Houten Gevel

Uit Sint Anna ter Muiden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Houten Gevel was een huis in Sint Anna ter Muiden. Het lag op de locatie van het latere perceel A 52. Nu Haven 1.

Ligging

<googlemap lat="51.314124" lon="3.364842" type="satellite" zoom="17" height="300"> 51.314061, 3.364842, Houten Gevel </googlemap> 22 februari 1662:

 • huijs en schuijre staende op de gront van de kercke
 • streckende aende zuijtsijde tegen de comparantes kleijn huijsken
 • aende westsijde, achterwaerts streckende tot d helft van de gracht
 • aende noortsijde tegen de erve van Michiel van de Broucke
 • aende oostsijde voorewaerts tot aen de strate sijnde de gront van t sleve huijs ende t voorn kleen huijsken van de comparante daer nevens staende

25 januari 1730:

23 juni 1734:

 • een huijs met zijn erve zijnde chijnsgront, van outs bekent groot te weezen ontrent de 80 roeden, dogh nu bevonden maer groot te weezen ontrent de 60 roeden
 • staende en leggende het voors huijs etc aen de westzijde van de Hoogstrate,
 • oost tegen dezelve Hoogstrate,
 • zuijt tegen het huijs genaemt het houte wambois,
 • en noord tegen het huijs en erve van de herberge het Haesie, nu bewoont bij Francois Bokelaar.

28 september 1762:

 • een huijs van ouds genaamt den houten gevel
 • met sijne erve zijnde chijnsgront van ouds bekent groot te wesen omtrent de taggentig roeden maar nu bevonden groot te zijn omtrent de 60 roeden...
 • met de westsijde aan de Hoogstraat,
 • oost jegens de selven Hoogstraat,
 • zuit jegens het huijs genaamt den houten wambais
 • en noort tegen het huijs en erve van de herberge het haaske

5 oktober 1773:

 • een huijs en gevolge van dien van ouds genaamt den Houten Gevel
 • met zijn erve zijnde chijnsgront van ouds bekend groot te wezen omtrend de tachentig roeden maar daarna bevonden groot te zijn omtrend de 60 roeden
 • het voors huijs en erve abouterende met den westeijnde aan de Hoogstraat,
 • oost jegens de selve Hoogstraat,
 • zuijd jegens de affvercogte erve van schepen Scheers,
 • en noort jegens het huijs en erve het Haasken

20 april 1785:

 • een huijs genaamt de houten gevel
 • met zijn chijnsgront van ouds bekent groot te wesen ontrent de 80 roeden maar daarna bevonden groot te zijn ontrent de 60 roeden en waarvan ten jaren 1762 is verkogt aan de wed van Johannes Scheers ten numbre van [ni] roeden, dd 28 sep 1762...
 • abouterende metten westeijnde aan de Hoogstraat,
 • oost jegens dezelve Hoogstraat,
 • zuijt jegens de afgekogte erve van de wed van Johannes Scheers,
 • en noort jegens het huijs en erve genaamt het Haeske en bewoont bij de burgemr Francois Bokelaar

Eigenaren

Vermeldingen

RAZVL 471

 • [1570] Cheyns brief
 • Wij Jan Pieterssen ende Aernout Meus schepenen vander stede vander Mude doen te wetene dat wy waren int college van schepenen der zelver stede aldaer quam ende compareerden Pr de Cueninck onsen burgemr vander courpse in de qualiteyt als kerckmr mitg: Pr Clayssen Uuter wulghe ende Lieven Wittoghe zyne medekerckmrs van St Anne kercke ter eenderzyde, ende Jan van Stae met Tanneken zyn wyf ter anderzyde… in erfvelycke cheynse ghegheven hebben den voorn Jan van Stae ende zyn wyf … een paertycken kercklants… zuudt zuutoost byder kercke tusschen sheerenstr: ghenaemt de hoochstrate ende die aende oostzyde ende de partye die Gillis de Lantmetere vande zelve kercke oock in cheynse heeft aende westzyde daerjeghens ghemeten ter halver gracht comende metten zuuthende aen tzelfe Jans van Staens hof ende lant daer hy uutertyt op woont ende metten noorthende aende partie die Jan van Langhevoorde oock van de zelve kercke in cheijnse heeft groot zesentzeventich roeden en half lants volghende de belegerthede van Gillis van Zweevezeele ghezworen lantmetere slants vanden vrye…

[onderpand] haerlieder huus ende erve… tvoorschr cheynslant aende noortzyde onser vrauwen kercke in Sluus lant aende zuutzyde comende metten oostende aende voorn hoochstraete ende metten westende tot aende bruchstr:, tzelve huus ende erve belast in 3 sch sjaers rente die men ghelt de voorn kercke van St Anne…

Omm 1577

 • De selve [Jan van Stae] bij cheijnse over de kercke van Sinte Anne ter Mude ande noortsijde bijt oosthende daeran een plaetse van lande zijnde jonghen boghaert mette oostsijde ande hoochstraete 26 voeten uutghesleghen streckende metten noorthende an Jan van Langhevoorden huus ende erfve,

76 ½ roeden

RAZVL 473

 • 22 feb 1662:
  comp Tanneken Meurs wed van Maerten Jordaens verkoopt aan Lieven Burggrave woonende alhier een huijs en schuijre staende op de gront van de kercke streckende aende zuijtsijde tegen de comparantes kleijn huijsken aende westsijde, achterwaerts streckende tot d helft van de gracht aende noortsijde tegen de erve van Michiel van de Broucke aende oostsijde voorewaerts tot aen de strate sijnde de gront van t sleve huijs ende t voorn kleen huijsken van de comparante daer nevens staende belast met 12 schell 6 groten vlms sjaers...
  voorts met de gifte van t voorn huijs & schuijre alle de hagen op de voorn gront staende gereserveert de hage staende aende noortsijde van dhr Michiel van den Broucke die dan off toe behoort d’helft mitsgaders dhelft van de gracht soo verre als dese gront is streckende dan off de wederhelft aende comparant blijft...
  22 feb 1662: comp Lieven Burggrave ende Janneke Nitens sijne huisvr bekende schuldig te wesen aen de wed van Maerten Jordaens 800 carolijguldens gesproten over de coop van naers huijs ende schuijre... is ook onderpand, staende op chijnsgront van de kercke deser stede streckende aende zuitsijde tegens de acceptantes kleyn huijsken aende westsijde achterwaerts streckende tot dhelft van de gracht aende noortsijde tegen de erve van Michiel van den Broucke aende oostsijde voorwaerts tot aen de strate ...

RAZVL 481

Kaart van 1728
 • 25 januari 1730, Collaterale successie.
  op verzoek van Isabella Verburgt als wed van Francois Cappon te deser stede overleden op 28 october 1729 getaxeerd:
  de helft in een huijs, baqueete met ontrent 80 roeden erve, staend op de hooghstraate aan de eene sijde jegens het huijs van Francois Bokelaar, en aen de andere sijde jegens het huijs genaemt het houte wambaeijs, daer in hij Francois Cappon is overleden, belast met een kerkerente van twaelf schell: negen grooten vls jaarlijks, voor het geheel 42:10 vls

RAZvl 488

 • ca 1730, weeskamer, fo 93, vervolg van fo 72:
  Schepen Jannis de Bruine, voogd over Francoijs Doije, enige zoon van wt Michiel Doije en Francoise Cappon, die dr was van wt Francois Cappon, in zijn leven ‘s Heeren dienaar alhier.
  (beschrijving huis)
  Over de verkoop van een huis is grote onenigheid ontstaan tussen Isabelle Verburgt, weduwe en boedelhoudster van voors. Francois Cappon, verkoopster, en Pieter le Roy ‘s heeren dienaar alhier, koper, over de grootte van het erf.
  Na veel overleg is er een akkoord getroffen dat de koop niet doorgaat en dat Pieter le Roy alle kosten betaalt.
 • fo 94, 25.11.1733:
  Verzoek van de voogden burgemr Jannis de Bruijne en Adriaen Doije, over de wees Francois Doije, om het huis staande naast het houte wambaijs [versterking van in de grond geslagen palen] te mogen verkopen.

RAZVL 479

 • 23.6.1734:
  comp Johannes de Bruijne burgemr deser stede als voogt van Francoijs Doije, eenige nagelate soon van Michiel Doije en Francoise Cappon, die dogter was van wt Franscois Cappon, in zijn leven sheeren dienaar alhier, vervangende zijne medevoogt Adriaen Doije wonende onder Knocke... hebben op 30 nov 1733 verkocht aan Jacobus van der Strate, schepen deser stadt,
  een huijs met zijn erve zijnde chijnsgront, van outs bekent groot te weezen ontrent de 80 roeden, dogh nu bevonden maer groot te weezen ontrent de 60 roeden... chijns van 12 schell 9 gr aan de kercke dezer stede... staende en leggende het voors huijs etc aen de westzijde van de Hoogstrate, oost tegen dezelve Hoogstrate, zuijt tegen het huijs genaemt het houte wambois, en noord tegen het huijs en erve van de herberge het Haesie, nu bewoont bij Francois Bokelaar.

RAZVL 481

 • 8 maart 1746:
  op verzoek van Jacobus vd Strate proparte erfgenaam declarerende te zijn van desselfs vrouw juffr Pieternella de Puijt overleden te St Anne 25 dec 1746, getaxeerd, oa:
  Item 1/8 part in een huijs en ontrent 60 roeden erve te deser stede verhoofdende tegen de Antwerpstraat en aan de westzijde van de Hoogstraat belast met een chijns van 12 schellingen en 9 grooten vls s jaars, het geheel 18 pond vls of 108 gulden.

RAZVL 480

 • 28.9.1762:
  comp Jacobus Hernij [stiefzoon van Pieternella de Puijt] hooftman van de Isabellapolder benoorden Aardenburg heeft verkocht aan Jacobus van der Baan schepen deser stede een huijs van ouds genaamt den houten gevel met sijne erve zijnde chijnsgront van ouds bekent groot te wesen omtrent de taggentig roeden maar nu bevonden groot te zijn omtrent de 60 roeden... chijns van 12 schell 9 gr aan de kerk deser stede... het huijs en erve zijnde gestaen en gelegen binnen deser stede abouterende met de westsijde aan de Hoogstraat, oost jegens de selven Hoogstraat, zuit jegens het huijs genaamt den houten wambais en noort tegen het huijs en erve van de herberge het haaske
 • 28.9.1762:
  comp Jacobus vd Baan schepen deser stede verkoopt aan Maria Francoise Bodrij wed van Johannes Scheers de numbre van [ni] roeden erve, sijnde deel van mijn hovenierenge annex mijn woonhuijs binnen deser stede, abouterende oost aan de Hoogstraat west de erve van de acceptante, zuijt de erve van Jacques de Nut van sijn huijs genaamt het houte Wambais [zie 20.4.1785]
 • fo 85, 5.10.1773:
  Jacobus van der Baan oud schepen deser stede verkoopt aan Rudolf Steessel een huijs en gevolge van dien van ouds genaamt den Houten Gevel met zijn erve zijnde chijnsgront van ouds bekend groot te wezen omtrend de tachentig roeden maar daarna bevonden groot te zijn omtrend de 60 roeden en waarvan door den comparant ten jare 1762 is vercogt aan de wed van Johannes Scheers [ni] roeden... een kerkerente van 12 schell 9 gr vlms... het voors huijs en erve abouterende met den westeijnde aan de Hoogstraat, oost jegens de selve Hoogstraat, zuijd jegens de affvercogte erve van schepen Scheers, en noort jegens het huijs en erve het Haasken, welke coop is geschiet met alle de losse meubelen... bij coopcontract gespecificeert voor 20 ponden vlms... een hypotheek ten profijte van hooftman Jacobus Hernij van 10 ponden vlms
 • fo 95v, 22.3.1775:
  Rudolph Steesel woonende binnen dese stad verkoopt aan Abraham de Kan camerbode van desen collegie een huijs etc van ouds genaamt den Houten Gevel met sijne erve sijnde cheijnsgront
 • 20.4.1785:
  Jan de la Haije mr kleermaker ten deser stede en zijn vrouw Maria de Voogdt verkopen aan Susanna Dames een huijs genaamt de houten gevel met zijn chijnsgront van ouds bekent groot te wesen ontrent de 80 roeden maar daarna bevonden groot te zijn ontrent de 60 roeden en waarvan ten jaren 1762 is verkogt aan de wed van Johannes Scheers ten numbre van [ni] roeden, dd 28 sep 1762... chijns van 12 schell 9 groten aan de kerke deser stede... sijnde het huis en erve gelegen binnen deser stede, abouterende metten westeijnde aan de Hoogstraat, oost jegens dezelve Hoogstraat, zuijt jegens de afgekogte erve van de wed van Johannes Scheers, en noort jegens het huijs en erve genaamt het Haeske en bewoont bij de burgemr Francois Bokelaar, welke koop is geschiet voor 1355 guldens contant

Not Hennequin

31.7.1821

 • Johannes Le Roij verkoopt aan David Kotvis schoenmaker te Aardenburg een woonhuis met 60 ellen erve zich bestrekkende tot een breedte van 11 palmen van het gebouw loopende in eenen rechten lijn tot aan den regenbak staande in den moeshof en verder vandaar aan de noordzijde van een pad leidende mede in een regte lijn tot aan den nieuwen steenweg scheidende de voorschreven erve tegen de erve van Abraham du Burck... aan de westzijde vd Hoogstraat van ouds genaamd de Houten Gevel, palende ten noorden aan het huis en de herberg genaamd het Haasje en ten zuiden aan de stal nevens het eerstgemelde huis den verkooper competerende, welke onder deze koop niet is begrepen.

Competerende den verkooper bij successie van zijne moeder Suzanna Levina Dames wed van Pieter Le Roij...

Not Hennequin

15.2.1823

 • David Kotvis, schoenmaker te St Anne, verkoopt aan Constantinus Matthijs, gareelmaker te Westcapelle, een woonhuis met 60 ellen erve, zich bestrekkende teenen breedte van 11 palmen van het gebouw, loopende in een rechte lijn tot aan den regenbak staande in den moeshof, en verder van daar aan de noordzijde van een pad, leidende mede in een rechte lijn tot aan den nieuwen steenweg, scheidende de voorschreve erve tegen de erve van Abraham du Burck... gelegen aan de westzijde van de Hoogstraat van ouds genaamd de Houten Gevel; palende ten noorden aan het huis en de herberg genaamd het Haasje, en ten zuiden aan de woning van Johannes Le Roij.

Comp. den verkooper bij koope van gemelden Johannes Le Roij voor Hennequin dd 30.7.laatstleden... [voorwaarde: gezamenlijk gebruik van de waterput].

 • 7.1.1824
 • David Kotvis, schoenmaker te St Anne, geeft te kennen dat hij dd 15.2.1823 voor mij Hennequin heeft verkocht aan Constantinus Matthijs gareelmaker te Westcapelle een woonhuis met omtrent 60 ellen grond en zich blijkens gemelde acte heeft voorbehouden het zelve woonhuis te mogen blijven bewoonen voor 3, 6 of 9 jaar voor een huur van 38 guldens 60 cents sjaars.
 • Dat zijne omstandigheden hem niet toelieten het zelve huis langer in huur te blijven bezitten dan tot den eerste mei eerstkomende... [de eigenaar geeft toestemming]...


OAT


Notaris Hennequin

21.5.1839 Govert Schaap, winkelier te Sluis verklaart schuldig te zijn aan Pieternella Voskamp wed Pieter Crince 240 gulden... onderpand een woonhuis en erf te St Anna A 51 en 52, de eersten comp toebehorende bij koope van Constantinus Matthijs volgens acte dd 10.5.1839 voor mij...


Not Schout

6.11.1844 Acte van Roijering door Johannes Voskamp Crince te St Anne, van een uitschrijving tbv wijlen zijne moeder Pieternella Voskamp wed van Pieter Crince, en laste Govert Schaap, destijds winkelier te Sluis, op een woonhuis en erf te St Anne sectie A 51 en 52.

Bronnen