Maneschijnpolder

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Maneschijnpolder omvat de percelen A 124 tot en met A 148 van de Kadastrale atlas 1832. Voordien werd de polder het Maneschijn gevormd door het 37e en het 38e begin van de watering van Greveninge. Zie ook Polders.


Inhoud

XXXVIIe begin van Greveninge

1e begin van polder het Maneschijn

Volgens Kadaster 1832 heeft het 37e begin zestien percelen genummerd 124 tm 139, van het zuiden in.

A124 Charles Legillon Goemaringe te Brugge, bouwland 2 ha 26.50
A125 Charles Legillon Goemaringe te Brugge, weiland 0 ha 41.20
A126 Charles Legillon Goemaringe te Brugge, bouwland 4 ha 37.70
A127 Kerk van St. Anne, weiland 0 ha 95.80
A128 Pieter Naeije Iz. te St. Anne, dijkgraaf, weiland 0 ha 73.30
A129 Armen van St. Anne, weiland 0 ha 17.30
A130 Kerk van St. Anne, weiland 0 ha 17.10
A131 Pieter Naeije Iz. te St. Anne, dijkgraaf, weiland 0 ha 31.80
A132 Pieter Naeije Iz. te St. Anne, dijkgraaf, weiland 0 ha 19.80
A133 Kerk van St. Anne, weiland 0 ha 23.00
A134 Pieter Naeije Iz. te St. Anne, dijkgraaf, weiland 0 ha 76.80
A135 Pieter Naeije Iz. te St. Anne, dijkgraaf, weiland 0 ha 14.40
A136 Jacobus le Roy te St. Anne, bouwman, weiland 1 ha 52.20
A137 Jacobus le Roy te St. Anne, bouwman, weiland 0 ha 83.40
A138 Jacobus le Roy te St. Anne, bouwman, boomgaard 0 ha 62.70
A139 Jacobus le Roy te St. Anne, bouwman, huis en erf 0 ha 53.50

Totaal 13 ha 85.34

A139 is het land waarop hofstede de Patente staat.


 • Volgens de ommerloperkaart van 1728 heeft dit begin vijf percelen genummerd 66 tm 70, van het zuiden in.
66 wed. Pieter Hernij 8 gem 159 roeden
66A onbekend 9 gem 17 roeden
67 erfgenamen Pieter Hernij en anderen 5 gem 228 roeden
68 Abraham van Hekke 7 gem 33 roeden
69 Kerk van St. Anne 3 gem 239 roeden

(volgens de bijbehorende Korte Vergoofdinge 1728: 2 gem)

70 Abraham van Hekke 5 gem 87 roeden

(volgens de bijbehorende Korte Verhoofdinge 1728: 7 gem 26 r)


Totaal oppervlakte volgens kaart en verhoofding 1728: 39 gem 163 r

66 is het land waarop hofstede de Patente staat.

Totaal oppervlakte volgens de ommeloper 1601: 37 gem 232 r


GAS 631

Gebruik land in 1663


 • Joachim Aseels gebruyckt ao: 1663
 • 37e begin
van dhr Francois Willeroens 3.2.75 M2


 • Laureins vanden Cloostere gebruyckt ao: 1663
 • 37e beghin
van syn hofstede lant in 2 partyen 7.0.1 M14, 16, 17?
van deselve in twee partyen 1.0.50 M12
vande kercke vander Mude 1.0.0 M15
van syn hofsde: lant 1.2.13
 • 38e beghin
vande selve in 2 partyen 1.0.14
vande selve 1.0.72
vande selve 4.0.60
vande selve 1.0.67
vande selve in 2 partyen 5.2.16
vande kercke vander Mude 2.1.25
vant hofstede lant 2 ptyen 0.1.88
vande ke: ende armen vander Mude 1.0.82
van syn hofstede lant 1.0.0


 • Antheunis de Puydt gebr: ao 1663
 • 37e begin
van deselve 4.1.45 M1
vande wede: Frans Marisael in 2 partyen
uut v lijn xxxj R tot 1.0.71 M3, deels
vande selve in 2 partyen uut 175 R 0.1.11 M4, deels
vande kercke Mude uut 1 lijn liiij R 0.0.94 M5, deels
 • 38e begin
vande wed Maerten Jordaens in 2 part: 2.2.8
vande selve in twee partyen 0.1.64


 • Bartholomeus Pauwels gebr: ao 1663
 • Int 37e begin
van vi:a Marisael uut 531 R 0.1.60 M3, deels
vande selve uut 175 R 0.0.64 M4, deels
vande kercke Mude uut 154 R 0.0.60 M5, deels
van via Marisael in 2 partyen 0.2.9 M6
vande kercke en armen Mude 0.2.28 M7 en M8
van via Marisael in 2 partyen 1.1.88 M9
vande kercke vander Mude 2.0.63 M10


 • Pieter de Vos int schependom gebr ao 1663
 • Int 38e begin
van via Marisael in 2 partyen 1.0.48
vande selve in 2 partyen 2.0.91
 • Totaal oppervlakte volgens de meting 1664: 27 gem 122 roeden


37e Begin

 • Volgens de ommelopers van 1573 tm 1719 heeft dit begin zeventien percelen met eigen nummering M1 tm M17, van het zuiden in.

M1


RAZvl 487

weeskamer 2.12.1506 fo 18v

 • Tgoed van Copken ende Tanneken de kinderen van Symoen van Praet die hy hadde by Paeschine fa Jan Gheert zyn wyf van svaders versterfnesse.
 • Adriaen van Praet ende Jacop Wynant als voocht vervanghende Clays Beils zyne medevoocht brochten ter regystre van weesen inde jeghenwoord: van Paeschyne der kinderen moeder ende oock van Adriaen van Praet der kinderen broeder...
 • Eerst trechte twee drelen [sic] van drie deelen inde rechte heltscheede van elleven ghemeten ij lienen landts metten huusen ende bomen daerop staende, ghemeene ende onverdeelt met der kinderen moeder ende huerl voors broeder, danof dats leggets 4 gem 1 line lands metten huusen ende opstanden in de poldre maenschin ende es de hofstede daer der kinderen vadere verstarf [...]

Omm 1577

Jacob de Witte causa uxoris ende bij coope cum suis over Passchier Bezant commende van wijlent Jacob Praet.

RAZvl 471

13 dec 1567

 • Comp Maria de dochtere van Pr Balcke weduwe van Passchier Bezant over haer zelven voorts Jacob Marcx als voocht van Loyken tkindt vanden voors Passchier Bezant dat hy hadde by de voorn Marya de dochtere van Pr Balcke zyn laetste wyf was (vervangende Yman Bauwens zijnen medevoocht) ...
 • consent van het Vrije: ... als voochden van Loyken fa Passchier Bezant dat hy hadde by Mayken de dochtere van Pr Balcke zyn laetste wyf vrylaet ende verweest binden ambochte van Lisseweghe te moghen vercopen eene rente van 20 sch tsjaers te lossene den penninck 16. Ende dezelve te bezettene op zeker partyen van lande de voorn weese competerende byden overlyden van zyne vadere... omme te lossen de schulden ende lasten daerinne tsterfhuus vanden voorn Passchier Bezant ... belast bevonden es bedraghende over de voorn weesens deel ende portie de somme van 14-7-3 ponden vlms...
 • wel ende deuchdelicke vercocht thebbene heer Jacob Kermijn als wediensier vander kercke van St Donaes in Brugghe aldaer present ende accepterende ten behouve vande voorn kercke eene rente van twee ponden grooten tsjaers ende dat voor de somme van 32 ponden vlms die de voornoomde comparanten ten passeren van desen kenden ghezaemdelick vanden voorn heer Jacob Kermijn ontfaen thebbene...
 • Onderpand 14 gem 2 lijne 68 roeden landts met al den huuse ende boomen daerop staende binnen deser voorn stede ... in diveersche partijen.
 • Eerst de nombre van 9 gem 97 roeden landts met alle den huusen ende boomen daerop staende ... ende es de hofstede metten lande ghenaempt de Patente in diveersche parceelen daerof dats eerst ligghets oost byder kercke inde poldere maenscyn op tzuudthende van dezelve poldre.
 • Tter hofstede voornoompt 4 gem 1 lijne 45 roeden landts metten huusen ende boomen daerop staende ende es de voors hofstede ghenaempt de Patente tusschen den waterganck over den dyck vanden Bricxsen poldere ande oostzyde ende op t zuudthende den dyck jeghens Brixus polder ghemeten ter halver gracht, ande westzyde streckende metten noordhende an Pr de Voochts ende Jan Liebaerts landt met diveersche renten jaerlix daeruute gaende diemen ghelt, te weten neghe ponden twee scell pondenvlms tsjaers de kercke vander Mude telcken maertemesse noch 14 sch tsjaers gaende uut elcken ghemet der C Mt onsen ghenadeghen heere ende prince tzynen ontfr vander Sluus vallende telcken Ste Maertemesse ende halfmaerte,
 • voorts 32 sch vlms sjaers tclooster ofte hospitael van myne heere St Anths buuten Belle vallende telcken meye, [...]

RAZvl 471

[27 lauwe 1569]

 • Comp Mattheeus Marcx ende Katherine fa Jooris Wittooghe zyne ghezellenende verkopen aan Jacob de Witte vrylaet in Dudseele... 4 gem 90 roeden landts meten huusen ende boomen daeroppe staende die den voorn Mattheeus comparant ghesuccedeert zyn by den overlydene van Mayken de weduwe van Passchier Bezant daer te vooren wed van Jan fs Marcx Lambrechts scomparants moedere, de voors 4 gem 90 roeden landts ligghende in 14 ghemeten 2 lynen 13 roeden landts ghemeene mette voorn Jacob de Witte acceptant, Jacob ende Jan Marx, Lyn fs Passchier Bezant ende de kinderen Clays van Castele ligghende ende staende binnen Mude in diversche parceelen danof datters eerst ligghets oost by der kercke inde poldere maenschyn opt zuudthende vande zelve poldere ter hofstede daer de comparanten nu ten tyde by pachte op woonden ghenaemt de Patente over ghemelde een lyne vijfenveertich roeden landts met alle de huysen ende boomen daeroppe staende tusschen den waterganck ende dijck van de Brussche poldere ande oostzyde ende op t zuudthende de dyck jeghens Brixuspoldere ghemeten ter alfver gracht ande westzyde streckende metten noordthende an Jooris Teerlincx over de naercommens van Jan Lybaerdts landt ghecommen van Jacob van Praet de zelve 4 gem 1 lyne 45 roeden [sic] belast met 9-2-11 vlms erfvelicke rente die men geldt de kercke van St Anne...

RAZvl 471

15en van Meye 1571 present Corn: Danckaert ende Jan Pieterssen Chiste van lande

 • Comp Phs Doens ende Cornelie fa Passchier Bezant zyn wyf vrylaeten in Yzendyckeambacht als gherecht in 4 gem 2 lynen 71 roeden lants in een hofstede ghenaemt de Patente met 14 gem 2 lynen 13 roeden landts hiernaer beleghert byden overlydene van Loy fs Passchiers Bezants voorn tzelfs Corneliens halve broedere; voorts Jan fs Jan Marcx Lambrechts ende Aernoudyne fa Laureins de Cuupere zyn wyf vrylaten in Lisseweghe gherecht in 5 lynen 88 roeden en alf lants partie by successie van tzelfs Jans moedere ende partie by successie vande voorn Loy Bezant oock ghemeene inde voorn hofstede.

Voorts Mattheus Marcx ende Kathelyne fa Joris Withoge zyn wyf vrylaten in Oosberckamt gherecht by successie vande voorn Loy Bezant in 98 roeden lants ghemeene als vooren, makende tzamen de voors drie partien 7 gemeten 57 roeden en half lants… verkopen aan Jacob de Witte ende Aernoudyne Lambrechtssen zyn wyf vrylaten in Dudzeele voorn 7 gem 57 roeden en alf lants ligghende ghemeene ende onverdeelt in 14 gem 2 lyne 13 roeden lants… ende gaende met de voorn hofstede ghenaemt de Patente ut gheheel op ontrent 2 lynen naer toebehoorende den voorn Jacob de Witte acceptant…

 • in diveersche parceelen daerof datter eerst ligghets oost by der kercke in de poldere maenschyn opt zuuthende van dezelve poldere ter voors hofstede daer Mattheus Marcx ut ten tyde by pachte op woondt vier gem 1 lyne 45 roeden lants tusschen de waterganck overdyck vande brussche poldere ande oostzyde ende op het zuuthende den dyck jeghens Brixus poldere ghemeten ter halver gracht ande westzyde streckende metten noorthende an Jooris Teerlincks lant over de naercomers van Jan Lyebaerts lant ghecomen van Jacob van Praet dezelve 4 gem 1 lyne 45 roeden lants belast met 9 pond 2 schell paress: ervel: rente die men ghelt de kercke van St Annen ter Muude…
 • voorts met 14 schell pars uuten ghemete die men ghelt de C Mt tzynen ontfange vander Sluus,
 • voorts met 32 schell pars sjaers die men ghelt het cloostere of hospitael van St Anths binnen Belle.
 • Voorts zo ligghets aenden noortoostenhouck daeraen 3 gem 2 lynen 75 roeden lant tusschen den waterloop die loopt dweers duer de poldere aende oostzyde met alf den waterganck daertoe ghemeten jonckheer Jooris Teerlinck over daeldinghers van Jan Liebaert ende tvoorn landt aende westzyde streckende metten zuuthende aenden dyck ende metten noorthende an Ghelein Walewijns lant ghecomen van Pieter de Voocht, de voors 3 gem 2 lynen 75 roeden lants belast met 14 schell parisis uuter ghemete die men ghelt de Cmt in zynen ontfanghe ter Sluus…


M1?


RAZvl 472 23 feb 1656

 • Comp Christoffel Schotter ende Tanneken Verbiest verklaren schuldig te wezen aan Laurens van Pamele sone van Aernout geprocureert bij Janneken Ymans overleden, welcken Laurens Ymansen sijnen voogt deselven Laurens van Pamele ten desen present sijnde de schult was accepterende de somme van 45 ponden vlms ende datter cause ende in voldoeninge met het naers: lant van des acceptants weese goet... onderpand: 4 gem 14 roeden lant in de polder maneschijn den compt: competerende bij coope gedaen jegens Jan Uijtterwulge [...]
 • als vooren aen de acceptant te cederen ende transporteren de nombre van 85 roeden lants immers soodanige cause ende actie als de comparant is competerende in de landen van de hoffstede van Yman Ymanssen...

GAS 631

Gebruik land

 • Antheunis de Puydt gebr: ao 1663

37e begin vandeselve 4.1.45

RAZvl 481

26 januari 1729 Collaterale successie.

 • Getaxeerd op verzoek van Abraham van Hecke voor zigh zelven erfgenaam, en als vervangende de kinderen van wt zijn broer Paulus van Hecke alsmede de erfgenamen van wt hunne broeder Isaac van Hecke te deser stede overleden den 28 november 1728:
 • een derde part in een hofstede bestaande in huijs, schure, bacquete, samen met de nombre van 14 gemeten 123 roeden zaeijlant, in de polder het maneschijn in het 38e begin van de wateringe van greveninge annex den anderen, getaxeerd de gehele hofstede 236 pond vls

en de landen ieder gemet op 23 pond vls

 • Item 1/3 part in de nombre van 15 gemeten 64 roeden zaeijlant in de voorn polder annex den anderen en aldaer in ‘t 37e begin van de watering van greveninge getax op 19 per gemet.

RAZvl 481

6 februari 1732 Collaterale successie.

 • Op verzoek van Abraham van Hecke voogd van de wees Jannis van Hecke erfgenaam van zijn zuster Josina van Hecke alhier overleden 22 nov 1731, getaxeerd:
 • ... voorts 2/9 parten in een hofstede bestaande in huijs, schure, stallinge en verdere aedifitien met de nombre van 29 gem: 204 R: in den polder het maneschijn; met de noord oost zijde jegens den ouden zeedijck, getaxt ieder gemet, door malkanderen genomen op 30 ponden Vls den timmer te binnen.

RAZvl 481

17 juli 1737 Collaterale successie.

 • Op verzoek van Johannis van Hecke, als erfgenaam van wijlen zijn huisvrouw Maria de Bruine overleden onder deze schependom 15 meij 1737 getaxeerd:
 • ... Item 2/9 parten in een hofstede met 29 gemeten 204 roeden land in de polder het maneschijn, zijnde als nu ten dele zaeijlant, nieuwe weije, boomgaard en hovenieringe alle annex malkanderen, op een gedeelte van welcke de hofstede is staande, jegens den ouden zeedijck tusschen dezen en den gouverneurspolder, zijnde dese landen belast met een rente van een pont, twee schell drie groten ‘s jaars, getaxeerd de hofstede als geheel op 250 pond vls en het land op 22 pond vls.


M1 en M2


RAZvl 481

4 april 1764

 • Op verzoek van Izabelle Oonoff, weduwe en erfgename van Johannes Lamens, in leven geweest schepen deser stad, en alhier overleden den 7 maart laatstleden, getaxeerd:
 • Eerst de helft in een hofstede [= de Patente] met agt gemeten 120 roeden zoo vreij zaaij en boomgaard land, in t maneschijn, belast met een ‘s graverente van vier schellingen parisis per gemet ‘s jaars en met eene capitale somme van 300 ponden vls ten profijte van [ni] volgens letteren van verband gepasseert in dat den [ni] 1763, getaxeerd tot 500 guldens per gemet den timmer en plantagie, dus in ponden 83-6-8 per gemet.


M2?


RAZvl 472

19.9.1617

 • Comp Jeronimus van den Abeele procuratiehouder, zijn gecompareerd Jan Eduwaerts en Francois Aertsen, mitsgaders Pieter van de Abeele, lakencooper, als voogden van Adriaen en Jaquemijntken, onbejaerde kinderen van wijlen Adriaen le Febre daer moeder af was Barbara fa Servaes Casteleijn, die hij gehad heeft bij wijlen Jaquemijntje Uyterwulghe zijn huisvr; mitsgaders van Maeijken het onbejaerde kind van de zelven Adriaen. daer moeder af is Elisabeth van den Abeele [...] ende Simon bejaerde zone van dezelve en wonende binnen deser stede [...] te mogen verkopen aeskeck? lants als zijnde gecommen uijten hoofde van Jaquemijne uijtenwulghen fa Gillis Claeyszone uten wulghe
 • verkopen aan Niclaes de Vos 3 gem 24 roeden en half land liggende in de maneschijn noordoost van der kerk ende een luttel zuutoost van der schleperije toebehorende dezelve wt claeijsschen uyter wulghe ende paesschier van Besant, tussen de aeldyngers van ..... en wieghers lant aen de zuytzijde en Jooris Teerlinck aende noortzijde, streckende metten westeijnde aen eenen dijck ende metten oostzijde aende ader ende aen de zeedijck, ende de voors Jeronimus vanden Abeele
 • en voorts een gedeelte van Jeronimus van den Abeele in date den 19 sept 1617 ten profijte van Nicolaes de Vos;

de landen sijn vanouts belast, te weten de gene in de polder maneschijn met seven stuijvers uijt de gemete jaerlijks sgravenrente die blijven tot laste van den acceptant


M2


RAZvl 472

28 meije 1652

 • Comp Paulus de Bruijne ende Adriana van Ackeren mitsgaders Jan Uijtterwulge ende Magdalena de Bruijne sijn huisvrouwe erffgenamen pro parte ten sterfhuijse van Jacob Stoels hunnen overleden cosijn ... de comparanten verklaren te vervangen met autorisatie dd Brugge 25 maart 1652 Elias Riebers als getrout hebbende Anthonette de dochter van Pieter de Bruijne, welcke compten verklaerden te verkopen aen Andries van den Broucke 3 gem 2 lijnen 75 roeden lants gelegen tusschen een adere die loopt deurden polder maneschijn halff hier toe gemeten aende oostsijde sr: Jooris Teerlinck lant aen de westsijde streckende met den zuijteijnde aen den dijck jegens den Brugschen polder ende met den noortende aen den selven Jooris Teerlinck lant belast sijnde met 14 schell gr vlms uijtten gemete dienen gelt de co: ma:

RAZvl 472

18 augustus 1653

 • Comp Stoffel de Schotter in huw hebbende Tanneke Verbiest de wed van Andries van den Broucke, die verklaart dat Andries vd Broucke in 1652 had verklaard schuldig te zijn aan Appolonia de minderjarige wees van Antheunis Coppens verwekt bij wijlen Jacquemijnken Elias de som van 500 carolusguldens wegens geleend geld...
 • als borg Aernout Elias voogd van de wees met als onderpand 3 gem 2 lijnen 25 roeden land gelegen `tusschen de Adere die loopt door de polder Maneschijn halff hier toe gemeen aende oostsijde jkhr Jooris Teerlynck lant, aende westsijde streckende met de suijteijnde aenden dijck jegens de Brugschenpolder, ende metden noorteijnde aen de selve Jooris Teerlynck...

RAZvl 473

11 dec 1662

 • Comp Tanneken Verbiest vroedt vrauwe deser stede wed laest van Stoffel Schotters verkoopt aan de heer Frans: Willeroens coopman tot Middelburg in Zeelandt 3 gem 275 roeden zaeijlant liggende in de polder geseyt het maneschijn ende abouterende met het zuijteinde jegens de Greveningsche dijck aende oostsijde tlant van juffr de wed Marischael met de westsijde de selve wed ende de wed van dhr Maerten Jordaen ende met den noortsijde het kerckelant deser stede nu gebruict bij Bartholomeus Pauwels geseyt Mol... vercoopster was gerechtigt bij coope tijdens haer huwelijk met Andries van den Broucke ...jegens d’erfgenamen van dhr Jacques Stoels in date den 28e meije 1652...

GAS 631

Gebruik land in 1663 Joachim Aseels gebruyckt ao: 1663 37e begin van dhr Francois Willeroens 3.2.75

RAZvl 473

27 nov 1674

 • Comp Johan Cant doude notaris binnen Sluis met procuratie van dhr Johannes Boot kieser der stadt Middelburg ende van juffr Maria Willeroens sijne huijsvr voor burgemr en schepenen van M’burg dd 19 oct 1674...
 • zij hoir unique van haren vader Franchois Welleroens zalr: overleden poorter deser stede [M’burg]... om te onterven... soo danighe partien van landen als hij de eersten compt: heeft verkocht aan Willem Sluimer burgemr van Sluis... namentlick van 42 gemeten 24 roeden landts liggende jegenwoordich onder het Brugsche vrije op de conincx limiten van St. Anne ten Vrijen consisterende
 • ... voors den selven heer Sluijmer noch te erven 3 gem 275 roeden landts onder de voorn wateringe in de polder het maneschijn int ...[n.i.] begin gebruict in pachte bij Ferdin: Hallij.
 • ... de 3 gem 275 roeden in de polder het maneschijn: abouteerende ten oosten aen de wed Noel Nemegheers landt, met de noortoostsijde aende adere ende is op de westsijde cromstreckende met den noorteijnde Pr: Bachijus ende via: Noel Nemegheer voors commende bij coope van Tanneke Verbiest wed van Stoffel Schotter, gebruijct bij Ferd: Haillij in houwel hebbende de wed van Joachim Asseels sijnde deselve vergifte parthie weijlandt;

RAZvl 473

6 oct 1684

 • Comp mr Maximiliaen Engels burgemr slants van de Vrije als oom ende testamentaire voocht van de wesen van dhr burgemr Willem Sluijmer... die verkoopt aen Anthonis de Puijt 3 gem 275 roeden lant in de polder t maneschijn in het 37e begin abouterende van suijden vidua Jan Sandra ende den Greveningse dijck van oosten d’hoirs juffr Marisael ende de voors: Sandra van noorden ende van westen de kercke van Muijden lant, comende bij coop van dhr Johan Boot jegenwoordich in pachte gebruict werdende bij vidua Hendrick van Hecke... voor een somme van 32 ponden vlms van de gemet...


M3 en M4


RAZvl 472

fo 143v, 6 december 1651

 • Comp de heer Martijn Bruijnsteen, schepen van Brugge, met machtiging van Magdaleena Coene sijne huisvr, die woordelijk luidt: Wij Jan Baptiste Bumerlot? ende Anthone de Coninck schepenen in Brugge etc... worden gemachtigd om te handelen met de landen die hen sijn competerende gelegen binnen de eijlande van Cadsant parochie van St. Anna ter Muijden Moerkercke Liswege Ichtegem ende Schelde wijndokken [...]

welke comp: verkopen aan Johanna Roels wed Francois Marissael

 • eerst 5 gem 2 lijnen 45 roeden lants liggende ter judicature deser stede in pachte gebruijct bij Andries van de Broucke,
 • 2 gem 1 lijne 6 roeden consisterende in twee partijen te weten int 37e begin in de polder maneschijn, 5 lijnen 31 roeden [M3] ende 1 lijne 75 roeden [M4]
 • mitsgaders 3 gemeten 1 lijne 39 roeden gelegen in t 38e begin oock maneschijn consisterende in dese twee naervolgende partijen als 1 gemet 48 roeden en 2 gemeten 91 roeden groote
 • de nombre van drije gemeten tnegentig roeden lants gelegen ter voors: indicatieve te weten 4 lijnen 96 roeden lants int 34e begin in Bricxpolder in twee sticken als 2 lijnen 60 roeden lants ende 2 lijnen 46 roeden;

[...]

 • voorts noch in 37e begin van de polder van de maneschijn 2 gemeten 97 roeden consisterende in vier lijnen 88 roeden lant ende 2 lijnen 9 roeden samen de voorn: 3 gemeten 2 lijnen 93 roeden, in pachte gebruict bij Bartholomeus Pauwels;

(Bartholomeus Pauwels gebr: ao 1663 Int 37e begin

van vi:a Marisael uut 531 R 0.1.60
vande selve uut 175 R 0.0.64
vande kercke Mude uut 154 R 0.0.60
van via Marisael in 2 partyen 0.2.9
vande kercke en armen Mude 0.2.28
van via Marisael in 2 partyen 1.1.88
vande kercke vander Mude 2.0.63)

en voorts noch de nombre van 1 gemet 70 roeden lants oock gelegen ter indicatuijre deser stede int 22e begin van de wateringe van [lees: Greveninge?] west van de hofstede toebehoorende de acceptante gebruijct wordende bij de wed van Jaques Hallinck, bedragende thans de voorn: vercochte partijen 11 gemeten 8 roeden lants, welcke voors:partijen van landen de compt: competerende bij overlijden van juffr. Josijna van Binckele die moeie was van den heer compts: huisvr:, mitsgaders de vercavelinge gedaen jegens de heer en mr. Alexander Coene broeder van des compts: huisvr: op den 10en julij 1651...


M3, M4, M6, M9


RAZvl 481

30 november 1740 Collaterale successie.

 • Op verzoek van de heer Francois Ignace Beijts, wonende tot Brugge, als executeur testamentair ten sterfhuize van juffer Theresia de Marissaal, overleden te Brugge 4 aug 1740, en waervan declareert erfgenaem te sijn jonker Pieter Guilliame Perduyn, heer van Beytswalle etc en de weese jonker Paulus de Marissaal de Bonprez voor gelijke derde jonker Jan Anthonij d’Hooge en sijn broeder Joh: Francois d’Hooge en suster juffer Marie d’Hooge; item juffer Marie Catharina van den Bogaarde en de wesen jonker Donatianus en Andreas van den bogaarde, beyde kinderen van jonker Jan Anthonij van den Bogaarde en juffer ... [ni]

samen voor het resterende derde part getaxeerd:

 • ... Item een gemet 231 roen [M3] weylant in het 37e begin der voors: wateringe folio 130 letter G leggende beoosten de hofstede van Pieter Herny per gemet 30 pond vls of 180 gulden.
 • Item 2 gemeten 106 roen [M3 en M4, zie 19.9.1781 hieronder] nieuw graslant, noort de vorige partie en west jegens den dijk van den Brixiuspolder, per gemet 20 pond vls of 120 gulden.
 • Item noort daerbij 209 roen [M6] lant, zuyt en noort lant van de kerke deser stede, per gemet 20 pond vls of 120 gulden.
 • Item nogh hetselve 37e begin folio 131 Letter F, een gemet 188 roen [M9] lant, zuyt het lant van de kerke en noort het lant van den armen deser stede, per gemet 20 pond vls of 120 gulden.
 • Eyndelinghs nogh 3 gemeten 139 roen zaylant in het 38e begin der voorschreven watering in de polder het maneschijn, zuyt den dijk tusschen den Brugsen polder en t gemelde maneschijn, sijnde uit dese en vorige partijen tot seven gemeten 240 roen belast met een jaarlijkse ‘s grave rente van 55 stuivers, per gemet 23 pond vls of 138 gulden.

RAZvl 481

24 november 1744

 • Op verzoek van Johannes Platschaart, hoofdman van St Anne en gemachtigde ... van juffrouw Anna Christina van den Bogaarde, filia jonker Andries erfgename ab intestato declarerende te wesen voor d’eenen helft in de vasten goederen op statenbodem nagelaten bij wijlen haar suster juffr Maria Catharina van den Bogaarde overleden tot Brugge voorn 28 sept 1744, en van jonker Donatianus van den Bogaarde soo over sijn selven als sich sterk makende over sijnen absenten broeder jonker Andries van den Bogaarde, filiis jonker Jan Anthone, etc getaxeerd:
 • ... Item 1/6 part in een gemet en 231 roeden weijlant in het 37e begin der voors weteringe folio 130 letter C leggende beoosten de hofstede van Pieter Herny, per gemet 30 pond vls of 180 gulden.
 • Item 1/6 part in 2 gemeten en 106 roeden nieuw graslant, noort de vorige partie en west jegens de dijk van de Brixiuspolder, per gemet 20 pond vls of 120 gulden.
 • Item 1/6 part in 209 roen lant, noort daarbij gelegen , met de zuijt en noortzijde het lant van de kerke, per gemet 20 pond vls of 120 gulden.
 • Item 1/6 part in 1 gemet 188 roeden lant in het selve 37e begin folio 131 letter F, zuyt het lant van de kerke en noort het lant van de armen deser stede, per gemet 20 pond vls of 120 gulden.
 • Eindelings nog 1/6 part in 3 gemeten 139 roeden zaeylant gelegen in de polder het maeneschijn in het 38e begin der voorschreven wateringe, zuyt den dijk tussen de Brugsen polder en t gemelde maeneschijn, sijnde uit dese en vorige partien lant tot 7 gemeten 240 roen belast met een jaarlijkse gravenrente van 55 stuivers, getaxeerd op 23 pond vls of 138 gulden per gemet.

RAZvl 481

2 februari 1745

 • Op verzoek van Johannes Platschaart, hoofdman deser stede, als gemachtigde van jonkvrouw Angelina d’Hooge en jonker Francois Bernard d’Hooge, meerderj jonkman en jongedochter yder voor de helft erfgenaam in de vasten goederen op statenbodem van Jan Anthone, in leven schepen van Brugge, getaxeerd:
 • ... 1/6 part in 1 gemet 231 roeden weylant in het 37e begin der voorn wateringe folio 130 letter P(?), leggende beoosten de hofstede van Pieter Herny, per gemet 30 pond vls of 180 gulden.
 • 1/6 part in 2 gemet 106 roeden nieuw graslant, noort de vorige partie en west jegens de dijk van den Brixiuspolder, per gemet 20 pond vls of 120 gulden.
 • Item 1/6 part in 209 roeden lant, noort daerbij gelegen, met de zuijt en noort zijde het lant van de kerke, per gemet20 pond vls of 120 gulden.
 • Item 1/6 part in 1 gemet 188 roeden lant in het 37e begin folio 131 Letter F, zuijt het lant van de kerke en noort het lant van de armen, per gemet 20 pond vls of 120 gulden.
 • Eyndelings nog 1/6 part in 3 gemet 139 roeden zaeylant, gelegen in de polder het maneschijn in het 38e begin der voorschreven wateringe, zuyt de dijk tusschen de Brugsen polder en t gemelde maneschijn, sijnde uit dese en vorige partien lant tot 7 gemeten en 240 roeden belast met een jaarlijkse sgravenrente van 55 stuijvers, per gemet 23 pond vls of 138 gulden.

RAZvl 481

27 november 1747

 • Op verzoek van de heer Mattheus de Jonge griffier van Sluis wegens Donatianus van den Bogaerde, soo over sigh selven als sich sterk makende over sijnen absenten broeder Andries vd Bogaarde fili Jan Anthone de goederen van wijlen Anna Christina vd Bogaerde overleden te Brugge op 3 oktober 1747, getaxeerd:
 • ... Item 1/6 part in een gemet en 231 roeden weijlant in het 37e begin der voors weteringe folio 130 letter C leggende beoosten de hofstede van Pieter Herny, per gemet 30 pond vls of 180 gulden.
 • Item 1/6 part in 2 gemeten en 106 roeden nieuw graslant, noort de vorige partie en west jegens de dijk van de Brixiuspolder, per gemet 20 pond vls of 120 gulden.
 • Item 1/6 part in 209 roen lant, noort daarbij gelegen , met de zuijt en noortzijde het lant van de kerke, per gemet 20 pond vls of 120 gulden.
 • Item 1/6 part in 1 gemet 188 roeden lant in het selve 37e begin folio 131 letter F, zuyt het lant van de kerke en noort het lant van de armen deser stede, per gemet 20 pond vls of 120 gulden.
 • Eindelings nog 1/6 part in 3 gemeten 139 roeden zaeylant gelegen in de polder het maeneschijn in het 38e begin der voorschreven wateringe, zuyt den dijk tussen de Brugsen polder en t gemelde maeneschijn, sijnde uit dese en vorige partien lant tot 7 gemeten 240 roen belast met een jaarlijkse gravenrente van 55 stuivers, door elkanderen getaxeerd 14 pond vls of 84 gulden per gemet.

RAZvl 481

7 mei 1761

 • Op verzoek van jonkvrouw Angeline D’Hooge getaxeerd de volgende goederen nagelaten bij jonker Francois d’Hooge overleden binnen Brugge den 22 maart 1761:
 • ... Item de helft in een gemet 231 roeden weijlant in het 37e begin der voorschreven wateringen folio 130 letter C, leggende beoosten de hofstede van d’heer Pieter Hernij, 27 pond vls per gemet
 • Item de helft in 2 gemeten 106 roeden noort de voorige partije en west jegens de dijk van den Brixiuspolder 20 pond vls per gemet.
 • Item nog noort daarbij de helft in 209 roeden landt, suijt en noort het landt van de kerke deser stede, 20 pond vls per gemet.
 • Item nog hetzelve 37e begin folio 131 letter A/H? d’helft in een gemet 188 roeden landt suyt het [land] van de kerk en noort het landt van de armen deser stede, 20 pond vls per gemet.
 • Eindelinge nog d’helft in 3 gemeten 139 roeden zaaijlant in t 38e begin van de voorschreve wateringe, in de polder het maneschijn, suyt de dijk tussen de Brugse polder en het gemelde maneschijn, sijnde uit dese en vorige partijen tot 7 gemeten 240 roeden belast met een jaarlijkse graverente van 55 stuivers, getaxeerd op 22 ponden vls per gemet.

RAZvl 480

fo 120v 19.9.1781

 • Matheus de Bruijne met procuratie van jonkheer Andries Louis van de Bogaarde actuele schepen en thesaurier slands van den vrije tot Brugge, zoone van joncker Jan Anthone in huw geprocureert bij vrouwe Joanne Bernarde van der Meulen, vrijlaat onder den ambacht van Snelleghem en wonende binnen Brugge, over zich zelven als gemachtigde van Therese Angeline Rotsart dochter van Louis Ferdinande in huw gewonnen bij Therese Eugene de Aranda... verkopen aan Johannes Antheunis Voskamp mede landman en woonachtig te St Anna ten Vrijen en sijne huisvr Susanna Sommeijer die bevoren wed was van Pieter de Bruijne eene hofstede met 12 gem 30 roeden lands, waarvan 3 gem 38 roeden op Oostenrijksen bodem St Anna ten Vrijen en de resterende 8 gem 292 roeden op Statenbodem.

En consisterende de selve 8 gem 292 roeden in de volgende partijen.

 • 1 In den Brixiuspolder het 34e begin fo 123, 250 roeden.
 • 2 In twee items ider groot 125 roeden, abouterende oost en west t land van de erven burgemr Pieter Hernij, en strekkende met de zuid en noordeijnde aan het land van de kerke van St Anne ter Muijden.
 • 3 Voorts in de polder het Maneschijn in deselve wateringe int 37e begin fo 130 2 gem 106 roeden in vier items [M3 en M4]; eerst twee maal 265 ½ roede en tweemaal 87 ½ roede hebbende aan het oost- en zuideinde het land van de hofstede van wt burgemr Pieter le Roij, en aan het westeijnde de dijk van den Brixuspolder en aan de noordzijde de kerke van der Muiden land.
 • 4 Voorts noord daarbij int selve begin fo 131, 209 roeden in twee items ieder groot 104 ½ roeden lands aan de zuijt en noortzijde het land van de kerke van St Anne voorn, strekkende mette oost en westeijnde zoo als het voorgaande.
 • 5 Voorts in het selve begin en folio 1 gem 188 roeden , ook in twee items, ider groot 244 roeden lands hebbende aan de zuid en noordzijde de kerke van St Anne land, strekkende oost en west als vooren.
 • 6 Eijndelinge in de selve polder het Maneschijn int 38e begin fo 135 3 gem 139 roeden in vier items als twee van 174 en twee van 1 gem 45 ½ roede hebbende aan de zuijtoostzijde den dijk van Greveninge, ende aande westzijde een adere jegens de hofstede en het land van wt burgemr Pieter Le Roij en aan de noortoostzijde het land van de Heere G.L. Legiljon baron van Basseghem...

de voorschr 8 gem 292 roeden belast met een sgraverente van 9 schell en 1 grote vlms... Zijnde dese koop geschiet voor 35 ponden vlms per gemet

RAZvl 480

fo 134 13.3.1784

 • Johannes Antheunis Voskamp landman te St Anna ten Vrijen en sijn huisvr Susanna Sommeijer hebben verkocht de grond en bodem van 5 gem 153 roeden lands consisterende in twee partijen aan Petrus le Roij gesworen van den Godefroijpolder en landman onder St. Anne...
 • 1- een partije weijlant groot 2 gem 106 roeden in de polder het Maneschijn in het 37e begin folio 130 en aldaar in vier items:

als eerst twee maal 265 ½ roede en dan nog tweemaal 87 ½ roede abouterende deselve partije weijland aan de oost- en zuijteijnde jegens het land van de hofstede van wt de burgemr Pieter le Roij, en aan het westeijnde de dijk van den Brixiuspolder, en aan de noortsijde het land van de kerke van der Muijden, welke vier items uijtmaken de voorgem 2 gem 106 roeden, en zijnde dese koop geschiet voor 40 ponden vlms per gemet.

 • 2- Item een partije zaaijland groot 3 gem 47 roeden, liggende eerst in den Brixiuspolder het 34e begin, fo 123, 250 roeden in twee items yder groot 125 roeden, abouterende oost en west tland van den erfgenamen van Pieter le Roij en strekkende metten zuijt en nooreijnde aan het land van de kerke van St Anne;

voorts soo ligget in de polder het Maneschijn in het 37e begin fo 131, 209 roeden land in twee items yder groot 104 ½ roeden lands, abouterende den zuijt en noortsijde het land van de kerke van St Anne en strekkende metten westeijnde aan den dijk van de Brixiuspolder.

 • 3- Eijndelinge legt in de voornoemde polder hetzelve begin en folio 1 gem 188 roeden landt abouterende aan de zuijd en noortsijde de kerk van St Anne land en metten oost en westzijde zoo als het voorgaande... welke koop is geschiet voor 20 ponden vlms per gemet... contant betaald... gereserveerd een graverente uit de geheele 5 gem 153 roeden van 9 schell 1 gr vlms

RAZvl 473

10 julij 1674

 • Comp Jacobus St. Aragon poorter der stadt Sluijs chirurgijn van sijnen stijle ende juffr Jobina Kruijne sijne huisvr te voren in huw sijnde geweest met Nicolaes de Vos overleden chirurgijn der selver stede welcke compten verklaerden op 11 junij lest te hebben gepasseert met Jacob Chieux over ende ten behouve van Francois Coolen minderjarige soon van Guilliame Cools daer moeder aff is gewest Mayken de Cherf seker contract van coope voor den notaris Jan Cant d’oude waervan de inhoude woorde voor woorde hierna volgt:
 • Op huijden den 2 junij 1674 verklaerden de voors comparanten te verkopen aen voors Francoijs Cools naerschreven huijs erfven ende landen twelke bij Jacob Chieux als voocht ende ten behouve van de voors weese is accepterende...
 • voorts noch 4 lijnen en 12 roeden landes waer in den selven Fransois geen gemeene ende heeft gehadt voor datto van desen coop, liggen op St. Anne vooren inden polder geseijt het maneschijn wateringe van greveningen sijnde een stuck saeijlant abouterende noortoost d’erfve van de wed: van Davidt Martinet tlandt vande erfgenamen van dhr Wouter Heijnderix aende noortzijde, den greveningsen dijck aende zuijtoost zijde, achterwaerts streckende tot de weije gebruict bij Bartholomeus Pauwels

RAZvl 473

20 dec 1675

 • Comp Francois Coolen vervangende sijn huisvr Magdaleentje Casteleijns die verklaerde schuldich te wesen aen Anthonij de Puijdt 50 ponden vlms. over geleende gelde a 5 ½ procent...
 • onderpand een woonhuijs...
 • voorts noch 4 lijnen 12 roeden landt liggende op St. Anne voorseijt in de polder geseijt het maneschijn, wateringhe van Greveninge zijnde een stuck saeijlant abouteerende noort oost de erfve van de wed David Martinet, t’lant van de erfgenamen van Wouter Hendricx aende noortsijde de grevelijncxse dijck aende zuijtoost zijde achterwaerts streckende tot de weije gebruickt bij Bartholomeus Pauwels...

RAZvl 473

27 jan 1681

 • Comp Francois Coolen lantman alhier verclaerde met den stocke op den 13e november 1680 te hebben vercocht aen Gillijs Haex 1 gem 97 roeden landts in de polder het Maneschijn waterijnghe van Grevelinghe abouterende noortoost de erve van de wed van David Maertinet, t lant van de erfgenamen van dhr Wouter Hendricx aende noortsijde den Grevelijnxen dijck aende zuijtoost sijde achterwaerts streckende tot de nieuw gescheurde weije toebehoorende [ni]... ende also deses partije van landen beneffens andere partijen is verbonden in handen van Pieter van der Straete als voogt over Jacob van Uxem tot verhael van een capitael van 1400 guldens...

RAZvl 473

13 meije 1687

 • Gillis Hacx ende sijn huisvr Marij Petijt verkopen aen Dirick Delve commijs ter recherche binnen Sluijs... 1 gem 97 roeden lants in de polder geseijt het maneschijn abouterende met het suijtoosteijnde aen den greveningsen dijck, met den suijtwestsijde jegens tlant van dhr mr Johan Sandra, noortwest tegen de waterganck ende noortoost d’erfgenamen Daniel Hendricx...

RAZvl 473

20 oktober 1693

 • Comp Dirick Dalm comijs ter Recherche binnen Sluijs de rato caverende over sijn huijsvrouw verkoopt aan Daniel Hendericx coopman te Vlissingen over wien dhr Abraham Craeij out burgemr der stede Sluijs de gifte was accepterende, van 1 gemet 97 roeden lants onder de waterijnge van Greveninge in de polder Maneschijn hebbende aent suijtoosten den dijck vant Maneschijn suijtwest t lant van dheer Jan Sandra noortwest de waetering? ende noortoost... voor 53 ponden vlms...


M5, 7, 8, 10


Kerk en armen van St. Anne


M13 en M15


RAZvl 472

21.8.1612

 • Comp Francois Cloet burgemr van Sluis verzocht vercavelingh te doen van twee gemeten lants aencommende de kercke van St Anne in de polder Maneschijn, int xxxvij begin van de wateringhe van Greveningen, liggende met een gemet aen weerszijden van zijns comparants lant, streckende metten westzijde vooren aen de dijck Brexiuspolder dry ... en half uut geslegen ende metten oostzijde aende adere, d.. gemet aende noortzijde vande kinderen van Jan Loys, metten zuytzijde teghen des comparants lant, het tweede gemet leggende metten zuytzijde aende wesen Anths: de Conyncx lant, metten noortzijde aen des voors: comparants Cloets lant


M11, M 12, M17


RAZvl 472

24.2.1629 fo 66

 • Mattheus van Burckele schepen van het Vrije procuratie hebbende van Charles Breijdel pensionaris van Brugge, ten behoeve van Nicolaes de Vos balliu deser stede, present ende accepterende van de nombre van 13 gem 1 lijne 25 roeden lants liggende binnen dese schependomme in verscheidene partijen; de voors Breijdel aencommende ten title van coope gedaen jegens Catolijne filia Jacob Weijts weduwe van Anths de Koninck bij cavel getrocken in collegie van Brugge met den cavel A: jegens de kinderen van Pr: Bachuijs de gebourt is den cavel B: in den polder Maenschijn met de wateringe van Greveninghe in vier partien volgende de nieuwe belegerthede daer van gedaen bij Florens van Marissen
 • liggende in de voorseijde polder maenschijn noort oost van de kercke int 37e begin in de voors watering van greveninge en was t 1e begin van deselve polder 7 gem 1 roede lants ende is een parcheel van 8 stringen [M11] opt oosteijnde in een bedelft tusschen de kercke deser stede lant aen de zuijtzijde tnaervolgende perceel aen de noortzijde streckende metten oostende aen een adere ende metten westende vuergemeens aen de dijck vande Bicxispolder.
 • Item soo liggets aen de noortzijde daer aen int selve begin een gemet 50 roeden [M12] lants ende is een stuck tusschen t voors lant aen de verste zuijtzijde de kercke deser stede aen de noortzijde streckende met beede enden als vooren.
 • Item zoo liggets noort daer bij int selve begin een gemet 14 roeden [M17] lants tusschen de kinderen van Jan Loijssens cansins? lant aende zuijtzijde den halve dijckgracht jegens den zeedijck aende noortzijde ende aen toostende streckende metten westende als vooren.

RAZvl

24.2.1629 fo67

 • Comp Matheus van Burckele schepen vd Vrije procureur van jonkvr Catolijne de Mil wed van mr Lambrecht Sprinckholff verkoopt aan Nicolaas Vos balliu deser stede 6 gem 1 lijne 4 roeden lants liggende in twee partijen in den polder maenschijn de voors Catolijne de Mil deselve partije competerende ten tijtle van coope ende stervenisse van jonkvr Marie filia mr Maerten de Mil doude haere susters, waer off dats eerst ligt 5 gem ii lijnen 16 roeden streckende oost lant vande acceptant west tlant aencommende de kerck deser stede noort aen de hadere ende zuijdt den dijck van den briexen polder bestaende deselve partije in 5 stringen en voorts soo liggende oost aen de kercke lant verders 1 lijne 89 roeden streckende met beeden enden als vooren ende aende westzijde eijgen lant vande comparant


M14?


RAZvl 472

 • De 25 junij 1630 voor mij onderschr: als commissaris in desen gevoecht bij zijn Ed: ?estmijn heer Hautsais luijtent: generaal in Vlaenderen*

Comp Pieter Loijs ende Jan Geile als getuijgen hebbende Janneken de dochter van Loijs vervangende Pauwelus van Ramstefij als getrouwt hebbende Maeijcken Loijs ende Adriaen Loijs alle kinderen wijlen Jan Loijs en in die qualiteijt eigenaars vooreerst van de nombre van 5 lijnen 90 roeden lants gelegen ter Muyde int 1e begin van de polder maenschijn volgens het extract van den lantmeter Jan Eijwers ... ende drije distincke bilcken van ervenisse streckende op de voorsijde Jan Loijs ter eendre ende Nicolaes de Vos ter andere verkopen de eersten gemachtigd zijnde een stuk land groot 5 lijnen 90 roeden voor 28 ponden vlms elck seven ponden [...]

 • als oock Franchoijs van Hooren, Adriaen de Burt ende Jacob Segers omme hunne bescheyden over te brengen opdat mach getrocken worden virde selve partije ende andere daeraen clevende ...

RAZvl 472

5 april 1632 fo 84

 • Comp Jan Geyle als getrout hebbende Janneke de dochter van Jan Loijs zoo over hem selve als procuratie hebbende van Pieter sone van Jan Loijs wonende Oostkercke ende vervangende sijn huisvr Catelijne Schontette...
 • ende Pauwels van Ramsbeke ende vervangende Maijken Loijs ende sulcx erfgenamen van Jan Loijs d oude gecocht in de naers partije van lande...

welcke voors comparanten verclaerden machtich gemaeckt te hebben Mahieu Zwingedou ende Jaques Dierman om te compareren voor de schepen van Muijde en aldaer te erven ende vestigen Elisabeth Dauwers wed van Nicolaes de Vos nu getrout met Maerten Maertens zoo voor haer als voor hare kinderen present en accepterende de nombre van 5 lijnen 90 roeden lant liggende int 1e begin van de wateringe van cleen reijgersvliet fol 119 ende in een parceel al tusschen Anths de Cueninck sijn hoors lant aende noortzijde de kercke van St Anne ter Muiden met een gemet lants aen de zuijtzijde streckende metten westende aen de dijck van bricxpolder en metten oostende aen een andere heule

RAZvl 472

17 aug 1647

 • Comp Bartholomeus de Vos inwoner deser stede, verklaart schuldig te zijn aan Mayken de Cherf wed van Nicolaes de Vos, wonende binnen deser stede, de som van 100 ponden vlms met als onderpand een stuk land in de polder Maneschijn gemeene ende onverdeelt met sijne comparante moeder [Elisabeth Dauwers] ende sijne mede erfgenamen...


M13 of 15


RAZvl 472

18 nov 1653

 • Comp Nicolaes de Puijdt burgemr ende kerckmr deser stede bekent schuldig te zijn aan juffrouw Marya de Bacquere ten desen absent over de welcke Ferdinande de Bacquere haer broeder is accepterende de schult van 150 ponden vlms gesproten over geleende gelden voor de bouw en de vergroting van de kerk...
 • als onderpand een stuk land te weten int 33e begin van de wateringe van Cleyn Reygersvliet
 • - sijnde den 46 articul van de belegeringe van de kercke landen 1 gem 9 roeden
 • - noch aldaer sijnde den 47 articul 1 gem 6 roeden
 • - int selve begin sijnde den 48 articul 4 gemt 58 roeden tsamen groot 6 gem 73 roeden werdende gebruict bij de wed van Jacques Hallinck;
 • - voorts de 53 articul int 37e begin in de polder maneschijn een gemet


M14 [met M18 en M20]


RAZvl 472

3.1.1616

 • Comp Francois Cloet, voorschepen van Sluis, vervangende Appolonia Danckaert fa Hubts: zijn huisvrouw, verkopen aan Niclaes de Vos, voorschepen van St Anne, 5 gemeten en 50 roeden land in de polder Maenschijn

RAZvl 473

fo 9 28 januari 1659

 • Comp Margrita Looijssen [vooralsnog wonende binnen Sluijs] huisvr van Bartholomeus de Vos fs Nicolaes,
 • voorts soo leggets daer bij in den selven polder maneschijn 5 gem 52 roeden in verscheiden parthien te weten 1 gem 213 roeden; item 1 gem 72 roeden; item 1 gem 76 roeden... gecomen bij coope van Ferdinande Cloet volgens de wettel brieven van erffenisse sprekende ten profijte als vooren gepasseert voor schepenen deser stede in date den 19 januari 1616 ondert: J. Keerbant...

GAS 631

Laureins vanden Cloostere gebruyckt ao: 1663 37e beghin

van syn hofstede lant in 2 partyen 7.0.1
van deselve in twee partyen 1.0.50
vande kercke vander Mude 1.0.0

van syn hofsde: lant 1.2.13

38e beghin

vande selve in 2 partyen 1.0.14
vande selve 1.0.72
vande selve 4.0.60

vande selve 1.0.67


M14 [met M11, 12, 16, 17]


RAZvl 473

fo 9 28 januari 1659

 • Comp Margrita Looijssen [vooralsnog wonende binnen Sluijs] huisvr van Bartholomeus de Vos fs Nicolaes, sergeant onder de compagnie van wijlent capt Poiser in guarnisoen tot Hulst, geassisteert voor zo ver nodig met haar broer Ferdinand Looijssen... in absentie van deselven haren man als jegenwoordig sijnde gecommandeert met secours naer deenmarcken ter deser acte specialijck geautoriseert vande heeren van de Crychsraet tot Hulst

[in brief aan de krijgsraad te Hulst]

 • ...dat onlangs binnen Sluijs is overleden juffr Elisabeth Dauwers moeder van der supptes voorn man in welcke sterfhuijse sijn bevonden notabele lasten ende daeromme hoochnodig is bevonden te vercoopen eenige suffisante onroerende goederen tot aflossinghe van de voorn lasten ende schulden van de selven sterfhuijse selffs met kennisse ende prealabel consent ende authorisatie van de magistraat van Sluijs int regardt van Isaac de Vos der juffrs eygen mans broeder die vertrocken is naer Oost Indien ende hebben haer eerw oock daer op verleent autorisatie tot het doen van de erffenisse tot securiteyt van de coopers mits Jacob de Vos hunnen mede hoir oock mede heeft vercocht conforme de twee reqten: hier annex...

vraagt om haar man te mogen vervangen.

 • voorts de eerbare Janneke Gerrits de huisvr van Isaac de Vos jegenwoordig uijtgevaren naer Oostindien mitsgaders soo veel als noot sij Pieter van den Bussche haren oom ende doctoor Moerman beiden gemachtigd door Isaac de Vos... zij vervangt haar man, `apothecaris’, omdat is overleden Elisabeth Dauwers, de moeder van haar man, verzoekt zij de magistrat van Sluijs haar man te mogen vervangen om te verkopen `verscheijde parcheelen van immobiele goederen van huijsage hofstede ende landen ten deele alhier ter stede op St Anne ende in den Eylande van Cadzand...
 • alles nochtans met dien verstaende dat de voors: vercoopinge sal worden gedirigeert ende gedaen ter intentie ende mede beleede van dhr Griffier Nemegheer die bij de overleden juffr Maertens is gedenomineert als executeur van haren testament twelck doende was ondertekent Janneken Gerrits, Margrita Looijssen, Jacob de Vos ende Johan Cant...
 • voorts comp Jacob de Vos soone van Jan de Vos fs Nicolaes voorn: bij de voors Elisabeth Dauwers de selven Jacob vervangende juffr Josina Verschraegen ... tsamen hoirs van Elisabeth Dauwers, verkopen aan Wouter Hendricx koopman te Vlissingen... eene behuisde hofstede met woonhuijs, schuijre ende stallinge daermede gaende mitsgaders den bogaert ende andere plantage daer op staende liggende binnen deser stede in de polder maneschijn ende andere breeder hiernaer te declareren de selve hofstede groot in t geheel 63 gem 2 lijnen 80 roeden lants consisterende in verscheijde ijtems ofte parthien
 • dan off eerst leggende 6 gem 1 lijne 4 roeden lants in 2 partien in de voors polder maneschijn, comende bij coope van jonkvr Caterina de Mil te weten 5 gem 216 roeden en voorts 188 roeden breeder verclaert bij de wettelijcke brieven van erffenisse dan off sijnde gepasseert ten profijte van de voorn Nicolaes de Vos in date den 24 feb 1629 ondert: J. van Dorth. aen de voorn acceptant ten desen overgelevert
 • voorts soo leggets daer bij in den selven polder maneschijn 5 gem 52 roeden in verscheiden parthien te weten 1 gem 213 roeden [M14]; item 1 gem 72 roeden [M18]; item 1 gem 76 roeden [M20]... gecomen bij coope van Ferdinande Cloet volgens de wettel brieven van erffenisse sprekende ten profijte als vooren gepasseert voor schepenen deser stede in date den 19 januari 1616 ondert: J. Keerbant...
 • ... Item soo legget daer bij in den selven polder in verscheide parthien 13 gem 1 lijne 25 roeden dan off d eerste parthie groot is 7 gem 1 roede [M11] lants; item 1 gem 50 roeden [M12]; item 1 gem 14 roeden [M17] ; item 4 gem 60 roeden ... comende bij coope van Charles Breydel volgens de brieven van erffenisse in date 24 feb 1629 ondert: J van Dorth
 • ... voorts soo leggets in de selve polder in een stuck van 4 gemeten 86 roeden [M16];
 • ... voorts soo leggets in de selve polder Maneschijn 3 gem 65 roeden sijnde de rest van de voors parthie van 4 gem 86 roeden comende bij coope van Francois van Hoorne dd 22 jan 1631 ten profijte als vooren


M14 [met M11, 12, 16, 17]


RAZvl 480

fo 80 18.3.1773

 • Pieter Hennequin oud burgemr etc van het college vh Vrije als test executeur van Johannis v Hecke in leven oud-burgemr en thesaurier van St Anne en voogd over zijn minderj wezen in huw verwekt bij zijn overl huisvr Adriana Personne...
 • item Joos du Bois en sijn huisvr Adriana van Hekke
 • ende nog Johannes van Hecke meerderj jonkman kinderen proparte erfgenamen hebben verkocht op 10.2.1773 aan den weled jonkheere Charles Winkelman wonende tot Brugge, een hofstede genaamt het Maneschijn bestaande in huys, schuure, stallinge, wagenhuys, hoender en verkenskot met 73 gem 122 ½ roeden soo weije, hoff, boomgaerd als zaeylanden, alle op statenbodem...
 • in de polder het Maneschijn in de wateringe van Greveninge gesegt kleijn reijgersvliet int 37e begin
 • eerst 8 gem 51 roeden [M11 en M12] per omelooper in vier partijen alle annex malkanderen, ten noorden en zuiden de kerke van Muyden, ten westen den Brixkens polder en ten oosten aan het volgende land van deese hofsteede, strekkende tot de watergank tusschen het 37e en 38e begin;
 • item in tselve 37e begin 1 gem 213 roeden [M14] strekkende oost en west als vooren, hebbende ten zuijden en ten noorden de kerke van Muyden lant;
 • item nog in tselve 37e begin 5 gem 100 roeden [M16 en M17], strekkende oost en west als vooren hebbende ten zuiden de kerk van Muijdens lant noord den ouden zeedijk die nu legt tusschen desen polder en den Gouverneurspolder.
 • Voorts legt in gem polder het Maeneschijn in het 38e begin
 • eerst 12 gem 235 roeden land per ommelooper in ses partijen alle annex malkanderen. Staende hier op aen het noordeijnde de voorsz. hofsteede het Maneschijn, hebbende ten noorden en ten oosten den voors ouden zeedijk, lopende al draeijende tusschen desen polder en de Brixkens polder lopende na deser stede van Muijden, ten westen den watergank tegens het 37e begin ende ten zijde den kerke van Muijdens lant.
 • Item nog aldaer 188 roeden in twee partijen, ieder groot 94 roeden strekkende ten oosten en westen als voren hebbende ten noorden de kerke van Muijdens lant en ten zuijden de erven de Puijt lant.
 • Item nog aldaer in t 38e begin 1 gem strekkende al meede oost en west als voren, noord aen t land van dezelve erven de Puijt, en zuyd aent lant van de erven juffr Marisael.


M15


Kerk van St. Anne


M16


RAZvl 472

22 jan 1632 fo 80

 • Comp Iman Imansen als procuratiehouder van Francois Verscoore poorter in Brugge en Mayken Vermaetermeulen zijn huisvr verkopen aan Elisabeth Dauwers, wede van Nicolaes de Vos een achtste deel van 4 gem 86 roeden in de polder maenschijn int 37e begin van de wateringe van greveninge ende zijn inde ommelooper drije sticx tusschen de kercke van Mude lant aende zuijtzijde de wed van Anths de Ceuninck lant aende noortzijde streckende metten noortoosteijnde aende zeedijck ende metten zuijtwesteijnde aen de dijck van bricxsen poldere;
 • voorts van een gemet 21 roeden lants en half deel van de voors 4 gem 86 roeden lants...

RAZvl 481

8 maart 1746

 • Op verzoek van Jacobus vd Strate proparte erfgenaam declarerende te zijn van desselfs vrouw juffr Pieternella de Puijt overleden te St Anne 25 dec 1746, getaxeerd:
 • ... Item 1/4 in 10 gemeten 214 roeden hoff, boomgaard, weije en saeijlant in den polder het maneschijn waer op voorschreven hofstede [de Patente] is staande, per gemet 40 pond vls of 240 gulden.

RAZvl 474

23 dec 1752

 • Comp Abraham van Hecke, meerderjarig jongman, woonende te Westcappelle en vrijlaat van het Brugse vrije die verklaerde dat hij den helft oftewel sijnen eijgendom van den gemeenen boedel, die hij hadde gemeen en onverdeelt met sijnen neve Johannes van Hecke, hadde verkocht aan de voorn sijnen neve Johannes van Hecke, schepen deser stad:
 • Eerstelijck de helft of soodaenigen aendeel als den comparant mogt competeren van den eijgendom van een betimmerde hofstede genaemt het Maeneschijn, bestaende in woonhuijs, twee schuiren, wagenkot, koestal, hoender en varkenskoten, met verdere timmeragie en plantagie, met den helft in de nombre van 56 gem 249 r weije en zaeijlanden, gestaen en gelegen ten desen schependomme, staetenbodem als eerstelijk in den polder het Maenschijn en aldaer in het 37e en 38e beginnen, van de wateringe van Greveninge gesegt klijn Reijgersvliet 28 gem 187 roen, te vooren enigsins gemeen met de kerke van Muijden, dog bij verlandinge gedaen jegens deselve kerke, volgens erff en transportbrieff gepasseert 1 octob: 1738 gelegen in een partije daer alleen een ader of watergank door loopt, en op een gedeelte van welke ten noorden van de partije de gemelde hofstede is staende, abouterende ten noorden en oosten aen de Greveningsen off ouden Zeedijke, ten zuijden aen t land van de kerke Muijden en ten westen het land van Pieter Hernij en Jannis van der Straete;
 • item aldaer nog 1 gem land, het welk separaat legt, tusschen het land van de kerke Muiden aen de Noord, en d’ erven juffrouw Merisal aen de Zuidsijde, oost den dijk jegens Brexiuspolder en west de ader off Jannis van der Straete land, samen uitmakende 29 gem 187 roeden land.

RAZvl 481

20 october 1773

 • Op verzoek van de hoogedele erfgenamen wt jonker Charles Wijnckelman overleden tot Brugge 12 september 1773 (en welcke erfgenamen zijn jonker Francois Wijnckelman ... en Marie Wijnckelman minderjarige weesen van jonker Jaques Wijnckelman

en jonker Louis Emanuel Legillon baron van Bassegem schepen van het Vrije van Brugge causa uxoris vrouwe Catharijne Wijnckelman alle wonende te Brugge, getaxeerd:

 • Eerstelijk de helft in een betimmerde hofstede genaamt het maneschijn, bestaande in huijs, schuere, en verdere edificien gestaan en gelegen in de wateringe van greveninge, het geheel 300 ponden vls.
 • Item de helft in de nombre van 15 gemeten 64 roeden land in het 37e begin van de wateringe van greveninge, 30 pond vls per gemet.
 • Item de helft in 14 gemeten 123 roeden in het 38e begin der wateringe van greveninge, 30 pond vls per gemet.


XXXVIIIe begin van Greveninge

 • 2e begin van polder het Maneschijn

Volgens Kadaster 1832 heeft het 38e begin negen percelen genummerd 140 tm 148, van het zuiden in.

A140 Pieter Iz. Naeije te St Anne, dijkgraaf, bouwland, 1 ha 39.50
A141 Pieter Iz. Naeije te St. Anne, dijkgraaf, weiland, 0 ha 73.00
A142 Jan Benedictus Bekaar te Sluis, burgemeester, bouwland, 1 ha 43.00
A143 Armen van St Anne, bouwland, 0 ha 27.00
A144 Kerk van St Anne, bouwland, 2 ha 18.50
A145 Charles Legillon Goemaringe te Brugge, bouwland, 3 ha 56.90
A146 Charles Legillon Goemaringe te Brugge, boomgaard, 0 ha 45.50
A147 Charles Legillon Goemaringe te Brugge, huis en erf, 0 ha 94.40
A148 Charles Legillon Goemaringe te Brugge, tuin, 0 ha 15.30

Totaal 8 ha 13.10

 • A146 tm 148 is het land waarop hofstede het Maenschijn staat


Volgens de ommerloperkaart van 1728 heeft dit begin vijf percelen genummerd 71 tm 75, van het noorden in.

71 Abraham van Hekke 3 gem 216 roeden

72 ||Abraham van Hekke en kerk van St Anne |||14 gem 262 roeden

73 wed. Pieter Hernij (Marie van Overschelde) 3 gem 101 roeden
74 Abraham van Hekke en kerk van St Anne 0 gem 100 roeden M28
75 Jonkvr van Merisael 3 gem 57 roeden M29
 • Totaal oppervlakte volgens kaart en verhoofding 728: 25 gem 136 roeden
 • Totaal oppervlakte volgens de ommeloper 1601: 29 gem 121 roeden


GAS 631

Gebruik land in 1663

Joachim Aseels gebruyckt ao: 1663 37e begin

van dhr Francois Willeroens 3.2.75


Laureins vanden Cloostere gebruyckt ao: 1663 37e beghin

van syn hofstede lant in 2 partyen 7.0.1
van deselve in twee partyen 1.0.50
vande kercke vander Mude 1.0.0
van syn hofsde: lant 1.2.13

38e beghin

vande selve in 2 partyen 1.0.14
vande selve 1.0.72 M18
vande selve 4.0.60 M19
vande selve 1.0.67 M20
vande selve in 2 partyen 5.2.16 M21
vande kercke vander Mude 2.1.25 M22
vant hofstede lant 2 ptyen 0.1.88 M23
vande ke: ende armen vander Mude 1.0.82 M25,26
van syn hofstede lant 1.0.0 M28


Antheunis de Puydt gebr: ao 1663 37e begin

vandeselve 4.1.45
vande wede: Frans Marisael in 2 partyen
uut v lijn xxxj R tot 1.0.71
vande selve in 2 partyen uut 175 R 0.1.11
vande kercke Mude uut 1 lijn liiij R 0.0.94

38e begin

vande wed Maerten Jordaens in 2 part: 2.2.8 M24
vande selve in twee partyen 0.1.64 M27


Bartholomeus Pauwels gebr: ao 1663 Int 37e begin

van vi:a Marisael uut 531 R 0.1.60
vande selve uut 175 R 0.0.64
vande kercke Mude uut 154 R 0.0.60
van via Marisael in 2 partyen 0.2.9
vande kercke en armen Mude 0.2.28
van via Marisael in 2 partyen 1.1.88
vande kercke vander Mude 2.0.63


Pieter de Vos int schependom gebr ao 1663 Int 38e begin

van via Marisael in 2 partyen 1.0.48 M29
vande selve in 2 partyen 2.0.91 M29
 • Totaal oppervlakte volgens de meting 1664 25 gem 209 roeden

 • Volgens de ommelopers van 1573 tm 1719 heeft dit begin twaalf percelen met eigen nummering M18 tm M29, van het noorden in.


M18 en M20 [met M14]


RAZvl 472

3.1.1616

 • Comp Francois Cloet, voorschepen van Sluis, vervangende Appolonia Danckaert fa Hubts: zijn huisvrouw, verkopen aan Niclaes de Vos, voorschepen van St Anne, 5 gemeten en 50 roeden land in de polder Maenschijn

RAZvl 473

fo 9 28 januari 1659

 • Comp Margrita Looijssen [vooralsnog wonende binnen Sluijs] huisvr van Bartholomeus de Vos fs Nicolaes,
 • voorts soo leggets daer bij in den selven polder maneschijn 5 gem 52 roeden in verscheiden parthien te weten 1 gem 213 roeden [M14]; item 1 gem 72 roeden [M18]; item 1 gem 76 roeden [M20]... gecomen bij coope van Ferdinande Cloet volgens de wettel brieven van erffenisse sprekende ten profijte als vooren gepasseert voor schepenen deser stede in date den 19 januari 1616 ondert: J. Keerbant...

GAS 631

Gebruik land 1663

Laureins vanden Cloostere gebruyckt ao: 1663 37e beghin

van syn hofstede lant in 2 partyen 7.0.1
van deselve in twee partyen 1.0.50
vande kercke vander Mude 1.0.0
van syn hofsde: lant 1.2.13

38e beghin

vande selve in 2 partyen 1.0.14
vande selve 1.0.72
vande selve 4.0.60
vande selve 1.0.67


M19


RAZvl 472

24.2.1629 fo 66

 • Mattheus van Burckele schepen van het Vrije procuratie hebbende van Charles Breijdel pensionaris van Brugge, ten behoeve van Nicolaes de Vos balliu deser stede, present ende accepterende van de nombre van 13 gem 1 lijne 25 roeden lants liggende binnen dese schependomme in verscheidene partijen; de voors Breijdel aencommende ten title van coope gedaen jegens Catolijne filia Jacob Weijts weduwe van Anths de Koninck bij cavel getrocken
 • ... Ende voorts soo liggets zuijtoost daer bij over de adere int 38e begin van voorn wateringe wesende t tweede begin vande voors polder 4 gem 60 roeden lants ende zijn vier stuck tnoorderste op oostende ij stringen ende opt westende viere tusschen Franchois Cloet bij coope ende affwinninghe van Jaecques Verhelst lant aan beeden zijden streckende metten oostende aen de zeedijck ende metten westende aende adere voors:


M18, M19, M20, M21???


RAZvl 481

26 januari 1729 Collaterale successie.

 • Getaxeerd op verzoek van Abraham van Hecke voor zigh zelven erfgenaam, en als vervangende de kinderen van wt zijn broer Paulus van Hecke alsmede de erfgenamen van wt hunne broeder Isaac van Hecke te deser stede overleden den 28 november 1728:
 • - een derde part in een hofstede bestaande in huijs, schure, bacquete, samen met de nombre van 14 gemeten 123 roeden zaeijlant, in de polder het maneschijn in het 38e begin van de wateringe van greveninge annex den anderen, getaxeerd de gehele hofstede 236 pond vls

en de landen ieder gemet op 23 pond vls

 • - Item 1/3 part in de nombre van 15 gemeten 64 roeden zaeijlant in de voorn polder annex den anderen en aldaer in ‘t 37e begin van de watering van greveninge getax op 19 per gemet.

RAZvl 481

6 februari 1732 Collaterale successie.

 • Op verzoek van Abraham van Hecke voogd van de wees Jannis van Hecke erfgenaam van zijn zuster Josina van Hecke alhier overleden 22 nov 1731, getaxeerd:
 • ... voorts 2/9 parten in een hofstede bestaande in huijs, schure, stallinge en verdere aedifitien met de nombre van 29 gem: 204 R: in den polder het maneschijn; met de noord oost zijde jegens den ouden zeedijck, getaxt ieder gemet, door malkanderen genomen op 30 ponden Vls den timmer te binnen.

RAZvl 481

17 juli 1737 Collaterale successie.

 • Op verzoek van Johannis van Hecke, als erfgenaam van wijlen zijn huisvrouw Maria de Bruine overleden onder deze schependom 15 meij 1737 getaxeerd:
 • ... Item 2/9 parten in een hofstede met 29 gemeten 204 roeden land in de polder het maneschijn, zijnde als nu ten dele zaeijlant, nieuwe weije, boomgaard en hovenieringe alle annex malkanderen, op een gedeelte van welcke de hofstede is staande, jegens den ouden zeedijck tusschen dezen en den gouverneurspolder, zijnde dese landen belast met een rente van een pont, twee schell drie groten ‘s jaars, getaxeerd de hofstede als geheel op 250 pond vls en het land op 22 pond vls.

RAZvl 481

21 november 1759

 • Op verzoek van oud-burgemr en schepen van Sluis Pieter Hennequin als voogd van de wezen van Johannes van Hecke, in leven schepen deser stede, en sulx over de erfgenamen van Paulus van Hecke overleden op St Anne 19 oktober 1759, getaxeerd:
 • Een sesde part in een hofstede genaamt het maneschijn bestaande in huijs, schuure en verdere edificien, 166-13-4
 • Item een sesde part in 29 gemeten en 187 roeden land in het maneschijnpolder daar den timmer op staat., 18 pond vls per gemet.

RAZvl 481

20 october 1773

 • Op verzoek van de hoogedele erfgenamen wt jonker Charles Wijnckelman overleden tot Brugge 12 september 1773 (en welcke erfgenamen zijn jonker Francois Wijnckelman ... en Marie Wijnckelman minderjarige weesen van jonker Jaques Wijnckelman

en jonker Louis Emanuel Legillon baron van Bassegem schepen van het Vrije van Brugge causa uxoris vrouwe Catharijne Wijnckelman alle wonende te Brugge, getaxeerd:

 • Eerstelijk de helft in een betimmerde hofstede genaamt het maneschijn, bestaande in huijs, schuere, en verdere edificien gestaan en gelegen in de wateringe van greveninge, het geheel 300 ponden vls.
 • Item de helft in de nombre van 15 gemeten 64 roeden land in het 37e begin van de wateringe van greveninge, 30 pond vls per gemet.
 • Item de helft in 14 gemeten 123 roeden in het 38e begin der wateringe van greveninge, 30 pond vls per gemet.


M21A, M22, M23


RAZvl 474

1 oktober 1738

 • Comp Boudewijn Scheers, schepen en oudt burgemr, ende Jaques de Bruine oudt schepen alhier, als kerkmeesters van de kerke deser stede, met een request aan de magistraat van 1 april 1733... luidende als volgt:
 • dat de kerk competeert onder het gebruik van Abraham van Hecke en de weese Jannis van Hecke 2 gem lant in het 37e begin van de wateringe van Greveninge en in het 1e begin van den polder het Maeneschijn consisterende in twee splenders ieder van een gemet lants daervan het eerste is strekkende oost en west met de zuijtsijde aan de voorn van Heckens lant, en mede deselve van Heckens met 513 roeden aan de noortsijde, lopende een ader tussen dit en het navolgende een gemet, ten oosten de separerende het eerste en tweede begin van den selven polder het Maeneschijn, de gemelde ader hiertoe gemeten, ende met den westende aen den geplaneerden dijck van den Brixiuspolder,
 • ende den tweeden splender mede van een gemet lants strekt en abouteert met den oost en westenden als voren, met de noortsijde de gemelde van Heckens lant, ende mede de selve van Heckens met voorn 513 roeden aen de zuijtsijde.
 • Dat meergemelde Abraham ende weese Jannis van Hecke deselve splenders van ijder een gemet lants omme de commoditeit en connexiteit van de kerke souden kopen ten prijse van 20 ponden vlms den hoop, en daer jegens aen en ten profijte van de kerk ten gelijken prijse verkopen, eerst 188 roeden lant [M23], gemeen en onverdeelt met het lant van de selve kerke in een partije van 3 gem 13 roeden [M22+23] aan het oostende van de selve in het 38e begin der voorschr wateringe van Greveningen, en in het tweede deel van den polder het Maeneschijn, sijnde de helft van voorschr 188 roeden van outs genaemt geweest de Insete. Streckende de voors partij lants oost en west met den westende in den halven ader tegen het 37e begin, ende met het oostende tegen den dijck tussen hetselve Maenschijn en het Brugse polderken, met de zuijtsijde jegens het lant der erfgenamen wt den burgemr Anthonis de Puyt, en met de noortsijde jegens het hiernavolgende parceel;
 • item aen de noortsijde van de voorschr 3 gemeten 13 roen lant nogh 1 gemet 112 roeden[M21A] strekkende met de oost en westenden als vooren, met de zuijtsijde aen de voors 3 gem 13 roen, en met de noortsijde aen het verdere lant van de selve van Heckens...

in margine staat vermeld dat burgemr en schepenen deze koop en verkoop hebben geapprobeerd...

 • ondertekend: Boudewijn Scheers 1738, Jacob de Bruijne, Abraham van Hecke, Johannis van Hecke, J. de Bruijne 1738, Romanus van den Ameele, J. vander Strate, J. de Nuet, Abraham Bastynck.

RAZvl 474

1 oktober 1738

 • Comp Abraham van Hecke fs Jannis en sijn broeders soon Johannis van Hecke fs Paulus... verklaarden, omdat de autorisatie op voornoemde requeste int ongerede is geraakt, dat in 1733 is verkogt, dienvolgens haer yder voor de helft ...
 • 2 gem lants in het 38e begin der wateringe van Greveninge gesegt Kleijn Reijgersvliet, ende in het 2e begin van de polder het Maeneschijn, consisterende in 2 splenders, het eene groot 188 roen van oudts per omlooper twee parceeltjes ider van 94 roen en waarvan het ene was genaemt de Insete, de gemelde 188 roen leggende gemeense en onverdeelt in een partije die in t geheel groot is 3 gem en 13 roen lant waarvan de resterende 725 roen [M22] aen dese kerke competeert
 • strekkende de voorn geheele partije oost en west met den oosteinde jegens den ouden zeedijk, scheijdende den selven polder het Maeneschijn en het Brugse polderken, ende metten westende aen de adere tusschen de 37e en 38e beginnen der voors watering van Greveninge, off wel tusschen het 1e en 2e begin van meergem polder het Maeneschijn, de selve adere half hiertoe gemeten, met de zuijtsijde jegens de 191 roen lant van de erfgenamen van Anthonis de Puijt, en met de noortsijde jegens de 5 gem 216 roen lant van de comparanten, waeruit de andere hiernavolgende splender is afgelegt ter groote van 412 roen lant, streckende metten oost en westeijnden als vooren, met de zuijtsijde aen de voorschr partije van 3 gem 13 roen lants, als nu de kerke int geheel toekomende, en met de noortsijde aen de als nu maer overblijvende 4 gem 104 roen lant van de comparanten, zijnde het restant van de vorenstaende 5 gem 216 roen, weshalve dese kerke als nu zoo van outs, als door dese permutatie, en wettelijke traditie, mitsgaders nogh door verlanding van ‘t gebruik van 191 roen kerkelant, leggende hier digt bij in het selve begin, zuyt tegen het lant van den armen van Muijden, jegens de hier vorenstaende 191 roen der erfgenamen van Anth de Puijt, alhier in eenen block, massa of stucke competeert tussen het verder lant der gemelde erfgenamen de Puijt aan de zuitsijde en der comparanten voors lant aen de noortsijde, samen tot 5 gem 16 roen lants, volgens de kaarte figuratieve daer van gemaakt door den lantmeter Frans Verplanke d’oude, en daaraan geannexeerde acte van den vijfden en sesden maerte 1733...
 • zijnde de getransporteerde 2 gem lants onder de hofstede...bij de comparanten gepossedeert en gebruict wordende alhier wettelijk in erve gedaen door de respectieve gemagtigdens bij procuratie van dheer Daniel Heijndricx in sijn leven coopman te Vlissingen aen Maeijken Kaesteckers, laast weduwe Nicolaes Leupe, ende Jannis van Hecke, ijder voor den helft volgens den erfbrieff daervan sijnde van dato 22 october 1697. getekend door de griffier J. van Uxeem mede ten desen vertoont.
 • De koop is geschiet voor 20 ponden vlms de hoop...
 • Was getekend Abraham van Hecke, Johannes van Hecke, Boudewijn Scheers 1738. Jacob de Bruine. J. de Bruine 1738. Romanus van den Ameele. J. van der Strate. J. de Nuet 1738. Abraham Bastinck.

RAZvl 479

fo 79 1.10.1738

 • Comp Abraham van Hecke fs Jannis en sijn broeders soon Johannes van Hecke fs Paulus met requeste aan de magistraat gepresenteert 1 april 1733 tijde doen den lestgenoemde comparant nog weese was met den apostille als volgt:
 • Abraham van Hecke voogt der weese Jan van Hecke, dat de kercke van St Anne competeert onder het gebruik van den suppliant in privé, ende de voorschreven weese 2 gem lant in het 37e begin van de wateringe van Greveninge, en in het 1e begin van de polder het Maenschijn consisterende in twee splenders, ijder van 1 gemet lants, daervan het eerste is strekkende oost en west met de zuijdzijde aan de voorn: suppliant en weeses lant, en mede den selven suppliant en weese met 513 roeden aen de noortsijde, lopende een ader tussen dit en het navolgende 1 gemet ten oostende separerende het eerste en tweede begin van den selven polder het Maeneschijn, de gemelde ader half hiertoe gemeten, ende met den westeinde aen den geplaneerden dijck van Brixiuspolder.
 • Ende de tweede splender, mede van 1 gemet, strekt en abouteert met den oost en westenden als vooren, met de noortsijde de suppliants en voors: weeses lant , en mede den selven suppliant en weese met voornoemde 513 roeden aen de zuijdsijde; dat meergem suppliant ... de selve splenders van yder 1 gemet om de commoditeit van de kerke souden kopen ten prijse van 20 ponden vlms den hoop, en daerjegens aen en ten profijte van de kerke ten gelijken prijse verkopen
 • eerst 188 roeden lants, gemeen en onverdeelt met het lant van deselve kerke in een partije van 3 gem 13 roen aen het oostende van de selve in het 38e begin van de wateringe van Greveninge, en in het tweede deel van de polder het Maeneschijn, sijnde de helft van de voors: 188 roeden van outs genaemt geweest de Insete, strekkende de voors partije lants oost en west met den westende an den halven ader tegen het 37e begin, ende met den oostende tegen den dijck tusschen het selve Maeneschijn en het Brugse polderken, met de zuijtsijde jegens het lant der erfgenamen wt de burgemr Anthony de Puijt, ende met de noortsijde jegens het hierna volgende parceel.
 • Item aan de noortsijde van voors 3 gem 13 roen lant, nog 1 gem 112 roeden strekkende met de oost en west einden als voren, met de zuijtsijde aen de voors 3 gem 13 roen lant, en met de noortsijde aen het verdere lant van den suppliant en dese wese... verzoekt de magistraat de wees toestemming te geven tot deze transactie... gedaan dd 1733. In margine staat: geapprobeert...

[...]

 • Omdat deze autorisatie int ongerede is geraakt ende dat den gemelden lesten comparant sedert 1 april 1733 bij state van huwelijk sijn selfs is bedegen, en verklaren derhalve de beyde comparanten dat ten jaere 1733 bij forme van permutatie is verkogt, diensvolgens haer ijder voor de helft... aen de kerke deser stede...
 • 2 gem lants gelegen in het 38e begin der wateringe van Greveninge, gesegt Kleen Reijgersvliet ende in het 2e begin van de polder het Maeneschijn, consisterende in twee splenders, het eene groot 188 roeden van outs per omloper twee parceeltjes, ider van 94 roen en waarvan het eene was genaemt de Insete, de gemelde 188 roen leggende gemeen en onverdeelt in eene partije die int geheel groot is 3 gem 13 roen lant, waervan de resterende 725 roeden aen dese kerke competeert, strekkende de voornoemde geheele partije oost en west met den oosteinde jegens den ouden zeedijk, scheijdende den selven polder het Maeneschijn en het Brugse polderken, ende metten westende aen de adere tusschen de 37e en 38e beginnen der voors watering van Greveningen, off wel tusschen het eerste en tweede begin van de polder het Maeneschijn, de selve adere halff hiertoe gemeten, met de zuijtsijde jegens de 191 roen lant staende ten name der erven Anthony de Puijt, ende met den noortsijde jegens de 5 gem 216 roeden van de comparanten, waer uit de andere hierna volgende splender is affgelegt ter groote van 412 roeden lant, strekkende met de oost en westeijnden als voren, met de zuijtsijde aen de voors partije van 3 gem 13 roeden lants, als nu de kerke int geheel toekomende, en met de noortsijde aen de als nu maer overblijvende 4 gem 104 roen lant van de comparanten, sijnde het restant van de vorenstaende 5 gem 216 roeden.
 • Weshalven dese kerke als nu, soo van outs, als door dese permutatie en wettelijke traditie, mitsgaders nog door verlandinge van t gebruyk van 191 roen kerkelant leggende hier dicht bij in t selve begin, zuyt tegen het lant van den armen van Muyden jegens de hier vorenstaende 191 roen der erven Anthony de Puijt alhier in eene blok, massa of stucke competeert tusschen het verder lant der gem erven de Puijt aen de zuijtsijde, en der comparanten voors lant aen de noortsijde, samen tot 5 gem 16 roeden lants volgens de kaerte figuratieve daer van gemaekt door den lantmeter Frans Verplanke d’oude, en daer aen geannexeerde acte van en vijfden en sesden maerte 1733...

RAZvl 474

23 dec 1752

 • Comp Abraham van Hecke, meerderjarig jongman, woonende te Westcappelle en vrijlaat van het Brugse vrije die verklaerde dat hij den helft oftewel sijnen eijgendom van den gemeenen boedel, die hij hadde gemeen en onverdeelt met sijnen neve Johannes van Hecke, hadde verkocht aan de voorn sijnen neve Johannes van Hecke, schepen deser stad:
 • Eerstelijck de helft of soodaenigen aendeel als den comparant mogt competeren van den eijgendom van een betimerde hofstede genaemt het Maeneschijn, bestaende in woonhuijs, twee schuiren, wagenkot, koestal, hoender en varkenskoten, met verdere timmeragie en plantagie, met den helft in de nombre van 56 gem 249 r weije en zaeijlanden, gestaen en gelegen ten desen schependomme, staetenbodem als eerstelijk in den polder het Maenschijn en aldaer in het 37e en 38e beginnen, van de wateringe van Greveninge gesegt klijn Reijgersvliet 28 gem 187 roen, te vooren enigsins gemeen met de kerke van Muijden, dog bij verlandinge gedaen jegens deselve kerke, volgens erff en transportbrieff gepasseert 1 octob: 1738 gelegen in een partije daer alleen een ader of watergank door loopt, en op een gedeelte van welke ten noorden van de partije de gemelde hofstede is staende, abouterende ten noorden en oosten aen de Greveningsen off ouden Zeedijke, ten zuijden aen t land van de kerke Muijden en ten westen het land van Pieter Hernij en Jannis van der Straete;
 • item aldaer nog 1 gem [M23?] land, het welk separaat legt, tusschen het land van de kerke Muiden aen de Noord, en d’ erven juffrouw Merisal aen de Zuidsijde, oost den dijk jegens Brexiuspolder en west de ader off Jannis van der Straete land, samen uitmakende 29 gem 187 roeden land.

RAZvl 480

fo 80 18.3.1773

 • Pieter Hennequin oud burgemr etc van het college vh Vrije als test executeur van Johannis v Hecke in leven oud-burgemr en thesaurier van St Anne en voogd over zijn minderj wezen in huw verwekt bij zijn overl huisvr Adriana Personne...
 • item Joos du Bois en sijn huisvr Adriana van Hekke
 • ende nog Johannes van Hecke meerderj jonkman kinderen proparte erfgenamen hebben verkocht op 10.2.1773 aan den weled jonkheere Charles Winkelman wonende tot Brugge, een hofstede genaamt het Maneschijn bestaande in huys, schuure, stallinge, wagenhuys, hoender en verkenskot met 73 gem 122 ½ roeden soo weije, hoff, boomgaerd als zaeylanden, alle op statenbodem...
 • in de polder het Maneschijn in de wateringe van Greveninge gesegt kleijn reijgersvliet int 37e begin
 • eerst 8 gem 51 roeden per omelooper in vier partijen alle annex malkanderen, ten noorden en zuiden de kerke van Muyden, ten westen den Brixkens polder en ten oosten aan het volgende land van deese hofsteede, strekkende tot de watergank tusschen het 37e en 38e begin;
 • item in tselve 37e begin 1 gem 213 roeden strekkende oost en west als vooren, hebbende ten zuijden en ten noorden de kerke van Muyden lant;
 • item nog in tselve 37e begin 5 gem 100 roeden, strekkende oost en west als vooren hebbende ten zuiden de kerk van Muijdens lant noord den ouden zeedijk die nu legt tusschen desen polder en den Gouverneurspolder.
 • Voorts legt in gem polder het Maeneschijn in het 38e begin
 • eerst 12 gem 235 roeden land per ommelooper in ses partijen alle annex malkanderen. Staende hier op aen het noordeijnde de voorsz. hofsteede het Maneschijn, hebbende ten noorden en ten oosten den voors ouden zeedijk, lopende al draeijende tusschen desen polder en de Brixkens polder lopende na deser stede van Muijden, ten westen den watergank tegens het 37e begin ende ten zijde den kerke van Muijdens lant.
 • Item nog aldaer 188 roeden in twee partijen, ieder groot 94 roeden strekkende ten oosten en westen als voren hebbende ten noorden de kerke van Muijdens lant en ten zuijden de erven de Puijt lant.
 • Item nog aldaer in t 38e begin 1 gem strekkende al meede oost en west als voren, noord aen t land van dezelve erven de Puijt, en zuyd aent lant van de erven juffr Marisael.


M22 en M25 of M26


RAZvl 472

18 nov 1653

 • Comp Nicolaes de Puijdt burgemr ende kerckmr deser stede bekent schuldig te zijn aan juffrouw Marya de Bacquere ten desen absent over de welcke Ferdinande de Bacquere haer broeder is accepterende de schult van 150 ponden vlms gesproten over geleende gelden voor de bouw en de vergroting van de kerk...
 • als onderpand een stuk land te weten int 33e begin van de wateringe van Cleyn Reygersvliet
 • - sijnde den 46 articul van de belegeringe van de kercke landen 1 gem 9 roeden
 • - noch aldaer sijnde den 47 articul 1 gem 6 roeden
 • - int selve begin sijnde den 48 articul 4 gemt 58 roeden tsamen groot 6 gem 73 roeden werdende gebruict bij de wed van Jacques Hallinck;
 • - voorts de 53 articul int 37e begin in de polder maneschijn een gemet
 • - noch aldaer sijnde den 54 articul een gemet int 38e begin [M28?]
 • - sijnde de 55 articul 2 gemeten 125 roeden [M22]
 • - noch aldaer sijnde de 56 articul van de belegering de kercke landen 1 lijne 91 roeden

[M25 of 26] thans 5 gemeten 16 roeden

 • bedragende de voorn partijen althans 11 gemeten 89 roeden werdende jegenwoordich gebruict in pachte bij de wed van Maerten Maertens...

ondertekent Jacob van Uxem en Claes Chieux


M24 en M27


RAZvl 472

11 maert 1654

 • Comp Maerten Bruijnsteen oudt schepen der stede van Brugge gemachtigde van jonkvrouw Magdalena Coene sijne wett huijsvr verkopen aan de wed en de erfgenamen van de overleden schepen van Sluijs Maerten Jordaens... de voors wed ende Pieter Jordaens fs Maerten voorn: accepteren 10 gem 57 roeden lants ...
 • Item soo liggende in de polder Maneschijn int 38e begin van ...? ende wateringe van Greveninge 8 lijnen 8 roeden [M24] lants ende is een stuck op t westeijnde smalst tusschen dhoirs van dhr Maerten de Mil ende der kercke van Muiden lant aen de noortsijde deselve kercke ende de armen van der Muiden lant aen de suijtsijde streckende metten suijtoostsijde aenden dijck ende metten noortwesteijnde in de halve hadeel.
 • Item soo liggets suijt daer bij int selven begin 1 lijne 64 roeden [M27] lants ende is een smalle strepe tusschen de kercke ende de armen van Muijden lant aen de noortsijde wijlent Franchois Cloet lant aende suijtsijde streckende met de breede eijnde alsvooren jegenwoordigh gebruict bij Bartholomeus de Vos, beijde de voors laeste partijen uijtbrengende 3 gem 72 roeden lants ende met de voors twee eerste parthijen thans de voors vergifte nombre van 10 gen 57 roeden lants daer over de voors coop bij de voors heer Jan Godefroit in de voors qualiteit met de heer comp aengegaen... tot welcke landen de voors compt met sijne huisvr gecompeteert was ten tytle van successie ten sterfhuijse van Alexander Coene s’ compts huisvr broeder ten welcken sterfhuijse den compt was hoir unicq causa uxoris die tselve voorts hadde bij wettel: verdeel gemaect met den compt voor den nots: Jacob Taecoout? in date den 10 julij 1651 ten desen oock orginelicken gesien wt aen Cavel A ten sterfhuijse van Josina van Barcele haer lieder moeije zalr: die daer toe voorde gerecht was uijt den sterfhuijse van wijlent Marcus van Barcele haeren broeder zaliger die daer uijt erflastig gestorven was volgens wettelijcke brieven van erfenisse gepasseert voor schepenen deser stede in dat de laesten julij 1617... belovende de voors compt dat hij de voors vergifte landen schuldigt ende gehouden blijft ten behouve van de voors weduwe ende erffgenamen haren hoirs etc...

heeft verkoper ontvangen van de voors weduwe ende erfgenamen 201 pond 10 schell vlms

GAS 631

Gebruik land 1663 Antheunis de Puydt 38e begin

vande wed Maerten Jordaens in 2 part: 2.2.8
vande selve in twee partyen 0.1.64

RAZvl 473

5 december 1671

 • Comp juffr Elisabeth Jordaen laest wed van Noel Nemegheer verklaart schuldig te zijn aan Susanna ende Maria van Pijlworm fa van dhr Jacob van Pijlworm, op wien Adriaen Jordaen, griffier tot Isendick als voogt van de selve twee wesen de schult was accepterende van 450 ponden vlms geleend geld tegen 5 procent...onderpand de naers:partien van landen, hofstede ende huijsen alle gelegen binnen de schependomme van St Anne, de comp: aancommende bij successie van hare moeder Janneken Meurs wed van Maerten Jordaens jegens hare suster, broeders ende neeff, mede erfgenamen ten selven sterfhuise volgens de vercavelinge onder hen gedaen den [n.i] meert 1668 ten presentie van de heren Pieter Lips ende Maxim van Meeteren als commissarissen van het college van slants van den Vrije tot Sluijs,
 • ... Item soo ligt in de polder Maneschijn in t 38e begin de weteringe van Greveninge 8 lijnen 8 roeden landts, ende is een stuck op westeijnde smalst tusschen de hoirs van Maerten de Mil ende de kercke van der Muijdens lant aende noortsijde de selve kercke ende den armens landt van der Muiden, aende zuijtsijde streckende metten zuijtoosteijnde aen den dijc ende metten noortwesteijnde inde halve adre;
 • Item soo ligt zuijt daerbij int selfde begin 1 lijne 64 roeden landts, ende is een smalle streep tusschen de kercke ende arme van der Muijdens landt aen de noortsijde, wt Francois Cloet landt aen de zuijtsijde streckende met beide eijnden als vooren,

voorts twee huisjes nevens den andren staende nevens den andren op St Anne hebbende den corte ommeganckstraet vooren aen de inganc aen westsijde achterwaerts hebbende aen oostsijde d’erve van Lieven Burchgrave...

RAZvl 473

6 jan 1690

 • Comp Adriaen Jordaens auditeur over t quartier van Vlaenderen gemachtigd door Johannes Sandra medicinae doctor woonende tot Leijden gepasseert voor notaris Johan van Someren te Rotterdam 30 dec 1689 [inhoud procuratie]... verclaert schuldich te wesen aen Thomas Matheussen schepen der stat Sluijs 400 ponden vls tegen 5% s jaers...

onderpand een hofstede genaempt de Patente bestaende in huijsinge schuijre stallijnge duijvecot;

 • ... item noch in de polder genaempt de maneschijn sijnde de wateringe van greveninge 2 gem 208 roeden in t 38e begin het lant van dhoirs Maerten de Mil ende kercke van Muiden aende noortsijde deselve kercke ende den armen van Muiden lant aen de suitsijde, streckende suijtoost aen den dijck ende noortwest in de halve adere;
 • item soo legget suijt daer bij int selfde begin 1 lijne 64 roeden en is een smalle strepe tusschen de voorn: kercke ende den armen van Muiden aende noortsijde en wt Francois Cloet lant aende suijtsijde streckende als vooren tsamen uytbrengende ten nombre van 24 gemeten 45 roeden

RAZvl 473

13 juni 1697

 • Comp mr Johan Sandra doctor in de medicinen woonende binnen Leijden jegenwoordich alhier ter stede verkoopt aen burgemr Anthonis de Puijt out burgemr ende jegenwoordich schepen deser stede van sekere sijn behuisde hoffstede genaemt de Patente gestaen in de polder het Maneschijn, soo als deselve jegenwoordich bij den acceptant wort gebruict,

en dan noch de nombre van 24 gem 242 roeden uit de plantagien daer op staende in verscheidene parthien en polders hierna breeder gespecificeert.

 • Eerst soo legget in de polder het Maneschijn in t 37e begin van de wateringe van Greveninge 4 gem 1 lijne 45 roeden sijnde t lant daer de bovenst mede vercochte hoffstede de Patente op is staende hebbende aen de westsijde ‘s heeren en gepleineerde dijck van Brixaens polder, ten noorden t lant van de acceptant ende juffr Marisael, ten oosten en suijden de dijck tusschen t maenschijn en Brugschen polder ;
 • voorts noch aldaer int 38e begin 2 gem 208 roeden hebbende aende noortsijde t lant van dhr Hendericx nu Jan van Hecke, ande oostsijde de voors dijck jegens den Brugschen polder, ten suijden de kercke van Muijden, ende ten westen de waeterganck ;
 • item noch aldaer int selfde begin 164 roeden hebbende ten noorden tlant van de kercke Muiden, ten oosten en westen den voorgemelten dijck en waterganck ende ten suijden dhr Daniel Henderickx nu Jan van Hecke voornt;

RAZvl 478

fo 243 24.2.1730

 • Comp Joseph de le Beck wonende in de Groede in huw met Matie Scheers, te vooren wed Anthonis de Puijt, in sijn leven burgemr en schepen alhier... wijders Anthonij de Puijt meerderjarige zoon van voors Anthonis de Puijt, mede wonende in de Groede, hebben verkocht aan Pieternella de Puijt, wed v Pieter Hernij de jonge, woonende te deser stede...
 • de gerechte helft van 2 gem 208 roeden zaeijlant, bedragende gemelde helft tot 1 gem en 104 roeden, waervan de wederhelft alsnog pro parte competeert aan den voorn Joseph Delebeck causa uxoris, ende de weese Johannis de Puijt, eijgen broeder van den comparant Anthonis de Puijt, deselve parthije gelegen in de polder het maneschijn, int 38e begin van de wateringe van Greveninge, aen de noortzijde tlant van dhr Hendrix, nu de erfgen Jannis van Hecke, aen de oostzijde den dijk jegens den Brugsen polder, ten zuiden de kerke van Muijden, en ten westen de watergank.
 • Item nogh de helft van 164 roeden mede zaeijlant, bedragende 82 roeden waervan de wederhelft mede competeert als voren, insgelijks gelegen in de polder het maneschijn int 38e begin van de wateringe van Greveningen, noort het lant van de kerke van Muijden, ten oosten en westen den voorgem dijck en watergank en ten zuijden dhr Daniel Hendrix, nu erfgen Jannis van Hecke; de voors twee parthijties alsnu annex malkanderen,en tsamen groot 1 gem 186 roeden belast met een sgraverente van 7 stuivers per gemet;

RAZvl 481

27 februari 1754

 • Op verzoek van Johannes van der Straete, schepen alhier, over de erfgenamen van wijlen de weese Pieter van der Straete, overleden te St Anna ter Muiden 8 januari 1754:
 • ... Nog een vijfde part in 3 gemeten 72 roeden land in de polder het maneschijn, wateringe van greveninge, en aldaar in het ... [ni] begin belast met een sgrave rente van seven stuijvers en acht penningen sjaers, getaxeerd 16-13-4.

RAZvl 481

2 juli 1755? (Jacobus vd Strate van 1719?)

 • Op verzoek van Jacobus van der Strate, landman in Cadzand, weduwnaar en testamentair erfgenaam van wijlen zijn vrouw Margarieta Risseeuw, overleden onder Zuidzande 28 april 1755:
 • ... Nog een tiende part in 3 gemeten 72 roeden land in de polder het maneschijn, wateringe van greveninge, en aldaar in het ... [ni] begin belast met een sgrave rente van seven stuijvers en acht penningen sjaers, getaxeerd 16-13-4.

RAZvl 480

fo 51v 5.7.1765

 • Comp Jacobus vd Ameele oudschepen en thesaurier deser stede en zijn huisvr Debora Scheers bevorens wed van Jacobus vd Strate d’oude in sijn leven burgemr;

Jacob de Witte woonachtig onder de parochie van St. Cruijs en sijn huisvr Maria de Meulenaar die bevorens wed was van Johannes vd Strate mede in leven burgemr van St Anne verkopen aan Adriaen Kleijman schepen te Sluijs en Jacobus vd Strate oud-hooftman van Cadzant de naar volgende traditie en wettelijke overdracht ijder voor de helft zijn accepterende de twee eerste comparanten van twee vijfde parten en de twee laaste comparanten voor een vijfde part, en dus te samen voor drie vijfde parten, competerende den eersten acceptant 1/5 part als in huw hebbende Elisabeth vd Strate en den tweeden acceptant in sijn privé het resterende 1/5 part in de volgende landen.

 • ... 4) Wijders 3 gem 72 roeden zaeijlant in de polder het Maneschijn in het 38e begin van de wateringe v Greveninge aldaar in twee partijen,

sijnde d’eerste partije 2 gem 208 roeden abouterende aan de noordzijde het land van de erven Johannes van Hecke, aan de oostzijde de dijck jegens den Brugsenpolder, ten zuijden de kerke van Muiden en ten westen de watergank, en de resterende partije van 164 roeden abouterende van noorden het land van de kerke van Muiden, van oosten, westen de voorn dijk en watergank en ten zuiden de erven Johannes van Hecke, de selve twee partijkes samen belast met een sgraverente van 0-13-6 penn: den hoop sjaers.

RAZvl 481

24 october 1767

 • Op verzoek van de enige erfgenamen van wt Jacobus van der Strate in zijn leven hoofdman van Cadzand en onder gemelde parochie overleden op 28 september 1767, getaxeerd:
 • ... Wijders de helft in 3 gemeten 72 roeden zaaijland in de polder het maneschijn en aldaar in twee partijen belast met een rente van 13, en 6 penningen sjaars, 22 pond vls per gemet.

RAZvl 481

8 januari 1772 (Jacobus van 1755?)

 • Op verzoek van dhr Adriaan Kleijman permanent schepen der stad Sluis als executeur en voogd paternel over de weesen Christina Pieternella en Pieter van der Strate als erfgenamen van wt hunne broeder Jacobus van der Strate overleden onder St Cruis op 8 december 1771, getaxeerd:
 • Item een sestiende part in 3 gemeten 72 roeden zaeijlant in de polder het maneschijn met een sgrave rente van 0-13-6 vls int jaar, 30 pond vls per gemet.

RAZvl 480

fo 104 23.5.1777

 • Aernout Zonnevijlle landman onder Ste Cruijs als in huw hebbende Christina van der Strate die een dochter was van Johannes vd Strate, in sijn leven oud burgemr van St Anne in huw geproc bij Maria de Meulenaar en sulkx nomine uxoris pro parte erfgenaam van hunnen oom wt Jacobus vd Strate in leven hooftman van en landman ter parochie van Cadzand, mitsgaders nog als pro parte erfgenaam van gemelde sijn vrouws minderjarige broeder wt Jacobus vd Strate fs Johannes overleden onder St. Cruijs... verkopen aan Adriaen Kleyman schepen van Sluijs...
 • 4 Wijders een vierde part in een vierde part mitsgaders een derde in gelijke eenvierde part van 243 roeden lands, een vierde part in 3 gem 72 roeden zaeijland in de polder het Maneschijn (compet de overige 3/4 aan den acceptant) en aldaar in twee parthijen, sijnde deselve parthije belast met een sgraverente van 13 stuijvers en 6 penningen int jaar, samen uitmakende 81 roeden.

RAZvl 481

22 juni 1791

 • Op verzoek van de heer Adriaan Kleyman, burgemr van Sluis, Lieven Buurman, oud hoofdman en landman te St Kruis als voogden van Jan Pieter, Johanna Petronella en Daniel Westerwyk Forsburg, en nog de heer Gerrit Verdoren, ordinaris Lieurenant ter zee bij de admiraliteit van Zeeland als in huwelijk hebbende vrouw Adriana Elisabeth Westerwyk Forsborg, welke laatstgemelde als met en benevens de voors minderjarige kinderen erfgenamen ab intestato van hun broeder Adriaan Francois Westerwyk Forsborg in leven ordinaris lieutenant ter zee bij de admiraliteit op de Maas... overleden 27 mei 1791, getaxeerd:
 • Item een twaalfde part in 3 gemeten 72 roeden zaeijland in de polder het Maneschijn, in twee partijen belast met een sgraverente van 13 stuijvers en ses penningen sjaers - werd in pagt gebruikt bij Jacob Le Roij tot 9 gulden per gemet of 5-16-1 vls den hoop tgeheel sjaars, getaxeerd tot 35 pond vls per gemet of 113-8 vls den hoop, komt voor een twaalfde deel 9-9 pond vls.


M29


RAZvl 472

6 december 1651

 • Comp de heer Martijn Bruijnsteen, schepen van Brugge, met machtiging van Magdaleena Coene sijne huisvr, die woordelijk luidt: Wij Jan Baptiste Bumerlot? ende Anthone de Coninck schepenen in Brugge etc... worden gemachtigd om te handelen met de landen die hen sijn competerende gelegen binnen de eijlande van Cadsant parochie van St. Anna ter Muijden Moerkercke Liswege Ichtegem ende Schelde wijndokken [...]
 • welke comp: verkopen aan Johanna Roels wed Francois Marissael
 • eerst 5 gem 2 lijnen 45 roeden lants liggende ter judicature deser stede in pachte gebruijct bij Andries van de Broucke,
 • 2 gem 1 lijne 6 roeden consisterende in twee partijen te weten int 37e begin in de polder maneschijn 5 lijnen 31 roeden ende 1 lijne 25 roeden
 • mitsgaders 3 gemeten 1 lijne 39 roeden gelegen in t 38e begin oock maneschijn

consisterende in dese twee naervolgende partijen als 1 gemet 48 roeden en 2 gemeten 91 roeden groote

 • de nombre van drije gemeten tnegentig roeden lants gelegen ter voors: indicatieve te weten 4 lijnen 96 roeden lants int 34e begin in Bricxpolder in twee sticken als 2 lijnen 60 roeden lants ende 2 lijnen 46 roeden;
 • voorts noch in 37e begin van de polder van de maneschijn 2 gemeten 97 roeden consisterende in vier lijnen 88 roeden lant ende 2 lijnen 9 roeden samen de voorn: 3 gemeten 2 lijnen 93 roeden, in pachte gebruict bij Bartholomeus Pauwels;
 • en voorts noch de nombre van 1 gemet 70 roeden lants oock gelegen ter indicatuijre deser stede int 22e begin van de wateringe van [lees: Greveninge?] west van de hofstede toebehoorende de acceptante gebruijct wordende bij de wed van Jaques Hallinck,

bedragende thans de voorn: vercochte partijen 11 gemeten 8 roeden lants, welcke voors:partijen van landen de compt: competerende bij overlijden van juffr. Josijna van Binckele die moeie was van den heer compts: huisvr:, mitsgaders de vercavelinge gedaen jegens de heer en mr. Alexander Coene broeder van des compts: huisvr: op den 10en julij 1651...

RAZvl 481

30 november 1740 Collaterale successie.

 • Op verzoek van de heer Francois Ignace Beijts, wonende tot Brugge, als executeur testamentair ten sterfhuize van juffer Theresia de Marissaal, overleden te Brugge 4 aug 1740, en waervan declareert erfgenaem te sijn jonker Pieter Guilliame Perduyn, heer van Beytswalle etc en de weese jonker Paulus de Marissaal de Bonprez voor gelijke derde jonker Jan Anthonij d’Hooge en sijn broeder Joh: Francois d’Hooge en suster juffer Marie d’Hooge; item juffer Marie Catharina van den Bogaarde en de wesen jonker Donatianus en Andreas van den bogaarde, beyde kinderen van jonker Jan Anthonij van den Bogaarde en juffer ... [ni]

samen voor het resterende derde part getaxeerd:

 • ... Eyndelinghs nogh 3 gemeten 139 roen zaylant in het 38e begin der voorschreven watering in de polder het maneschijn, zuyt den dijk tusschen den Brugsen polder en t gemelde maneschijn, sijnde uit dese en vorige partijen tot seven gemeten 240 roen belast met een jaarlijkse ‘s grave rente van 55 stuivers, per gemet 23 pond vls of 138 gulden.

RAZvl 481

24 november 1744

 • Op verzoek van Johannes Platschaart, hoofdman van St Anne en gemachtigde ... van juffrouw Anna Christina van den Bogaarde, filia jonker Andries erfgename ab intestato declarerende te wesen voor d’eenen helft in de vasten goederen op statenbodem nagelaten bij wijlen haar suster juffr Maria Catharina van den Bogaarde overleden tot Brugge voorn 28 sept 1744, en van jonker Donatianus van den Bogaarde soo over sijn selven als sich sterk makende over sijnen absenten broeder jonker Andries van den Bogaarde, filiis jonker Jan Anthone, etc getaxeerd:
 • ... Eindelings nog 1/6 part in 3 gemeten 139 roeden zaeylant gelegen in de polder het maeneschijn in het 38e begin der voorschreven wateringe, zuyt den dijk tussen de Brugsen polder en t gemelde maeneschijn, sijnde uit dese en vorige partien lant tot 7 gemeten 240 roen belast met een jaarlijkse gravenrente van 55 stuivers, getaxeerd op 23 pond vls of 138 gulden per gemet.

RAZvl 481

2 februari 1745

 • Op verzoek van Johannes Platschaart, hoofdman deser stede, als gemachtigde van jonkvrouw Angelina d’Hooge en jonker Francois Bernard d’Hooge, meerderj jonkman en jongedochter yder voor de helft erfgenaam in de vasten goederen op statenbodem van Jan Anthone, in leven schepen van Brugge, getaxeerd:
 • ... Eyndelings nog 1/6 part in 3 gemet 139 roeden zaeylant, gelegen in de polder het maneschijn in het 38e begin der voorschreven wateringe, zuyt de dijk tusschen de Brugsen polder en t gemelde maneschijn, sijnde uit dese en vorige partien lant tot 7 gemeten en 240 roeden belast met een jaarlijkse sgravenrente van 55 stuijvers, per gemet 23 pond vls of 138 gulden.

RAZvl 481

27 november 1747

 • Op verzoek van de heer Mattheus de Jonge griffier van Sluis wegens Donatianus van den Bogaerde, soo over sigh selven als sich sterk makende over sijnen absenten broeder Andries vd Bogaarde fili Jan Anthone de goederen van wijlen Anna Christina vd Bogaerde overleden te Brugge op 3 oktober 1747, getaxeerd:
 • ... Eindelings nog 1/6 part in 3 gemeten 139 roeden zaeylant gelegen in de polder het maeneschijn in het 38e begin der voorschreven wateringe, zuyt den dijk tussen de Brugsen polder en t gemelde maeneschijn, sijnde uit dese en vorige partien lant tot 7 gemeten 240 roen belast met een jaarlijkse gravenrente van 55 stuivers, door elkanderen getaxeerd 14 pond vls of 84 gulden per gemet.

RAZvl 481

7 mei 1761

 • Op verzoek van jonkvrouw Angeline D’Hooge getaxeerd de volgende goederen nagelaten bij jonker Francois d’Hooge overleden binnen Brugge den 22 maart 1761:
 • ... Eindelinge nog d’helft in 3 gemeten 139 roeden zaaijlant in t 38e begin van de voorschreve wateringe, in de polder het maneschijn, suyt de dijk tussen de Brugse polder en het gemelde maneschijn, sijnde uit dese en vorige partijen tot 7 gemeten 240 roeden belast met een jaarlijkse graverente van 55 stuivers, getaxeerd op 22 ponden vls per gemet.

RAZvl 480

fo 120v 19.9.1781

 • Matheus de Bruijne met procuratie van jonkheer Andries Louis van de Bogaarde actuele schepen en thesaurier slands van den vrije tot Brugge, zoone van joncker Jan Anthone in huw geprocureert bij vrouwe Joanne Bernarde van der Meulen, vrijlaat onder den ambacht van Snelleghem en wonende binnen Brugge, over zich zelven als gemachtigde van Therese Angeline Rotsart dochter van Louis Ferdinande in huw gewonnen bij Therese Eugene de Aranda...
 • verkopen aan Johannes Antheunis Voskamp mede landman en woonachtig te St Anna ten Vrijen en sijne huisvr Susanna Sommeijer die bevoren wed was van Pieter de Bruijne eene hofstede met 12 gem 30 roeden lands, waarvan 3 gem 38 roeden op Oostenrijksen bodem St Anna ten Vrijen en de resterende 8 gem 292 roeden op Statenbodem.
 • En consisterende de selve 8 gem 292 roeden in de volgende partijen.
 • ... 6 Eijndelinge in de selve polder het Maneschijn int 38e begin fo 135 3 gem 139 roeden in vier items als twee van 174 en twee van 1 gem 45 ½ roede hebbende aan de zuijtoostzijde den dijk van Greveninge, ende aande westzijde een adere jegens de hofstede en het land van wt burgemr Pieter Le Roij en aan de noortoostzijde het land van de Heere G.L. Legiljon baron van Basseghem...
 • de voorschr 8 gem 292 roeden belast met een sgraverente van 9 schell en 1 grote vlms...

Zijnde dese koop geschiet voor 35 ponden vlms per gemet

RAZvl 480

fo 135 13.3.1784

 • Johannes Antheunis Voskamp landman te St Anna ten Vrijen en sijn huisvr Susanna Sommeijer hebben verkocht de grond en bodem van 3 gem 139 roeden aan Susanna Dames wed burgemr Pieter le Roij... gelegen in de polder het Maneschijn in het 38e begin fo 135 in vier Items te weten twee van 174 roeden en twee van 1 gem 45 ½ roeden abouterende aan de zuijt en oostzijde den dijk van Greveninge ende aande westzijde eene adere jegens de hofstede van den acceptant, en aan de noortoostzijde het land van dhr G.L. Le guillon baron van Bassegem, zijnde deze koop geschiet voor 20 ponden vlms per gemet contant voldaan...