Maria Pieternella Naeije tweederde deel van een woonhuis schuur etc, A 91, 92 en 93, competerende het onverkochte derde deel aan de koopers bij successie van hunnen schoonvader Pieter Naeije, wie de voorschreven gebouwen heeft gekocht van Abraham de Cloet schoolonderwijzer te Brugge en van Maria de Cloet in huw met Adriaan van Lare dd 22.3.1827 voor mij...


Not Schout

 • 20.5.1844:
  Daniel Crince en zijn vrouw Pieternella Naeije verklaren schuldig te zijn aan Johannes Le Roij, koopman te Sluis, 1500 gulden... onderpand een woonhuis etc nrs A 91, 92, 93... comp de verkopers het goed bij koop van Izaac Naeije en van Magdalena Suzanna Naeije in huw met Abraham Verdouw dd 1.6.1838 voor not Hennequin...; en de comparante schuldenaresse van het overige een derde deel, bij successie van haren vader Pieter Naeije, die het heeft gekocht van Abraham de Cloet en Maria de Cloet in huw met Adriaan van Lare bij publieke veiling dd 22.3.1827


Not Koksma

 • 7.12.1871:
  De erfgenamen van Daniel Crince en Maria Pieternella Naaije laten inventaris opmaken van de nalatenschap in het sterfhuis van Daniel Crince te St Anne gemerkt A 20, ten kadaster dier gemeente bekend in sectie A 91.
 • Verwijzing naar de koop van A 91, 92 en 93 dd 1.6.1838 bij not Hennequin.


Not Koksma

 • 26.1.1872:
  De erfgenamen van Daniel Crince en Maria Pieternella Naaije verkopen A 91, 92 en 93 aan Pieter de Bruijne, landman en burgemr te St Anne.


Not Koksma

 • 22.8.1879:
  Erfenis van Pieter de Bruijne. Een legaat van 1000 gulden voor Dina le Roij en een pluijme bed. De erven laten de nalatenschap opmaken en verdelen. Die bestaat uit:
 • A Onroerende goederen [onder andere]
 • Een huis en erf met tuin en boomgaard en een perceel weiland, A 91, 92, 93 en A 69 tuin, en A 222 weiland.
 • Verkregen bij publ veiling van de erven Daniel Crince, voor mij not Koksma dd 20.1.1872.
 • Pieter de Bruijne krijgt A 91, 92, 93, 69 en 222 en land te Westkapelle.

Bronnen