Greveningseweg 2

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Greveningseweg 2 was van oorsprong een hofstede op het perceel A 22 en vormde met de tuin A 23 een geheel. Nu is hier restaurant De Vijverhoeve gevestigd.LinksGreveningseweg 2 (a).jpg • [1728] D’hoirs Warre 127 roeden
 • [1832] A 22, 23, huis, erf en tuin, Jacobus Roels, Brugge
 • [2011] kadastraal perceel 36GAS 459

 • 1559:
  De wedewe Antheunis Spie(?) die in pachte heeft zeven lynen xxiiij R lands toebeh den helighen gheest van St Anne kerke binnen deser stede voor xiiij sch ij gr

De zelve heeft in pachte een lyne lands toebeh Sinte Kathelyne ghilde binder zelve kerke voor iij sch iiij gr
De zelve heeft in pachte twee lynen lxxv R lands toebeh de voorn kerke voor vj sch De zelve heeft in pachte een lyne lands toebeh Lauwereyns Zoetaert voor iij sch


GAS 459

 • 1578:
  [in marge] Jan Frans 3 L


Aernout Danneelssen heift in pachte iij gh j lyn iiij R landts toebehoorende de kercke van onser vrauwen in Sluus voor iij L sjrs comt xij sch
Ende het huuseken es ghecocht by Michiel Zoetaert ende staet onder teyghendom gr hier niet


GAS 459

 • 1578:
  Michiel Zoetaert bewoont zijn eeghen huus bij coope jeghens de kerckmrs: van onser vrauwe ghetaxeirt j sch ende es ghesepareirt van tlandt dat Aern: Daneelssen hiervooren in pachte ghebruict comt ij sch


Vijverhoeve a s.jpg

Omm 1577

 • ontbladere Michiel Zoetaert:
  Michiel filius Cornelis Zoetaert bij coope van de kercke van onse vrauwe ter Sluus een plaetse van lande met een huijseken bij den zuutoosthoucke daerop staende daer Michiel voornoomt wuent metter suutsijde anden dijck van Grevenijnghe streckende metten oosthende 25 voeten breet uutghesleghen, ende metten westhende an Sint Anne Straete 20 voeten uutghesleghen,

1 lijne lants


GAS 459

 • 1580:
  [doorgehaald] Michel Zoetaert bewoont zyn eeghen huus by coope jeghens

[supra] Hubrecht Danckaert ghebruuct thuus van tkindt van Michiel Zoetaert ghe... op kerckmrs: van onser vrauwen ghetaxeirt x sch ende es ghesepareirt van tlandt dat Aernout Danneelssen hiervooren in pachte ghebruuct tot ij sch


RAZVL 473

 • 22 martij 1674:
  comp Cornelis van Vijane lantsman wonende binnen deser stede verklaart schuldig te wesen aen dhr Aernout Weijts oudt burgemr ende schepen der stad Sluijs de somme van 33 ponden 6 schell 8 grootten, ende dat om over reste ende tot voldoeninge van sulcx den comp:ant schuldich was te betaelen in seker verbant gehypotecqueert bij Maijcke Wijttincx wed van Frans: Verstraete op het naerschreven huijs, waer van de compt: tegenwoordich is eijgenaer bij coope van Baudewijn Scheers als in huwel hebbende gehadt de dochter vande hr Frans:Verstraete...


onderpand: seker hoffstede... staende op kerckelandt deser stede tusschen tlant van dhr Gilles Scerrebrouck aen dien sijde ende tlandt van dhr Marichael aen dander sijde bij den compt: weerdende bewoont...
[in marge] Op huijden den 22 april(?) 1690 comp: ter griffie van St Anne ter Muiden de eers: Cors: Warre in houwelijck hebbende de wed van wt Corns: van Vijane en uijt dien hoofde besitter van hypoteecque in desen nevenstaende verbande gemelt, den welcke exhijbeerde een transport van den selve verbande van date den 14e augustij des jaers 1686, bij dhr Pieter Credenbach als in huwel hebbende juffr Helena Weijts fa dhr Aernout, acceptant van dese verbande verleden ten profijte van Philips d'Angloo;
verder exhibeerde hij Warre voornt: noch den originelen uijtgegeven verbantbrief met eene daer onderstaende quijtantie van voldoenijnge der schult in den selven gemelt... getekend R van UxeemIn een akte uit 1694 (Razvl 473, 5.5.1694) over het perceel A 24 , dat ten noorden van A 23 ligt, is sprake van: `aende zuijtsijde jegens t kercke Muijden lant en boomgaert van Corns Warre’. In 1728 staan de percelen A22 en A 23 op naam van de hoirs Warre.


RAZVL 481

 • 17 juli 1737:
  Collaterale successie.


Op verzoek van Johannis van Hecke, als erfgenaam van wijlen zijn huisvrouw Maria de Bruine overleden onder deze schependom 15 meij 1737 getaxeerd: Eerstelijck de helft in een hofstedeken, bestaande in huijs, schuere, back-keete, en verdere aditien, met een boomgaartie groot een honderd roeden gelegen op de hoeck van de hooghstrate binnen dese stede, belast met een jaarlijkse rente van 3 schell vls, staende de schuere op paght-lant aenkomende de kercke van Sluijs, het geheel 166-13-4 vls.


RAZVL 480

 • 27.8.1779:
  Thomas van Hecke landman in Prins Willemspolder in privé, Pieter Coolen, medelandman aldaar als in huw hebbende Josijna van Hecke, en Joos du Bois landman onder het Retranchement als weduwnaar van Adriana van Hecke en ten reguarde van de minderj weese van de laastgemelden... verkopen aan haren broeder Johannes van Hecke schepen deser stede:

1 Drievijfde parten in een hofstedeken bestaande in woonhuijs, schuerken en verdere...


RAZVL 480

 • 8.3.1780:
  Mattheus de Bruijne en zijn huisvr Petronella van Hecke verkopen aan hare broeder Johannes van Hecke schepen deser stede:

1 Een vijfde part in een hofstedeken bestaande in een woonhuijs, schuure etc, beneffens een vijfde part in 100 roeden erve waarop het huis van gem hofstedeken staat, het schuurken op pagtland aankomende de kerke van Sluijs


Vijverhoeve c s.jpg

RAZVL 480

 • 15.6.1785:
  Schepen Johannes van Hecke en zijn vrouw Catharina vd Plassche verkopen aan Pieter Francois Oonoff een hofsteede consisterende in een huijs met de erve waarop het selve gebouwt staat, mistgaders een schuure etc... staande het huijs noord oost op den hoek van den Hoogstraat tegens de Greveningseweg aan op 100 roeden eijgen erve


RAZVL 480

 • 5.2.1794:
  Pieter de Zwarte landman en wonende te deser stede en zijn huisvr Constantia Oonof verkopen aan Jacobus Hernij ... een hofstedeken consisterende in een woonhuijs met de erve waarop hetzelve gebouwt staat, mitsgaders een schuure... staande het huijs noortoost op de hoek van de Hoogstraat


Not vd Broecke Aardenburg

 • 28.3.1799:
  Pieter Herny, landman in de Isabellepolder onder Aardenburg, als gemachtigde van Jacobus Hernij en zijn vrouw Louisa Wage, te Oostburg, verkoopt aan Maria Hernij, laatst wed van Petrus le Roy, wonende ter commune van St Anne... een hofstede bestaande in een woonhuis met erve en verdere gebouwen... het huis noord oost op den hoek van de Hoogstraat tegen de Greveningseweg aan, op 100 roeden eigen grond strekkende tot tegens de Antwerpstraat aan, en de schuure schuins tegenover het zelve huis ten zuiden de gemelde weg, op 552 roeden pagtland, competerende de kerk van Sluis, mitsgaders de mestput aan dezelve hofstede behoorende, in den eigendom van welke grond en gebouwen des verkoopers mandant is geerft door Pieter de Zwarte en Constantia Onof op den 5en febr 1794


Not Hennequin

 • 8.4.1815:
  Maria Hernij verkoopt aan Cornelis Wisse landman te Sluis, een hofstede met 100 roeden waarop deze staat, noordoost op de hoek van de Hoogstraat tegen den Greveningschen weg strekkende met den erve tegen de Antwerpsche straat.


Voorts een schuur, koei en paardestal mitsgaders wagenhuis en varkenshok, schuins over het zelve huis, ten zuiden den gemelde weg staande op 1 gem 252 roeden in den Zoute Pannen Polder, aankomende de kerk te Sluis, geldende jaarlijks 36 guldens... [A 206 en A 207] Competerende de verkooperes bij koope van Pieter Hernij volgens van erffenisse dd 8 germinal VII not vd Broecke te Aardenburg...


Not Hennequin

 • 5.7.1822:
  Cornelis Wisse landman te St Anne, verkoopt aan Jacobus Roels, grondeigenaar wonende te Brugge, ... een hofstede bestaande in woonhuis en verdere gebouwen... met 14 roeden 74 56/100 vierkante ellen waarop dezelve gebouwen zijn gesticht... te St Anne noordoost op den hoek van de Hoogstraat tegen de Greveningse weg, strekkende met de erve tot tegen de Antwerpsche Straat.


Voorts een schuur, koe en paardestal, mitsgaders wagenhuis en varkenshok, schuins over hetzelve huis, ten zuiden gemelde weg, staande op 81 roeden 39 57/100 vierk ellen, in den zoute pannen polder, aankomende de groote kerk te Sluis. [A 206 en A 207] Comp. de verkooper bij koope van Maria Hernij, bevorens wed van Petrus Le Roij en laatst in huw geweest met Johannes vanden Ameele, volgens contract dd 8.4.1815... zijnde de gemelde hofstede daarna door den comparant verkocht geweest aan Isaac Nortier, voorheen landman, gewoond hebbende te Breskens bij contr dd 21.1.1820 bij Hennequin [deze koop is niet doorgegaan omdat de koper niet aan zijn verplichtingen kon voldoen, waardoor het eigendom weer terugging naar de verkoper]...


Vijverhoeve b s.jpg