A 68

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit perceel was in 1832 onbebouwd. Het ging lange tijd samen met A 69 als boomgaard en A 70 als tuin van hofstede van Jacobus de Nuet en het Hoge huis. Zie daar voor de geschiedenis.

A68x.jpg


Vermeldingen

  • [1728] Jakob de Nut 179 Roeden
  • [1832] A 68 (boomgaard), A 69 (tuin), A 70 (huis en erf) Jacob de Ridder
  • [2011] kadastraal perceel 63


RAZVL 480

21.8.1762 comp Maerten en Pieter vd Kerkhove beijde won binnen Sluijs, verkopen aan Jacobus Francois Naeije, woonende ter deser stede, een hofstedeken staende op [ni] roeden cheijnsgront ten profijte deser stede 8 schell 4 gro sjaers, west van voren op het pleijn off plaatse, oost van agteren tegens de volgens partijen lants zuijt jegens de stadsschoole en noort tegens de stadsstrate genaamt den korten ommegankstrate, lopende na vrouwe Geijle, voorts een schuijre, wagenkot, stallinge... met 59 roeden erve daar de voors timmeragien op sijn staande gelegen west de voorn cheijns erve, mitsgaders tegens de hoven van de stadsschoole, predikantshuijs en tegen die van de huisjes van de comparanten cums suis, zuijt jegens de erve of boomgaard van Jan de Cloet te vooren de erven Bouquet, noort tegen de voorschr stadsstrate 20 roeden breet uitgeslagen en oost jegens de volgende partije, en verhakende ten zuijtwesthoeke met een streepje 6 roeden lank en 7 voeten breet westwaarts tot aan de Hoogstrate nu de plaatse.


RAZVL 480

17.5.1786* Isabelle Mychie wed Jacob Francois Naeije heeft verkocht aan Abraham van Waaijenberg een hofstedeke bestaande in huijs, stallinge, bacqueete en verdere edificien, staande op [ni] roeden chijnsgrond die men geldt aan dese steede, tot 8 schell 10 gr vlms abouterende west van voren op het pleijn of plaatse, oost van agteren tegens de volgende partijen lands, zuijds jegens de stadsschoole en noord tegens de stadsstrate genaamt den korten ommegankstrate lopende naar vrouw Geijlestraat, voorts een schuure, wagenkot stallinge etc met 59 roeden erve, daar de voorschr timmeragien zijn op staande, gelegen west de voorschr cheynserve, mitsgaders tegens de hoven van stadsschoole, predikantshuijs en tegens die van de huijsjes van Isaak de Munck & wed I. Bastinck, zuyt jegens de erve of boomgaart van Hendrik Wens en noort tegens de voorschreven stadtsstraate, 20 voeten breed uitgeslagen, en oost jegens de volgens partijen, en verhaekende ten zuijtwesthoecke met een streepje 6 roeden lank en 7 voeten breed, westwaarts tot aan de Hoogstraat nu de plaatse.

Not Hennequin

20.12.1808 Abraham van Waaijenberg verkoopt aan Jacobus de Ridder dagloner te St Anne, [ Marktplein 11]
1e een hofstede met chijns aan Izabelle Michee wed Jacobus Francois Naeije... west het plein, oost de hiernavolgende percelen, zuid de school en noord de Ommegangstraat; [A 70]
2e een schuur, wagenschuur, stallen met 8 are 70 ca land west het eerdergenoemde erf, zuid het erf van Jacobus Herny, noord meergemelde straat en oost het navolgende... [A 68]
3e een stuk land dat niet is gespecificeerd... west het voorgaande, zuid het erf van Jean Francois Onof, oost Pierre Boudrij en noord meergemelde straat... Verkoper comp het goed door koop van Izabelle Michie wed Jaques Francois Naeije en nu geh met Jacobus Bokelaar volgens acte dd 17 mei 1786