A 100

Uit Sint Anna ter Muiden
Versie door Marianne Gossije (overleg | bijdragen) op 2 jan 2014 om 23:04
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het perceel A 100 ligt aan de Nederherenweg naast het vroegere Zwanenburg en vormde lange tijd een geheel met A 98 en A 99. Bijgenaamd Het Scharlaken.


A100x.jpg


A 100.jpg


Vermeldingen

A 98, 99, 100


 • [1668] Gilles Kerrebroek, 5 gem 20 roeden
 • [1728] Pieter Bellingh, nr 53, 6 gem 219 roeden
 • [1770] 5 gem 195 roeden (na aanleg nieuwe ader)
 • [1832] Pieter Naaije Iz., dijkgraaf, A 98 tuin, 2 are; A 99 tuin, 1 are 10 ca; A 100 bouwland, 2 ha 59 are
 • [2012] percelen 99 en 100


RAZVL 471

 • 9 Sporckle 1574:
  Schepenen Jan van den Borne en Aernout Cornelissen waren met bailliu Donaes Gheerts aldaer Aernout Danneelssen als ontfanger van St Anne kercke binder zelve stede wettelicke pande opde kerckmeesters van onse vrouwen in Sluus... 4 lijnen 50 roeden lants ligghende noort vander kercke ende ande oosteynde vanden Nederen wech int 23e beghin tusschen onser vrouwen kercke ter Sluus vuer Ghys van Ardenburch lant ande zuutzyde Laurens Zoetaert ende Charles van Marivoorde over de haeldynghers van Lieven de Vliegere lant ende metten westhende anden Nederwech ende heet Schaerlaken...


Omm 1601

 • 23e Begin van Greveninge:
  Beginnende noortoost van daer west bij den hoffstede toebehoorende de kercke van der Mude daer Joachem Halevoet op woont. Inden houck van den dijck ende den Nederen Heerewegh tusschen den voors: wegh aende westsijde den dijck van Greveninge tegen Bricxuspolder ende een ader aende oostsijde str alsoo zuijtwaert tot St. Anne strate ende is tbeloop daer de prochiepaepe ende de weduwe van Aernout Daneels in woonen, van noorden in,


Omm 1601

 • Greveninge 23e begin
 • Iman Imantsen causa ux fa Pr Brandt
 • ... [ni] Karrebrouck
 • De kercke van onse Vrouwe ter Sluijs over liberi Pr. de Backere aende zuijtsijde daer en veur gem: een stuck oost ende west met een strijngh gracht zuijt ende noort inden zuijtoosthouck mette zuijtzijde aen de wed ende kinderen van Anths: de Coninck ende de parochie pape vander Mude lant str: metten westende als vooren ende verhaeckt inden noortoosth:c, oostwaert tot aen de ader, 5 gem 20 roeden

p m de 3 voorg: partien 1713 r ende is een stick met een hofstede in den noortwestho: soo voorseijt isA 100 met bloeiend vlas s.jpg
[Tussen 1600 en 1628 worden A 98, 99 en 100 onderdeel van de 12 gem 111 roeden die horen bij de hofstede Nederherenweg 3.]

RAZVL 472

 • 3.7.1628:
  Pieter Corijnssen Wadde verklaarde dat hij heeft verkocht voor zichzelf en voor Janneke en Dirrickxen Wadde [zijn zusters] en voor de kinderen van Maeijken Wadde, aen Iman Imansen persent alle de landen ... binnen dese stede naergelaeten bij Corijn Wadde hemsl broeder overleden tot Dudseele


RAZVL 472

 • 25 juli 1631:
  comp Bernaert Pauwels ende Perijntken Raveschote zijn huisvr. won Sluis, als gerechtigt voor de helft scheede in een huijsken op een erve en lant groot ontrent 50 roeden eertijdts geweest het pastoorshuijseken [Zwanenburg...]
 • tlant van br: Iman Ymansen aende noortzijde tlant van de weesen van Matheus Stoel aende oostzijde ende zuijtzijde west sheerenstrate streckende naer de kercke...


Tr St Anne

 • 31.5.1634:
  Susanneken Brants wed van Iman Imansen. Uit Retranchement in Cadzand getr. Otr St. Anne 10.5.1634, met Geerlof Buytemans.


RAZVL 472

 • 21 april 1651:
  comp Laurens Ymansen ingesetene deser stede zich sterck makende over Maeijken Loones sijne huisvr die hebben verkocht aen Pieter van Pamel ende Pieter Imansen een partije van weijen ende saeylande onder de hofstede eertijts gebruikt bij bailliu Geerloff Buyteman alsmede sijn gedeelte in al sulcke landen als hem vercooper ende cedent sijn competerende en gesuccedeert bij den overlijden van vader ende moeder, broeder ende susters, specialijk de successie van sijn suster Maijken Imansen, waer de voors landen souden mogen gelegen wesen op de voors schependomme van St Anne als de parochie van Westcappelle...


RAZVL 472

 • 31 october 1657:
  comp Pieter Ymanssen en sijn huisvr Jacomijntje Cappoens verkopen aan Adriaen Adriaenssen de jonge de gerechte helft van de hofstede daer de baliu Buyteman op heeft gewoont noort van de kercke met alle geteygen lant daernevens gaende

ende het andere lant het gene den compt: daer buijten is competerende ontrent 11 a 12 gem onbegrepen tsamen te weten de helft van de wederhelft competeert Pieter van Pamele bekennende van den coopschat al wel voldaen te sijn... Pr van Pamele pachter van voors landen ende hofstede...


RAZVL 473

 • 20 sept 1669:
  comp Thomas Mattheeusse als machtig bij procuratie van de impetran(?) van het sterfhuijs van Adriaen Adriaenssen verkoopt aan Gilles Kerrebrouck bij overlatinge van dhr Mailliart van den Bussche ten desen absent over wien Willem van Noort ten desen present den voor gifte is accepterende van een hofstede bestaende in een huijs, schuijre, bacquete, duijvekooije met een schoon plaisant en hoff, een somerhuijs... met 13 gem 229 roeden lande bestaende soo in boomgaert, weijland als saeijlandt daervan eerst is liggende binnen het schependomme van der Muiden 12 gem 111 roeden;
 • [...] alles volgens de belegeringe gemaect door lantmeter Anthonij Messiaens sijnde de gemelde hofstede ende landen door den voornoemde Mattheeus publijckelijk vercocht op den 27 november 1668...


RAZVL 473

 • 14 december 1696:
  comp Gijdeon Nemegeer burgemr der stat Sluijs gemachtigd door Petronella van Kerrebroek huisvr van Bartholomeus de Laeter ... ende Petronella [lees: Sarra] van Kerrebroek wed van Capteijn Huijbertus Coomans beijde woonende tot Middelburg in Seelant t samen kinderen en erfgenamen van Gilles van Kerrebroek... verkopen aan Bartholomeus Bellijnck een hofstede bestaende in huijs, schuijre, backqueete, duivekooij met een hoff en breeder plantagie ende cotteragie staende ende gelegen op St Anne ende jegenwoordig bewoont wert bij Jan van Hecke met 12 gem 111 roeden lants sijnde soo weije als saeijlant ende boomgart gecant ende geabout volgens de belegering daer off gemaect door den gesworen lantmeter Anthonij Messiaensens... voor de somme van 683﷓6﷓8 ponden vlms... vrij behalve een rente van 4 ponden vlms ‘s jaers aen de kercke der stat Sluijs gaende uit 5 gem 20 roeden, mitsgaders noch een rente van 5 schell 1 groote jaerlicx aen de kercke van St Anne...


RAZVL 478

 • 21.5.1721:
  comp Jan Francois Hennequin schepen deser stede in huw hebbende Johanna Cauwe te vooren wed van Bartholomeus Bellinck mitsgaders deselve Johanna Cauwe ter zaecke naers: bij deselve haeren man geautoriseert, eerstel: zoo voor hun zelven als over hunne weesen gerechtigt in de naars: hofstede, plantage en landerien voor de eene helft,

voorts nogh deselve Jan Francois Hennequin en zijne huisvr Johanna Cauwe over hunne weesen, mitsgaders Mattheus de Bruijne als in huw zijnde geweest met wt Janna Bellinck die dochter was van de voors Bartholomeus Bellinck in voorigen huw geprocureert met Johanna Pauwels, zoo voor zijn zelven, als voor zijn minderj kinderen, te samen, benevens Pieter Bellinck, broeder van de voorn Janna Bellinck (cooper van dese hofstede en landen) in tgene naerschr geregtigt voor een vierde part, competerende de gemelden cooper Pieter Bellinck over zijne moederlijcke successie het resterende een vierde part. De voors Jan Francois Hennequin en Mattheeus de Bruijne voor zoo veel hunne respectieve weezen aangaat geautoriseert...

 • hebben verkocht op 12 december 1720 ten huijse en herberge van Joris de Mil aan Pieter Bellinck, woonende alhier een hofstede etc met den boomgaert, hoff, plantage etc gelegen agter de kerke deser stede in de grooten kerkhoeck nu laest bewoont bij den eersten comparant Jan Frans: Hennequin met eerst 12 gem 111 roeden, zoo boomgaert, weije als zaeijlant waervan de kanten en abouten zijn gedesigneert bij lantmeter Anthonij Messiaens... de gemelde hofstede en landen hebbende gecompeteert aan meergem Bartholomeus Bellinck, die tselve bij coope had van de kinderen en erfgen van Gillis van Kerrebroeck dd 14 dec 1696.

Voorts nogh 1 gem 32 r zaeijlant, deel van meerder partije, gelegen mede in den grooten kerkhoeck,

 • de eene helft van 166 roeden onder dese schependomme van Muijden, ende de wederhelft op keijzersbodem; de voors 1 gem 32 r gecomen uijt den hoofde van de hiervoor gem: Johanna Pauwels, die tselve ten deel was gevallen bij het overlijden van haar vader Johannes Pauwels.
 • Ende eijndelings nogh 1 gem lant onder parochie van Westcappelle, mede keijsersbodem, den overl Bartholomeus Bellinck hebbende gecompeteert bij coope van de hiervoor gemelde kinderen en erfgen Gillis van Kerrebroeck... tsamen 14 gem 143 roeden namentlijk op statenboden 12 gem 277 roeden benevens het gebouw en plantage en 1 gem 166 roeden op keijsers bodem.

Zijnde dese coop geschiet voor 56 ponden vlms per gemet...


[Waarschijnlijk zijn bij de opmeting in 1750 de percelen A 98, 99 en 100 ‘losgemaakt’ uit de vroegere 12 gemeten 111 roeden die hoorden bij de hofstede Nederherenweg 3.]

RAZVL 479

 • 10.5.1751:
  comp Francois Cortals procureur slants van den Vrijen te Brugge als gemachtigd door de gemeense crediteuren ten boedel van Elisabeth de Vulder wed wt Pieter Bellink gebleven en voorts geexcusseerde gebruijkige ter parochie Westcappelle op St Anna ten Vrijen.
 • Welke compt: heeft verkocht in Brugge op 8 jan deses jaers volgens affwijs van den stokhouder aldaer dhr Gilles van Parijs...
 • om te verkopen aan Wessel Eduard Ferleman voor den eenen helft en aan Francois Sohier over de erfgenamen wt Johannes van Weenegem voor d'andere helft... 6 gem 2 roeden saeijlant in t 23e begin der wateringe van Greveninge aldaer fo 91. noortoost niet verre van de kerke deser stede met een groote schuere onder den koop begrepen en op de selven landen staende ten suitwesthoeke waarvan de kanten en abouten zijn gedesigneert in de maend meij 1750 door lantmeter Petrus Gilliodts... en bevonden voors partie lants vanouts genaemt te sijn het scharlaken...

Competerende de verkoper het verkogte bij successie van wt Pieter Bellink die de selve onder meerder andere landen verkregen heeft soo bij hoirie als door koope vroeger tijts dd 21.5.1721. Zijnde de koop geschiet voor 30 ponden vlms per gemet...


RAZVL 479

 • 4.8.1756:
  comp Philip Bouvin schepen van Sluijs, gemachtigd door vrouwe Catarina van Uffelen laast wed van wt Johannes van Weenegem, in sijn leven oud burgemr en schepen van het Vrije van Sluis, althans wonende tot Bergen op Zoom...
 • Item van vrouwe Cornelia Anna Dibbetz wed en boedelhoudster van wt Jacob v Weenegem in sijn leven schepen van het Vrije van Slijs, eenige nagelaten zoon van wt voorn Johannis van Weenegem, althans wonende Leijden...
 • verkopen aan Wessel Eduart Ferleman de helft (competerende den overigen helft aan den heer acceptant) 6 gem 2 roeden zaeijlant in het 23e begin van de wateringe van Greveninge fo 91


RAZVL 480

 • 4.6.1773:
  Leonard Ferleman balliu deser stad heeft verkocht 2 partijen land in de wateringe van Greveninge aan Pieter le Roij, waarvan de eerste partije zijnde een weije groot is 7 gem min 8 roeden in de Brixkenpolder abouterende tusschen het land aangekomen hebbende mejuffr Catharina de Bacquere wed Jacobus Bogaard nu de erfgenamen wt de burgemr Jacobus vd Strate strekkende met de noortwestzijde aan den zeedijk nu genaamd den Greveningsedijk van St Anne, en aan de zuitwestzijde tegens het land van Maerten en Pieter vd Kerkhove, nu Pieter van Kouwenhove.
 • Sijnde de tweede partije 6 gem 2 roeden zaeijland in het 23e begin van de wateringe van Greveninge en aldaar fo 91, noortoost niet verre van de kerke deser stede, met eene groote schuure onder den koop begrepen...


Not Hennequin

 • 8.12.1812:
  Suzanne le Roij en Izaac le Roij meerderj kinderen van wijlen Pieter le Roij en Marie Hernij, nu getr met Jan vd Ameele, verkopen aan Pieter Naaije fs Isaac:
 • [...] 4e idem van 2 ha 65 are 71 ca / 6 gem 2 roeden, in het 23e begin van Greveninge in de Brixuspolder, west de weg, zuid eertijds het land van Jacobus vd Ameele en Jacobus Naaije, oost eertijds het land van Jacobus Hernij, belast met een rente aan de kerk van Sluis volgens akte dd 4.6.1773.


Not Hennequin

 • 28.1.1836:
  Pieter Naeije en huisvr Maria Catharina Gemert zijn schuldig aan Henri Joseph Antoine Wemaer 3600 gulden... onderpand eerst een woonhuis, A 91 en 92... en daarnaast A 98, 99 en 100 bouwland en ten derde A 102 bouwland en ten vierde A 119 weiland, A 123, A 128, A 131, A 134 en 135...


Not Hennequin

 • 9.8.1837:
  Maria Pieternella Naeije geass met man Daniel Crince, Magdalena Suzanna Naeije met man Abraham Verdouw en Izaac Naeije Pieterszoon verkopen aan Marie Julie Zelie van Wambeke een hofstede in de Brixiuspolder met 26 bunders 90 roeden 2 ellen, waarvan onder St Anne de secties A 107 tm 120, A 100, 102, 122, 123, 128, 131, 132, 134, 135, 140, 141, 154, 154bis, 167192, 193, 198, 2204, 205, 205b, 205c.

Not Schout

 • 6.10.1846:
  Marie Julie Zelie van Wambeke verpacht aan Daniel Crince en zijn huisvr Maria Pieternella Naeije bouw- en weiland te St Anne bekend onder de nrs A 98, 99, bouwland, 100, idem, 102, 122, 140, 168 en 193, weiland...


[Tussen 1846 en 1874 is A 100 gesplitst en het wordt na 300 jaar opnieuw eigendom van de kerk.]


Not Koksma

 • 5.10.1874:
  De kerkvoogden van St Anna ter Muiden ruilen grond met Reijnilda de Roo.
 • Ten eerste. Eene partij bouw- en weiland1 ha 35 are 90 ca te St Anne, bestaande uit nr A 127, A 130 en A 133.
 • Ten tweede: Een partij bouwland groot 1 ha 4 are 36 ca, bestaande uit A 117 en A 120.
 • Ten derde een stuk bouwland in Westkapelle.

Dit land sinds onheugelijke tijden in het bezit van de kerk geweest zijnde. Het wordt geruild voor:

 • Ten eerste: een partij bouwland nrs A 99, A 102.
 • Ten tweeden een gedeelte groot 2 ha 21 are 83 ca van het perceel A 100 en wel het oostelijk deel van gezegd nummer, noord tegen A 101 en zuid tegen A 98 derzelfde gemeente, zijnde het westelijke deel, lopende ter breedte van 27 meters langs den zogenaamden Heerenweg niet in dezen ruil begrepen.
 • Reijnilda de Roo verkreeg indertijd het eigendom door erfenis van Madame Jeanette Marie Zelie van Wambeke in leven gewoond hebbende te Assebroucke, die de voormelde goederen voor het geheel heeft gekocht voor not Hennequin dd 9.8.1837.


Not Koksma

 • 5.10.1874:
  De kerkeraad van de Herv Kerk te St Anne ruilt grond met Reijnilda de Roo.
 • Ten eerste bouwland te St Anne A 129.
 • Ten tweede een gedeelte van A 117 te St Anne.
 • Ten derden een gedeelte van een perceel te Westkapelle.

Dit land sinds onheugelijke tijden in het bezit van de kerk geweest zijnde. Het wordt geruild voor:

 • Ten eerste bouwland in St Anne A 98 groot 2 aren.
 • Ten tweede een gedeelte van A 100, nl het westelijke gedeelte, noord aan A 101, en zuid aan A 98 ter breedte van 29 meters evenwijdig met de sloot langs den zogenaamden Heerenweg.
 • Reijnilda de Roo verkreeg indertijd het eigendom door erfenis van Madame Jeanette Marie Zelie van Wambeke in leven gewoond hebbende te Assebroucke, die de voormelde goederen voor het geheel heeft gekocht voor not Hennequin dd 9.8.1837.