Armenhuis

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Armenhuis van Sint Anna ter Muiden was een huis waar armen konden wonen. Het werd bestierd door de diaconie en kon zowel bezit zijn van de kerk als van de stad. De twee armenhuisjes die genoemd worden in 1634 (zie hieronder) waren het huidige Singel 4, in 1832 de percelen A 38 en A 39. Na 1832 is er op de plaats van de vroegere schutbocht nog een huisje aangebouwd. Noord daarvan, op de plaats van het huidige Singel 8 woonde schoenmaker Jeremias Verkruijsse.


Singel 4 Armhuisje x.jpg
Het eerste armenhuisje

Singel 4 armhuisje xx.jpg
Het tweede armenhuisje


Vermeldingen

  • 10 april 1633: De kerkenraad vraagt de magistraat om een perceel aan te wijzen voor het armenhuis, aangezien dit zeer nodig is.
  • 1 mei 1633: De magistraat belooft een plaats te geven voor het armenhuis.

RAZVL 472

  • 30 maart 1634
    comp Susanneke Brandts wed v Iman Imansen voor de helft ende Aernout van Pamele met Mahieu Swingedouw voogden vande weesen van des Iman Imansen voor dander helft gerechticht inden naers huijsekens die voorn comparanten verkopen aan de gemeene armen deser stede over ... Pr de Mol ende Jan Causijn diaconen deser stede accepteren twee cleene huijskens staende aen malcanderen binnen deser stede op den grondt vanden greveninghen dijck gemaeckt ende getimmert hier te vooren bij den selven Iman Imansen ... de koopsom 30 ponden vlaams


RAZVL 479

fo 25 2.6.1734 comp Mattheus Croquette diacon deser stede en als opperarmmeester heeft verkocht aan Pieter de le Saal, wonende alhier, een woonhuijs en stallinge, mitsgaders het hofken of erve... op chijnsgrondt tot 5 schell sjaers aan de stadt St Anne, aende oostzijde de stadtsstrate streckende van de moolen na t grote pas en de wegh na Brugge, aghterwaarts comende jegens de graght van de weije, toebehoorende aende erfgenamen de oudt burgemr Anthonis de Puijt... competerende de diaconie-armen het voors woonhuijs en erve bij versterf van Pieter Buijck als alimenteerende de kinderen van den zelve Pieter Buijck, die hetzelve weer hadde bij coope van Pieter de Vuijst de oude dd 17 juni 1722. Zijnde dezen coop geschiet voor 26 ponden vlms. Onderpand hetzelfde huis en erf.

RAZVL 480

  • 26.1.1757
    Boedel van Jan D'Hose, crediteuren verkopen het voornoemde huis aan Jeremias Verkruijsse, schoenmakersbaas, woonende alhier, ten desen present, voor 7-0-0.
    'Huis abouterende tegen de Greveningsedijk aan de westzijde, zuid tegen het huis van de armen deser stede, oost tegen de weide van de erven van wt de burgemeester Jacobus van der Strate en noord tegen gemelde dijk van Greveninge'

Bronnen