Jonkvrouw Geilstraat 1

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Jonkvrouw Geilstraat 1 is een huis aan de Jonkvrouw Geilstraat te Sint Anna ter Muiden. Het ligt in de Brixuspolder op het perceel A 105. Het wordt in de volksmond nog steeds het Studentenhuis genoemd, omdat er begin twintigste eeuw studenten uit onder andere Amsterdam een logeeradres vonden.

Jonkvrouw Geilstraat 1


 • 1728: Erfgenamen Pieter Hernij (A 105 tm 115 en A 134, 135)
 • 1832 Adriaan Gemert, arbeider, A 105 (huis en erf) en A 106 (tuin)


Vermelingen

Omm 1577


Heer Vinchent filius Pieter de Backere pbre: over de kinderen Lauwereins filius Claeijs Lambrecht zuut daerbij eenen drijhouck, weesende eenen jonghen bogaert mette oostsijde als vooren, metter westsijde anden halven dijck van Greveninghe, met eenen drijnckpit hier inne staende [de Vergelieput],

 • 4 gem 8 roeden

Omm 1601

 • 34e Begin van Greveninge, in Brixus poldertje begin
 • nu Pr Hernij cum suis
 • en+ nu de wed Witthooghe 1624 Hendrijck van Hecke prop 1696

[supra]Mr Ipo Sicxtus dhr de Bacquere in dese parthien met 1 gem

 • Nu Pr Wittooge bij coop Ao 1619
 • [marge] hierop staet dho[fstede] van Barthels Pauwels.....???


Louijs Clautier cum suis [+met sijn halfve broeders ende susters] over daell: van heer Vincent de Backere comende van libri Laurens Lambrecht inden houck vanden dijcken een drie houcte stuck met een deel van de hoffstede inden noortoosthouck die Louijs Clautier bedreef [+daer vidua Lieven Wittooghe woonde], metten geheelen dijck aende oostsijde ende aende westsijde hier toegemeten met eenen put in de zuitoosthouck genaemt vrouwe gheijlens put ende verhaeckt opt noorteijnde, 4 gem 88 roedenEerste vermelding van een huis op deze plek

RAZVL 473

 • 23 maert 1695:
  comp Bartel Keersbilck en sijne huisvr Neeltie de Veij hebben verkocht een huijs schuijre en stallinge staende op de gront van de naars acceptant gelegen in de vergaderinge van den gepleineerde Brixkensdijck ende oostdijck, achterwaerts jegens de waterput genaemt vrouw Geile... aen Pieter Hernij voor de somme van 60-3-4 vlms...

RAZVL 481

 • 26 oktober 1729:
  Collaterale successie. Op verzoek van Pieter Philip Hennequin als testamentaire vooght der kinderen van wt Pieter Hernij de jonge daer moeder van is Pieternella de Puijt, ende mitsdien over en van wegens de erfgenamen van wt de weese Theodorus fs Pieter Hernij voornoemd, alhier ter stede overleden op 28 sept deses jaars 1729 getaxeerd:

[onder meer] Item 1/20 part in een huijsken zonder erve, staende op het eijnde van onse vrouwe geijle strate binnen dese stadt, getaxeerd op 30 Vls.


RAZVL 490

 • maart 1735:
  Pieter Philip Hennequin, oud-schepen tot Sluis, testamentaire executeur der nalatenschap van wt Maria van Overschelde, wed van wt Pieter Hernij, en voogd over de nagenoemde minderjarige erfgenamen van deselve wed;


item Jacobus van der Straten, schepen alhier, als in huw met Pieternella de Puijt, bevorens wed van wt Pieter Hernij [de jonge], en moeder der wezen Pieter, Anthonij en Jacobus Hernij; item Mattheus de Bruijne als vader van zijn twee minderjarige dochters Maria en Magdalena de Bruine, in voorgaande huw geproc bij wt Maria Hernij, mede erfgename, met en benevens de portie die Jacobus de Lantsheer uit hoofde van hun zuster Pieternella de Bruijne, zijn overleden huisvrouwe, mocht competeren [...]
het selve testament met haer overlijden alhier geoccureert in augustus 1728 [...] boedel die naast de losse, roerende goederen bestaat uit iets over de tweehonderd gemeten land, twee hofsteden en vijf huizen, hadde deselve wed korts voor haer doot de groote hofstede alhier met het meest gedeelte van de voors tweehondert gem lants voor seven jaeren verpacht aen haer schoonsoon monsr Jacobus de Nuet, ende de hofstede en landen op St. Anne ten vrijen Keijsers bodem voor gelijken tijt aen den lestgenoemden supplte Mattheus de Bruijne, [...]

 • verzoeken gezamenlijk de nalatenschap te mogen verdelen.


Not vd Broeke

 • 8.9.1800:
  Eerst Maria Hernij eerst wed van Izaak Naaije, overleden St Anne 19 december 1779, thans in huw met Joannes vd Ameele...


Ten tweede Pieter Naaije oud 23 jr, met en benevens zijn broeder Mattheus Naaije overleden St Anne 24.10.1783, zijnde de enig nagelaten kinderen van Isaak Naaije en Maria Hernij voornoemd; en de minderjarige kinderen uit het huw met Pieter le Roij van Maria Hernij, Magdalena en Jacobus le Roij... verdelen de erfenis.
Alle welke goederen benevens een huis en erve aan de Vrouw Gheyleput (hierna Nr 23 te melden) breder zijn vermeld in de verkaveling ten boedel van Maria Herny’s oud-grootmoeder Maria van Overschelde wed Pieter Hernij, bij successie zoo van hare moeders grootmoeder als van hare zuster Pieternella de Bruijne.
Nr 23 – een vierde part in een huis en stalling met 20 roeden erve bij het zogenaamde Groote Hecken en achterwaarts strekkende met de erve tot de Vrouw Gheyleput... Het land en de gebouwen gaan grotendeels naar Pieter Naaije, hij koopt de andere 2 erfgenamen uit voor het te weinig uitgekeerde.


Not Broeke

 • 13.4.1802:
  Inventaris van alle roerende en onroerende goederen behoorende tot den gemeenen boedel met de dood ontruimdc en nagelaten bij Susanna de Bruijne... nalatende tot haar eenige en universele erfgename een miderjarig kind, met naame Suzanna Pieternella, oud een half jaar, bij haar in huwelijk verwekt door Pieter Naeije... [volgen het huw contract dd 14 nivose VIII en de Acte van voogdij dd 14 pluviose X [...]


Item een vierde part in een huis en stalling met 20 roeden erve bij het zogenaamde Groote Hecken en achterwaarts strekkende met de erve tot de Vrouw Gheyleput...


Not Hennequin

 • 25.6.1819:
  Inventaris van de nalatenschap van Maria Hernij, bevorens wed van Isaac Naeije, en daarna van Petrus Le Roij en laatstelijk in huw geweest met Johannes vd Ameele...

[melding van alle erfgenamen en uitgebreide boedelbeschrijving] ... Vaste goederen

 • De helft van een woonhuis en schuur met 1 gem 156 roeden voorhoofdende op de Markt, waarvan de wederhelft competeert aan Izaak van Waaijenberg...
 • Drie vierde parten van een huis en erve groot circa 20 roeden te St anne bij het groot hekken aan de vrouw geilensput bewoond bij Jacobus vd Ameele
 • De helft van 2 gem 224 roeden in de zogenaamde Kommandeursplaat commune van Knokke waarvan de wederhelft competeert aan voornoemden Van Waaijenberg

Not Hennequin

 • 1.5.1821:
  Adriaan Gemert verklaart schuldig te zijn aan Jan van Gelder voorheen beurtschipper wonende te Sluis... 350 guldens... onderpand een huis, schuurtje en erve te St Anne aan de zogenaamde vrouw Geylenstraat, bij het groot hek van de hofstede van Pieter Naeije Izaacszoon, voorhoofdende aan den weg...


Not Schout

 • 9.2.1855:
  Elizabeth Hernij wed van Adriaan Gemert, verkoopt aan Jacobus Franciscus Meijsman een woonhuis te St Anne bij het Groothek der hofstede van mejufvrouw Marie Julie Zelie van Wambeke, te weten A 105 en A 106.


Behorende het huis en tuin aan de verkoper bij erfenis van wijlen haar man Adriaan Gemert... welke Adriaan het eigendom verkregen had bij koop van Pieter Naeije en de erfgenamen van wijlen diens moeder Maria Hernij in de publieke veiling dd 27.12.1820


Not Koksma

 • 11.3.1887:
  [A 105, 106] Jacobus Franciscus Meijsman, landbouwer te Westcapelle, verkoopt aan Lodewijk Johannes Geeraerts, metselaar te St Anne,


Een woonhuis en erf te St Anne nr G 418, huis en erf 2 are 74 ca, en G 419, huis en erf, 34 ca Dit goed verkregen door verkoper bij koop van Elisabeth Hernij, wed Adriaan Gemert voor not Schout dd 9.2.1855.


Not Koksma

 • 14.3.1891:
  Lodewijk Johannes Geeraerts, metselaar te St Anne verkoopt aan Pieter Omon, metselaar te Aardenburg een woonhuis met erf te St Anne bekend Sluis G 418 als huis en erf en nr G 419 als huis en erf. Welk onroerend goed de verkoper heeft verkregen bij koop van Jacobus Franciscus Meijsman te Westcapelle voor not Koksma dd 11.3.1887

Externe links