Diaconierekening 1631-1633

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Diaconierekening Sint Anna ter Muiden 1631 tot en met 1633

339.1 Hervormde Gemeente St. Anna ter Muiden nr ?


fo 227
Register der rekeningen vande diaconen der kercke van muijden overgebracht ende gedaen aenden kerckenraet van de voorseijde gemeente ten overstaen van des magistraets gedeputeerde, beginnende van den 12 februarij des jaars naer de geboorte onses heeren Jesu Chr:
1631Rom: 12.8
Die barmherticheijt doet (dat hij doe)
in blijmoedicheyt.fo 228
[in marge] uijtgeef tegen desen ontfanck


Register van het gene tot behoef der armen uijtgeveven [sic] is vanden 12 februarij des jaers 1631 totten 15 decembris des jaers 1632 door den diacon Cornelis Loyssen.


Anno 1631 en 1632
uijtgegeven


[in marge] de eerste rekeninge]
1
Aen Jaquemijne de Houts voor elf weken onderhouts tot 4 schellingen sweeckxs 2-4-0
2
aende selfde voor 89 weken onderhout tot den gulden sweeckx 14-18-8
3
aen Jan van den Broecke voor wekelijck onderhout sijnde elf weken elcke weke vier schellingen 2-4-0
4
Aen den selfden voor 89 weken onderhouts tot 15 stuijvers swecks de somme van 11-2-6
5
betaelt aan meester Guiljaem de Rijcke over t’genesen van Jacquemijne de Houts seventiens arm 3-3-4
6
aen gelde gegeven aen Lijsebeth die t Hubrecht Janssens gestorven is 0-15-6
7
betaelt Hubrecht Janssen over het thuijs liggen der voorseijder Lijsebet als oock voort maken vande doodkiste 0-8-4
8
betaelt den majoor op t Pas een geschrobde deyle om den doorkiste te maken voor Lijsebeth 0-2-0
9
betaelt Carel Ergo om het graf te maken voor de selfde 0-2-0
10
Aen den huysvrouwe van Jaques de Jonge connestabel vant nieuwe pas over het maken van een dranck voor de voorseyde Lysbeth 0-6-8
11
gegeven aen een vrou van breskens die met attestatie van daer dat haeren soon vande kanker geaffligeert was ende? altmoese? hassistentie begeerde 0-3-4
12
Aen Jan Standaert de huijshuer voor Jan vanden Broecke betaelt vervallen op 1 mey 1631 ende bedraegt de somme van 1-0-0
13
gegeven voorden quartier turf ten behouve der armen 0-17-11
ende voort opdrogen des selven turfs 0-1-3fo 229
[in marge] ontfanck
Anno 1631


Register van tgene tot aelmoesen voor den armen van St Anne ter Muijden aen de kerckdure ontfangen is, bij den diacon Cornelis Loijsen beginnende van den 12 februarij des jaers 1631


over het slot vande voorgaende rekeninge voor den armen is overgebleven 2-10-2
vanden 12 februarij totden 1 augusti is ontfangen inder kercke voor den armen 3-15-8


[in marge] september
den 21 septembris
Ontfangen met eenige sondagen te vooren ende de danckzegginge die geschiet is op woonsdach den 17 septembris 1-3-1


den 25 dito
ontfangen in een kinderdopinge 0-0-6 ½


den 27 dito
ontfangen in de kercke 0-1-9 ½


october
den 26 october getelt het gelt dat naer den 27 septembris is ontfangen ende is bevonden te sijn 0-16-9


november
december
in dese twee maenden ontfangen inde kercke 0-17-8


anno 1632 ANNO 1632
Januaris
Februaris
in dese twee maenden ontfangen inde kercke 1-9-3
martius
indese maent ontfangen inde kercke 0-12-9
aprilis
in dese maent ontfangen inde kercke 1-2-4
maius
junius
in dese twee maenden ontfangen inde kercke 2-7-9
julius
in dese maent ontfangen inde kercke 0-15-0
augustus
september
in dese twee maenden ontfangen inde kercke 1-13-9
october
november
in dese twee maenden ontfangen inde kercke 1-4-2
december
in dese maent ontfangen inde kercke 0-13-8
Den 22 octo is de armbusse gelecht tot Nele Maes ende daer in bevonden 1-3-4 ½
De somme bedraecht desen aengaende 20-17-8 ½
maer hier en boven is noch in rekeninge gebracht ende ontfangen


1 van Antonis de Coninck over t gene hij aengaende sijn administratie noch rest is gebleven de somme van 7-0-0
2 van Mr Jaques Duerman over de rantsoenpenningen van de verpachtinge van stats thiende van twee jaren namentlyck 1631 ende 1632 de somme is 1-0-0
3 van Cornelis Blanckaert over den interest van xxiij pont vij sch ingaende op thiende januarij 1630 ende uijtgaende den thiende januarij 1631 de somme van 1-6-8


fo 230


[in marge] ontfanck


anno 1632


4 van Cornelis Loijsen over den intrest van 33 L 6 sch 8grn vlaams dewelcke twee jaren verlopen was namentlyck van op 1 junij 1630 tot den 1 junij 1632 de somme van 2-1-8
5 noch van Cornelis Loijsen over het gebruijck van vijf lijnen lants voor ?? tot thien guldens sjaers ingaende anno 1630 ende uijtgaende 1632 de somme van 3-6-8
6 ontfangen van Cornelis Blanckaert over betalinge van 2 jaren lantpacht tot 5 guldens jaerlyckx beginnende van 1630 ende uijtgaende 1632 de some van 1-13-4
7 ontfangen van Jaques Hallinck over het gene hy moeste geven in het accorderen van sijn eerste wijfs kinderen 1-10-?
8 van Cornelis Loijsen over lantpacht van den gemet verlopen sijnde ?? 1-3- ½?
9 noch ontfangen over de verkoopinge van den blauw roxken dat lijsbeth hadde die tot Hubrecht Janssens gestorven is 1-6-8
10 van Cornelis Blanckaert over intrest van 23 pont 7 sch 8 grn capitaels ingaende den 10 january 1631 ende uijtgaende den 10 january 1632 de somme van 2-6-8
11 van Marcus Bauwens d’oude over het gebruijck van 2 gemeten 2 lijnen ende 90 roeden lants verlopen sijnde 2 jaren namentlijck van Bamisse 1630 tot Baesmisse 1632 de somme van 5-2-8


de somme hiervan bedraecht 26-4-4
de somme van den gantschen ontfanck facit 47-2-1/2


fo 231


[in marge] uijtgeef


anno 1632
14
aen Jaquemijne de Houts een sack turf 0-0-10
15
noch gecocht voor de selve een deken bedraegt 0-6-0
16
noch voor de selfste gecocht een paer schoen 0-4-0
17
gegeven aen Joos van Kerkhove over koop van turf voor den armen 0-16-0
18
noch betaelt de weduwe van Joos Maes een vaem biers verteert int accorderen met Mr Guiljaem de Rijcke ter genesinge van de jongen van Jaquemijne de Houts 0-1-8
0-1-8
19
noch gegeven over meyes half last turf voor den armen 1-11-3
20
noch betaelt Arnout van Pamel een jaer huijshuere van Jaquemijne de Hout verschijnende te christmesse 1632 ende daer voor 1-13-4
21
aen Jaquemijne de Hout gegeven buijten haer geselweeckgelt 0-2-0
22
gegeven aen een lantlooper te coopen tot dienst vande kercke 0-1-0
23
aen Jan van Calenberge gesworen lantmeter slants vanden vrijen over het ?ecken der armlanden ende maken van een nieu register vande selver gegeven 0-16-8
24
Aen de wed:e van Joos Maes betaelt tgene in de laeste rekeninge voorlest verteert is 0-10-0
25
aen Jan Rotier voor tgene verteert is als register der armlanden gemaeckt wiert gegeven 0-9-7
26
noch gegeven aen 2 vrouwen van Hellevoetsluijs diens mans tot duijnkerke gevangen waren 0-3-0
27
betaelt Bartel Wijtting over de huijshuere van Jan vande Broeke 0-12-0


de gantsche somme vanden uijtgeef bedraecht 43-13-7


dus meer ontfangen dan uijtgegeven waer over de armen noch resterende is tgene nu tot de naeste rekeninge rusten sal onder d’handen van diacon Jan Kauwersijn te weten 2-3-5
Aldus gehoort ende besloten naer l...rlijcke order ende stijl van rekeninge in onse kercke tot muijden ten overstane van der gedeputeerden der magistraet ende is aldus van ons onderteekent
van wegen des magistraets
Jaques Hallinck
van wegen des kerkckenraats
Daniel de Meester, dienaer des H.Ws
hiernaest staet het merck van Cornelis Blanckaert ouderlynck
Guiljaem van Rentergem ouderlynck
Cornelis Loijsen diacon
Bij mij Jan Kauwersijn diacon
Het origineel f...? van den diacon is overgebracht
rust bij den dienaer des woorts.fo 231v


Ontfanck
Anno 1633
Register van tgene tot behoef der armen van muijden loopende tíaer onses heeren Jesu Christi 1633 ontfangen is, soo voor de kerckdure soo anders, door den diacon Jan Kauwersijn.


De 2e rekeninge
Januari in dese maent tot aelmoesen ontfangen in de kercke 1-7-0
Februarius in dese maent ontfangen in de kercke 0-15-6
Martius in dese maent ontfangen in de kercke 1-1-6
Aprilis in dese maent ontfangen in de kercke 1-2-6
Maius in dese maent ontfangen in de kercke 1-12-0
Junius in dese maent ontfangen in de kercke 1-4-8
Julius in dese maent ontfangen in de kercke 1-7-7
August. in dese maent ontfangen in de kercke 1-6-0
Septembr in dese maent ontfangen in de kercke 0-8-9
October in dese maent ontfangen in de kercke 0-19-10
November in dese maent ontfangen in de kercke 0-12-0
December in dese maent ontfangen in de kercke 0-15-8