Jonkvrouw Geilstraat 6

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Jonkvrouw Geilstraat 6 is een huis met een schuur in de Jonkvrouw Geilstraat te Sint Anna ter Muiden. Het ligt op het vroegere perceel A 66 en vormde één geheel met A 67.

JonkvrouwGeilstraat6.jpg

Vermeldingen

RAZVL 471

[In een proces-verbaal uit 1567] ende als zy hem ghejaecht hadden [vanuit het Hooge Huis] tot op thof van Lauwereijns Zoetaert vyndende de poort vanden hove toe zyn weder thuusewaert ghekeert

Omm 1577

 • Buuten de waterijnghe

[marge] vij e Begin [marge] ontbladere Pieter Zoetaert

 • Lauwereijns Zoetaert bij coope van Jacop de Praet ande noortsijde bijt westhende daeran de hofstede daer Pieter Zoetaert op wuendt mette westsijde an sijn selfs lant streckende metten noorthende an Sinte Anne strate 20 voeten uutghesleghen,

- 1 lijne lants Belast met sijn advenante met noch 7 lijnen 46 roeden in 3 pond 12 sch par: tjaers ande kercke van der Mude

RAZVL 472

 • 10 maart 1649:
  comp de bovenstaende comparanten [de erven van Anthonis de Ceuninck] ende verclaerden verkocht te hebben aen Jaques Caene schepen deser stede accepterende een partije erve henlieden competerende uytten hooftde vande voornomde Anthonis de Keuninck, gelegen binnen dese schependomme groot 1 lijne liggende vierkant in sijn grachten te landt van de comparanten ande westsijde, de prochiepape van St Anne nu schuttershof ande oostsijde, streckende metten noorteijnde aen St Annastraat, ande zuudeijnde aen tlandt van Jaques Stoels...
 • 12 meij 1649:
  comp Jaques Cane onse medebroeder in wette, ende Maaike van de Brouke sijn huijsvrouw, verkopen aen Jan van Dorth, griffier te Sluijs, 1 lijne landt met een huijs, schuyre ende bogaerd, gelegen in sijne grachten t landt van de wed ende erfgenamen van Antheunis de Ceuninck, ande westsijde de prochiepape van St Anne nu t'schuttershoff, ande oostsijde streckende metten noordeijnde aen onse vrouwe Guelestrate, ende zuud aen t land van Jaques Stoels...
 • 13 jan 1656:
  comp Jorina Rommelaer wed van Johan van Dorth in sijn leven griffier deser stad ende oock der stadt Sluijs, verkoopt aan Michiel van Ackeren molenaer deser stede seker woonhuijs en schuijre mitsgaders 1 lijne lants met de plantage daer op staende gelegen viercant in sijn grachten t lant van de wed Antheunis de Coninck aende westsijde, de parochiepape van St Anne nu de schuttershoff aende oostsijde, streckende metten noorteijnde aan onse vrouwe de Geylstrate aendezuijtsijde aent lant van Jaques Stoels...

RAZVL 473

 • 19 maert 1664:
  comp Dominicus Rentgens weduwnaar van Clasijnken Rubbens die te vooren wed was van Michiel van Ackeren verklaart schuldig te wesen aen [n.i] de weesen van Clasijnken Rubbens geprocureert bij Michiel van Ackeren de somme van 139 ponden 10 schell vlms gesproten over de coop van naers huijse over dewelcke de heeren van Uxeem ende Vergote te desen present sijnde als voogden over de voors wesen de schult is accepterende...

onderpand seker huijs schuijre ende stallinge mitsgaders de eijgen erfve daer mede gaende staende binnen deser stede viercant in sijn grachten tlant van de wed Antheunis de Coninck etc... ende compareerde mede in persoon sergeant Jan Liboris ende Guilliame Cools als borgen...

 • 19 maert 1664:
  comp Dominicus Reijntjes woonende alhier ter stede, soldaat onder de compagnie van capt Servaes van Panhuijsen in guarnisoen op het cleijne pas... die bekende schuldig te wesen aan de voorn capt Panhuijsen 300 carolusguldens geleend geld...

onderpand sijn huijs ende erve alhier ter stede abouterende oost het schuttershof zuijt tlant van Jochem Asseels west tlant van juffr de wed Maerten Jordaens ende noort de St. Annestrate... comp: mede Jan Liboris sergeant onder de voors compagnie...

 • 19 meij 1666:
  comp Pauwelijnge van den Bussche wed van Dominicus Reyntges verkoopt aan Adriaen Gilles zeker woonhuijs ende stallinge mitsgaders 1 lijne lants... binnen deser stede
 • 15 jan 1670:
  comp Adriaan Gillis wonende te deser stede ende Cornelia Adriaens sijn huisvr verkopen aan Christina Logiers wed van Maerten van Massenhove seker huijs en schuijre met 100 roeden lants sijnde eijgen erve bestaende in hovenier en boomgaert... viercant in zijn grachten tlant van Gillis Hax aende westsijde, het lant van het gilde van Bastiaen aende oostsijde streckende metter noorteijnde aen St Annastraete die na Vrouw Geijle loopt aen Zuijt B(?) tlant van Jochem Asseel... onbelast gereserveert een rente van 6 schell sjaers aen de kercke deser stede mitsgaders de jaerlicke grontrentkens die tot den vercochte huijsinge mochten gaen...
 • 10 dec 1692:
  comp Gilles van Beveren ende Cathelijne Verburgt verkopen aen Maaiken Kaestekers laest wed van Nicolaes Leupe een sekere haere erve? laest gecocht van Gilles Hacx gelegen aen de suijtoostsijde van den corten ommeganck na vrouw Geijle hebbende ten noortoosten de resterende erve van gen: Gilles Hacx oftewel sijne weduwe voornt, ten suijtoosten de erve van de weesen wt Johannes Leupe ende ten suijtwesten d'erve van de comparant... met t'gebruijck van de waeterput... is deze veralienering geschiet jegens een huijsken en erve den acceptant competerende g'estimeert tot 56 ponden vlms ende dese vergiste parthie tot 17 ponden vlms... [bij verder verkoop] blijft de acceptant en haere erfgenaemen daer van blijft behouden t recht van naederijnge...
 • 10 dec 1692:
  comp Maaiken Kaestekers laest wed van Nicolaes Leupe verkoopt aan Gilles van Beveren een woonhuijsken met sijn erve groot 100 roeden binnen deser stede hebbende aent noortwesteijnde het straetie loopende na vrouw Geijl aen de noortoostsijde d'erve van Salomon de la Va sijnde het out schuttershoff, aende suijtoosteijnde d'erve van den selven la Va ende aen de suijtwestsijde de gracht en erve van Gilles Hacx...

een rente van 6 schell sjaers ten profijte van de kercke...

 • 23 meij 1696:
  comp Gilles van Beveren ende Catelijntie Verburg sijne huisvr verkopen aen Christiaen van den Ameele een woonhuijsken met ontrent 100 roeden erve hebbende aent noortwesteijnde het straetie na vrouw Geile aen de noortoostsijde t erve van Solomon de la Va sijnde t out schuttershof aent suijtoosteijnde den boomgaert van de selve La Va ende aende suijtwest sijde de gracht en erve van de wed Nicolaes Leupe... voor de somme van 54 ponden vlms... vrij en onbelast gereserveert een kerckerente van 6 schell vlms sjaers...
 • 31 meije 1696:
  comp Christiaen van den Ameele ende Maiken Halfmaerte sijne huisvr verklaren schuldig te wesen aen Maijken Kaestekers laest wed van Nicolaes Leupe een schult van 300 carolijguldens tegen 5% sjaers...

onderpand seker huijsken en ontrent 100 roeden erve hebbende aent noortwesteijnde t straetie na vrouw Geile aende noortoostsijde t out schuttershoff aent suijtoosteijnde de boomgaert van de selve La Va ende aende suijtwestsijde de gracht en erve van de acceptante...Jonkvr Geilstr 6 s.jpg


RAZVL 479

 • 23.4.1755:
  comp Jacobus vd Ameele schoolmeester alhier en sijn huisvr Debora Scheers, hebben verkocht aan Isaak Boudrij een woonhuijs met ontrent 100 roeden erve gestaen ende gelegen binnen dese stede aen de soo genaemde vrouw Geijle straete, ten oosten d'erve van de comparanten, ten westen de stads watergank, ten zuijden d'erve van de verkopers en ten noorden voorschreve vrouw Geijle strate, welke koop is geschiet voor 54 ponden 3 schell en 4 gr vlms...

Een kerkerente van 6 schell vlms...

Not Deinse

 • 28.12.1796:
  Anna Izaaks weduwe van Isaac Bodderij woonende te St Anna ter Muiden, ziekelijk van lichaam, dog egter haar verstand zinnen en uitspraak ten vollen machtig... maakt tot haar eenige erfgenamen hare na te laten kinderen met name Sara, Abraham, Jacob, Elisabeth, Pieter en Cathalintje Bodderij en de twee kinderen van wt haar zoon Isaac Bodderij... genaamt Abraham en Sara Bodderij...

Willende dat haar zoon Jacob Bodderij voor eenen somme van 150 ponden vlaams zeeuwschen cours zal mogen overnemen een hofstedeken met woonhuis en verdere aanhorigheden met een hondert roeden erve, staande en gelegen te St Anne belast met een rente in profijte van de kerke van St Anne, en nog vijfhondert vijfendertig roeden land, ten deele op de gewezene oostenrijksche en staatebodems, met een uitweg ten dienst van de parochie van St Anne, waarvoor betaald word vier guldens sjaars, alles breeder omschreven in de transportbrieven daarvan zijn van dato 29 meij 1762 en 5 meij 1790... Aldus gedaan te St Anne voornoemd ten huize van de testatrice voor haar ziekbed in presentie van de borgers Johannes Onafs en Johannes Naaijen als getuigen hier toe verzogt. Dit ist merk eigenhandig gestelt door Anna Isaacs.


Not Hennequin

 • 9.9.1834:
  Pieter Johannes Bodderij werkman te Zuidzande verkoopt aan Pieter Bodderij, werkman te St Anne de helft van 16 roeden 50 ellen zuid en oost de erve te voren Johannes Onof cum suis, thans van Johan Anthony Janssen, west den watergang en noord t vrouw Geilens straatje, sectie A 66 en 67.

Competerende den verkooper bij successie van zijne moeder Janna de Reu overl te St Anne 27.7.1800, en de wederhelft, met geheel de gebouwen, welke in plaats van degene op den negenden januari 1809 geheel afgebrand, daar op zijn gesticht, aan den kooper zijnen vader wie van de voorschreven 16 roeden 50 ellen den eigendom heeft gekregen bij koope van Jacobus Bodderij dd 18 germinal VI zijnde 7.4.1798.