Jacobus de Nuet hofstede

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Jacobus de Nuet hofstede lag in Sint Anna ter Muiden. Hij lag op het latere perceel A 70 en vormde lange tijd een geheel met de percelen A 68, 69, 71 en 72. Marktplein 12 is hiervan afgesplitst. Vroeger stond hier het Hooghe Huis.

Ligging

<googlemap lat="51.314832" lon="3.364118" zoom="18" height="300"> 51.314805, 3.364273, Jacobus de Nuet hofstede </googlemap> 13 juli 1729:

 • een hofstede bestaende in huijs, stalling, bacqueete...
 • staende op [ni] roeden chijnsgrond die men gelt aen dese stede tot 8 schel en 4 grooten jaerl,
 • west van voren op het pleijn of plaetse,
 • oost van agter tegen de navolgende partije lants,
 • zuijt tegen de stats schoole
 • en noort tegens de stats strate genaemt den korten ommeganck loopende na vrouw Geijle

19 mei 1739:

 • een hofstede staende op [ni] roen chijnsgront waar voor men gelt aen dese stadt tot 8 schell en 4 gr vlms jaerlijx,
 • west van vooren op het pleijn of plaetse,
 • oost van agteren tegen de navolgende partije lants,
 • zuyt tegens de stads schoole,
 • en noort tegen de stads straete genaemt den korten ommegank, lopende na de vrouwe Geile

Eigenaren

Kaart van 1728 met perceel van Jacobus de Nuet
 • In 1728: Jacobus de Nuet
 • Tot 13 juli 1729 Jacobus de Nuet X Magdalena Hernij wed. Jannis vd Kerkhove (1/2)
 • Vanaf 13 juli 1729: Maerten, Jannis en Pieter van de Kerkhove
 • Vanaf 21 augustus 1762: Jacobus Francois Naeije x Isabelle Michie
 • Vanaf 17 mei 1786: Abraham van Waaijenberg

Vermeldingen

Omm 1577

 • Buuten de waterijnghe, 7e begin

[marge] ontblader H:cx Gheluck [supra] Antheunis fs Pieter de Cueninck Lauwereins Zoetaert bij cheinse over de kercke vander Mude ande zuutzijde ende ten oosthende daeran ende ande oostsijde van den voorseijden Hooghen Huijs een hofstede metter erfve daer Heinderinck Gheluck op wuendt streckende metten noorthende an Sinte Anna strate 20 voeten uutghesleghen, ende metten suuthende an sijn selfs lant ende verhaeckt anden zuutwesthouck met een strepe lants 6 roeden lanck 6 voeten breet westwaert tot ande Hoochstrate, - 59 roeden [A70]

 • Buuten de waterijnghe, 7e begin

[marge] ontbladere Pieter Zoetaert De selve [Lauwereins Zoetaert] over de selve ande oostsijde daeran een viercant sticxken lants opt westhende crom met eenen pit daer inne ligghende, mette noortzijde an Sint Anne strate ghemeten als vooren streckende metten oosthende an sijn naervolghende hofstede, - 1 lijne 32 roeden [A 68 en 69]

RAZVL 472

 • 7.4.1616:
  Comp Rijckaert van de Watere die verkoopt aan Pieter de Cherf en Jaquemijntken Chieux een huis en schuur met zes ... daer tegenwoordig de orange boom uit? steckt [Jacob de Nut 28 R]
 • 7.4.1616:
  Pieter de Cherf verklaart schuldig te zijn aan Ryckaert van de Watere 63-6-13 pond Vlms
 • 5.10.1617:
  Comp Pieter de Cherf fs Jacobs die schuldig is aan Francois de Meij, voor een huis binnen St Anne te voren bij mij gekocht van eenen Rijckaert en welcken nu bewoont bij eenen Ammant Henens geseijt Manda (...) liggende aan de noortzijde van de plaetse, aan de oostzijde eenen ganck achterwaerts uut streckende, zuijt aen voors plaetse, west het stadhuijs... [Jacob de Nut 28 R]
 • 4.7.1620
  Comp Pieter de Cherf ingesetene van St Anne, vervangende Jaqueminken Chieus zijn huisvr., heeft verkocht aan Marcus Chieux, geautoriseerd om voor hem te handelen Mazu Hardeman, voor de wezen van Pieter de Cherf de oude, genaamd geproc bij zijn huisvr Jacquemijnken Chieux namelijk Pieter de Cherf de jonge, Catarina en Maeijken en Jacobken de Cherf ... een huis staende aen de noortsijde van de plaetse aen de oostzijde eener ganck achterwaerts uijtstreckende, suijt de voors plaetse, west het stadhuijs, tselve huijs belast met 44 ponden 18 schellingen Vlms verachtert van vijf jaren jegens de penninck ..... van Francois de Meijer woonachtig tot Middelburg in Zeelant... [Jacob de Nut 28 R]
 • 19 mei 1632:
  comp Franchois Auseels in huw hebbende Catelijntken filia Pieter de Cerff geregtigt in t derde part van de naers huijsinge ende chijnserie verkopen aen Nicolaes de Vos filius Nicolaes won binnen dese stede ende Maeijcken filia Pr: de Cherf zijn huisvr. een huijsse ende erve ... daer de acceptanten jegenwoordich innen woonen ... is gestaen aen de oostzijde van dese stede, aen de zuijtoostzijde eenen ganck achterwaerts vuijtstreckende ende zuijt de huijsinge van Jan Rottiers ende noort stadts erve groot 29 ½ roeden [Jacob de Nut 28 R]

RAZVL 473

 • 10 julij 1674:
  comp Jacobus St. Aragon poorter der stadt Sluijs chirurgijn van sijnen stijle ende juffr Jobina Kruijne sijne huisvr te voren in huw sijnde geweest met Nicolaes de Vos overleden chirurgijn der selver stede welcke compten verklaerden op 11 junij lest te hebben gepasseert met Jacob Chieux over ende ten behouve van Francois Coolen minderjarige soon van Guilliame Cools daer moeder aff is gewest Mayken de Cherf seker contract van coope voor den notaris Jan Cant d'oude waervan de inhoude woorde voor woorde hierna volgt:

Op huijden den 2 junij 1674 verklaerden de voors comparanten te verkopen aen voors Francoijs Cools naerschreven huijs erfven ende landen twelke bij Jacob Chieux als voocht ende ten behouve van de voors weese is accepterende... de helft van een woonhuijs schuijre met ontrent 1 lijne erfve gemeene met de voors Francois Coolen binnen deser stede

 • 20 dec 1675:
  comp Francois Coolen vervangende sijn huisvr Magdaleentje Casteleijns die verklaerde schuldich te wesen aen Anthonij de Puijdt 50 ponden vlms. over geleende gelde a 5 ½ procent...

onderpand een woonhuijs, schuere met ontrent 1 lijne erfve binnen deser stede tusschen het huijs van de wed van Guilliaeme de Rijcke aen de noortsijde thuijs van Steven van Rentergem aende zuijtsijde met den voorhoofde op de plaetse deser stede ende achterwaerts streckende tegen den hoff van mr Willem van Welle mitsgaders zuijtwaert tegen het straetken loopende na vrouwe Geijle...

RAZVL 465

 • 1680:
  Frans Coolen fs de overleden burgemr Guille: Coolen contra Steven van Rentergem... dat de eerste is competerende zeker partieken lants, dat gecomen is van de erfgenamen van Ants de Keuninck, streckende ten suijtwesthouck met eenen deurganck ses roeden lanck en seven voeten breet, westwaert tot aen de plaetse deser stede, affgesloten met een duere, volgens de oude brieven van erffenisse... welcke duerganck is commende nevens de wooninge van Steven van Rentergem, de welcke daer aen ten jaere 1662 heeft gemaeckt eenige pretentie van enig gebruick, dat hij alsoo met gewelt heeft getracht te becomen, ende waerover des supplts: moeder zaliger wt Maeyken de Cherff te selven jaere daer over aen ? Collegie geclaeght hebbende is hem Steven van Rentergem g'interdiceert t gebruick van den selve duerganck... [van Rentergem heeft zich enige tijd onthouden van het gebruik van de doorgang] tis nu sulcx dat den selven van Rentergem op donderdage den 5e september 1680 sigh andermael heeft verstout de deure vande duerganck, faitelycke ende met groot gewelt om verre te haelen die nu met de helft van t cossijn ter neder leght, ende hij van Rentergem middelerwijl den selven duerganck als eygen gebruickt... [verzoek van Rentergem de deur te laten herstellen op zijn kosten]

RAZVL 462

 • 11.11.1680:
  Francois Coolen en Steven van Rentergem akkoord dat beide partijen gelijkelijk zullen blijven gebruiken de straat en de uitweg tussen hun beider huizen, evenals hun nakomelingen, mits de op te richten deur `half en half' betaald zal worden.

RAZVL 473

 • 15 meije 1686:
  comp Joris Cauwe als voocht van de twee naegelaten weesen van Francois Coolen, overleden poorter deser stede, de welcken gaf te kennen hoe dat hij tot betalijnge van der selven weesen schulden met consent van der weesen moeder Pieternelle van Uxem... hadde aengegaen seker accoort van veralienerijnge met Maeijken de Caesteker laest wed van Claes Leupe van der weesen hofstede gelegen binnen deser stede haer voor de vaderlijcke successie aenbestorven hier na breeder g'expresseert jegens een andere hofstede mede gelegen binnen deser stede de voors: wed Leupe competerende onder conditie dat de selve wed Leupe boven de eijgendom van haer hofstede aen den comparant moet betaelen eene somme van 400 carolijguldens

[...]

 • autorisatie voor de comparant in sijn qualiteit om te verkopen aan bovengemelde Maeiken de Caesteker een woonhuijs binnen deser stede op op 29 ½ roeden chijnsgront a 2 grooten per roede jaerlicx deser stede competerende... abouterende van vooren ofte westsijde aen de plaetse, aen de noortsijde het huijs ende erve toebehoorende aen deser stede ordinaris bewoont bij den predicant aen de suijtsijde t huijs ende erve van Steven van Rentergem ende achterwaerts ofte oostsijde de schuijre en erve hier na mede vergist,

mitsgaders noch van een schuijre ende stallinge met 59 roeden erflant binnen deser stede hebbende aen de westsijde de voors chijnsgront d'erve van het huijs bewoont bij den predicant, t stathuijs en van s'acceptants moeder Christina Logiers, aen de noortsijde t St Annastraetie loopende nae Vrouw Geijle, aende oostsijde d'erve van Gilles Hacks, hebbende te vooren gemeen geweest met deze vergiste parthie ende aende suijtsijde d'erve van de weese van wt Jan Leupe...

 • 21 januarij 1693:
  comp Philip d'Angloo ende Mahieuw Vervooren als testamentaire executeurs ten boedel van wt Marij Petijt wed van wt Gilles Hacx in gevolge de attestatie van vijff geloofweerdige luijden verkopen aen Maaijken Kaesteckers een woonhuijsken schuijre en stallijnge met sijn erve gestaen en gelegen aen de suijtoostsijde van den corten ommegangh na vrouw Geijle hebbende aende suijtwestsijde d'erve van den acceptant aen de noortoostsijde d'erve van Gilles van Beveren achterwaerts streckende jegens t statswaterput... voor 58 ponden vlms...

RAZVL 478

 • 21.5.1727:
  comp Abraham van Hecke voor sijn selven mitsgdrs als voogt van Josina en Jannis van Hecke, wesen van wt sijn broeder Paulus van Hecke en Pieternella Warre, beijde te deser stede overleden;

item Isaac van Hecke, broeder van de voorn Abraham van Hecke voor sijn selven , alle woonende binnen dese stede, en met den anderen geregtigt in tgeene naers: voor de eene helft; voorts Maerten, Jannis en Pieter van de Kerkhove den eerste sijn selfs bij competenten ouderdom van jaeren, en de twee laeste bij emancipatie... te samen nagelaten kinderen van wt de borgemr Jannis van de Kerkhove, in huwelijck verweckt bij de eerbare Madalena Hernij, als nu in huwelijck met Jacobus de Nuet, int geene naers: met haer drijen geregtigt in de helft van de wederhelft, en mitsdien de comparanten met den anderen in drij vierde parten vant geheel; competerende het resterende een vierde part aen den acceptant, de voors: Jacobus de Nuet causa uxoris... die verklaerden op den 21 januari 1726 te hebben verkocht aen Jacobus de Nuet, woonende alhier, ... drij vierde parten in een woonhuijs, erve en gevolge, bestaende als nu in twee woonsteden, staende op 29 en een halve roede cheijnsgront [= J. de Nut 28 R]die men gelt ten profijte deser stede tot 2 groten vlms de roede jaerl: abouterende van vooren off westsijde op de plaetse off plain, aende noortsijde het huijs en erve competerende als nu de kercke alhier, ordinaris bewoont bij den predikant, aen de suijtsijde het huijs en erve van wijlent Steven van Rentergem, nu Anna Scheers, wed van Guilliaume van Rentergem, en agterwaerts ofte oostsijde de schuijre off erve als nu toebehoorende aen den acceptant.

 • Competerende de respectieve comparanten vercoopers voorn huijsinge en erve uijt der hoofde van haere grootmoeder Maeijken de Kaestekere, die tselve hadde bij coop van Joris Cauwe als voogt vande weesen wt Francois Coolen... dd 15 meij 1686.

Zijnde dese coop geschiet voor 45 ponden vlms contant

RAZvl 478

 • 13 juli 1729:
  comp Jacobus de Nuet in huw met Magdalena Hernij te vooren wed Jannis vd Kerkhove in sijn leven borgemr deser stede, hebben verkocht aan Maerten, Jannis en Pieter van de Kerkhove alle drij meerderjarige kinderen van de voors Magdalena Hernij en wt Jannis vd Kerkhove, welke sijn accepterende o.a.
  laest van de helft van een hofstede bestaende in huijs, stalling, bacqueete... staende op [ni] roeden chijnsgrond die men gelt aen dese stede tot 8 schel en 4 grooten jaerl, west van voren op het pleijn of plaetse, oost van agter tegen de navolgende partije lants, zuijt tegen de stats schoole en noort tegens de stats strate genaemt den korten ommeganck loopende na vrouw Geijle;

RAZvl 474

 • 19 meij 1739:
  comp Maerten van de Kerkhove, procureur deser vierschaere, woonende tot Sluijs, en sijn huisvr juffrouw Adriana Catharina de Broekert...
  item monsier Pieter van de Kerkhove, mede wonende tot Sluijs, ... verklaarden schuldig te wesen aan Corijn van Couwenhove, wonende binnen Sluijs... 166 ponden 13 schell 4 grooten vlms... tegen 5% sjaers...
  onderpand o.a. een hofstede staende op [ni] roen chijnsgront waar voor men gelt aen dese stadt tot 8 schell en 4 gr vlms jaerlijx, west van vooren op het pleijn of plaetse, oost van agteren tegen de navolgende partije lants, zuyt tegens de stads schoole, en noort tegen de stads straete genaemt den korten ommegank, lopende na de vrouwe Geile, voorts een schuyre, wagenkot, stallinge en verdere timmerage met 59 roen erve, daarop de timmeragie staende, west tegen de voorn chijnserve en tegen de hoven van de stads schoole, predikantshuys, en huysken van schepen de Nuet, zuyt jegens de erve off bogaard van Jan Boucquet, noort tegens de voors stadsstraate;

[In 1762 worden Jacobus de Nut huis en erf van 21 R en zijn land en boomgaard van 179 R samen verkocht, niet duidelijk is of hierbij inbegrepen is het deel naast Anna Scheers huis van 28 R.]

[In 1762 is er voor het eerst sprake van een hofstedeke op de hoek van het Plein en de Korten Ommegang of Juffr Geilstraat. Het is het huidige pand Marktplein 11.]

RAZVL 480

 • 21.8.1762:
  comp Maerten en Pieter vd Kerkhove beijde won binnen Sluijs, verkopen aan Jacobus Francois Naeije, woonende ter deser stede, een hofstedeken staende op [ni] roeden cheijnsgront ten profijte deser stede 8 schell 4 gro sjaers, west van voren op het pleijn off plaatse...

Item de numbre van [ni] roeden land te sijnde boomgaard hovenieringe etc

 • 17.5.1786:
  Isabelle Mychie wed Jacob Francois Naeije heeft verkocht aan Abraham van Waaijenberg een hofstedeke bestaande in huijs, stallinge, bacqueete en verdere edificien, staande op [ni] roeden chijnsgrond die men geldt aan dese steede, tot 8 schell 10 gr vlms...

voorts een schuure, wagenkot stallinge etc met 59 roeden erve, daar de voorschr timmeragien zijn op staande, gelegen west de voorschr cheynserve... Item de numbre van [ni] lands zijnde boomgaard, hovenieringe etc voor desen gekogt bij Maeijken Kaestekers...

Not Hennequin

 • 20.12.1808:
  Abraham van Waaijenberg verkoopt aan Jacobus de Ridder dagloner te St Anne,

1e een hofstede met chijns aan Izabelle Michee wed Jacobus Francois Naeije... west het plein, oost de hiernavolgende percelen, zuid de school en noord de Ommegangstraat; 2e een schuur, wagenschuur, stallen met 8 are 70 ca land west het eerdergenoemde erf, zuid het erf van Jacobus Herny, noord meergemelde straat en oost het navolgende... 3e een stuk land dat niet is gespecificeerd... west het voorgaande, zuid het erf van Jean Francois Onof, oost Pierre Boudrij en noord meergemelde straat... Verkoper comp het goed door koop van Izabelle Michie wed Jaques Francois Naeije en nu geh met Jacobus Bokelaar volgens acte dd 17 mei 1786

1832 Kadaster

 • 68, 69 en 70 Jacob de Ridder, boomgaard, tuin, huis en erf, het huis stond aan de Jonkvrouw Geilstraat waar nu een schuur staat op het huidige kadastraal perceel 62.

Not Hennequin

 • 9.2.1830:
  Jacob de Ridder, slagter en stroodekker, te St Anne, verkoopt aan Johan Anthonij Janssen, predikant te St Anne,
 • eerst: een woonhuis, stal, bakkeet staande op stadsgrond... west tegen de markt, oost de volgende partijen lands, zuid de stadsschool en noord den ommegangstraat;
 • ten tweede: eene schuur, stal en verdere gebouwen met 8 roeden 70 ellen ten westen den grond hiervoren gemeld, zuid de erve van Pieter Cools, noord de voorn straat en oost de volgende partij;
 • ten derde: een stuk land zijnde boomgaard, welks inhoud in voorgaand erfbrieven niet juist is uitgedrukt, palende west tegen de voorgaande partij, zuid de erven van Maria Anna en Barbara Regina Onof, oost Pieter Boudrij en noord meergenoemde straat.
 • Competerende de verkooper bij koope van Abraham van Waaijenberg voor mij dd 20.12.1808...

1832 Kadaster

 • A 75 is nu de tuin aan de pastorie

Not Hennequin

 • 10.4.1805:
  Inventaris van de boedel van wijlen Susanna de Bruijne.

Onder meer: - een huis in St Anne zuid het huis van de erven van Johannes vd Ameele en noord van de erven Jan le Roij...

 • 28.3.1811:
  Pieter le Roij, winkelier te St Kruis, en [zijn zuster] Susanne le Roij, ongehuwd jd te St Anne, verkopen aan Cornelis de Die fs Pieter, smid te St Anne:

[...] 2e 2/5e van een kwart van 4 are 8 ca tuin en moeshof te St Anne oost het erf van Abraham van Waaijenberg, west gemeentegrond, zuid het huis van Jan Fokke en noord het huis van de kerk; de verkopers hebben het goed verkregen door erfenis van hun moeder Susanne de Bruijne...

 • 8.5.1818:
  Jacob de Ridder verkoopt aan de kerk te St Anne:

5 roeden grond, zijnde het oostelijk gedeelte van een moeshof te St Anne door de gemelde kerk voor 9/10e deelen gekocht van Cornelis de Die en van Pieternella Le Roij, liggende gemeen met de voorschreve 5 roeden; grenzende dezen moeshof west aan den muur tegen de straat, zuid aan het huis van Jan Fokke, noord het kerkenhuis en oost aan de grond van den verkooper.

Bronnen