Boudewijn Scheers huis

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Boudewijn Scheers huis lag in Sint Anna ter Muiden op de locatie van het latere perceel A 60. In 1672 werden de percelen A 60 en A 61 samengevoegd toen Francijntje Peckeu met haar derde man Ferdinand Allie A 61 erbij kocht, nadat ze met haar eerste man Jochem Ozeel het perceel A 60 al had gekocht in 1658.

Ligging

1711:

 • eerst het huijs en schuijre met 185 roeden erve bij coope van Charel van Lerberge,
 • en nogh 202 roeden bij coope van die vant schuttershoff dd 1 meij 1658 en 7 dec 1672,
 • het voors huis en erve gelegen in de Antwerpstrate,
 • oost tegen tlant van de outburgemr Anths de Puijt,
 • west tegen het lant van Jan Bocké,
 • suijt met t huis en schuire tegen de voors Antwerpstrate,
 • noort tegen tlant van Jannis vd Kerkhove en Hermanus van den Ameele...

2 mei 1742:

 • een huijs, schuijre en stallinge en ontrent 400 roeden ,
 • zoo boomgaert als hovenierlant binnen deser stede
 • op de noortzijde van de Antwerpstrate bij den molen alhier

Eigenaren

 • Tot 1711: Kinderen van Emert Egberts schepen te Nieuvliet, kinderen van Magdalena Egtberts X Abraham Deij, kinderen van Geert Egtberts van alle welcke wt den voors Salomon de la Va mede is outoom geweest.
 • Vanaf 1711: Boudewijn Scheers camerbode
 • Tot 2 mei 1742: Erfgenamen Boudewijn Scheers.
 • Vanaf 2 mei 1742: Romanus van den Ameele, schepen

Vermeldingen

RAZvl 478

 • 1711: Voorts Emert Egberts schepen van Nieuvliet, eerst als vader ende voogt van sijne kinderen, en nogh als voogt van de kinderen van Magdalena Egtberts in voorgaande huw geprocureert bij wt Abraham Deij, mitsgaders vervangende Jan de Vos, voogt van de kinderen van Geert Egtberts van alle welcke wt den voors Salomon de la Va mede is outoom geweest... verkopen aan Boudewijn Scheers camerbode deser collegie, een huijs, schuijre etc met ontrent 400 roeden lants, sijnde hieronder begrepen het schuttershoff op St Anne, den overleden Salomon de la Va al tselve hebbende toebehoort als erfgenaem wt sijn overleden vrouw Francintie Piceus, die te voren wed was van Ferdinande Allij, en daer voor van Joachim Asseel, de welcke sulcx hadde eerst het huijs en schuijre met 185 roeden erve bij coope van Charel van Lerberge, en nogh 202 roeden bij coope van die vant schuttershoff dd 1 meij 1658 en 7 dec 1672, het voors huis en erve gelegen in de Antwerpstrate, oost tegen tlant van de outburgemr Anths de Puijt, west tegen het lant van Jan Bocké, suijt met t huis en schuire tegen de voors Antwerpstrate, noort tegen tlant van Jannis vd Kerkhove en Hermanus van den Ameele...

Sijnde dese coop geschiet voor 300 ponden vlms, contant voldaan...

RAZvl 474

 • 2 mei 1742: comp griffier en thesaurier Petrus Patricius Blondeel als clerq van bekommerthede ten geabandonneerde boedel van Boudewijn Scheers... geautoriseert door burgemr en schepenen en voor een vierde part gerechtigt in het het ten desen getransporteerde huijs; item Anna Carlier wed van Jan Scheers fs Boudewijn, wonende in der Groede, mede voor een vierde part, voorts de selve Anna Carlier, als moeder en Jacobus Scheers als voogt der weese Jan Scheers fs Jan... insgelijks voor een vierde part, nogh den selven Jacobus Scheers in privé voor een twaalfde part, Boudewijn Scheers fs Boudewijn mede voor een twaalfde part, en eijndelinghe dhr Abraham Bastinck als voogt der weese Pieter Scheers... voor het resterende twaalfde part... hebben verkocht aan Romanus van den Ameele, schepen deser stede, een huijs, schuijre en stallinge en ontrent 400 roeden , zoo boomgaert als hovenierlant binnen deser stede op de noortzijde van de Antwerpstrate bij den molen alhier, het voorschr huijs en erve belast met een kerkerente van vier stuijvers sjaers en nog met een armerente van acht stuijvers sjaers... competerende voorn comparanten het voorschr huijs, schuijre, stallinge en erve ijder voor hun aendeel, namentlijk den clercq van bekommerthede uit hoofde van gemelden boedel, Anna Carlier in privé bij huwelijxcontract met haer man Jan Scheers, de weese Jan Scheers bij successie van sijn vader voorn Jan Scheers, die sulx hadde uit hoofde van sijn moeder Elisabeth de Nuet. Jacobus, Boudewijn en de weese Pieter Scheers bij successie van haer moeder Arnoudina Zonneville, naestlaeste vrouw van Boudewijn Scheers, die sulx int geheel ten jaere 1711 heeft gekogt van de erfgenamen Salomon en Francois de la Va... Is de koop geschiet voor 200 ponden vlms...

Bronnen