A 13: verschil tussen versies

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
(Pagina aangemaakt: A 13 en A 14 zijn percelen in het 25e begin van de watering van Greveninge. Ze liggen tegen de grens met Belgie aan de westkant van de weg naar Knokke. ==Vermeldingen== [...)
 
Regel 1: Regel 1:
A 13 en A 14 zijn percelen in het 25e begin van de watering van Greveninge. Ze liggen tegen de grens met Belgie aan de westkant van de weg naar Knokke.
+
A 13 is een perceel in het 25e begin van de watering van Greveninge. Het ligt tegen de grens met Belgie aan de westkant van de weg naar Knokke.
  
  

Versie van 6 apr 2012 22:45

A 13 is een perceel in het 25e begin van de watering van Greveninge. Het ligt tegen de grens met Belgie aan de westkant van de weg naar Knokke.
Vermeldingen

[1668] A 13, 14 en 15Jaques van Uxem, Jasper Bouckaert en de parochiepape van Muijde [1728] nr 45, weese Hednrik Fagel, Kerk van St. Anne, 1 gemet 13 roeden [1832] Anna Maria Faas wed Pieter F. Potters, 17 are 50 ca


RAZVL 479

 • 27.5.1739:
  comp Anna Carlier als wed en boedelhoudster van wt Jannes Scheers fs Boudewijn;

item deselve Anna Carlier als moeder en voogdesse der weese Jannes Scheers fs Jannes, en dhr Boudewijn Scheers, schepen en out burgemr deser stede... exhiberen sekere requeste aan het Vrije van Sluijs dd 1 meije 1739... luidende... Anna Carlier boedelhoudster van Jannis Scheers den negenden maert 1739 in der Groede overleden... item Boudewijn Scheers grootvader en voogt paternel, dat meergemelde Jan Scheers bij successie van zijn grootouders maternel, wt Pieter de Nuet en Elisabeth de Puijt, hun erfenis: Eerst 6 gem 181 roeden in de Godefroyspolder keysersbodem.
Item 6 gem 115 roeden erfflant sijnde weije onder St Anne ter Muijden, keijsersbodem en eijndelinghe 1 gemet 14 roeden in het 25e begin der wateringe van Greveninge alle welke landen den selven Jannes Scheers met consent van d’ eerste suppliant heeft verkogt aan Jacobus de Nuet schepen te St Anne ten prijse van 300 ponden vlms vrij gelt den hoop dd 5.11.1738... de helft tegen 3 3/4 procent sjaers...
Schepen de Nuet accepteert 203 roeden lant gelegen op statenbodem, deel van het voors 1 gem 14 roeden, waervan het restant leggende op keijserbodem, abouterende de voorn geheele 314 roen lant met de oostsijde aan het lant van Jaques de Bruijne, met de westsijde aan het lant van Pieter Bellinck, met den zuijteijnde aan burgemr Johannes de Bruijne, en met den noorteijnde aanhet lant van Maerten en Pieter vd Kerkhove, declarerende voorn beyde comparanten dat de hier voren gemelde verdere landen voor zoo veel op keysersbodem leggen, eerstdaags in erve sullen gedaan worden. Competerende de voors landen aan Jannes Scheers fs Boudewijn bij successie van sijn grootouders maternel, Pieter de Nuet en Elisabeth de Puijt...
De koop van de geheele 14 gem 9 roen lants geschiet voor 300 ponden vlms contant.


RAZVL 480

 • 4.11.1761:
  Johannes Bellinck landtman en borger deser stede, verklaart schuldig te zijn aan Pieter Hernij oud burgemr en schepen deser stede, 120 carolijguldens off 20 ponden vlms tegen 5 procent...

onderpand 1 gem 14 roeden zaeijlant agter de kerke in het eerste deel van den grooten kerkhoek abouterende oost en zuijd jegens het land van Valentijn Schelleman off erven de Bruijne, west den schepen Jannes Lamens, noort den Meulenwal...


RAZVL 480

 • 14.7.1790:
  Johannis Bellink d'oude schepen deser stede verkoopt aan Joseph de Meijer 1 gem 14 roeden lands waarvan legt ten schependomme 203 roeden en de rest op oostenrijksen bodem, welk land gelegen is in het 25e begin van de watering van Greveninge


Not Stern

 • 20.11.1798:
  Pieternella Bellinck als weduwe van Joseph de Meijer leent 500 guldens zeeuws courant van Isaac Crince uit Hoofdplaat met Zwanenburg als onderpand en nog een gemet 14 roeden land in het 25e begin van Greveninge


Not Hennequin

 • 23.3.1815:
  Jacob vd Riviere en Pieternella Bellinck verkopen aan Daniel Merck, Jan Meijer, Pieter Nieskens, alle arbeiders onder St Anne, en aan Abraham Hoofdman, arbeider onder Aardenburg, een woonhuis en schuurtje van ouds genaamd Zwanenburg met 60 roeden erve, west de weg, oost het land van Pieter de Bruijne Pieterszn, zuid Izaac van Waaijenberg, noord Jacobus le Roij;

voorts 1 gem 14 roeden in het 25e begin, oost en west aan Pieter de Bruijne, zuid Johannes Onof, noord de Molendijk...

 • competerende het goed de verkopers door koop in 1790 van wijlen haar vader Johannes Bellinck


Not Hennequin

 • 21.6.1815:
  Pieter Nieskens en zijn vrouw Johanna de Meijer verkopen aan Jacobus Bokelaar, winkelier te St Anne, een arbeidersplekje van ouds genaamd Zwanenburg met 60 roeden erve... west aan de weg, oost aan Pieter de Bruijne Pieterszoon, zuid aan Izaac van Waaijenberg, noord Jacobus le Roij;

voorts 1 gem 14 roeden, oost en west aan het land van Pieter de Bruijne, zuid Johannes Onof, noord aan den Molendijk...

 • competerende het hofstedeke en land aan de verkopers voor 3/4 gedeelten bij koope van Daniel Merk, Jan de Meijer en Abraham Hoofdman, volgens letteren van erffenisse ... en het overige vierde part bij koope van Jacob vd Riviere en deszelfs huisvrouwe Pieternelle Bellinck...


Not Hennequin

 • 15.12.1819:
  Pieter Nieskens verkoopt Zwanenburg aan Maria Faas, wed Pieter Francis Potters, wonende te Sluis, op 60 roeden erf, oost Pieter de Bruijne Pieterszn, zuid Isaac v Waaijenberg, noord Jacob Le Roij;
 • voorts 141 roeden land in gemelde watering van Greveninge voor de afdelving tot den nieuwen steenweg van Sluis naar Westcapelle, ten voorleden jare geschied, groot 1 gem 14 roeden, grenzende oost en west aan Pieter de Bruijne, zuid aan Johannes Onof, noord den Molendijk...
 • Competerende de verkopers eerst voor ¾ parten bij koope van Daniel Merk, Jan de Meijer en Abraham Hoofdman, dd 7.4.1815 voor Henn... en voor het overige ¼ part bij koope van Jacob van de Riviere en zijn vrouw Pieternelle Bellinck dd 23.3.1815.
 • Ten tweede bij retrocessie gedaan door Jacobus Bokelaar dd 10.12.1819


Not Hennequin

 • 15.2.1841:
  icolaas Grahame, suikerbakker, en vrouw Maria Theresia Potters wonende te Sluis, verkopen aan Benedictus Flameu, heelmeester te Damme,
 • eerstelijk een perceel bouwland te St Anne perceel A 13;
 • ten tweede: een weide onder Westcapelle...
 • welke beide partijen zamen zijn verkregen door de tweede comparante bij giste van Anna Maria Faes, in leven wed van Pieter Francis Potters, beide te Sluis overleden...
 • zijnde het verkochte gelijktijdig met een arbeidershofstedeke, bestaande in woonhuis en schuurtje, van ouds genaamd Zwanenburg, met 9 roeden 90 ellen, A 96, huis en erf en A 97 tuin door gemelde Anna Maria Faes gekocht van Pieter Nieskens en zijn huisvr Maria de Meijer voor mij dd 15.12.1819