Marktplein 9

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Marktplein 9 is een vroegere hofstede aan het Marktplein te Sint Anna ter Muiden. Het ligt op het vroegere perceel A 86. Deze hofstede ging vanouds samen met de percelen A 85, A 86, A 87 en A 88.


Marktplein 9 op A 86 s.jpg


Vermeldingen

 • [1728] nr 42 en 43? [niet aangetekend op de kaart]
 • [1832] Pieter Leijssenaar, timmerman
 • A 85 (tuin), A 86 (huis en erf), A 87 (boomgaard), A 88 (tuin), samen 65 are 70 ca


RAZVL 487

 • [8.5.1504]:
  goed van Tanneken ende Mayken de kinderen van Wouter Kempe die hy hadde by Mertine fa Merten Brand zyne wuve was ende dit van smoeders doot.
 • Joos Brant den lakensnider ende Raessen Kempe als voochden vanden voors kinderen brochten ten regystre inde jeghenwoordicheyt van Wouter Kempe der kinderen vader een huus ende ervachtigheden...binnen der stede vander Sluus ande oostzyde vande Cappellestrate mette plaetse der toebehoorende tusschen Jacop Buusens huus ende erve ande zuudzyde naest of terzyde ende Bertelmeeus Janssen huus ende erve ande noordzyde naest of ander ghelast jaerlicx met zesse scell en twee penn grooten jaerlicx die men ghelt den helighen gheest in onse vrauwe kercke.

Ende boven desen de some van viere ponden grooten die de voors Wouter kende ende hebb in zynen handen... onderpand een huus... staende te Muden? ende ooc drie ghemeten lands aldaer ligghende ende es tvoorn huus daer inne de zelve Wouter ghewoont heeft... Actum den 8en dach van Meye anno 15 viere.


Ommeloper 1577

 • Grevenijnghe wateringhe uut 21e begin
 • [marge] ontblader Francois fs Luucx Lambrechts

Franchois filius Luucx Lambrechts over Adriaen Jacobs commende van vidua Willem Kempe ande suutsijde daeran, d’hofstede metten jonghen bogaert daer hij wuendt, streckende metten westhende ande adere jeghens sijn selfs lant, ende metten oosthende an Sint Anne strate 26 roeten breet uutgheslegen,

 • 10 lijne 8 roeden


Ommeloper 1601

 • St Anne ter Muijde zuijt aent kerckhoff
 • [supra] Pieter de Bruijne
 • Daell: van Franchois fs Luucx Lambrechts comende van vidua Willem Kempe aende noortsijde daeraen de hofstede metten lande daer Pieter t’ Jonck op woont zijnde diversche stucx mette noortsijde aent kerckhoff van St Anne ter Mude, str: metten ooste: aen St. Anne strate ende met den westeijnde crom ende buckende aende ader, 3 gem 1 lijne 8 roeden


RAZVL 472 en 475

 • 6.9.1611:
  Comp Anths: Weijts burgemr van Sluijs en zijn huisvr Maeijken Cloets, en Maeijke Martens de huisvr van Niclaes Luucx ... haeren man en over Catelijne Luucx fa Lamberts gemachtigd bij procuratie, gepasseerd dd xxiiij april 1611.
 • Pieter Flessel prochiaen te Westcappelle accepteert acht gemeten lants ... gelegen in Muijden `op den zuijtzijde van den kerckhove daer van outs eerst light drije ghemeten acht roeden lants off & ontrent tusschen tvoors: kerckhoff ende dat aende noortzijde Charles van Marivoordes lant, aende zuitzijde streckende metten oosteijnde aen St Annastraete ende metten westeijnde aende adere.
 • Ende voorts .. legghets aent westeijnde daer aenne westwaert over deselve adere vijf gemeten veertich roeden lants ofte daerontrent, tusschen de voors: adere ende ... aen de oostzijde ende op het zuuteijnde ... de Belloijs lant, aende westeijnde, streckende metten noorteijnde aende Meulenwegh.


RAZVL 472 en 475

 • 6 september 1611:
  Pieter Flessel inwoner van Westcappelle verklaart schuldig te zijn aan Anths: Weijts burgemr van Sluijs, Niclaas Luucx fs Lamberts en Catelijne Luucx de zuster van voorzijde Niclaes, tezamen hoirs ten sterfhuise van Francois Lambo etc over hetzelfde stuk land als hiervoor.


RAZVL 472

 • tussen nov 1611 en april 1612@ nakijken
 • Comp Pieter Flessel, prochiaan in Westcappelle transporteert ten behoeve van Aelbregt Janssen bailliu der selver stede (Muiden of Westcappelle?), verklaren te kopen acht gemeten landts van Anths Weijt cum suis

xxviij januaris 1612


RAZVL 472

 • 20.12.1612:
  Aelbregt Jansen, baljuw van St Anne, verkoopt aan Pieter le Cherf het land dat hij eerder kocht van Pieter Flessel, de parochiaan van Westkapelle.


RAZVL 472

 • 24 4.1618:
  Comp Pieter le Cherf en Jacquemijne Sieures zijne huijsvrouwe verkopen aan Corijn Wadde een stuk land gelegen binnen Mude, `op de suijtsijde van de kerckhove daervan dats eerst licht drij gemeten acht roeden lants tusschen tvoorschreven kerckhoff ende dat aen de noortsijde ... van Maerivoors landt aande Suydtsijde streckende mette voorsijde aan de St Annastrate en mette westsijde aende adere; voorts zoo liggen aent westeijnde daeraen westwaarts onder 5 gemeten 40 roeden tussen de voors adere ende die oostzijde op het suijteijnde, Cons: de Boulwys? land aan de westzijde strekkende metten noortende aan de nieuwen weieA 87 x.JPGRAZVL 472

 • 18.11.1628:
  comp Pieter Cornelissen Wadde, Janneken & Derricksken Wadde, vervangende en hun sterck maeckende over de kinderen van Maeyken Wadde... tsamen hoirs ende erfgenamen van Corijn Wadde henz: broeder overleden binnen Dudzele te transporteren aen Claes Nimme ten profijte van Marcus Inbona de nog onverkochten bezittingen volgens staet en inventaris gemaeckt te Brugge en overgegeven bij jonkvr Francoise de Peralte wed van Sr. Pedro de Carios daer bij de selve wed blijft int bij leninge vande selve goederen tot haeren overlijden

RAZVL 472

 • 3.7.1628:
  Pieter Corijnssen Wadde verklaarde dat hij heeft verkocht voor zichzelf en voor Janneke en Dirrickxen Wadde [zijn zusters] en voor de kinderen van Maeijken Wadde, aen Iman Imansen persent alle de landen ... binnen dese stede naergelaeten bij Corijn Wadde hemsl broeder overleden tot Dudseele

RAZVL 472

 • 3.7.1628:
  idem als vorige verklaart Iman Imantsen schuldig te zijn aan Pieter Corijnssen Wadde en aan Janneke en Dirrixken Wadde mitsgaders Maerten Heijndericx geprocreert bij Maeijken Wadde samen erfgenamen van Corijn Wadde ... accepteren de som van 3100 carolus guldens

... dhelft scheede van zeker huijseken staende binnen de prochie van Westcappelle groot ...[ni] gemeene metten kinderen van Adriaen van den Berge

RAZVL 472

 • 3.7.1628:
  Iman Imansen verklaarde schuldig te wesen aan Pr Corijnssen Wadde de somme van 50 ponden vlms eens mitsgdrs een dobbelen ducaet voor de bovengemelde koop.


RAZVL 473

 • 18.2.1658:
  comp Pieter de Bruijne [de grootvader van Johannes de Bruijne, gehuwd met Agatha Cauwe] woonende alhier bekent schuldig te zijn aan Charel van Lerberge schepen deser stede 200 pond vlms, als onderpand sekere hofstede huijsinge schuijre mitgdrs 8 gem 1 lijne 48 roeden lant de compt competerende bij coope gedaen jegens Marcus Inbona ende Jan van Zandijcke gelegen te deser stede zuijt lant van den burgemr van Uxeem noort t kerckhoff, oost St. Annastrate, west t lant van Jochem Asseels...


RAZVL 473

 • 27.2.1658:
  comp Joos de Croock camerbode deser stede als procuratiehouder van Marcus Imbona geregt tot de helft van de naers parthie van lande mitsgaders Jan van Zandijcke ende Marija van Hoorne sijne huisvr gerecht in de seven deelen van achte, voorts Jacques zoone van de voors Jan van Zandijcke geregt int resterende achtste deel van de wederhelft voor redenaars der heerlichede van den proosche [in Brugge] in dato den 22 feb 1658
 • [in procuratiebrief] machtigen Joos de Croock, Jan Schadtse om te compareren voor de heeren van der weth der stede van St Anne te muijden ende de comparanten aldaer te onterven van de nombre van 8 gem 1 lijne en 48 roeden lants gelegen aen de zuijtzijde van den kerckhove aldaer mette hooge camer woonhuijs ende stallinge daeraen gevougt, emmers sulcx de vercoopers daer aen is competerende met alle voordere gewasch van boomen ende hout den den geent competerende sonder prejuditie van tregt van de erfgenamen Claes Chieux overleden pachter ende gebruicker van dien so in regard van de voordere huijsinge ofte gewasch van houtte als de selve hoirs souden coomen bewijzen, daer van de naerschreven cooper met heml: soude moeten accorderen ende in de selve goedinge te erven Pieter de Bruijne behoudens d'hoirs van de overleden pachter dhuijsinge noch sullen mogen gebruicken tot P[rim]a Meij toecoomende


RAZVL 481

 • 13.1.1745:
  op verzoek van Valentijn Schelman, in huwelijk met Agatha Cauwe, moeder en voor dessels den naars wesen benevens weduwe wt den out-burgemr Johannes de Bruijne, over de weesen Sara en Johannes de Bruine, yder voor de helft universele erfgenamen van wt haar suster de weese Paulina de Bruijne alhier overleden den 10 november 1744, getaxeerd:
 • Eerste 1/3 part van de helft in een hofstede, bestaende in woonhuijs, schuyre, stallinge, waegenhuijs en verdere timmeragie, staende bewesten het plein en jegens het kerkhof deser stede, op en met 8 gemeten en 148 roeden erfflant, sijnde weije, saeij en boomgaard lant, met de plantagie daar op staende, belast met een jaarlijkse chijns van een halve groote vls ten profijte van de kerke deser stede, het geheel per gemet 45 pond of 270 gulden.
 • Item 1/3 part van de helft in 85 roeden erfflant leggende zuijt jegens de vorige partie, sijnde de ouden boomgaart, per gemet 45 pond vls of 270 gulden.


RAZVL 480

 • 25.6.1768:
  Pieter v Kouwenhoven schepen en thesaurier van Sluis, en Pieter Hennequin oud burgemr en schepen van tcollege van slands van den vrijen den eerste als bij codicillaire despositie van wt Agatha Cauwe laast wed van Valentijn Schelleman en bevorens van de burgemr Jacobus de Bruine en de laaste als gemachtigde tot mede executeur van deselve Agatha Cauwe overleden den 26 Meij laastlede 1768 verkopen voor de minderjarige erfgenamen aan Jacobus vd Ameele [de eerste echtgenoot van Catharina van Waaijenberg, die hertrouwde met Pieter de Bruijne] de oude thesaurier te St Anne eene betimmerde hofstede bestaende uit woonhuijs, schuijre en stallinge mitsgaders wagenhuis, varkens hoender en duijvekoten, met 8 gem 233 roeden erffland abouterende bewesten het plain jegens het kerkhoff


RAZVL 480

 • 16.5.1792:
  Pieter de Bruijne inwoonder deser stede en zijn huisvr Katharina van Waaijenberg verkopen aan Pieter Romanus vd Ameele eene betimmerde hofstede bestaande in woonhuijs, schuure en stallinge, mitsgaders wagenhuijs, varkens, hoender en duijvenkoten met 8 gem 200 roeden erfland zijnde zaeij, weij en boomgaard land... zijnde dezelve partije land groot geweest 8 gem 233 roeden [volgens transport] dd 25 juni 1768 aan Jacobus vd Ameele welke 33 roeden land de comparanten aan zig reserveren en blijven behouden in eygendom volgens afleg en landmate daarvan gedaan en waarmede den acceptant genoegen is nemende, abouterende het gemelde woonhuijs en de partije land alsnu groot 8 gem 200 bewesten het pleyn jegens het kerkhof, benoorden den ouden Meulenweg en het land of erve van de comparanten, beoosten de korte ommegankstraat en het land van Johannis Oonof, en bezuyden het land van de burgemr de Bruijne, zijnde dezelve landen belast geweest met twee chijnsen te zamen groot 10 schell 1 ½ groten vlms te weten aan de kerke deser steede 5 schell 2 1/1 groten en aan den Heiligen Geest in dezelve kerk de resterende 4 schell 11 gr vlms... de koop geschiet voor 950 ponden vlms onder de navolgende speciale conditien, eerstelijk dat de comparanten ten allen tijde vermogen water te halen uijt de steenput op de gemelde erve staande, mits in geval van reparatie aan dezelve put en toebehoren de comparanten verpligt zijn te betalen den helft in de te doene onkosten.
 • Ten tweede in gevalle de comparanten mogten komen goed te vinden, twee paerden of twee koeijen te houden, dat zij dezelve aan den band kondende vermogen te leijden na den waterput om te drinken, ten minsten schade tgeen door den acceptant zal aangeweesen worden.
 • Ten derden zal den kooper aan de comparanten moeten vergunnen een uijtweg om met de voorschreven beesten , wagen en paarden van St. Anne om de schuure heenen na hunne erve te mogen passeren, egter ten minsten schade voor den acceptant.
 • Ten vierden zal de koper moeten toestaan en gedogen dat de comparanten maken en leggen een waterlossing onder de aarde ten plaatse convenabel die zal aangewesen worden door den acceptant en in welke kosten tot het leggen van deselve waterlossinge den acceptant niet gehouden is iets te betalen.


Not Hennequin

 • 12.12.1815:
  Pieter Johannes Platschaart [tweede echtgenoot van Cornelia Bokelaar, eerder getrouwd met Pieter Romanus van den Ameele] verklaart schuldig te zijn aan Jacobus Bokelaar 1300 gulden Hollandsch courant... onderpand een hofstede met 8 gem 200 roeden hofplein, moeshof, weide en zaailand, noord het kerkhof, west Johannes Onof, zuid Pieter de Bruijne Mattheuszn, oost het huis van Pieter de Bruijne Pieterszn.


Not Hennequin

 • 3.2.1818:
  Pieter Johannes Platschaart verkoopt aan Cornelis DeDie smid te St Anne, een hofstedeke bestaande in woonhuis en daaraan vast zijnde schuur, stalling en wagenhuis, mitsgaders bakkeete en varkenshok, met 246 roeden hofplein en weide, waarop de voorschreven gebouwen alsmede de groote schuur aan de zuidzijde van dezen grond, (welke schuur echter niet onder dezen koop is begrepen)... palende noord aan het kerkhof, oost aan het plein en de erven van Pieter de Bruijne Pieterszn en Jacobus Bokelaar, en zuid aan de overige 2 gemeten 132 roeden competeerende de verkoper grenzende aan den nieuwen straatweg leidende naar Westcapelle, makende de voorschr 246 roeden deel van een partij groot 8 gem 200 roeden, doch volgens meting groot bevonden 8 gem 91 roeden, waaronder is begrepen 1 gem 65 roeden, de welke daarvan zijn afgedolven tot der voorschreven steenweg


Not Hennequin

 • 26.11.1819:
  Cornelis Dedie, voorheen smid, verkoopt aan Pieter Leijssenaar Josiaszn, timmerman een hofstedeke bestaande in woonhuis en daar aan gehecht zijnde schuur, stalling en wagenhuis, mitsgaders bakkeete en varkenshok, voorts 247 roeden hofplein en weide waarop de voorschr gebouwen staan, noord aan het kerkhof, oost aan het plein en den erven van Pieter de Bruijne Pieterszn, en van Jacobus Bokelaar cum suis, en zuid aan een partij groot 2 gem 132 roeden, te voren tot de bij deze verkochte partij behoord hebbende, competerende aan den heer Johannes Anthonij Janssen, grenzende tegen den nieuwen straatweg leidende naar Sluis en Westcapelle...
 • Competerende de verkoper bij koope van Pieter Johannes Platschart bij Henn dd 3.2.1818


Hofstede Marktplein 9.jpg

Bev reg St Anne 1849

 • Jan Jobse is gekomen in St Anne op 2 oktober 1851 en hij woont in huis A 86, bij zijn schoonvader Pieter Leijssenaar.

Bev reg St Anne 1849

 • Jan Jobse woont samen met zijn dochters Adriana Levina, Levina Adriana en Neeltje in huis nr 4 bij Pieter Leijssenaar en zijn dr Livina. Eerst emigreren de dochters Jobse in 1856, daarna volgt hun vader en daarna Pieter Leissenaar en dochter.


Bev reg St. Anne 1849

 • Pieter Leissenaar woonde met zijn dochter Levina in huis nr 4, zij is het enig overgebleven kind. In januari 1845 sterven drie van zijn kinderen. Heeft St Anne met zijn dochter en haar man en kinderen verlaten juli 1858, naar N Amerika.


Not Schout

 • 18.6.1858:
  Pieter Leijssenaar, timmerman te St Anne, voor zichzelf en als gemachtigde van Jan Jobse, laatst onderwijzer, wonende mede te St Anne, thans echter vertrokken naar de Verenigde Staten van Noord-Amerika wiens tegenwoordig beroep of maatschappelijke betrekking en woon- of verblijfplaats den Comparant onbekend zijn, blijkens onderhandse procuratie te St Anne dd maart 1858... en Levina Leijssenaar, huisvr van genoemde Jan Jobse verkopen openbaar:
 • een woonhuis met schuur en timmermanswerkplaats, bakkeet en varkenshokken, met tuin, boomgaard en weiland... A 86, 87, 88 en A 294, zeven roeden 74 ellen.
 • een woonhuis aan de westzijde der Hoogstraat, A 297, als huis en erf groot 90 ellen.
 • een woonhuis aan de westzijde der Hoogstraat, A 298, abusievelijk als tuin, groot 15 ellen.
 • Eigendom verkregen:
 • van het eerste perceel bij koop ten deele van Cornelis de Die dd 26.11.1819 voor not Hennequin, en ten deele van Johannes Anthonij Janssen dd 21.12.1820, voor Hennequin;

van de tweede en derde percelen grootendeels bij koop van Jakobus Bookelaar dd 12.7.1843 voor not Schout... en voor een klein deel bij ruiling van Govert Schaap bij onderhandse akte dd augustus 1845...

 • Eerste perceel verkocht aan Pieter de Bruijne.
 • Tweede perceel: toewijzing aangehouden, maar uiteindelijk samen met het derde perceel verkocht aan Johannes Voskamp.


Not Schout

 • 31.8.1868:
  Pieter de Bruijne de oude als wednr van Anna vd Putte, en zijn kinderen erfgenamen laten inventaris opmaken, in de hofstede waar zij wonen, bekend A 381, waaronder:

Op fo 12v opgenomen onder Titels etc

 • Authentiek afschrift openbare verkoop 18.6.1858 voor not Schout door Pieter Leijssenaar en Levina Leijsenaar, vrouw van Jan Jobse van A 86, 87, 88 en 294.

De requirant geeft te kennen dat de schuur is afgebroken.

 • Deze percelen zijn thans bekend als:
 • A 294 tuin, 7 roeden 74 ellen
 • A 329 boomgaard, 38 roeden 10 ellen
 • A 330 huis en erf, 1 roeden 70 ellen
 • A 331 weiland, 13 roeden 50 ellen


Not Koksma

 • 22.8.1879:
  Erfenis van Pieter de Bruijne. Een legaat van 1000 gulden voor Dina le Roij en een pluijme bed.
 • De erven laten de nalatenschap opmaken en verdelen. Die bestaat onder andere uit:
 • A Onroerende goederen
 • 5 - Een huis en erf met tuin en boomgaard, bouw- en weiland te weten A 104 bouwland, A 294 tuin, A 329 boomgaard, A 330 huis en erf en A 331 weiland. [= oa A 86, 87, 88]
 • Verkregen van wijlen zijn vrouw Anna vd Putte dd 13.3.1869.
 • Verder effecten, schuldvorderingen etc.
 • Te verdelen opbrengst fl 127901,-
 • Jacob de Bruijne krijgt land in de Zwinpolder B61 en land te Sluis en huis en erf etc te St Anne A 104, 294, 329, 330 en 331; verder land te Sluis en Westkapelle, effecten en contanten.


Familie Van den Ameele

Ansicht boerderij.jpg


In 1905 woonden hier Johannes Willem van den Ameele met zijn vrouw Maria Cornelia Johanna Coolaard en hun dochters Jo, Marie en Lina. Op de ansicht staan vader en zijn dochters bij de boerderij.


Met dank aan Johannes Pieter Reijnhoudt deze foto's uit privébezit.

Foto 016 Johannes vd Ameele.jpg

Johannes van den Ameele, de overgrootvader van Johannes Pieter Reijnhoudt, met zijn drie kleindochters Jo, Marie en Lina.


Foto 018 ca 1934.jpg

Maria Johanna van den Ameele in de tuin van Marktplein 9, ca 1934