Anworpstraat 8

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Anworpstraat 8 ligt op het vroegere perceel A 46. Dit was in 1832 het huis en erf van burgemeester Pieter de Bruijne de oude. Het vormde een geheel met A 47, de tuin, waar later het huis Anworpstraat 6 is gebouwd.

Anworpstraat8-voor.jpg Anworpstraat8.jpg

Vermeldingen

RAZVL 478

 • 5.12.1704:
  comp juffr Aesje Jongerius wed van Jan Faccon, ende mons Jacobus de Jonge mr backer binnen Sluijs, als in huwelijk met Susanna Faccon en als voogd van de minderj kinderen van voorn Jan Faccon hebben verkocht aan Jacob en Michiel de Bruijne woonende op St Anne, een huijs, schuijre en erve aende zuijtoostzijde van de Antwerpstrate, zuijtwest d’erfgenamen van Francois Cools, noort Argillis de Hase, agterwaerts streckende tegen de erve van Pr. de Nut en Jan Vermeesch... belast met een rente van 1 schell 9 grooten sjaers aan de kercke van St. Anne... blijvende de huyre van t huys en schuyre tot pa: gbed: lestleden tot proff: van de vercoopers, sijnde dese coop geschiet vor de some van 750 gulden, daervan contant betaelt 200 gulden...

[splitsing]

RAZVL 478

 • 16.2.1709:
  comp Pieter de Nut en sijn huisvr Elisabeth de Puijt te vooren wed Johannes Pauwels die tgene naers hadde bij coope van Abraham Bocqué volgens erfenisse dato 15 meij 1680... verkopen aan Jacob en Machiel de Bruijne twee gebroeders woonende te deser stede een huijs, stallinge, wagenkot, bacquete, steenput etc, ende soo als over eenige jaren bij de comparanten is getimmert, ende als nu bij Francois Bokelaar wort bewoont, mitsg nog de nombre van ontrent 54 roeden chijns-gront belast met 1 schell 2 grooten vlms jaerlijks aen de kerke alhier, sijnde gem: 54 roeden deel van ontrent de 80 roeden, welke 54 roeden bij de comparanten is vermindert, gesepareert en veroogt met het schuertie etc aen Jan Vermeers volgens erffenis dato 15 meij 1686, het voorgem huijs etc staende aende de noortoostsijde tegen de erve van Jan de Vuijst, te vooren Pieter Buijck ende suijtwest tegen de erve van Francois de Bruijne... sijnde dese coop geschiet voor 100 ponden vlms, is contant betaald...

RAZVL 2033

 • Not Willebaert te Sluis
 • 16.8.1713:
  Compareerden Jacob ende Michiel de Bruijne gebroeders beijde woonende op Ste Anne ter Muden... te kennen gevende dat sij met gemene penninghen hadden gecocht twee huijsen op tselve St Anne te Mude, t'eene van Aesje Jongerius wed van Jan Facon en Jacob de Jonghe [stokhouder] staende op tselve St Anne aande suytoostsijde vande Antwerpstraete, suytwest de erfgenamen van wt Fransois Cools, noort Archillis de Haese, achterwaerts streckende teghen de erve van Pieter de Nut en Jan Vermeersch waer van sij de erfvenisse hebben ontfangen voor Burgemr en schepenen in tselve St Anne op den 5e decembr 1704 volgens de letteren van erfvenisse daervan sijnde,
 • [ende het andere gecocht van Pieter de Nut en sijn huijsvrouwe Elisabeth de Puijt te vooren wed wijlent Johannes Paulus staende mede op St Anne met den gevolge van ontrent de 54 roeden cheijnsgront daer mede gaende ande noortoostsijde teghen d'erve van Jan de Vuijst te vooren Pieter de Buijck, ende suytwest teghen d'erve van Fransois de Bruijne, en waer van de comparanten d'erfvenisse hebben ontfangen mede voor Burgemr en schepenen voornt: dd 16.2.1709]

RAZVL 474

 • 1738:
  comp Jacob de Bruijne fs Jacob verkoopt aan Jacobus de Bruijne fs Pieter, meerjarig jongman wonende te deser stede een huijs schuren en erven aen de zuijtoostzijde van de Antwerpstrate, zuytwest van de erfgenamen wt burgemr Pieter Hernij, daar te vooren d'erven wt Frans: Cools, noort Archilles de Haese, nu Johannis Bril, agterwaerts streckende tegen de erven van Abraham van Hecke en Jan van den Ameele, te vooren Pieter de Nuet, en Jan Vermeersch, immers zoo als hetzelve bij hem comparant jegenwoordig is bewoont en gebruijct, competerende het voornoemde huijs etc aen hem comparant eerstelijk den geregten helft bij koope met en benevens sijn broeder Machiel de Bruijne jegens Aesje Jongereus wed Jan Facon, en mr Jacobus de Jonge... ende de wederhelft bij verkavelinge jegens gemelten Michiel de Bruijne volgens acte notaris Pieter Norbert Willebaert te Sluis dd 16 aug 1713...

eene rente van 1 schell en 9 grooten sjaers aan de kerke deser stede... de koop geschiet voor 120 ponden vlms... ondertekend: Jacob de Bruijne, Jacobus de Bruijne, Romanus van den Ameele, Abraham Bastinck.

RAZVL 479

 • 2.5.1738:
  Burgemr en schepenen verklaren dat is gecompareerd Jacobus de Bruine fs Jacob wonende alhier outschepen deser stede die heeft verkocht aan Jacobus de Bruijne fs Pieter meerderj jongman wonende te deser stede een huijs etc aen de zuijtoostzijde van de Antwerpstrate, zuijtwest van de erven burgemr Pieter Hernij daer te vooren de erven wt Frans: Cools, noort Archillis de Haese, nu Johannes Bril, agterwaerts streckende tegen de erve van Abraham van Hecke en Jan van den Ameele, te vooren Pieter de Nuet, en Jan Vermeersch, immers zoo als het zelve jegenwoordig bij hem compt is bewoont en gebruijkt,
 • competerende het voorn huis etc aen hem compt eerstelijk de helft bij koope met en benevens zijn broeder Machiel de Bruine, jegens Aesje Jongerius wed Jan Facon, en mr Jacobus de Jonge dd 5.12.1704, ende de wederhelft bij verkavelinge jegens gemelten Michiel de Bruine voor notaris Pieter Norbert Willebaert te Sluis dd 16 aug 1713...
 • een rente van 1 schell 9 grooten aen de kerke deser stede... sijnde desen koop geschiet voor 120 ponden vlms contant.

RAZVL 479

 • 28.7.1751:
  comp Johannes de Zager borger en mr smit te Sluijs als aangetrouwden oom en voogt pater en maternel der weesen van wt out burgemr Boudewijn Scheers en Maria Francoise de Zager met name Maria en Magdalena Scheers, en voorts van wt Jacobus de Bruijne en de selve Maria Francoise de Zagers weesekinderen genaamt Sara en Jacobus de Bruijne... heeft verkocht aan Jacobus de Ridder schepen deser stede... een huijs, schueren en erve aan de oostzijde van de Antwerpstrate, soo als het zelve bij wt voorn Jacobus de Bruijne, ten desen jare daar inne overleden, laast is bewoont en gebruict geweest.
 • Gecompeteert hebbende wt Jacobus de Bruijne het huis en erve soo bij hoirie als verkavelinge dd 2 meij 1738.

Zijnde dese koop geschiet voor 60 ponden vlms...

RAZVL 480

 • 6.4.1765:
  comp Jacobus de Ridder regerend burgemr deser stede en zijn huisvr Pietronella Oonoff verkopen aan Johannes Baptiste Francois Naeije een huijs schure stal en erve voorhoofdende ten noorden de Antwerpstrate, oost jegens de erve van Josias Croquette, zuijt jegens d’erve van Rudolfph Steijsel en de wed Janneke Lamens, en west jegens Jacob van Petegem.. voor 100 ponden vlms... belast met een rente van 10 ½ stuijver int jaar aan de kerke deser stede...

RAZVL 480

 • 9.5.1786:
  Divertje Vleeshouwer wed van Jan Baptiste Naeije heeft verkocht aan Francois Naeije een woonhuijs, schuure, stallinge en moeshof in de Antwerpstrate oost jegens de erve van de wed Josias Croquette, zuyd jegens de erve van Rudolph Stijfsel, nu Josias Leijssenaar en Jacobus vd Ameele jr, en west jegens die van de wed van Johannes Naeije... koop geschiet voor 114 ponden vlms contant

RAZVL 480

 • 14.12.1791:
  Francoijs Naeije en zijn huisvr Janneke de Smit verkochten op 4.11.1791 aan Pieter Romanus vd Ameele schepen deser stede een woonhuijs, schuure, stallinge en moeshof met sijn erve in de Antwerpstrate oost tegens de erve van de wed van Josias Croquette, zuijd tegen de erve van wt Rudolph Stijsel nu Josias Leijssenaar en Jacobus vd Ameele jr, west jegens die van de wed Johannis Naeije... voor 135 ponden 5 schell vlms...

Comp mede Francois Bokelaar oud burgemr en schepen deser stede en Johannis Bastinck wonende te Sluijs, als borgen

RAZVL 480

 • 6.3.1793:
  Pieter Romanus van den Ameele schepen deser stede en zijn vrouw Cornelia Bokelaar verkopen aan Pieter Hernij gesworen van den Isabellapolder benoorden Aardenburg, een woonhuijs, schuure, stallinge en moeshof met zijn erve in de Antwerpstraat, oost tegens de erve van de wed Josias Croquette, zuijd tegen de erve van Josias Leijssenaar en Jacobus vd Ameele jr, en west tegen die van de wed Johannes Naeije... voor 160 ponden vlms contant... een kerkerente van 10 ½ stuijver

Not vd Broeke

 • 12.5.1808:
  Sara Hernij [wed van Pieter Hernij en later van Adriaan Vermeere] te Aardenburg wed van Adriaan Vermere, die voor de helft eigenaar was, en Elie Vermere, te A’burg, machtig over Antoine Vermere, student te Gent, en Pieter Roeter Tack met Dine Antoinette Vermere zijn vrouw wonende Middelburg in Holland, en Theodore van Stapele met Marie Madelaine Vermere zijn vrouw, eigenaars voor de andere helft, verkopen aan Jacobus Bokelaar te St Anne,

een huis, schuur, stal en tuin in de Antwerpstrate, oost de erven Pieter van Hoeve, zuid de erven Josias Leijssenaar en Jacobus vd Ameele en west de erven van Jan Naeije. Het geheel is verhuurd aan Jacobus vd Ameele...

Not Hennequin

 • 15.6.1810:
  Jacob Bokelaar, winkelier te St Anne, verkoopt aan Pieter de Bruijne, landman te St Anne, een huis, schuur, stal en erf in de Anworpstraat, oost het erf van Pieter van Hoeve, zuid dat van Josias Leijssenaar en van Jacob vd Ameele, west dat van Jan Naaije, gekocht van Sara Hernij en de erven Adriaan Vermeere voor not Broeke in Aardenburg dd 12.5.1808

Not Schout

 • 9.8.1850:
  Verdeling van de erfenis van Pieter de Bruijne en Janneke de Ligny onder de 3 overgebleven kinderen, Pieter, burgemr van St Anne, Jacobus (landbouwer te Westkapelle) en Cornelia, wonende te St Anne.
 • 3 - Een woonhuis, annex stal met erf en tuin in de Antwerpenstraat... A 46, huis en erf, en A 47 tuin, waarvan Pr de Br de oude de eigendom verkreeg bij koop van Jacob Bokelaar 15.6.1810 voor Hennequin.