Het Haasje: verschil tussen versies

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Regel 86: Regel 86:
 
* Abraham du Burck zoon van Pieter verkoopt aan Francois vd Plassche, lid van het stedelijk bestuur te A'burg, een woonhuis, voorheen geweest zijnde eene herberg genaamd het Haasje, met 11 roeden 35 ellen omschreven op de kaart in 2 percelen, noord tegen de Markt, zuid tegen het huis van Constantinus Matthijs en west tegen de grond van Jacobus Bokelaar welk huis door de verkoper tijdens zijn huwelijk is aangekocht van Mattheus de Bruijne voor mij dd 26.4.1811...
 
* Abraham du Burck zoon van Pieter verkoopt aan Francois vd Plassche, lid van het stedelijk bestuur te A'burg, een woonhuis, voorheen geweest zijnde eene herberg genaamd het Haasje, met 11 roeden 35 ellen omschreven op de kaart in 2 percelen, noord tegen de Markt, zuid tegen het huis van Constantinus Matthijs en west tegen de grond van Jacobus Bokelaar welk huis door de verkoper tijdens zijn huwelijk is aangekocht van Mattheus de Bruijne voor mij dd 26.4.1811...
 
==Bronnen==
 
==Bronnen==
* RAZvl 472: {{RAZvl|inv=472}}
+
* {{RAZvl|inv=472}}
* RAZvl 473: {{RAZvl|inv=473}}
+
* {{RAZvl|inv=473}}
* RAZvl 474: {{RAZvl|inv=474}}
+
* {{RAZvl|inv=474}}
* RAZvl 478: {{RAZvl|inv=478}}  
+
* {{RAZvl|inv=478}}  
* RAZvl 479: {{RAZvl|inv=479}}
+
* {{RAZvl|inv=479}}
* RAZvl 480: {{RAZvl|inv=480}}
+
* {{RAZvl|inv=480}}
* RAZvl 481: {{RAZvl|inv=481}}
+
* {{RAZvl|inv=481}}
 
[[Categorie:Huis]]
 
[[Categorie:Huis]]
 
[[Categorie:Herberg]]
 
[[Categorie:Herberg]]

Versie van 21 feb 2011 19:49

Haven 3 en 5

Het Haasje was een herberg in Sint Anna ter Muiden, gelegen op het perceel A 54, met het bijbehorende perceel A 53. Nu Haven 3 en Haven 5.

Ligging

14 januari 1653:

 • het gebou, timmerage en metselwerck van seker huijs ende gebruijck van cheijns erve
 • gestaen ende gelegen aen de zuijtsijde op de houck van de plaetse deser stede
 • ende metten voorhoofde op de Antwerp straat
 • achterwaerts streckende tot aende stal oft cuijphuijs vande acceptante
 • aen de noortsijde aen t huijs van Maerten Jordaens.

27 april 1667:

 • aende oostzijde van de Antwerptstrate
 • aen de zuijtsijde aent huijs van Lieven Burchgrave,
 • ende aende westsijde achterwaerts uitstreckende tot aende erve van Charel de Nut

14 oktober 1671:

 • seker huijs en erfve staende ende gelegen binnen deser stede
 • op den west houck van de hoochstraete
 • aen zuijts: vande plaetse
 • achter werts stecken tegen den erfven van Carel de Nut
 • van zuijden Lieven Burchgrave...

22 januari 1674:

 • aen de noortsijde jegens de plaetse
 • achterwaerts streckende tegen de erfve van Carel de Nudt
 • en van vooren op de Antwerpstraete

7 maart 1699:

 • huijs genaemt het haesken met de stallijnge en erve,
 • soo als het jegenwoordig is gestaen aande westsijde van de Hooghstraete,
 • hebbende ten noorden de plaetse,
 • ten suijden Anthonij Eeckhout
 • en achterwaerts streckende jegens thuijs en erve van Boudewijn Scheers

18 april 1752:

Eigenaren

 • Tot 6 december 1651: Burgemeester en schepenen van St Anne
 • Vanaf 6 december 1651: Pieter Mortier X Jorijntie Goeyens (geregistreerd 14 januari 1653 ten profijt van zijn weduwe).
 • Tot 27 april 1667: Jacquemijntie van de Broucke (helft).
 • Vanaf 27 april 1667: Boudewijn Scheers (helft).
 • Op 14 oktober 1671: Boudewijn Scheers (onderpand).
 • Van voor 22 januari 1674 tot voor 1705: Boudewijn Scheers X Antonette van Leuven.
 • Op 7 maart 1699: Joris Cauwe X Maria van de Berge.
 • Tot 1 april 1705: Anthonij de Puijt X Maijken Scheers, Guilliaume van Rentergem X Anna Scheers, Boudewijn Scheers, Jannis Scheers.
 • Vanaf 1 april 1705: Boudewijn Scheers en Jannis Scheers.
 • Tot 31 maart 1710: Pieter van der Strate wed. Anne Maria van den Berghe.
 • Vanaf 31 maart 1710: Francois Bokelaar.
 • Tot 18 april 1752: Agnes Teelen wed van Francois Bokelaar.
 • Vanaf 18 april 1752: Francois Bokelaar jr.
 • Tot 2 december 1805: erfgenamen van Francois Bokelaar
 • Vanaf 2 december 1805 tot 26 april 1811: Mattheus de Bruijne.
 • Vanaf 26 april 1811 tot 13 maart 1827: Abraham du Burk fs. Pieter
 • Vanaf 13 maart 1827: Francois vd Plassche, lid van het stedelijk bestuur te Aardenburg

Vermeldingen

RAZvl 472

 • 14 januari 1653:verklaren burgemr en schepenen van St Anne te hebben verkocht ten profijte van Pieter Mortier ter acceptatie van Jorijntie Goeyens sijne wed het gebou, timmerage en metselwerck van seker huijs ende gebruijck van cheijns erve gestaen ende gelegen aen de zuijtsijde op de houck van de plaetse deser stede ende metten voorhoofde op de Antwerp straat achterwaerts streckende tot aende stal oft cuijphuijs vande acceptante aen de noortsijde aen t huijs van Maerten Jordaens. Ymmers gelijck het selve bij den acceptante ende haren overl zaliger is gebruijct geweest volgens de schriftel:conditien daer op tvoors huijs openbaer ende met den stocke is vercocht den 6den december 1651...ondertekent Claes de Puijdt ende Claeys Chieux

RAZvl 473

 • 27 april 1667:
  comp Joos de Croock geautoriseert door burgemr en schepenen deser stede, over Jacquemijntie van de Broucke... verkoopt aan Boudewijn Scheers de gerechte helft van een huijs genaemt het Haesken, staende binnen deser stede op cheinsgront, voorts met een schuijre ende coterage, aende noortsijde vant plein deser stede aende oostzijde van de Antwerptstrate aen de zuijtsijde aent huijs van Lieven Burchgrave, ende aende westsijde achterwaerts uitstreckende tot aende erve van Charel de Nut, gelijk den compt t selve heeft gecocht bij den stocke op den derde maertij 1667...
 • 14 october 1671: comp Boudewijn Scheers wonende binnen deser stede verklaart schuldig te wezen aan dijaconije deser stede over d welcke d’heer Laurens van de Cloitre accepterende de somme van 16 ponden 13 schell 4 grooten vlms over geleend geld ende geemploit: omme daer mede af te lossen seker schepen schult verleden bij Jacob Nachtergael aen de dijaconije gehypotequeert op sijn huijs nu vercocht aen Pieter van de Putte aen welcken de compt: de voors: hondert guldenss schuldich is geweestper reste van de uijtcoop van de successie van de goederen van Jackieminkie van den Broucke... tegen 6 procent...onderpand seker huijs en erfve staende ende gelegen binnen deser stede op den west houck van de hoochstraete aen zuijts: vande plaetse achter werts stecken tegen den erfven van Carel de Nut van zuijden Lieven Burchgrave...
 • 22 jan 1674:
  comp Baudewijn Scheers ende Anthonette van Leuven sijne huisvr verklaren schuldig te wezen aende dijaconije deser stede ten behouve van de gemeenen armen 16 ponden 13 schell 4 grooten vlaems ende dat over gelijcke somme de welcke de dijaconije is competerende geweest, ten laste van Pieter van de Putte ende gehypotequeert op den selver huijs en waervoor is geweest borgende principael Heijndrick van Hecke schepen deser stede... de eerste comparanten nemen de schuld over van Pieter vd Putte tegen 5 procent...
  onderpand: seker huijs ende erfve genaemt den Haese staende binnen deser stede aen de noortsijde jegens de plaetse achterwaerts streckende tegen de erfve van Carel de Nudt en van vooren op de Antwerpstraete...
 • 1 juni 1695:
  comp Jan Hennekeij ende Josijna Accaert sijne huisvrouwe verklaren schuldig te wesen aen de armen diaconie deser stede 100 carolijguldens van veertich grooten t stuck ter oorsaecke dat hem comparant t naers verbonden huijs en erve door de erfgenamen van wt Pieter Accaert ten voorgaende jaere met den last van soodanighen cappitael is vercocht in profijte van deselve diaconie ende alsoo in den coopprijs gevalideert sijnde ‘s acceptants ppaelen aen den eijgendomme vant selve cappitael gecomen bij middel dat voorgaende... door wijlent eenen Guiljame van de Bussche in betaelinghe van gelijcke somme g’hypotequeert gestaen hebbende op t huijs het Haesken jegenwoordich in eijgendomme competerende Joris Cauwe...
 • 7 maert 1699:
  comp Joris Cauwe ende Maria van de Berge sijne huisvr.verklaarden schuldig te wesen aen de burgemr Anthonis de Puijt 100 carolijguldens a 40 grooten t stuck over geleende gelden... tegen 5 procent sjaers...
  onderpand haerlieden huijs genaemt het haesken met de stallijnge en erve, soo als het jegenwoordig is gestaen aande westsijde van de Hooghstraete, hebbende ten noorden de plaetse, ten suijden Anthonij Eeckhout en achterwaerts streckende jegens thuijs en erve van Boudewijn Scheers

RAZvl 478

 • 31.3.1710:
  comp Pieter van der Strate wednr van Anne Maria van den Berghe te voren wed Joris Cauw verkoopt aan Francois Bokelaar een huijs, herberge erve etc genaemt het Haesje bij den compt voor hunne sijnde bewoont geweest... de coop geschiet voor 138 ponden vlms... contant voldaan

RAZvl 479

 • 1734:
  staende en leggende het voors huijs etc aen de westzijde van de Hoogstrate, oost tegen dezelve Hoogstrate, zuijt tegen het huijs genaemt het houte wambois, en noord tegen het huijs en erve van de herberge het Haesie, nu bewoont bij Francois Bokelaar.

RAZvl 481

 • 28 oktober 1739, Collaterale successie:
  Op verzoek van de gerechtsbode Francois Bokelaar, over de erfgenamen van zijn soon, de weese Adriaen Bokelaar, alhier overleden den 21en september 1739, getaxeerd:
  De helft in een huijs, schuere, stallinge etc mitsgaders d’erve daermede gaende, genaemt het haeskens, gelegen op de hoeck van de plaetse deser stede, in t geheel belast met een stadschijns van acht schellingen en vier groten vlaams ‘s jaars, het geheel 75 ponden vlaams of 450 gulden.

RAZvl 474

 • 18 april 1752: comp Agnes Teelen wed van Francois Bokelaar, in sijn leven geregtsbode deser stad... heeft verkogt aan Francois Bokelaar jongman sijn selfs bij wettelijke emancipatie woonende te deser stede ... een huijs schuire, stallinge en verdere edificien met den hoff en erve vanouts en nog genaemd de Herberghe Het Haesken waer inne de comparantes voorn man wt Francois Bokelaar is overleden gestaen en gelegen op den hoek van de plaetse off plein, en voorhoofdende jegens de Hoogstraet deser stede, sijnde het selve huijs schuire en erve belast met een rente van 8 schellingen en 4 grooten vls s jaers, die men geld aen dese stad...

Hebbende voorschr huijs, schuire stallinge en erve de comparantes overleden man gecompeteert bij koope van [ni] breeder vermelt in de wett. erfbrieff [ni] 1710...
voor e somme van 70 ponden vls...
nog een hypotheek van 50 ponden ten profijte van Mattheeus de Jonge, griffier te Sluijs, volgens verbantbrief dd 31 maert 1710.
Stadsrente van 8 schell en 4 grooten vlms sjaers.

RAZVL 480

 • fo 70, 16.6.1769:
  Francois Bokelaar, schepen deser stede en zijn huisvr Cornelia van Hoeve verklaren schuldig te wesen aan Adriaen Kleijman schepen van Sluijs, 900 carolijguldens tegen 5 procent staande ten verbande op het naerschreve huijs schuur en erve volgens verbantbrief dd 31 maart 1710, ende resterende 100 ponden vlms... van ouds de herberg het Haaske op de hoek van het plain off plaatse
 • 23.5.1783: Francois Bokelaar en zijn huisvr Cornelia van Hoeve verklaren schuldig te sijn aan de weledelgestrenge heer Servaas de Jonge schepen van het collegie van slands van den Vrije tot Sluijs 700 carolijguldens tegen 4 procent rente... onderpand huijs en herberge genaamt den Loopende Haas met sijne schuure erve etc staande van voren ten noorden aan de markt oft plain

Not Hennequin

14.11.1805

 • Inventaris van wijlen Francois Bokelaar, timmerman te St Anne. Onroerend goed: een huis met erve in St Anne, zijnde een herberg genaamd het Haasje, waar de overledene is gestorven.
 • 2.12.1805
 • De erfgenamen van Francois Bokelaar verkopen de herberg het Haasje staande op 11 are 35 ca aan Mattheus de Bruijne.
 • 26.4.1811
 • Mattheus de Bruijne, burgemr van St Anne, verkoopt aan Abraham du Burk fs Pieter, werkman te Zuidzande, een huis, erf en meerdere annexen zijnde een herberg genaamd het Haasje, met een erf van 11 are 35 ca, voor aan de straat , noord de plaats, zuid het huis van Jan le Roij, en west het erf van Frederik Hendrik Zegers;

de verkopers hebben het huis gekocht van de erven Francois Bokelaar voor not Hennequin dd 11 frimaire XIV

 • 13.3.1827
 • Abraham du Burck zoon van Pieter verkoopt aan Francois vd Plassche, lid van het stedelijk bestuur te A'burg, een woonhuis, voorheen geweest zijnde eene herberg genaamd het Haasje, met 11 roeden 35 ellen omschreven op de kaart in 2 percelen, noord tegen de Markt, zuid tegen het huis van Constantinus Matthijs en west tegen de grond van Jacobus Bokelaar welk huis door de verkoper tijdens zijn huwelijk is aangekocht van Mattheus de Bruijne voor mij dd 26.4.1811...

Bronnen