Jonkvrouw Geilstraat 3

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Jonkvrouw Geilstraat 3 is een boerderij in de Brixuspolder aan de Jonkvrouw Geilstraat te Sint Anna ter Muiden. In 1832 lag de boerderij op perceel A 111. Van oudsher hoorden bij deze hofstede de percelen A 105, A 106, A 107, A 108, A 109, A 110, A 111, A 112, A 113, A 114, A 115, A 116, A 117, A 118, A 119 en A 120 en (in de Maneschijnpolder), A 134 en A 135.


Jonkvrouw Geilstraat 3

Eigenaren

 • Op 6 februari 2003: F. Maenhout X M.J. Maenhout-Plasschaert.
 • 16 mei 2007: K. De Caluwé X V. Colpain te Knokke

Vermeldingen

GAS 459

 • 1559
 • Jacop Clotier die bezit een behuusde hofstede met vier ghemeten lands ende es ghestimeert ij L

RAZVL 471

 • Comp eene Vincent de Backs dekene van kerstenhede ende pastoor te Middelburg in Vlaenderen de welcke kende sculdich te zyne de ghemeene coristen van St Jans kercke in Sluus de somme van twintich poden grooten vlaems die den zelven Vincent als tander tyden ontfr gheweest hebbende van de voorn choore ontfangen heeft van Jacob Everboudt ontfr der zelver stede vander Sluus in aflossinghe van zeker rente die den voorn choor op dezelve stede sprekende hadde In betalinghe van welcke 20 pond den voorn heer Vincent kende vercocht thebbene aen mr Antheunis Fabri pastoor heer Lauwereins Godree ende heer Sebastiaen van Dort tsamen coristen vande voorn chore van St Jans ... accepterende eene rente van 25 sch losrente... onderpand 4 gem 8 roeden landts boogaert ligghende binnen Mude inde Brixuspoldre van den zuudhouck in Lauwers Zoetaerts inden houck van tweeden dijck daer den drynckpit es staende met alf den dyck op de westzyde ende metten gheheelen hende opde oostzyde ende es driehouct ghemeene metten lande vande Heleghen cruuce ter Sluus ande noordzyde daeran ende es de hofstede daer Lieven Wittooghe nu op woont. Belast met 4 sch gr tourn: ervel rente sjaers diemen ghelt de kercke van St Anne...

27 Lauwe 1568

Omm 1577

 • Noch Brixuspoldere t eerste begin
 • [marge] ontbladere den selven Lieven [Wittooghe]
 • Heer Vinchent filius Pieter de Backere pbre: over de kinderen Lauwereins filius Claeijs Lambrecht zuut daerbij eenen drijhouck, weesende eenen jonghen bogaert mette oostsijde als vooren, metter westsijde anden halven dijck van Greveninghe, met eenen drijnckpit hier inne staende [de Vergelieput],

4 gem 8 roeden

 • Lieven Withooghe causa uxoris fa Jacob Clottier bij erfvelicke cheijnse over t ghilde van den heleghen cruuse ter Sluus in on [sic] onse vrauwe kercke ant noorthende daeran, metter oostsijde als vooren, ende es d’hofstede daer Lieven Withooghe nu selve wuent verhaeckende westwaert tot in den halven dijck van Grevenijnghe metten noorthende ant gasthuijs van de grauwe zusters ter Sluus cum suis voorseit lant, ende metten noortoosthoucke ande adere,
 • 3 gem 2 lijne 76 roeden

Omm 1601

 • 34e Begin van Greveninge, in Brixus poldertje begin
 • Beginnende verre zuijtoost van daer noortoost bij de kercke vander Mude in Bricxus polder noort bij de hoffstede genaemt de Patente tusschen den dijck van Greveninge aende westsijde den dijck tegens den polder maenschijn geheel hier jegens toegemeten aende oostsijde str alsoo noortwaerts tot aen een adere, ende ommekeerende langhs deselve ader tot aenden uutwegh van mijn heere van Quercques ende ist beloop daer de hoffstede in staet die Loijs Clautier bedrijft, van zuijden inne

+

 • t Gasthuijs tot Sluijs

Nu P. Witoge bij cheijnse A 2619

 • idem cum suis prop 1696
 • Tgilde vanden heilgen cruijce in onse vrouwe kercke ter Sluijs aent noorteijnde daeraen, veuren de ho[ofstede] die Loijs Clautier gebruickt met [+de hofstede daer vidua Lieven Wittooghe woonde] 7 lijne 17 roeden noort over de gracht int winnende lant str metten westende inden halven oostdijck ende metten oostende aenden dijck jegens t maenschijn geheel hier toegemeten mette noortzijde veuren aende grau susters ter Sluijs lant ende verhaeckt aende noortoostsijde noortwaert incomende metten noortoosthouck aende grau susters ter Sluijs lant ende Louijs Clautier lant int laeste vant naervolgende begin, 3 gem 2 lijne 76 roeden

+

 • nu Pr Hernij cum suis
 • en+ nu de wed Witthooghe 1624 Hendrijck van Hecke prop 1696
 • [supra]Mr Ipo Sicxtus dhr de Bacquere in dese parthien met 1 gem
 • Nu Pr Wittooge bij coop Ao 1619
 • [marge] hierop staet dho[fstede] van Barthels Pauwels.....???
 • Louijs Clautier cum suis [+met sijn halfve broeders ende susters] over daell: van heer Vincent de Backere comende van libri Laurens Lambrecht inden houck vanden dijcken een drie houcte stuck met een deel van de hoffstede inden noortoosthouck die Louijs Clautier bedreef [+daer vidua Lieven Wittooghe woonde], metten geheelen dijck aende oostsijde ende aende westsijde hier toegemeten met eenen put in de zuitoosthouck genaemt vrouwe gheijlens put ende verhaeckt opt noorteijnde, 4 gem 88 roeden]

RAZVL 472

 • 12 juni 1647:
  comp Janneke Gevaerts wed van Cornelis Blanckaert landman overleden binnen deser stede, geassisteert met Ryckaert de Crane, haren zwager, voorts Francois Blanckaert zoone van de voorn Cornelis Blanckaert die hij geprocreert heeft bij Perijne Rubbens, met belofte van ratificatie van sijne huijsvrouwe tot de naerschreven zaken, midtsgaders Jan van den Driessche ende Claes Blanckaert voochden van de wezen van Cornelis Blanckaert daer moeder af was Josijntje van de Driessche, alle tsamen hoirs en erfgenamen van Cornelis Blanckaert verklaerden op 29 sept mette stocke verkocht te hebben aan Bartel Pauwels een hofstede binnen deser stede... met 50 gemeten pachtlande toecommende verscheiden erfgenamen, en die de overleden Cornelis Blanckaert daarvoor heeft gebruikt...

RAZVL 472

 • 5 februari 1652:
  comp Franchois Verstrate ende Michiel vanden Broucke opgesetenen deser stede hebben verclaart ten versoecke van Steven van Rentergem in huwelijck hebbende de wed van Cornelis Blanckaert dat t gebruijck van lande gegaen hebbende met de hoffstede van den selven Blanckaert binnen dese stede de jaren 1640, 1641, 1642, 1643 ende 1644 doort seewater ingekomen aen tgroote fort teenemael sijn geinfecteert ende bedorven ende dat deselve landen daer deur bijna ongebruyckel: geweest sijn sulcx de lantsluijden in de voors: vijff jaren daer ontrent woonende grootelijck beschadigt sijn ende beijde de eijgenaers daer omme alle thans quitschelt hebben gehadt. Actum desen 5 feb. 1652 ende was ondert: Claeijs de Puijt ende Jaques Cane.

RAZVL 472

 • 18 nov 1654:
  comp Bartholomeus Pauwels schepen deser stede verklaart schuldig te zijn aan Charel van Lerberge oock schepen de somme van 32 ponden vlms,

als borg `seker schuijre ... op des compts hofstede nieuw getimmert tot betaelen van de bouw der selven dese schult gesproten is,


Hofstede Brixuspolder s.jpg

Meting St Anne 1664

 • 34e begin
 • van Mr Ipo Sixtus tot Sluus synde
 • van syn hofstede lant 4.0.88
 • vande selve of gasths: 3.2.76
 • vande grauwe susters tot Sluus 1.0.8
 • vande selve 2.2.9
 • vande kercke vander Mude 1.0.18
 • vande kercke houcke en Chrtol van Volden 0.2.96
 • vande grauwe susters 0.0.32
 • vande krk houcke ende van Volden 1.1.26
 • vande weduwe Marisael in 2 partyen 0.2.50
 • vande k:e houcke ende van Volden 0.1.6
 • van syn hofstede lant 1.1.26
 • vande kercke ende armen vander Mude 1.0.14
 • van syn gront 3.0.0
 • van syn hofstede lant 3.1.34
 • vande k:e houcke ende van Volden 0.0.32
 • vande wed Marisael in 2 partyen 0.2.46
 • van dhr Christoffel van Volden 3.2.14

RAZVL 473

 • 10 junij 1679:
  comp Jacob de Mol ende Baudewijn Scheers voogden van Pieter, Jacomijntje ende Janneken Pauwels wesen van Bartholomeus Pauwels overleden op St. Anne;

item Maria van Overschelde weduwe van den selve Bartls Pauwels over haer selfs als over haer kint ter saeke naers machtich benevens de voorn voogden bij apostille op request in date den achtien deser; voorts Michiel van de Woestijne in huwelijk met Maria Pauwels dochter van de overleden Barthls Pauwels; item Bertel ende Johannes Pauwels kinderen van voorn Barthels Pauwels haer selfs sijnde bij comparanten oude van beth dan 25 jaeren... welcke comparanten verklaerden met den stocke vercocht te hebben op 25 april 1679 aan Hendrick van Hecke een hofstede bestaende in huijs, schuijre, stallinghe, brauwerij, duijvecot, boomgaert gelegen op St Anne op den gront ende erve aencommende Jacob Negeman tot Sluijs

 • 2 november 1679: comp Jacob Negeman woonende tot Sluijs als in huwelijck gehad hebbende Elisabeth Sixtus ende sulx mede-erfgenamen ten sterfhuise van mr Ipo Sixtus verkopen aan Hendrik van Hecke schepen deser stede 8 gem 28 roeden lants in de Brixpolder soo weije als saeijlant... voor date gebruijct geweest bij Barthls Pauwels sijnde deselve lande den comparant aengecavelt jegens sijne medeerfgenamen uijt den sterfhuijse van sijn overleden huisvrs vader Ipo Sixtus die de selve hadde van Janneken Louwers wed van Jan Gabrechts sijnde gecommen van Lieven de Vos ende Maijke Wittooge sijne huisvr die daer in gerecht waren bij overlijden van Pr Wittoge...
 • 2 november 1679: comp Jacobus Sixtus coopman tot Rotterdam ende jegenwoordigh alhier verkoopt aan Hendrijck van Hecke schepen deser stede 2 gem 283 roeden landts int gebruic van wijlent Barthls Pauwels gecommen uit den sterfhuise van des compts: vader wt mr Ipo Sixtus ende daervoren gecommen van Lieven de Vos ende Maijken Wittoge sijne huisvr in eene meerdere partie tsamen uitmakende ontrent tusschen de 11 en 12 gem daer van de acceptant oock heden erfenisse heeft ontvangen van Jacob Negeman, gelegen in de Brixpolder

RAZVL 481

 • 1 dec 1728:
  Collaterale successie
 • Getaxeerd op verzoek van Jacobus Lansheer in naam vd erfgenamen van wijlen zijn huisvrouw Pieternella de Bruijne, alhier ter stede overleden op 10 nov 1728...

[onder meer] een vierentwintigste part in een betimmerde hofstede lest bewoont bij de weduwe van den oud burgemeester Pieter Hernij d'oude [= Maria van Overschelde], met 20 gemeten 97 roeden landt, gestaen en gelegen in den Brixius polder, aldaer int 34 en 35 beginnen, waarvan is leggende 15 gem: 262 roeden op staten en de rest op keijsers bodem, bedragende de hofstede 380 PVl en de landen 25 pond vls per gemet.

RAZVL 481

 • 26 oktober 1729:
  Collaterale successie
 • Op verzoek van Pieter Philip Hennequin als testamentaire vooght der kinderen van wt Pieter Hernij de jonge daer moeder van is Pieternella de Puijt, ende mitsdien over en van wegens de erfgenamen van wt de weese Theodorus fs Pieter Hernij voornoemd, alhier ter stede overleden op 28 sept deses jaars 1729 getaxeerd:

[onder meer] 1/20 part in een betimmerde hofstede, als nu bewoont bij Jacobus de Neut, met nog een twintigste part in 20 gemeten 97 roeden land, gestaan en gelegen in de Brixiuspolder in het 34 en 35 begin loopende zuijd en noord aen de oostzijde in een dijck het maeneschijn, van welcke parthije is leggende 15 gemeten 262 roeden landt op staten en de rest op keijsers bodem, getax de hele hofstede op 380 PVl en de landen op 25 per gemet.

RAZVL 490

 • Weeskamer, maart 1735
 • Nalatenschap van Maria van Overschelde wed van Pieter Hernij...

het selve testament met haer overlijden alhier geoccureert in augustus 1728 [...] boedel die naast de losse, roerende goederen bestaat uit iets over de tweehonderd gemeten land, twee hofsteden en vijf huizen, hadde deselve wed korts voor haer doot de groote hofstede alhier met het meest gedeelte van de voors tweehondert gem lants voor seven jaeren verpacht aen haer schoonsoon monsr Jacobus de Nuet, ende de hofstede en landen op St. Anne ten vrijen Keijsers bodem voor gelijken tijt aen den lestgenoemden supplte Mattheus de Bruijne, [...] verzoeken gezamenlijk de nalatenschap te mogen verdelen.

RAZVL 479

 • [inhoudsopgave: passeert Pieter Hernij acte waarbij den selven de goederen hem in gemeenschap toekomende van sijn vader Pieter Hernij aan sijn mede-erfgenamen ten prijse steldt]
 • fo 33
 • 28.1.1736:
  comp Pieter Herny borger deser stede en zijn huisvr Magdalena de Bruijne... welke compten geven te kennen dat de voorn Magdalena de Bruijne voor d eene helft ende haer suster Maria de Bruijne in huw met Joannis van Hecke, mede borger alhier, voor d andere helft samen in tgemeen en onverdeelt competeren, zoo bij verkavelinge tusschen de erfgenamen van wt burgemr Pieter Herny en zijn weduwe Maria van Overschelde respectieve ouders van wt Maria Herny, die moeder was van voorschr Maria en Magdalena de Bruijne, als voorts bij koope van Jacobus de Lantsheer, die in huw is geweest met hun suster, wt Pieternella de Bruijne.

Eerstelijk een hofstede in den Brixuspolder, statenbodem,... bewoont en gebruict bij Jacobus de Nuet, schepen alhier, en agt gulden per gemet sjaars

RAZVL 479

 • fo 49
 • 2.4.1736:
  comp Jannis van Hecke in huw met Maria de Bruijne dr van Mattheeus de Bruijne en wt Maria Hernij... verkopen aan Pieter Hernij in huw met Magdalena de Bruijne volle zuster van de voorn Maria de Bruijne de helft in [zie fo 33 dd 28.1.1736]...
 • Zijnde desen coop over de voorn helft geschiet voor 500 ponden vlms. 400 voor land op statenbodem, 100 pond voor land op keijsersbodem.

RAZVL 479

 • fo 43
 • 2.4.1736:
  comp Jacobus de Lantsheere in huw zijnde geweest met Pieternelle de Bruijne, die dogter was van wt Mattheeus de Bruijne en wt Maria Hernij, de voorn Pieternella de Bruijne te deser stede zonder kint of kinderen na te laten overleden zijnde, en zij Pieternella de Bruine pro parte erfgenaem ten boedel wt Pieter Hernij in zijn leven burgemr deser stede en Maria van Overschelde beijde alhier mede overleden;

voorts nogh Elizabeth de Vulder als nu in huw met de voorn Jacobus de Lantsheer... verkopen aan Johannis van Hecke als nu in huw met Maria de Bruijne, ende Pieter Hernij als nu in huw met Magdalena de Bruijne, de voorn Maria en Magdalena de Bruijne volle susters geweest van de voorn Pieternella de Bruijne, te samen kinderen van gem Mattheeus de Bruijne en wt Maria Hernij, en also mede pro parte erfgenamen ten voors boedele wt de burgemr Pieter Hernij en Maria van Overschelde...

 • Een sesde part in alle de volgende vaste effecten waer van de resterende vijfsesde parten competeren aan de acceptanten, te vooren geheel en onverdeelt bij vercavelinge tusschen de gemeene erfgenamen van de voors burgemr Pieter Hernij en zijn weduwe Maria van Overschelde.

Eerst een sesde part in een hofstede in den Brixiuspolder statenbodem... bewoont en gebruict bij schepen Jacobus de Nuet etc [zie fo 33 dd 28.1.1736]

 • Competerende den eersten comparant het voors sesde part causa uxoris als erfgename pro parte ten boedele wt burgemr Pieter Hernij en Maria van Overschelde.

Zijnde deze koop geschiet voor 760 guldens 5 stuijvers 12 penningen...

Not Hennequin

 • 29.4.1813:
  Pieter Naeije fs Isaac leent 6349 francs 20 centimes van mw Anna Cornelia Boogaard wed Hendrik Balthazar Coegle van Dortmont te Sluis... onderpand:
 • 1e een hofstede met 4 ha 1 are 67 ca land waarop de hofstede staat in het 34e en 35e begin in de Brixus- en de Maneschijnpolder, oost Jacobus le Roij, west Jacobus Herny e.a., zuid deels de weg en noord de schuldenaar;
 • 2e 4 ha 45 are 90 ca in de Brugsepolder, oost de geplaneerde Callaartsdijk, noord de dijk van Greveninge, west de erven vander Strate, zuid genoemde schuldenaar

Not Hennequin

 • 11.5.1835:
  Pieter Naeije en huisvr Maria Catharina Gemert verklaren schuldig te zijn aan Francois van Wambeke Carette 10000 gulden... onderpand een hofstede met 17 bunder 40 roeden 46 ellen land... A 107 tot en met 120, A 140, A 167, A 192, en A 193.


Not Hennequin

9.8.1837 Maria Pieternella Naeije geass met man Daniel Crince, Magdalena Suzanna Naeije met man Abraham Verdouw en Izaac Naeije Pieterszoon verkopen aan Marie Julie Zelie van Wambeke een hofstede in de Brixiuspolder met 26 bunders 90 roeden 2 ellen, waarvan onder St Anne de secties A 107 tm 120, A 100, 102, 122, 123, 128, 131, 132, 134, 135, 140, 141, 154, 154bis, 167, 192, 193, 198, 2204, 205, 205b, 205c. [met vermelding van de verwerving van elk stuk grond]

Not Hennequin

5.7.1842 Marie Julie Zelie van Wambeke verpacht aan Jacobus Franciscus Meijsman landbouwer te St Anne, een hofstede met ruim 32 bunders land zowel onder St Anne als onder Westcapelle; onder St Anne 26 bunder 7 roeden 73 ellen, de percelen A zeven [lees: honderdzeven] tot honderdtwintig = A 107 tot 120, A 123, A 128, A 131 en 132, 141, 154, 154bis, 167, 172, 172bis, 189, 192, 199, 200, 204, 205, 205b, 205c; sectie B 29...


Not Koksma

24.6.1873 De regenten van Burger Gasthuis te Sluis verkopen aan Reijnilde de Roo en haar man Eugenius Josephus de Cock land in de Brixuspolder, waarvan 4 ha 91 aren 61 ca in de gemeente St Anne ligt, en de rest in Westkapelle. In St Anne: A 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 en 120, bekend als tuin, wei- en bouwland, boomgaard, bosch, huis en erf te zamen in het geheel groot 12 ha 99 aren 15 ca. Behoorende het overige gemeene en onverdeelde gedeelte in evengemelde kadastrale nummers ter grootte van 8 ha 7 aren 54 ca in eigendom aan de gezegde koopster die alzoo door deze koop eigenaresse wordt van het geheel.


Not Koksma

5.10.1874 De kerkvoogden van St Anna ter Muiden ruilen grond met Reijnilda de Roo.

 • Ten eerste. Eene partij bouw- en weiland1 ha 35 are 90 ca te St Anne, bestaande uit nr A 127, A 130 en A 133.
 • Ten tweede: Een partij bouwland groot 1 ha 4 are 36 ca, bestaande uit A 117 en A 120.
 • Ten derde een stuk bouwland in Westkapelle.

Dit land sind onheugelijke tijden in het bezit van de kerk geweest zijnde.
Het wordt geruild voor:

 • Ten eerste: een partij bouwland nrs A 99, A 102.
 • Ten tweeden een gedeelte groot 2 ha 21 are 83 ca van het perceel A 100 en wel het oostelijk deel van gezegd nummer, noord tegen A 101 en zuid tegen A 98 derzelfde gemeente, zijnde het westelijke deel, lopende ter breedte van 27 meters langs den zogenaamden Heerenweg niet in dezen ruil begrepen.


Reijnilda de Roo verkreeg indertijd het eigendom door erfenis van Madame Jeanette Marie Zelie van Wambeke in leven gewoond hebbende te Assebroucke, die de voormelde goederen voor het geheel heeft gekocht voor not Hennequin dd 9.8.1837.

H.A.M. van de Vijver, De hofsteden van Sluis

 • Brixuspolder 5
 • Op dit hof, waarvan het huis bijzonder groot is, kwam in 1880 Joannes Franciscus Verschoore, geboren in 1853 en overleden in 1892. Die was gehuwd met Maria Antonia van de Vijver, georen in 1854 en overleden in 1938 te Groede. Na de dood van de man in 1892 bleef het gezin hier wonen tot 1894 toen het werd opgevolgd door de familie Vroegop, afkomstig van Zuid-Beveland. Deze bleef slechts enkele jaren. In 1897 kwam daarvoor in de plaats Alexander Plasschaert, afkomstig uit de Vogelschorpolder onder Sluiskil. Hij was geboren in 1823 en in 1888 gehuwd met Elodie Melanie Dumouleyn, geboren in 1860. Beiden waren afkomstig van Boekhoute. Hun leeftijdsverschil was wel opmerkelijk. Na hun dood bleven de ongetrouwde kinderen hier wonen onder de naam `de kinderen Plasschaert’. Arthur Plasschaert overleed in 1967, Louise in 1957. Alice Plasschaert, geboren in 1900, ging in 1952 in Sluis wonen en de hoeve werd in bezit genomen door haar neef René Plasschaert, die in 1952 huwde met Astrid Mathilde Maria van den Hauwe, geboren te Sint-Laureins. De man overleed in 1979. In 1980 trouwde de enige dochter Marie Jeanne Plasschaert, geboren in 1953, met Franciscus Edemond Maria Jacobus Maenhout, geboren in 1952, die daarna het bedrijf overnamen.

Gemeente Sluis

 • 6 februari 2003: De burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat er twee aanvragen om vergunning ingevolge artikel 11 van de Monumentenwet zijn ingekomen. Het betreft aanvragen van: de heer P.H. Van Melle, Händelstraat 35 te Twello, voor het restaureren van twee landbouwschuren, gelegen aan het adres Sint Jansdijk 7 te Nieuwvliet en de heer en mevrouw F. en M.J. Maenhout-Plasschaert, Jonkvrouw Geilstraat 3 te Sint Anna ter Muiden, voor het restaureren van een landbouwschuur, gelegen aan het adres Jonkvrouw Geilstraat 3 te Sint Anna ter Muiden.
  De schuur dateert uit het begin van de negentiende eeuw en is in bouwvallige staat. De restauratie omvat onder meer het leggen van authentieke dakpannen en de vervanging van diverse houten elementen van het gebouw.[1]
 • 16 mei 2007: Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij een aanvraag om vergunning op grond van de Monumentenwet 1988 hebben ontvangen en dat zij voornemens zijn om de gevraagde vergunning te verlenen. Het betreft een aanvraag van de heer K. De Caluwé en mevrouw V. Colpain te Knokke voor het restaureren en verbouwen van het pand Jonkvrouw Geilstraat 3 te Sint Anna ter Muiden.[2]

Bronnen

 1. 6 februari 2003: Kennisgevingen gemeente Sluis week 8 - 2003, oorspronkelijke link http://www.gemeentesluis.nl/kennis/0308_kennis.htm
 2. 16 mei 2007: Kennisgevingen gemeente Sluis week 20 - 2007, oorspronkelijke link http://www.gemeentesluis.nl/kennis/0720_kennis.htm

Overige literatuur: